Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
13/05/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните

  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 13 май 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г.
  В работата на комисията участие взе Дора Ненова – директор на Дирекция „Държавни помощи и регулации” в Министерството на земеделието и храните.
  Със законопроекта се променя механизма за предоставяне на държавна помощ на земеделските стопани под формата на намалена акцизна ставка върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, като се предвижда помощта да бъде предоставяна под формата на отстъпка от стойността на акциза, а не под формата на ваучери за гориво.
  Администратор на схемата ще бъде министърът на земеделието и храните, който ще следва да утвърди указания за нейното прилагане. Общият размер на помощта ще се определя ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната финансова година.
  Разписани са лицата, имащи право на отстъпката.
  Кандидатстването за помощта ще става по облекчена процедура. Земеделските стопани ще подават в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ заявление за кандидатстване за помощта и копия на фактури за закупен през предходната година газьол.
  Максимално допустимото количество газьол в литри, за който ще се възстановява част от стойността на акциза, ще се изчислява въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни. Изчисленията ще се извършват съобразно утвърдена от министъра на земеделието и храните методика, която ще унифицира разходните норми на гориво за декар и за вид животни, като за всеки земеделски стопанин ще се определя индивидуална годишна квота в литри.
  За целите на контрола по допустимост на бенефициентите, ще се използват административните проверки на подадените заявления за подпомагане, които се извършват автоматизирано от Разплащателната агенция чрез интегрираната информационна система.
  Схемата ще може да се прилага за календарните от 2015 до 2020 г. включително, след получаване на окончателен номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
  Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция „Митници“ по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен.
  Предвидено е помощ да не се предоставя, когато вследствие на предходно решение на Европейската комисия срещу земеделския стопанин има издадено разпореждане за възстановяване, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар. Земеделски стопани, нарушили правилата за ползване на помощта, няма да имат право на същата помощ за срок от две години.
  Създава се административнонаказателна разпоредба за установени нарушения и се въвежда понятие за „предприятие в затруднено положение“.
  С Преходните и заключителни разпоредби са направени съответните промени в Закона за акцизите и данъчните складове.
  В последвалата дискусия народните представители единодушно подкрепиха законопроекта и заявиха готовност между първо и второ гласуване да направят предложения за допълнително облекчаване на процедурите по прилагане на помощта. Отбелязаха, че следва да се предвиди по-добър контрол върху фирмите, доставчици на горива, както и да се обмисли възможността в методиката за определяне на индивидуалните годишни квоти да се въведе диференцирана ставка за необлагодетелствани райони, тъй като в планинските и в районите с природни ограничения, технологичните разходи са по-високи.
  От Министерството на земеделието и храните поеха ангажимент да предоставят на народните представители както проекта на методика, така и указанията, съпътстващи искането до Европейската комисия за одобряване на помощта, за да могат предложенията между първо и второ гласуване да бъдат максимално съобразени и съвместими с тези указания.
  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните единодушно с 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума