Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
09/09/2015
  1. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.
  2. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
  3. Разни
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по земеделието и храните  Стенографски запис!
  П Р О Т О К О Л
  № 30


  Днес, 9 септември 2015 г. се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните към Четиридесет и третото Народно събрание.
  Заседанието бе открито в 16,10 ч. и ръководено от господин Румен Христов – председател на Комисията по земеделието и храните, при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.
  2. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
  3. Разни


  На заседанието присъстваха:
  От страна на Министерството на земеделието и храните: д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Диана Филева – главен юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване“, госпожа Миглена Хаджийска – юрисконсулт в Дирекция „Административно и правно обслужване“, господин Стоил Дудулов – началник отдел в Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, госпожа Валентина Шишкова – държавен експерт в Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, господин Слави Кралев – директор на Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители, госпожа Добринка Павлова – директор на Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“, госпожа Нели Вълева – старши експерт в Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“.
  Към протокола се прилага списък на присъстващите.

  * * *

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Добър ден уважаеми колеги, предлагам да започваме заседанието, имаме необходимия кворум.
  Аз се извинявам, че така се случи днес, първо отменихме заседанието, след това решихме да имаме заседание поради напрегнатата законодателна програма и предвид на това, което предстои пред Парламента във връзка с провеждането на местни избори. Искам да ви кажа, сигурно знаете вече, ще се работят два вторника извънредно, а в сряда и в четвъртък Парламентът ще заседава до 16.00 часа според ръководството на Парламента, което означава, че Комисията по земеделието и храните ще започва работа от 17.30 часа. Казаха ни, че по време на незаседаването на Парламента, което до голяма степен е свързано с местните избори, няма да има заседания на Парламента, комисиите нямат проблеми да се събират, но аз мисля, че много трудно ще ви съберат когато няма пленарни заседания, всеки ще има ангажименти по избирателните райони. А законодателната програма е много напрегната и се притеснявам, че ако нямахме днес заседание, щяхме да натрупаме за следващите заседания по три-четири закона и щеше да бъде много тежък графикът ни. От тази гледна точка си позволих, независимо че ви съобщих, че няма да имаме заседание, след като свършихме много бързо да насрочим това заседание. Така че, предлагам на вашето внимание дневния ред на днешното заседание.
  Дневният ред се състои от три точки, а именно:
  1. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.
  2. Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.
  3. Разни
  Имате ли предложения към точка Разни? Няма.
  Ако приемаме така предложения дневен ред, моля да го подкрепим с гласуване. Който е „за“, моля да гласува. Благодаря. Против и въздържали се – няма. Единодушно се приема дневният ред.
  Преминаваме към точка 1 от дневния ред.

  Точка 1 - Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г.

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте, господин заместник-министър.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Благодаря.
  Господин Председател, дами и господа народни представители, предлаганият проект на закон е насочен основно към облекчаване на физическите и/или юридическите лица при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране и/или утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. С цел облекчаване на режима се предлага без промяна на предназначението в земеделски земи да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническа инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ заедно с прилежащата територия на всяко от тях е до 15 кв. м, това е § 3 от законопроекта. По този начин ще се предотврати забавяне при изграждането на обекти на техническата инфраструктура.
  Със законопроекта се предлага отпадане необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране поради факта, че при тяхното преминаване или прокарване не се засяга съществено земеделската земя и не се променя нейното функционално предназначение, това е § 4 от законопроекта.
  Също така със законопроекта се предлага да бъдат отменени ал. 2 и 3 на чл. 8 от Закона за опазване на земеделските земи, което всъщност е предложение § 1 от законопроекта, тъй като в тях е посочен начинът за разходване на постъпления, а това е в противоречие на чл. 17, ал. 1 от Закона за публичните финанси от 2013 г. Поради отпадане на контрола по разходване на средствата се предлага да се промени и съставът на комисията за земеделските земи, като отпадне участието на представителя на Министерството на финансите.
  С цел уеднаквяване със съществуващата насърчителна мярка по Закона за насърчаване на инвестициите се предлага в чл. 30, ал. 3 от ЗОС да не се заплаща такса за промяна предназначението на земеделските земи, необходима за осъществяване приоритетни инвестиционни проекти, получили сертификат въз основа на решение на Министерски съвет.
  Също така със законопроекта се предвижда изменение на § 2 от Допълнителните разпоредби, който въвежда санкция, която лицето извършило строителство върху земеделска земя без смяна на предназначението следва да заплати. С посоченото изменение се цели да се наложи санкция на лицата собственици на изградени обекти в земеделските земи без променено предназначение.
  Благодаря за вниманието.
  Аз и колегите от Министерство на земеделието и храните сме на разположение за въпроси.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, господин заместник-министър.
  Преди да дам думата на колегите за въпроси към господин заместник-министър Димитров, искам да ви кажа, че имаме становища положителни за внесения законопроект от Правната комисия, която подкрепя законопроекта и предлага на Народното събрание да бъде гласуван законопроектът от Пленарна зала на първо гласуване.
  Имаме Доклад от Комисията по енергетика с председател Делян Добрев, които подкрепят законопроекта и предлагат той да бъде приет на първо четене.
  Имаме становище на министъра на енергетиката, които подкрепят внесения законопроект. Имат едно предложение, което смятам да отразим между първо и второ гласуване.
  Има становище на Националния институт по метрология и хидрология, което е много подробно и което по-скоро касае подзаконов нормативен акт, а не точно закона, защото става дума за уреждане на начина, по който ще бъдат или по-скоро според тях трябва да бъде организирано наблюдението, отчитането и т.н. на всичко, което е свързано с опазването на земята, храните, мониторинга и т.н.
  Същевременно имаме становище на Института по почвознание, агротехника и защита на растенията „Никола Пушкаров“, които поддържат законопроекта и казват, че исканията на техните колеги от Института по метрология и хидрология не трябва да се обсъждат в законопроекта. Още нещо казват те, всеки, който е държавна структура и благодарение на издръжката от държавата осъществява научна, научно-приложна дейност, агрометеорологична, мониторингова и т.н., би следва да предоставя информацията, която получава за ползва от държавните структури, държавните органи. Благодаря за вниманието.
  Имате думата за дебат.
  Заповядайте, професор Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря. Всъщност за да си формираме становище много ми е необходимо да знаем кои са тези обекти, ако могат да се изброят по направление. Щом енергетиката, явно едното ще бъде свързано с енергетика. Но за кои други като тип линейни обекти става въпрос? Все пак те не са изброени в закона.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, професор Бъчварова.
  Господин Дудулов ще Ви отговори.
  Заповядайте, господин Дудулов.
  СТОИЛ ДУДУЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Бъчварова.
  Доколкото разбрах става въпрос за линейните обекти, които ние предлагаме да отпаднат като обект на решение на Комисия за земеделски земи. Това освен енергийните обекти, които задължително обяснявам, не са площните, а въздушни и подземни, освен тях ние включваме в това общо название проводите, нефтопроводи, петролопроводи, водопроводи и съответните съоръжения към тях, които са до 15 кв. м., тъй като с тяхното прокарване се създава само един сервитут, който действително ограничава до известна степен ползването. Например за подземните обекти не се допуска засаждането на растения с дълбоко коренова система и т.н.
  Освен това, още преди приемането на Закона за опазване на земеделските земи с отмяната на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата отпадна една наредба, Наредба № 1, която имаше за цел определяне, съгласуване и утвърждаване на трасета и терени за линейни обекти съгласно изискванията на този именно Закон за опазване на обработваемата земя и пасищата, където изрично и до този момент, до отпадането на Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата, трасетата подземни и надземни не се съгласуваха с Министерство на земеделието и хранителната промишленост тогава.
  Освен това, ангажимент на всеки един инвеститор по Закона за кадастъра е след като се одобри парцеларния план той да бъде нанесен върху картите за възстановяване на собствеността, респективно върху кадастралните карти. По този начин облекчаваме много до голяма степен инвеститори, собственици на имоти, които искат да прокарват такива мрежи, защото в крайна сметка не се пречи на обработването на земята.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря.
  Народният представител Румен Йончев, заповядайте.
  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
  Поздравявам вносителите на законопроекта за добрата идея да облекчат нещо, една процедура поне. Но някак си, простете моето невежество, има ли легална дефиниция на понятието „линеен обект“, изчерпателна, така че да знаем какво точно разрешаваме да се строи? Защото в противен случай рискуваме да поникнат най-различни обекти в рамките на 15 кв. м или групирани по 15 кв. м с разстояние от 3 м и да се получат ред изкривявания на закона. За да сме сигурни, че това не е така, ако можете да ми посочите такава дефиниция?
  СТОИЛ ДУДУЛОВ: Легална дефиниция на „линейни обекти“ аз не съм запознат да има. Но, става дума и в самото предложение за изменение на закона е по сочено, това са обектите на инженерната инфраструктура.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Извинявайте, господин Йончев, ако нямате нищо против, аз да Ви отговоря. Говоря за действащия закон, допълнителни разпоредби § 1, т. 2 - линейни обекти са автомагистрали, пътища, железопътни линии, плавателни, отводнителни, напоителни канали, подземни и надземни топлопроводи, паропроводи, телефонни, телеграфни и т.н. Има ги изброени, така че има дефиниция в съществуващия закон за това, което Вие питате.
  РУМЕН ЙОНЧЕВ: Благодаря Ви. Бяхте изчерпателен.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Професор Станков, заповядайте.
  ИВАН СТАНКОВ: Аз съжалявам, не можах да прочета законопроекта предварително, но когато се говори за промяна на предназначението, какво се има точно предвид? Касаят ли тези промени, които се извършват за строителство на жилища? Защото при на в Тракийския университет в Стара Загора ние сме раздали 60 парцела, които са извън населеното място и преподавателите живо се интересуват – няма ли да се облекчат процедурите, как може да се решава този проблем по-леко с промяната на предназначението? Така че бихте ли ми отговорили на този въпрос? Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Дудулов, заповядайте.
  СТОИЛ ДУДУЛОВ: Благодаря, господин Председател.
  При изграждането на сгради в неурбанизирани територии също се налага да се провеждат процедурите по промяна на предназначението на земеделски земи. С изменението на този закон сега, който предлагаме, е, когато, тъй като съгласно ЗУТ, отварям една скоба, чл. 59, ал. 1 от 1 януари догодина без да има влезли в сила общи устройствени планове не е възможно да се извършва промяна на предназначението на земята за строителство на такива обекти, с изключение, пак ще се повторя, на важните обекти от инженерната инфраструктура. В тази връзка облекчението, което ние предлагаме, тъй като процедурата е двуетапна, първо е утвърждаване на площадка, второто е промяна на предназначението след влизане в сила на подробния устройствен план, когато е налице влязъл в сила общ устройствен план за територията на общината и върху земи, предназначени съгласно него за строителство, се дава възможност да се изгражда някакъв обект, то той да мине директно на промяна предназначението, без да се изисква процедурата по утвърждаване площадка, с което наполовина ние облекчаваме инвеститора във времето.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря.
  Други становища, изказвания, въпроси?
  Благодаря за дискусията.
  Предлагам, който е съгласен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502-01-54, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2015 г. да бъде подкрепен от Комисията по земеделието и храните с оглед внасянето му в Пленарна зала и гласуван на първо гласуване, моля да гласува?
  „За” – 15. „Против” – 0. „Въздържали се” – 0.
  Подкрепя се единодушно. Благодаря Ви, бяхте много оперативни.
  Преминаваме към т. 2.


  Точка 2 - Представяне и обсъждане на първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерски съвет на 12 август 2015 г.

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Давам думата отново на вносителя заместник-министър Цветан Димитров.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви.
  Господин Председател, дами и господа народни представители, от началото на 2007 г. България прилага мерките, включени в Общата организация на пазарите на земеделските продукти в Европейския съюз.
  Общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз е уредена с регламенти на Европейския съвет и на Европейската комисия, които се прилагат пряко. Затова със Закона за Общата организация на пазарите на България се определят националните структури, които прилагат мерките.
  С настоящия закон се урежда провежданата от министъра на земеделието и храните политика на качество съгласно Регламент № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти.
  Практиката към момента в тази дейност показва, че сертификатите за акредитация, които се издават от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, съответно от органа за акредитация на държавата членка на Европейския съюз или на държавата - страна по Споразумението, се издава обикновено в последните дни преди изтичане на предходния сертификат. Така изпълнението на процедурата се застрашава, което от своя страна води до риск от период на прекъсване между сроковете на разрешенията. Посочените обстоятелства налагат да се въведе система за издаване на временни разрешения до издаване на ново разрешение от контролиращия орган с максимален срок до 6 месеца.
  Друг момент при промените в настоящия закон е вноса на биологични продукти. В действащия закон липсват разпоредби, които да уреждат контрола при внос на биологично произведени продукти и да се определят компетентните контролни органи. В настоящите промени се вменяват тези функции на Българска агенция по безопасност на храните по осъществяване контрола на граничните пунктове и обстоятелството, например, че при вноса на биологично вино държавният контролен орган е Изпълнителната агенция по лозата и виното.
  Във връзка с влизането в сила на Регламент 1308/2013, който касае млечния сектор, са нужни промени в действащия закон, за да се създадат законови условия за прекратяване на действията на квотната система за краве мляко от 31 март 2015 г. и същевременно да се запазят някои от разпоредбите до 31 март 2016 г., за да може да се осъществи контролът и докладването в Европейската комисия на изпълнението на националната млечна квота за изминалия вече квотен период 2014-2015 година.
  Необходимо е да се приложат новите разпоредби на Регламент № 1308 и по отношение на сектора на млякото, като се идентифицират първите изкупвачи на сурово мляко чрез въвеждане на облекчен регистрационен режим, като за това в новия законопроект е въведен и цял нов раздел.
  В сектор „Месо“ се правят промени, като се намалява административната и финансовата тежест върху бизнеса, без да се нарушава правото на Европейския съюз. Отпада задължението на класификаторите, които не са практикували класификация на кланични трупове в продължение на една година да преминават опреснителен курс и при неявяване свидетелство за класификация да се отнема.
  В общи линии това са промените. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, господин заместник-министър.
  Колеги, имате думата.
  Професор Бъчварова, заповядайте.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Аз имам чувството, че всяка година можем да променяме Закона за Общата организация на пазарите, защото непрекъснато има регламенти и нещо трябва да добавяме, което не е лошо. Въпросът е вече в някакъв момент как организираме целия процес.
  Като цяло подкрепяме, че законът трябва да се промени в насоките, в които са променяни регламентите. Оставам със странното усещане, че млечният сектор отново изключително много ще забуксува. Така както чета текстовете, според мен изкупвачите, които и сега има регистър, този регистър се води във Фонд „Земеделие“, води се в министерството, имат сертификати – всичко, така както си е по реда по време на действието на квотната система, те са и регистрирани по Закона за храните. Сега аз оставам с впечатление, може да е грешно, ако ме оборите, това ще бъде един плюс за предложения законопроект, че те отново трябва да се регистрират, поне така е записано. Значи прави регистър на първите изкупвачи, трябва да приложим договорите задължително. В тези договори трябва да има количествата, тези договори трябва да се докладват всеки месец какво сме изкупили и съответно да се докладва в Министерство на земеделието и храните какви количества, говоря конкретно за чл. 55е. Документ за доставка на всеки производител, накрая има едни санкции, които също санкциите са малко в доста големи размери. Ако нямаш договор, на практика те санкционираме, ако произвеждаш мляко. А този, който изкупува ако не е в регистъра, и него го санкционираме. Дали все пак министерството ще успее в кратък период от време да направи новия регистър и съответно какво облекчава в този сектор? Това са ми притесненията. И дали е наше законодателство или наистина европейски регламент ни задължавам да правим тези упражнения с тези процедури, които са въведени в общата организация. Иначе като принципи и като необходимост приемаме, че промените се налагат. Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря Ви, професор Бъчварова.
  За отговор заместник-министър Димитров.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Съвсем накратко. Тези промени са наистина продиктувани от европейско законодателство. Знаете секторът на млякото е единственият сектор, в който договорите между производител и изкупвач бяха въведени като задължение със съответния регламент.
  Защо се налагат промените сега, а не примерно по-рано? Защото реално квотната система, даже ако спазваме самото европейско законодателство, тя все още не е и завършила, тъй като не сме я отчели както трябва. Така че по отношение на изкупвачите наистина има неща, които са задължителни и които няма как специално за договорите, има си ги разписани в Регламент № 1308, който аз цитирах.
  По отношение на одобрените изкупвачи, които действаха по стария закон, те се вписват служебно в регистъра, тоест не ги караме да правят нещо ново, нещо допълнително, освен това което се изисква по регламента. Това е в чл. 55, записано е, че се записват служебно.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
  Професор Бъчварова, слушаме Ви.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Така както е разписано не изглежда така в чл. 55, че служебно се прехвърлят.
  СТОИЛ ДУДУЛОВ: Това е чл. 55д, ал. 5.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Алинея 5 звучи по следния начин.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Има първи изкупвач, което въвеждате като понятие. Ние досега имаме изкупвачи. Сега казвате, че са първи. И на първите имаме регистър. Някак си не мога да ги вържа двете неща. Тези, които са сега съществуващи са изкупвачи. А вашият раздел е първи изкупвачи.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Те са същите. Просто различна дефиниция.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Изяснихте ли се?
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Да.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожа Султанка Петрова, заповядайте.
  СУЛТАНКА ПЕТРОВА: Благодаря Ви, господин Председател.
  Уважаеми колеги, ние от Патриотичен фронт ще подкрепим този законопроект, защото според нас всъщност с промените, които се правят в него, постигаме и целите на програмата на правителството, защото ние много често говорим за биологично земеделие, за биологични продукти. Така че мисля, че навременна и доста добра промяна, която ни предлага Министерство на земеделието и храните. Още повече, че тук се създават едни много добри правила за биологично производство, това, което чета в този законопроект.
  Наистина имаше изключително голям проблем за хората, които им изтича срокът на разрешителното, сега и този проблем всъщност се решава с тези временни разрешителни. Прекрасно е предложението, че ще се извършва и контрол при вноса на биологични продукти, което наистина съществуваше един вакуум в България точно при този внос. Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Петрова. Права сте да знаем като плащаме по-скъпо дали плащаме за биологичен продукт или не.
  Професор Станков, заповядайте.
  ИВАН СТАНКОВ: Благодаря.
  Аз виждам, че този проект за закон е съобразен изцяло с европейските изисквания, с общата селскостопанска политика. Ние ще го подкрепим, той е много навременен, има много достойнство. Аз разсъждавах доста върху него. Това, което каза Султанка Петрова, аз същото мислех да го кажа, че се поставя акцент върху биологичното производство. Дава се една възможност с временни разрешителни на изкупвачите и по този начин не се прекъсва връзката, което е много положително.
  Аз смятам, че това е също положително, че има контрол на контрольорите, въвежда се контрол на контрольорите. Защото знаем, че има някакви такива отклонения и това също е много добре.
  Много важно е и това, че се въвежда контрол върху биопродуктите, върху вноса, защото знаем това, което се внася, особено зеленчуците, те са преситени с нитрати, нитрити. Аз съм ходил на няколко места в Турция и трябва да ви кажа, те само вода и тор, това, което внасят. Така че, това е много голямо достойнство на този проект за закон.
  Във връзка с отпадането на квотите това, което се предлага за млякото, също. Аз разсъждавах върху това. Това, че ще има договори е много добре и те ще бъдат задължителни. Но дали някъде или може би в подзаконовите документи трябва да се впише да се гарантира една минимална изкупна цена на млякото. Млекопроизводителите не са защитени по никакъв начин. И хората искат това, да се гарантира тяхната защита, да има някаква минимална цена, защото знаем, че на 30 стотинки слязохме на млякото това лято. Много положително е това, че се въвеждат облекчения за млякото, за месото, така че този закон има своите достойнства и ние ще го подкрепим. Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми професоре.
  Напълно споделям това, което казахте с колежката Петрова. Не съм съгласен само с минималната изкупна цена. Като представител на дясна формация смятам, че пазарът е този, който ще определи цената, защото иначе могат да тръгнат лавинообразно искания за минимална изкупна цена от други сектори, подсектори и т.н., но това е екзистенциален разговор, така да се каже, във връзка с това, което коментираме сега.
  Заместник-министър Димитров иска нещо да добави. Заповядайте.
  ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Едно изречение само.
  Професор Станков, да, прав сте, има подзаконов нормативен документ, това е Наредба № 1, в която са дефинирани точно договорните отношения. Там вече могат да се формират цени, съответните браншови организации могат да договарят това нещо. Тоест не е напълно оставено на пазара или пък държавата, тоест някакъв баланс има, някаква регулация, но тя е на браншово ниво и вече оттам нататък те в договорите си записват това, което те преценят. Така че, и там имаме записано в този документ.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря.
  Други колеги, които биха искали думата?
  Госпожа Караянчева, заповядайте.
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин заместник-министър, аз напълно се присъединявам към това, което казаха колегите и от АБВ, от Патриотичния фронт. Ние също ще подкрепим този законопроекта, той наистина се синхронизира и с европейското законодателство и това, което се допълва към всички тези пропуски, които сме имали. Така че Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи законопроекта. Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря.
  Предлагам да преминем към гласуване.
  Който е съгласен Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 502-01-70, внесен от Министерския съвет на 12 август 2015 г. да бъде подкрепен от Комисията по земеделие и храните с оглед внасянето му в Пленарна зала и гласуван на първо гласуване, моля да гласува.
  „За” – 15. „Против” и „Въздържали се” - няма.
  Благодаря Ви, бяхте много експедитивни. Желая ви приятна почивка.
  Закривам заседанието на Комисията по земеделието и храните.

  (Закрито в 16.45 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Румен Христов
  Форма за търсене
  Ключова дума