Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
31/05/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г., приет на първо гласуване на 19 май 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, № 602-01-26, внесен от Министерския съвет на 12 май 2016 г., приет на първо гласуване на 19 май 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение на
  Закона за подпомагане на земеделските производители

  (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 61 и 95 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н. п. Мария Белова:
  Създават се нови § 1, 2, 3, 4, 5 и 6:
  „§ 1. В чл. 2а се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 т. 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.
  § 2. В чл. 2в ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на земеделието и храните контролира дейността на Разплащателната агенция чрез специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.“
  § 3. В чл. 28а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „т. 2“ се заличават.
  2. В т. 3 накрая се добавя „по чл. 28б, ал. 1“.
  § 4. Член 28б се изменя така:
  „Чл. 28б. (1) Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” е сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
  (2) При осъществяване на своята дейност агенцията по ал. 1 е оперативно независима от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал Разплащателната агенция и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
  (3) Изпълнителният директор на агенцията по ал. 1 се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и се назначава със заповед на министър-председателя.
  (4) Бюджетът на агенцията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“
  § 5. В чл. 38б, ал. 3, т. 1 думите „на лицето“ се заменят с „които са получили от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства“.
  § 6. В чл. 43а, ал. 4 думите „параграф 5“ се заменят с „параграф 4“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 1-6:
  § 1. В чл. 2а се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
  2. Алинея 3 се отменя.

  § 2. В чл. 2в се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Министърът на земеделието и храните контролира дейността на Разплащателната агенция чрез специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.“
  2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заличават.

  § 3. В чл. 28а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „т. 2“ се заличават.
  2. В т. 3 накрая се добавя „по чл. 28б, ал. 1“.

  § 4. Член 28б се изменя така:
  „Чл. 28б. (1) Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” е сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
  (2) При осъществяване на своята дейност агенцията по ал. 1 е оперативно независима от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал Разплащателната агенция, и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност.
  (3) Изпълнителният директор на агенцията по ал. 1 се избира и освобождава с решение на Министерския съвет и се назначава и освобождава със заповед на министър-председателя.
  (4) Бюджетът на агенцията се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“

  § 5. В чл. 38б, ал. 3, т. 1 накрая се добавя „които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства“.

  § 6. В чл. 43а, ал. 4 думите „параграф 5“ се заменят с „параграф 4“.


  § 1. Наименованието на глава четвърта „а“ се изменя така: “Схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 7.

  § 2. Членове 47а-47к се изменят така:
  „Чл. 47а. (1) Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието и храните.
  (2) Схемата за държавна помощ се прилага при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора (OВ, L 187, 26.6.2014 г.), до 31 декември 2020 г.
  (3) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ.
  (4) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, регистрирани по чл. 7, които:
  1. нямат изискуеми публични задължения;
  2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация;
  4. не са предприятия в затруднено положение;
  5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
  6. имат валидно подадено заявление за кандидатстване по схемите за директни плащания за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за директни плащания за животни, да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  Чл. 47б. (1) Общият размер на помощта се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47д индивидуална годишна квота.
  (2) Помощта се предоставя за използван газьол по смисъла на
  чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
  (3) Брутният еквивалент на държавната помощ се изразява в разликата (отстъпката) между стандартната ставка и намалената ставка на газьола.
  (4) Индивидуалният размер на помощта представлява отстъпката от акцизната ставка на газьола, умножена по индивидуалната годишна квота.
  (5) Дата на предоставяне на помощта е датата на заповедта на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомлението по чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове.
  Чл. 47в. (1) Кандидатите за подпомагане подават заявление по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (2) Заявлението се подава в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по регистрация на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от и опис на фактурите за закупено гориво, както и други документи съгласно утвърдения образец.
  47г. За целите на тази глава се използват извършените от Разплащателната агенция проверки по реда на чл. 37.
  47д. (1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което се възстановява част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
  (2) Методиката по ал. 1 се утвърждава от министъра на земеделието и храните със заповед.
  (3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри.
  (4) Индивидуалната годишна квота е по-ниската между двете стойности:
  1. максимално допустимото количество газьол по ал. 1, и
  2. количеството газьол съобразно предоставените стойности по фактури.
  (5) На земеделския стопанин се възстановява част от стойността на акциза за газьола, в рамките на индивидуалната му годишна квота, определена в литри.
  (6) Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.
  Чл. 47е. Редът за извършване на проверки на фактурите по чл. 47в, ал. 2 се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.
  Чл. 47ж. (1) Отстъпката от стойността на акциза за литър гориво се определя в левове по следната формула:
  ОСА=ОРП/∑ИГКи,
  където:
  ОСА е отстъпката от стойността на акциза;
  ОРП е общият размер на помощта по чл. 47б, ал. 1;
  ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
  (2) Министърът на земеделието и храните издава заповед за определената по реда на ал. 1 отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за съответната година.
  (3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ, L 283, 31.10.2003 г.).
  Чл. 47з. (1) Агенция „Митници“ възстановява част от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, въз основа на уведомление, предоставено от министъра на земеделието и храните.
  (2) Общата стойност на сумите за възстановяване в уведомлението не може да надхвърля сумата по чл. 47б, ал. 1.
  (3) Възстановяването на акциза се извършва по реда на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове.
  Чл. 47и. (1) Помощ по реда на тази глава не се предоставя, когато срещу земеделския стопанин е издадено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Европейската комисия, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар.
  (2) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на помощта, нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години.
  Чл. 47к. (1) Механизмът за подпомагане на земеделските стопани по реда на тази глава се прилага за календарните години от 2015 до 2020 г. включително.
  (2) Възстановяването на акциза по ал. 1 се извършва в рамките на годината, следваща годината, през която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско производство.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  В § 2, в новото съдържание на чл. 47д ал. 1 се изменя така:
  „(1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което се възстановява част от стойността на акциза, се изчислява по методика, която се основава на разходните норми за количество газьол за площ и животинска единица за равнинен и необлагодетелстван район.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 2 да се оформи в нови § 8-16:
  „§ 8. Член 47а се изменя така:
  „Чл. 47а. (1) Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието и храните.
  (2) Схемата за държавна помощ се прилага до 31 декември 2020 г. при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по - нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
  (3) Механизмът по схемата за държавна помощ се прилага за календарните години от 2015 до 2020 г. включително и при спазване на чл. 58, параграф 4, изречение първо от Регламент (ЕС) № 651/2014.
  (4) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително на механизма по схемата.“
  § 9. Член 47б се изменя така:
  „Чл. 47б. (1) Общият размер на държавната помощ се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г, ал. 3 индивидуална годишна квота.
  (2) Държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
  (3) Брутният еквивалент на държавната помощ е паричният еквивалент на отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1.
  (4) Индивидуалният размер на държавната помощ е произведението между отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1, и индивидуалната годишна квота, определена по чл. 47г, ал. 3.
  (5) Министърът на земеделието и храните издава заповед за утвърждаването на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ. Уведомлението съдържа:
  1. идентификационни данни за земеделския стопанин (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
  2. индивидуалния размер на държавната помощ;
  3. данни за банковата сметка, по която ще бъде възстановена сумата по т. 2, и нейния титуляр;
  4. постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или адрес на управление на юридическите лица.
  (6) Дата на предоставяне на държавната помощ е датата на издаване на заповедта на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомлението по ал. 5, която подлежи на предварително изпълнение.“
  § 10. Член 47в се изменя така:
  „Чл. 47в. (1) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7, които:
  1. нямат изискуеми публични задължения;
  2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация;
  4. не са предприятия в затруднено положение;
  5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
  6. имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) Земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) Заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол, както и други документи, посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.
  (4) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна помощ, нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години от установяването на нарушението.“
  § 11. Член 47г се изменя така:
  „Чл. 47г. (1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
  (2) Методиката по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
  1. максимално допустимото количество газьол по ал. 1, и
  2. количеството закупен газьол по фактури.
  (4) На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4. На възстановяване не подлежи заплатената от земеделският стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, наричана по-нататък „Директива 2003/96/ЕО“.
  (5) Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.“
  § 12. Член 47д се изменя така:
  „Чл. 47д. Редът за извършване на проверки на фактурите за закупения газьол се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.“
  § 13. Член 47е се изменя така:
  „Чл. 47е. (1) Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
  ОСА=ОРП/∑ИГКи,
  където:
  ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
  ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1;
  ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
  (2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед отстъпката по ал. 1 за съответната година. При необходимост министърът на земеделието и храните намалява отстъпката до разликата по ал. 3.
  (3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акцизната ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.“
  § 14. Член 47ж се изменя така:
  „Чл. 47ж. (1) Агенция „Митници“ възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5.
  (2) Общият размер на сумите по ал. 1 не може да надвишава общия размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1.
  (3) Възстановяването се извършва по реда на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове в годината, следваща годината, през която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско производство.“
  § 15. Член 47з се изменя така:
  „Чл. 47з. Държавна помощ по реда на тази глава не се предоставя на земеделски стопанин, който не е изпълнил решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановил изцяло помощта.“
  § 16. Член 47и се изменя така:
  „Чл. 47и. За целите на контрола по тази глава се използват проверките, извършени от Разплащателната агенция по реда на чл. 37.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, но поради това, че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове, предлага да се оформи в нови § 8-16:
  § 8. Член 47а се изменя така:
  „Чл. 47а. (1) Администратор на схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, е министърът на земеделието и храните.
  (2) Схемата за държавна помощ се прилага до 31 декември 2020 г. при спазване на условията на глава І и чл. 44 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по - нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
  (3) Механизмът по схемата за държавна помощ се прилага за календарните години от 2015 до 2020 г. включително и при спазване на чл. 58, параграф 4, изречение първо от Регламент (ЕС) № 651/2014.
  (4) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед указания за прилагане на схемата за държавна помощ, включително на механизма по схемата.“

  § 9. Член 47б се изменя така:
  „Чл. 47б. (1) Общият размер на държавната помощ се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година и се разпределя на земеделските стопани въз основа на определената по чл. 47г, ал. 3 индивидуална годишна квота.
  (2) Държавната помощ се предоставя за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
  (3) Брутният еквивалент на държавната помощ е паричният еквивалент на отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1.
  (4) Индивидуалният размер на държавната помощ е произведението между отстъпката, определена по реда на чл. 47е, ал. 1, и индивидуалната годишна квота, определена по чл. 47г, ал. 3.
  (5) Министърът на земеделието и храните издава заповед за утвърждаване на уведомление за възстановяване на индивидуалните размери на държавната помощ. Уведомлението съдържа:
  1. идентификационни данни за земеделските стопани (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
  2. индивидуалния размер на държавната помощ за всеки земеделски стопанин;
  3. данни за банковите сметки, по които ще бъдат възстановени сумите по т. 2, и техния титуляр;
  4. постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или адрес на управление на юридическите лица.
  (6) Дата на предоставяне на държавната помощ е датата на издаване на заповедта на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на уведомлението по ал. 5, която подлежи на предварително изпълнение.“

  § 10. Член 47в се изменя така:
  „Чл. 47в. (1) Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, имат земеделските стопани, вписани в регистъра по чл. 7, които:
  1. нямат изискуеми публични задължения;
  2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
  3. не са в производство по ликвидация;
  4. не са предприятия в затруднено положение;
  5. не са получили друго публично финансиране за същите разходи;
  6. имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
  (2) Земеделските стопани подават заявление за държавна помощ по образец, формат и ред, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) Заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица в срок, определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактурите за закупен газьол, както и други документи, посочени в указанията по чл. 47а, ал. 4.
  (4) Земеделски стопани, за които е установено, че са нарушили схемата за държавна помощ, нямат право да подават заявление за получаване на същата помощ за срок две години от установяването на нарушението.“

  § 11. Член 47г се изменя така:
  „Чл. 47г. (1) Максимално допустимото количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни.
  (2) Методиката по ал. 1 се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните.
  (3) За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
  1. максимално допустимото количество газьол по ал. 1, и
  2. количеството закупен газьол по фактури.
  (4) На земеделския стопанин се възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалния размер на държавната помощ, определен по чл. 47б, ал. 4. На възстановяване не подлежи заплатената от земеделският стопанин минимална данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, наричана по-нататък „Директива 2003/96/ЕО“.
  (5) Фактурите за закупения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.“

  § 12. Член 47д се изменя така:
  „Чл. 47д. Редът за извършване на проверки на фактурите за закупения газьол се определя със съвместна инструкция на министъра на финансите и на министъра на земеделието и храните.“

  § 13. Член 47е се изменя така:
  „Чл. 47е. (1) Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
  ОСА=ОРП/∑ИГКи,
  където:
  ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
  ОРП е общият размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1;
  ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.
  (2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед отстъпката по ал. 1 за съответната година. При необходимост министърът на земеделието и храните намалява отстъпката до разликата по ал. 3.
  (3) Отстъпката по ал. 1 не може да надвишава разликата между размера на акцизната ставка за литър закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.“

  § 14. Член 47ж се изменя така:
  „Чл. 47ж. (1) Агенция „Митници“ възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5.
  (2) Общият размер на сумите по ал. 1 не може да надвишава общия размер на държавната помощ по чл. 47б, ал. 1.
  (3) Възстановяването се извършва по реда на чл. 45д от Закона за акцизите и данъчните складове в годината, следваща годината, през която е платен дължимият акциз за изразходвания газьол в първичното селскостопанско производство.“

  § 15. Член 47з се изменя така:
  „Чл. 47з. Държавна помощ по реда на тази глава не се предоставя на земеделски стопанин, който не е изпълнил решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановил изцяло помощта.“

  § 16. Член 47и се изменя така:
  „Чл. 47и. За целите на контрола по тази глава се използват проверките, извършени от Разплащателната агенция по реда на чл. 37.“

  § 3. Членове 47л-47о се отменят.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 17:
  § 17. Членове 47к-47о се отменят.

  § 4. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „1 и“ се заличават.
  3. В ал. 4 думите „1 и“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 18:
  § 18. Член 52 се отменя.

  § 5. Създава се чл. 53:
  „Чл. 53. (1) Земеделски стопанин, който в нарушение на закона получи отстъпка от стойността на акциза върху газьол, се наказва с глоба -
  за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица -
  с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция „Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките.
  (3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова и гр. н. п.:
  Параграф 5 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 19:
  § 19. Създава се чл. 53:
  „Чл. 53. (1) На земеделски стопанин, който наруши разпоредбите на глава четвърта „а“ , се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (2) Актовете за нарушения по ал. 1 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция „Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките.
  (3) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

  § 6. В § 1 на Допълнителните разпоредби т. 47 се изменя така:
  „47. „Предприятие в затруднено положение” е предприятие в затруднено положение по смисъла на чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС)
  № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл. 107 и 108 от Договора.”

  Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 6 да се измени така:
  § 6. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 14 думите „да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция и да определи сертифициращ орган“ се заменят с „и да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция.“
  2. Точка 46 се отменя.
  3. Точка 47 се изменя така:
  „47. „Предприятие в затруднено положение” е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
  4. Точка 51 се отменя.
  5. Създава се т. 56:
  „56. „Валидно заявление за подпомагане“ е заявление, което съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни и след обработка и контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, е получило уникален идентификационен номер.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 20:
  § 20. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 14 думите „да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция и да определи сертифициращ орган“ се заменят с „и да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция.“
  2. Точка 46 се отменя.
  3. Точка 47 се изменя така:
  „47. „Предприятие в затруднено положение” е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
  4. Точка 51 се отменя.
  5. Създава се т. 56:
  „56. „Валидно заявление за подпомагане“ е заявление, което съдържа всички задължителни данни за кандидатстване по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни и след обработка и контрол от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, е получило уникален идентификационен номер.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 7. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 45г се отменя.
  2. В глава трета се създава раздел VII:
  „Раздел VII
  Специален ред за възстановяване на акциз за газьола, използван в първично селскостопанско производство
  Чл. 45д. (1) Част от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство от земеделски стопани, определен по реда на глава четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители, се възстановява от Агенция „Митници“ въз основа на уведомление и заповед за утвърждаването му, предоставени от министъра на земеделието и храните.
  (2) Уведомлението по ал. 1 съдържа следните данни за всеки земеделски стопанин:
  1. идентификационни данни за земеделския стопанин (пълно наименование/трите имена, ЕИК от ТР/ЕИК по Булстат/ЕГН/ЛНЧ);
  2. размер на сумата, подлежаща на възстановяване;
  3. данни за банковата сметка, по която ще бъде възстановена сумата по т. 2, и нейния титуляр.
  (3) Възстановяването на акциза се извършва в 30-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 2.
  (4) Общият размер на сумите, посочени в уведомлението по ал. 2,
  т. 2, не може да надвишава размера, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година.
  (5) Директорът на Агенция „Митници“ издава вътрешни правила за определяне на реда за изплащане на сумите на земеделските стопани.
  (6) Редът и начинът за обмен на информацията по ал. 1 и 2 се определят със съвместна инструкция на министъра на земеделието и храните и на директора на Агенция „Митници“.
  Чл. 45е. В случаите, когато се установи, че неправомерно е възстановен акциз на земеделски стопанин, същият се внася от земеделския стопанин по сметка на Агенция „Митници“ заедно със законната лихва от датата на възстановяването му.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 21:
  § 21. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В глава трета раздел VI с чл. 45а-45г се отменя.
  2. В глава трета се създава раздел VII с чл. 45д и 45е:
  „Раздел VII
  Специален ред за възстановяване на акциз върху закупен газьол, използван в първично селскостопанско производство
  Чл. 45д. (1) Агенция „Митници“ възстановява частта от стойността на акциза, представляваща индивидуалните размери на държавната помощ, определени по реда на глава четвърта „а“ от Закона за подпомагане на земеделските производители. Възстановяването се извършва въз основа на заповедта и уведомлението на министъра на земеделието и храните по чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  (2) Възстановяването се извършва в 45-дневен срок от получаване на документите по ал. 1.
  (3) Директорът на Агенция „Митници“ издава вътрешни правила за определяне на реда за възстановяване на сумите, определени в уведомлението чл. 47б, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  (4) Редът и начинът за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция „Митници“ се определят със съвместна инструкция на министъра на земеделието и храните и на директора на Агенция „Митници“.
  Чл. 45е. Когато се установи, че неправомерно е възстановен акциз на земеделски стопанин, същият се възстановява от земеделския стопанин заедно със законната лихва от датата на получаването на държавната помощ до датата на внасянето по сметка на Агенция „Митници“.“

  Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 7а:
  „§ 7а. Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво”, може да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове до 30 септември 2016 г.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 22:
  § 22. Земеделските стопани, които са получили ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво”, може да ги използват за покупка на газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове до 30 септември 2016 г.

  § 8. Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица имат право да продължат да приспадат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 номиналната стойност на получените ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. Схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво”.

  Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 8 се изменя така:
  § 8. (1) Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица, които са приели ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво”, имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове номиналната стойност на ваучерите. Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
  (2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчно задълженото лице не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация по ал. 1. При предаване на ваучерите се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.). С протокола не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. В акцизната декларация по ал. 1 се вписва номера на протокола.
  (3) Агенция "Митници" извършва проверка за автентичност на получените ваучери и ги съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
  (4) При установяване на неистински или подправени ваучери, приспаднатият акциз по акцизната декларация по ал. 1 от данъчно задължените лица по тези ваучери подлежи на внасяне ведно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  (6) На земеделски стопанин, който използва не по предназначение:
  1. ваучери за гориво;
  2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,
  се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (7) В случаите по ал. 6 земеделският стопанин е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаването им.
  (8) Актовете за нарушения по ал. 6 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките. Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (9) За целите на този параграф "ваучер за гориво" е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски стопанин, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 23:
  § 23. (1) Задължените по Закона за акцизите и данъчните складове лица, които са приели ваучери за гориво по съществуващата до 31 декември 2014 г. схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство, чрез система от ваучери за гориво”, имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове номиналната стойност на ваучерите. Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и с повредени защити.
  (2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчно задълженото лице не по-късно от 5 дни преди подаване на акцизната декларация по ал. 1. При предаване на ваучерите се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г. и бр. 2 от 2016 г.). С протокола не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво. В акцизната декларация по ал. 1 се вписва номера на протокола.
  (3) Агенция "Митници" извършва проверка за автентичност на получените ваучери и ги съхранява по ред и начин, определени с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
  (4) При установяване на неистински или подправени ваучери, приспаднатият акциз по акцизната декларация по ал. 1 от данъчно задължените лица по тези ваучери подлежи на внасяне заедно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен в съответствие с чл. 44 от Закона за акцизите и данъчните складове.
  (5) На земеделски стопанин, който използва не по предназначение:
  1. ваучери за гориво;
  2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,
  се налага глоба от 2000 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
  (6) В случаите по ал. 5 земеделският стопанин е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, заедно със законната лихва от датата на получаването им.
  (7) Актовете за нарушения по ал. 5 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките. Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
  (8) За целите на този параграф "ваучер за гориво" е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски стопанин, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.

  Предложение на н. п. Мария Белова:
  В преходните и заключителни разпоредби се създава § 12:
  „§ 12. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 24:
  § 24. В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“.


  § 9. Този закон влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на Схемата за държавна помощ в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

  Предложение на н. п. Мария Белова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 9 се изменя така:
  „§ 9. Законът влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 2, § 21, т. 1, § 22 и 23, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 25:
  § 25. Законът влиза в сила от датата на получаване на окончателен номер на схемата за държавна помощ в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия, с изключение на § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, § 20, т. 1 и 2, § 21, т. 1, § 22 и 23, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума