Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
06/07/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от н.п. Цвета Караянчева на 04 юли 2016 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от н.п. Цвета Караянчева на 04 юли 2016 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 юли 2016 г., на което обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от н.п. Цвета Караянчева на 04 юли 2016 г.
  В работата на комисията взеха участие Стилиян Митев – директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” в Министерството на земеделието и храните и експерти в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от н.п. Цвета Караянчева.
  Първата група промени касае промяната на предназначението на общинските пасища и мери. Отменят се текстовете, регламентиращи случаите, в които се допуска промяна на предназначението на тези земи за неземеделски нужди. Съответно с Преходните и заключителни разпоредби тези хипотези се регламентират в Закона за опазване на земеделските земи, където се предвижда промяна да се разрешава, когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната община, а когато няма такъв, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за определени в закона обекти. Промяната ще се извършва след решение за предварително съгласие на общинския съвет, при спазване на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.
  Освен това, със законопроекта се урежда процедурата за промяна на начина на трайно ползване на общинските пасища и мери за други земеделски нужди. Промяната ще се извършва с решение на общинския съвет при условие, че имотът е изключен от обхвата на специализирания слой "Постоянно затревени площи" и за него е представен документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии.
  Предвидена е и разпоредба, определяща изпълнението на недовършените производства за промяна на предназначението на общински мери и пасища с влезли в сила решения за предварително съгласие за промяна на предназначението на общинския съвет.
  Втората група промени е свързана с прецизиране на текста, позволяващ на лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организациите по §12 от Преходните и заключителни разпоредби, да придобият собственост върху застроената и прилежащата им площ. Дава се възможност министърът на земеделието и храните да делегира правомощия на директорите на областните дирекции „Земеделие” да провеждат процедурата по продажбата на тези земи. За целта ще се назначава комисия, в която ще участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните.
  При провеждането на търгове за продажба на свободни, негодни и неподлежащи на възстановяване имоти в бившите стопански дворове, както и на земеделските земи в границите на стопанските дворове, право на участие в първия търг ще имат собствениците на съседните имоти и едва при липса на интерес, на следващите търгове ще могат да кандидатстват всички заинтересовани лица.
  Освен това министърът на земеделието и храните ще може да се разпорежда чрез търг с имоти, намиращи се в границите на бившите стопански дворове, които с парцеларни планове или с планове на новообразувани имоти са били определени като незастроени, негодни и неподлежащи на възстановяване или като свободни земеделски земи - частна държавна собственост до влизането на закона в сила, но впоследствие върху тях е извършено строителство на сгради или съоръжения.
  Следващата група промени е свързана с ползването на земеделските земи.
  Общинската служба по земеделие ще следва да регистрира споразуменията за продължаване срока на невписаните в службата по вписванията договори, когато между страните има сключени такива.
  В масивите за ползване на земеделски земи няма да могат да се включват имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади. Участниците в споразумение за създаване на масиви, не следва да имат задължения към земите от държавния и общинския поземлен фонд.
  Променя се редът, по който ще се изискват дължимите суми от ползвателите, които не са платили в законовия срок за ползваните от тях имоти, за които няма сключени договори за наем и аренда и не са подадени декларации (т. нар. „бели петна”), като е предвидено това да става със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие”.
  Предлага се да се разпределя завишена норма за площ на една животинска единица от минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на земята, на лицата, отглеждащи говеда, овце или кози и одобрени за подпомагане по дейностите от подмерките в направление биологично животновъдство.
  Заявленията за участие в процедурата по отдаване на пасища, мери и ливади ще могат да се подават и по пощата, като отказите на съответната общинска администрация да ги регистрира ще подлежат на обжалване.
  За довършване на реституционната процедура за възстановяване правото на собственост, общинските съвети ще следва да предоставят земи от общинския поземлен фонд, вкл. пасища и мери по чл. 19.
  В петгодишен срок земите от остатъчния поземлен фонд, освен на собственици с признати права на възстановяване на собствеността, ще могат да се предоставят по решение на общинския съвет за изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи, както и при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи, в случаите на промяна на предназначението им.
  В Закона за арендата в земеделието се предвижда общинските служби по земеделие да регистрират прекратяването на договорите за аренда, след като то е вписано в службата по вписванията.
  В Закона за подпомагане на земеделските производители към документите, доказващи правно основание за подпомагане на земеделските стопани, се добавят заповедите за имотите - полски пътища, издадени от директора на областната дирекция „Земеделие” , когато общинският съвет не е взел решение за сключване на договор с ползвателя в определения в закона срок.
  В последвалата дискусия от парламентарната група на БСП лява България заявиха, че няма да подкрепят законопроекта. Изразиха резерви, свързани с разширяването на правомощията на общинските съвети да променят собствеността върху пасищата, мерите и ливадите от публична в частна общинска собственост. Припомниха, че законът се променя твърде често и необмислено и заявиха, че ще настояват за максимално удължаване на срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта.
  От парламентарните групи на ГЕРБ и на Реформаторския блок се съгласиха с част от изразените опасения, но подчертаха, че правомощията на общинските съвети ще бъдат ограничени от хипотезите, предложени в законопроекта. Обясниха, че промяната се прави по настояване на Националното сдружение на общините в Република България, предвид невъзможността на общините да осъществяват някои особено важни инвестиционни проекти. В заключение заявиха подкрепа за законопроекта и намерение да поискат съкратен срок за предложения между първо и второ четене.
  От АБВ се съгласиха както с изказаните опасения, така и с необходимостта от промени.
  От Патриотичния фронт подкрепиха законопроекта.

  След проведените разисквания, Комисията по земеделието и храните с 12 гласа “за”, 2 гласа “против” и 1 глас “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от н.п. Цвета Караянчева на 04 юли 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  РУМЕН ХРИСТОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума