Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
09/03/2016 първо гласуване

  Два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - № 554-01-89, внесен от н.п. Вили Лилков и гр.н.п. на 13 май 2015 г. и № 602-01-1, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2016.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - № 554-01-89, внесен от н.п. Вили Лилков и гр.н.п. на 13 май 2015 г. и № 602-01-1, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2016.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 9 март 2016 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - № 554-01-89, внесен от н.п. Вили Лилков и гр.н.п. на 13 май 2015 г. и № 602-01-1, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2016.
  В работата на комисията взеха участие – от Министерството на земеделието и храните – Георги Костов - заместник-министър и експерти. От Изпълнителна агенция по горите – Тони Кръстев – изпълнителен директор, Даниела Ангелова – директор на Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”, Румен Янкулов – директор на Дирекция „Ловно стопанство” и експерти. От Министерството на вътрешните работи - Красимир Ципов – заместник-министър и Емил Ангелов – началник на Служба „КОС“ в Главна дирекция „Национална полиция“. От Министерство на околната среда и водите - Валери Георгиев – началник на Отдел „Биологично разнообразие“ в Дирекция „Национална служба за защита на природата“. Присъстваха също представители на научните среди и на широк кръг неправителствени организации.

  Законопроектът на Вили Лилков и гр.н.п. беше представен от н.п. Никола Хаджийски.
  Със законопроекта се предлага заповедите на министъра на земеделието и храните за определяне и за промяна на границите на ловностопанските райони да подлежат на съдебен контрол по реда на Административно-процесуалния кодекс.
  Предвижда се председателят на ловно сдружение да може да възлага дейността по организация на ловностопанската дейност на член на сдружението, притежаващ необходимата квалификация и едва в случаите, когато не разполага с такъв, да сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство.
  Заменя се фиксираният срок „от три години“ лишаване от право на ловуване със срок „до три години“ за лицата, ловуващи без да притежават редовно заверена членска карта или билет за лов, или с редовни такива, но без разрешително за лов или ловуващи извън определените в разрешителното параметри.
  Отпада изискването да бъдат унищожавани безпризорните кучета и котки, попаднали в ловностопанските райони, като е предвидено, когато те притежават белези на избягали или изгубени домашни любимци, за тях бъдат уведомявани съответните общински служби за контрол на популацията на домашни любимци.
  Министерството на земеделието и храните подкрепя по принцип законопроекта.
  В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи подкрепиха възможността за съдебен контрол върху заповедите на министъра на земеделието и храните за определяне и за промяна на границите на ловностопанските райони, но беше припомнено, че според Тълкувателно постановление № 2 от 7.06.2007 г. на ВАС по тълкувателно дело № 1/2007 г., тази заповед не е индивидуален административен акт и не подлежи на съдебен контрол. Освен това, следва да се прецени дали такова обжалване ще спира изпълнението, предвид опасността това да доведе на практика до невъзможност за ловуване по време на процедурата по обжалване.
  По отношение на останалите текстове беше отбелязано, че те като цяло се покриват с тези на Министерския съвет.

  Законопроектът на Министерски съвет беше представен от Тони Кръстев.
  Със законопроекта се предлагат следните основни промени.
  Първата група е свързана с организацията на ловната площ. Подробно е разписана процедурата и необходимите документи за промяна на границите на ловностопанските райони. Предвижда се за районите, стопанисвани от държавните ловни стопанства, това да става по предложение на ловния съвет към Изпълнителната агенция по горите, а за районите на ловните дружини - по предложение на съвета по лова към регионалната дирекция по горите, след становище на управителните съвети на ловните сдружения.
  Въвежда се задължението изграждането на всички оградени площи в ловностопанските райони, независимо от техния размер, да става след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Освен това, при подаване на заявление за тяхното изграждане лицата, стопанисващи дивеча, ще следва да предоставят допълнително нотариално заверено съгласие от собственика на имота и становище от държавното горско или ловно стопанство, че това е предвидено в лесоустройствения план.
  Отпада възможността държавното ловно стопанство „Искър“ да бъде използвано за представителни нужди и за организация на официални мероприятия. За такива нужди ще продължи да се използва държавното ловно стопанство „Воден - Ири Хисар”, като освен досегашните си функции и дейности, стопанството ще може да се използва и за научноизследователски и учебни дейности в областта на ловното стопанство.
  Предвидено е държавните горски предприятия да сключат договор за съвместно извършване на дейности на територията на държавните ловни стопанства само с лица, които освен към държавата са се издължили и към общината.
  Втората група промени е свързана с ползването и опазването на дивеча. Дава се възможност пневматично оръжие с определени показатели и лъкове да бъдат използвани при ловуване.
  Регламентира се възможност за групов лов на сърна, като същевременно се забранява използването на кучета.
  Въвежда се забрана за използването на капани за улов на дива свиня извън оградените площи. С две седмици се съкращава срокът за групов лов на дивата свиня.
  От закона отпада извънредният ред, предвиден като изключение от забраната за ловуване на кафява мечка, като издаването на разрешително за отстрел е изцяло вменено като задължение на министъра на околната среда и водите. За целта се правят съответните промени и в Закона за биологичното разнообразие.
  Въвежда се забрана за ловуването в дни, в които се провеждат избори и национални референдуми.
  Въвежда се задължение за ловните сдружения да осигурят охрана в районите, които стопанисват, като сключват договори с най-малко двама ловни надзиратели.
  Регламентира се възможност лица, които стопанисват дивеча и притежават разрешение за съхранение на ловно оръжие и боеприпаси, да могат да го предоставят за ловни цели на физически лица, ловуващи по линията на организирания ловен туризъм. Освен това, на служителите в Изпълнителната агенция по горите и нейните структури, изпълняващи функции по опазване на горите и дивеча, се дава възможност да съхраняват по постоянен адрес служебното си огнестрелно оръжие и боеприпаси. Правят се съответните промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  С преходните и заключителните разпоредби е предвидено дивечовъдните участъци „Студен кладенец” и „Еледжик” да се предоставят от съответното държавно предприятие на Националното сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, чрез пряко договаряне срещу заплащане на съответната вноска. Стопанство „Кричим” се предоставя за стопанисване и ползване на Националната служба за охрана.
  Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите подкрепят законопроекта. Министерството на вътрешните работи също подкрепя законопроекта, като прави конкретно предложение относно реда за предоставяне и връщане на огнестрелното оръжие и боеприпасите.
  Постъпило е и становище от Българския ловно-рибарски съюз с конкретни предложения по текстовете.
  В последвалата дискусия народните представители от всички парламентарни групи изразиха разбирането, че предлаганите промени в по-голямата си част са добри и следва да бъдат подкрепени, но ги оцениха като недостатъчни да решат някои от най-важните проблеми, свързани с организацията и управлението на ловните площи. Отбелязаха, че са необходими по-сериозни промени и концептуално различен подход при управлението на ловното стопанство, който да гарантира, както държавния интерес, така и интереса на огромния брой хора, практикуващи своето хоби.
  Единодушно беше изразено несъгласие с предложението да бъде разрешен груповия лов на сърна.
  От министерството припомниха, че предложените промени са в резултат на продължителна работа и са търсени решения, които да срещнат възможно най-широка подкрепа. Освен това обясниха, че има създадена работна група, която разработва нова Национална стратегия за опазване на дивеча и развитие на ловното стопанство, която да определени основните параметри на развитието на сектора и да послужи за изработването на изцяло нов закон. Стратегията следва да бъде готова до края на 2016 г.
  В заключение единодушно беше становището, че предвид разнопосочните интереси е много трудно да бъде постигнат консенсус по всички въпроси между заинтересованите страни, но следва да бъдат положени усилия за намирането на работещи решения. Призоваха за подкрепа на двата законопроекта и поеха ангажимент между първо и второ гласуване да внесат конкретни предложения за прецизиране на текстовете.

  След проведените разисквания:
  1. С 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 554-01-89, внесен от н.п. Вили Лилков и гр.н.п. на 13 май 2015 г.;
  2. С 18 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се”, Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 602-01-1, внесен от Министерския съвет на 7 януари 2016.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума