Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
20/07/2016 второ гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от народния представител Цвета Вълчева Караянчева на 4 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 654-01-83, внесен от народния представител Цвета Вълчева Караянчева на 4 юли 2016 г., приет на първо гласуване на 14 юли 2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

  (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 38, 49 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 31, 61 и 100 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  “(3) Промяна на предназначението на мери и пасища – общинска собственост, се разрешава при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи.”
  3. Алинеи 4, 5, 6, 7 и 9 се отменят.
  4. Създават се нова ал. 10 и ал. 11, 12 и 13:
  „(10) Начинът на трайно ползване на мери и пасища - общинска собственост, или на части от тях, може да се променя за други земеделски нужди по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Решението се приема въз основа на проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване, който представлява неразделна част от решението на общинския съвет.
  (11) Решението на общинския съвет по ал. 10 се взема, след като:
  1. за имота е представен документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии;
  2. имотът е изключен от обхвата на специализиран слой „Постоянно затревени площи” със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
  (12) Извършената промяна на начина на трайно ползване, съобразно решението на общинския съвет, се отразява:
  1. в картата на възстановената собственост - по реда, определен в правилника за прилагането на закона;
  2. за имоти, разположени в землища, за които е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри - по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
  (13) В случай, че в срок две години от приемането на решението на общинския съвет по ал. 10, кметът на общината не поиска отразяване на промяната на начина на трайно ползване по реда на ал. 12, общинската служба по земеделие служебно заличава проекта за промяна на начина на трайно ползване.”

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 1 да бъде отхвърлен.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.


  § 2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и съоръжения от имуществото на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби, могат да придобият застроените и прилежащите площи без провеждане на търг. Застроените и прилежащите площи, включително когато са разположени извън границите на урбанизирана територия (населено място или селищно образувание), се оценяват по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм., бр. 26 и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69, бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 и 102 от 2014 г.). Данъчната оценка се определя като за земи в строителни граници и това обстоятелство се посочва изрично в удостоверението за данъчна оценка. Процедурата за продажба се провежда от министъра на земеделието и храните или от директора на съответната областна дирекция „Земеделие”, които се подпомагат от постоянно действаща комисия. Когато процедурата се провежда от директора на областната дирекция „Земеделие”, в състава на комисията участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните, определени със заповед на министъра. Продажбата се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните или на директора на областната дирекция „Земеделие” и с писмен договор, който се вписва в службата по вписванията.”
  2. В ал. 8 се създава изречение второ: „В първия търг участват само собственици на имоти, съседни на имота - предмет на търга, като в следващите търгове може да участват всички заинтересовани лица.”
  3. Създава се нова ал. 9:
  „(9) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице може да се разпорежда със земеделските земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби по реда на ал. 8.”
  4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
  5. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 10“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 1.


  § 3. В чл. 34, ал. 6, изречение първо думата „тридневен” се заменя със „7-дневен”, а думата „издаване” се заменя с „получаване”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 2.

  § 4. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение четвърто след думата „договори” се добавя „за един и същ имот” и се създава ново изречение шесто: „За невписаните договори, в които е предвидено продължаване на уговорения срок, се представя и изрично писмено споразумение между страните за продължаване срока на договора.”, а досегашното изречение шесто става изречение седмо.
  2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя „както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.


  § 5. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение четвърто накрая се добавя „както и задълженията си към държавния и общинския поземлен фонд”, а в изречение шесто накрая се добавя „както и имоти с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади и трайни насаждения.”
  2. В ал. 7, изречение трето думите „се прилага чл. 34, ал. 6 по искане на директора на областната дирекция "Земеделие", отправено до кмета на общината” се заменят с „директорът на областната дирекция „Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището”, а изречение четвърто се изменя така: „В 7-дневен срок от получаване на заповедта, ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция „Земеделие”.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 4.


  § 6. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение първо след думата „категория“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“, в изречение второ след думите „месо и” се добавя „животни” и се създава изречение трето: „На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти при спазване на съотношението за минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията.”
  2. В ал. 5 накрая се добавя „определени в правилника за прилагането на закона” и се създават изречения второ и трето: „Заявленията се подават лично или по пощата, и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на имота.”
  3. В ал. 13, изречение първо след думата „наем” думите „или аренда” се заличават.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Георги Божинов:
  В § 6, т. 1, в новото изречение трето думите „съотношението за минимум“ се заменят със „съотношение не повече от“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н. п. Мария Белова:
  В § 6 относно чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 относно ал. 4 се изменя така:
  „1. В ал. 4:
  а) в изречение първо думите „10 дка“ се заменят с „15 дка“, след думата „категория“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“, а думите „20 дка“ се заменят с „30 дка“;
  б) в изречение второ след думите „месо и” се добавя „животни”, думите „15 дка“ се заменят с „20 дка“, а думите „30 дка“ се заменят с „40 дка“;
  в) създава се изречение трето: „На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти при спазване на съотношението за минимум 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията.”
  Създава се т. 4:
  „4. В ал. 15 думите „една стопанска година“ се заменят с „две стопански години“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4, изречение първо думите „10 дка“ се заменят с „15 дка“, след думата „категория“ съюзът „и“ се заменя с „и/или“, думите „20 дка“ се заменят с „30 дка“, в изречение второ след думите „месо и” се добавя „животни”, думите „15 дка“ се заменят с „20 дка“, думите „30 дка“ се заменят с „40 дка“ и се създава изречение трето: „На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие” и „Плащания за поддържане на биологично земеделие”, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.”.
  2. В ал. 5 накрая се добавя „определени в правилника за прилагането на закона” и се създават изречения второ и трето: „Заявленията се подават лично или по пощата, и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на имота.”.
  3. В ал. 13, изречение първо след думата „наем” думите „или аренда” се заличават.
  4. В ал. 15 думите „една стопанска година“ се заменят с „две стопански години“.

  § 7. В допълнителните разпоредби в § 2в, ал. 3 накрая се добавя „с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване пасища и мери.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 6.

  § 8. В § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) след думата „фонд” се добавя „включително пасища и мери по чл. 19”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 7.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 9. Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице може да се разпорежда чрез търг с имоти, определени до влизането в сила на този закон, с приети парцеларни планове или с планове на новообразуваните имоти, като земи по чл. 27, ал. 8 или като земеделски земи по § 12а от преходните и заключителните разпоредби, върху които са изградени сгради и/или съоръжения след 1 март 1991 г., при условия и по ред, определени в правилника за прилагането на закона.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. (1) Недовършените до влизането в сила на този закон производства по чл. 25, ал. 3 за промяна предназначението на мерите и пасищата - общинска собственост, се довършват по досегашния ред.
  (2) Недовършени производства по ал. 1 са тези, по които има влязло в сила решение на общинския съвет за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението, но не е издадено решение за промяна на предназначението.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 10 да бъде отхвърлен.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.


  § 11. (1) В срок 5 години от влизането в сила на този закон земите по чл. 19, ал. 1 се предоставят от общинските съвети при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.).
  (2) В срока по ал. 1 разпоредителни сделки със земите по чл. 19, ал. 1 може да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, за изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината, както и в случаите при промяна на предназначението им при условията и по реда на чл. 17б от Закона за опазване на земеделските земи.
  (3) Общинският съвет може да разреши сключването на договори за наем или аренда за земите по чл. 19, ал. 1 за срок от три, съответно 5 години с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
  (4) Кметът на общината прекратява договорите по ал. 3 за имоти, предоставени от общинския съвет при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решение на общинската служба по земеделие за възстановяване на собствеността или за обезщетяване на собствениците, и след изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 11 да бъде отхвърлен.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.


  § 12. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г.; изм., бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 17б:
  „Чл. 17б. (1) Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди се разрешава, когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план по чл. 105, т. 1 от Закона за устройство на територията.
  (2) Извън случаите по ал. 1, когато няма влязъл в сила общ устройствен план, промяна на предназначението на земеделски земи по ал. 1 се разрешава въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план:
  1. за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
  2. за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и на общински обекти от първостепенно значение;
  3. при предоставена концесия с решение на Министерския съвет;
  4. в други случаи, определени в закон.
  (3) Промяната на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади може да се извърши след решение за предварително съгласие на общинския съвет, при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.
  (4) В случаите по ал. 1 и 2, както и в случаите на разрешено строителство без промяна на предназначението, върху мерите, пасищата и ливадите могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути с решение на общинския съвет.
  (5) Решенията на общинския съвет по ал. 3 и 4 се приемат с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
  (6) Промяната на предназначението на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за нуждите на юридически или физически лица се извършва за тяхна сметка, при изразено предварително съгласие по ал. 3 и след като в полза на лицето бъдат учредени ограничените вещни права по ал. 4.“
  2. Параграф 6а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
  3. Параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ДВ, бр. 100 от 2015 г.) се отменя.

  Предложение на н. п. Цвета Караянчева:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§ 12. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г.) § 6а от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 6а. Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се разрешава, когато е:
  1. предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
  2. предвидено за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение;
  3. предвидено за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
  4. предоставена концесия с решение на Министерския съвет.“

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 9:
  § 9. В Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. бр. 14 и 26 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 18, 29 и 30 от 2006 г., бр. 13 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 10 и 103 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 22, 38 и 91 от 2012 г., бр. 27 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 61 и 100 от 2015 г.) § 6а от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
  „§ 6а. Промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, се разрешава, когато е:
  1. предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
  2. предвидено за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение;
  3. предвидено за изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията, на археологически обекти по смисъла на Закона за културното наследство и на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
  4. предоставена концесия с решение на Министерския съвет.“


  § 13. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 3, ал. 1 думите „нотариалните книги” се заменят със „службите по вписванията”.
  2. В чл. 18, ал. 1 думите „нотариалните книги” се заменят със „службите по вписванията”.
  3. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.”


  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, н. п. Добрин Данев и н. п. Георги Божинов:
  В § 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови т. 2 и 3:
  „2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Без да се засягат правата му по чл. 23, арендаторът е длъжен да направи, и те да бъдат отразени, всичките си възражения по състоянието на обекта най-късно при съставянето и подписването на описа по ал. 4. При липса на възражения обектът се счита предаден в надлежно състояние.“;
  б) в ал. 5 изречение второ се отменя.
  3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Преарендуване на обект на договор за аренда, част или изцяло, е допустимо само с изричното писмено съгласие на арендодателя. Съгласието може да се даде и при сключването на договора за аренда, като в тези случаи арендаторът е длъжен незабавно да уведоми писмено арендодателя за всяко преарендуване.“;
  б) в ал. 2, в края на разпоредбата, след думата „арендодателя“ се поставя запетая и се добавя „в това число и за арендното плащане“;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Преарендуване, извършено в нарушение на предходните алинеи или при неизпълнение на задължението на арендатора по ал. 1 е основание за едностранно прекратяване на договора за аренда от страна на арендодателя, който може да стори това чрез двумесечно писмено предизвестие в срок до един месец от узнаване на преарендуването.”.“

  2. Точки 2 и 3 стават т. 4 и 5.

  Предложението по т. 1, буква „а“ е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н. п. Иван Станков:
  В § 13 относно Закона за арендата в земеделието се създава т. 1а:
  „1а. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Преарендуване на договор за аренда е допустимо само с писмено уведомление на арендодателя.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Светла Бъчварова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 6 ал. 5 да се отмени.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 10:
  § 10. В Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 1 думите „нотариалните книги” се заменят със „службите по вписванията”.
  2. В чл. 6 ал. 5 се отменя.
  3. В чл. 11:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „като в тези случаи арендаторът е длъжен незабавно да уведоми писмено арендодателя за всяко преарендуване, залагане или прехвърляне на права“;
  б) в ал. 2 накрая се добавя „включително и за арендното плащане“;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) При неспазване на ал. 1-3 арендодателят може да прекрати едностранно договора за аренда с двумесечно писмено предизвестие. Предизвестието се отправя до арендатора в срок до една година от узнаване на преарендуването, залагането или прехвърлянето на права.“.
  4. В чл. 18, ал. 1 думите „нотариалните книги” се заменят със „службите по вписванията”.
  5. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.”.


  § 14. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр.79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г.; бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12 и 61 от 2015 г., бр. 95 от 2015 г. и бр. 45 от 2016 г.) чл. 41, ал. 2 т. 5 се изменя така:
  „ 5. заповед по чл. 37в, ал. 16;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 11.

  Предложение на н. п. Румен Желев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Създава се нов § 15:
  § 15. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13 и 15 от 23.02.2016 г.) § 48, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.) в текста преди т. 1 думата „прилежащата“ се заменя със „застроената и прилежащата към сградите“.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13 и 15 от 23.02.2016 г.) § 48, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 г.) в текста преди т. 1 думата „прилежащата“ се заменя със „застроената и прилежащата към сградите“.

  § 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 13.  ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума