Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
30/03/2016
  1. Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене.
  2. Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.
  3. Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по земеделието и храните  Стенографски запис!


  П Р О Т О К О Л
  № 50


  Днес, 30 март 2016 г., се проведе редовно заседание на Комисията по земеделието и храните към Четиридесет и третото народно събрание.
  Заседанието бе открито в 15,50 ч. и ръководено от господин Румен Христов – председател на Комисията по земеделието и храните при следния


  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене.
  2. Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.
  3. Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт.

  На заседанието бяха поканени:

  От Министерството на земеделието и храните:

  1. Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене:

  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - д-р Златка Възелова – директор на дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Тодор Тодоров – началник на отдел в дирекция „Европейска координация и международни отношения”, Министерство на земеделието и храните;
  - д-р Едита Хюсеин-Томова – главен експерт в дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Юлия Илиева – младши експерт в дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Миглена Хаджийска – юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”, Министерство на земеделието и храните.
  - д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните;
  - д-р Петя Петкова – заместник-изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните;
  - Лорита Радева – председател на Комисията по околна среда към Столична община;
  - Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“ към Столична община.
  2. Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.

  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - доц. Георги Костов – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - д-р Златка Възелова – директор на дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

  От „Черноморска изследователска програма“, Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките:

  1. Аспарух Драганов Карастоянов
  2. Аспарух Аспарухов Карастоянов
  3. Мартин Велизаров
  4. Стела Славчева
  5. Георги Терзийски
  6. Любомир Желеханов
  7. Михаил Горанов
  8. Костадин Василев Каранлъков

  3. Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт:
  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - Васил Грудев – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните.

  От Българска асоциация „Годжи бери“:
  1. Теодора Георгиева – председател на УС на БАГБ;
  2. Проф. Мартин Банов – член та УС на БАГБ;
  3. Златина Димчева – член на УС на БАГБ;
  4. Драгомир Гатев – член на УС на БАГБ;
  5. Мирослав Пешовски – член на БАГБ;
  6. Валентин Милтенов.

  От Движение „Експерти на гражданското общество“:
  - Илия Бачев.

  Движение „Защита на гражданите и държавата“:
  1. Петьо Хаджиев
  2. Марин Григоров

  Към протокола се прилага списък на присъстващите.


  * * *

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Добър ден, уважаеми колеги. Имаме кворум. Закъсняхме малко, заради удълженото пленарно заседание на парламента.

  Дневен ред:
  1. Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене.
  2. Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.
  3. Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт.
  Има ли предложения за включване към дневния ред на други точки? Нямаме.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  За – 16, против и въздържали се – няма, с пълномощници.

  Гости от Министерството на земеделието и храните по точка 1 – Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене, са:
  - доц. Д-р Георги Костов – заместник-министър на земеделието;
  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - д-р Златка Възелова – директор на дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Тодор Тодоров – началник на отдел в дирекция „Европейска координация и международни отношения”, Министерство на земеделието и храните;
  - д-р Едита Хюсеин-Томова – главен експерт в дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Юлия Илиева – младши експерт в дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - Миглена Хаджийска – юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки”, Министерство на земеделието и храните.
  - д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на „Българска агенция по безопасност на храните”;
  - д-р Петя Петкова – заместник-изпълнителен директор на „Българската агенция по безопасност на храните”;
  - Лорита Радева – председател на Комисията по околна среда към Столична община;
  - Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда” към Столична община.

  По т. 1 още:
  - Мария Харбова;
  - Марта Георгиева.

  2. Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите:
  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - доц. Георги Костов – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - д-р Златка Възелова – директор на дирекция „Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните;
  - инж. Тони Кръстев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите.

  От „Черноморска изследователска програма“, Институт за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките:

  1. Аспарух Драганов Карастоянов
  2. Аспарух Аспарухов Карастоянов
  3. Мартин Велизаров
  4. Стела Славчева
  5. Георги Терзийски
  6. Любомир Желеханов
  7. Михаил Горанов
  8. Костадин Василев Каранлъков.

  3. Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт:
  - д-р Цветан Димитров – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - Васил Грудев - заместник-министър на Министерството на земеделието и храните;
  - доц. Георги Костов – заместник-министър на Министерството на земеделието и храните.

  От Българска асоциация „Годжи бери“:
  1. Теодора Георгиева – председател на УС на БАГБ;
  2. проф. Мартин Банов – член та УС на БАГБ;
  3. Златина Димчева – член на УС на БАГБ;
  4. Драгомир Гатев – член на УС на БАГБ;
  5. Мирослав Пешовски – член на БАГБ;


  От Движение „Експерти на гражданското общество“:
  - Илия Бачев.

  Движение „Защита на гражданите и държавата“:
  1. Петьо Хаджиев - председател
  2. Марин Григоров – съпредседател  Точка 1 - Обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 – второ четене.

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ:

  „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, № 502-01-57, внесен от Министерския съвет на 9 юли 2015 г., приет на първо гласуване на 29 октомври 2015 г.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 17, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се нов § 1:
  § 1. Създава се нов член 3а със следното съдържание:
  „Чл. 3а. В СДВР и ОД МВР на територията на страната се определят разследващи полицаи и служители с оперативни функции, на които се провежда образователна програма, така че, съобразно функционалната си компетентност, да са квалифицирани да работят по случаи за защита на животни.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Който е съгласен с предложението на работната група да не разглеждаме текста внесен от народните представители Кънев и Христов, моля да гласува.
  За – 16, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се нов § 2:
  § 2. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21 (1) Забранява се внасяне, придобиване, продажба, притежаване и отглеждане на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове.
  (2) Забранява се отглеждането и търговията с кучета и котки в зоомагазини, на открити и закрити пазари.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За –15, против – няма, въздържали се – 2.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се нов § 3:
  § 3. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 след думата „куче” се добавя „или котка”, а след думите „който го“ се добавя „/я”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици, които са членове на киноложки или фелиноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология и на Националната федерация по фелинология или на други български или международни киноложки или фелиноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета или котки.“
  3. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Всяко обявление за подаряване, продажба и всякакъв друг вид предлагане на кучета трябва да съдържа следните данни:
  1. данни за собственика, а когато собственикът е неизвестен - данни за лицето, което го предлага–трите имена, когато е физическо лице и наименование и номер на единния идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ номер, когато е юридическо лице;
  2. номер от регистрацията на животното по чл. 174 от ЗВМД или номер от регистрацията на животното-майка, от което произхожда.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Искам да кажа нещо, предвид на това, че и аз съм вносител на тези предложения – на работна група, която беше в петък, ние решихме, че тези предложения, които в момента са извън обхвата на внесените текстове за първо гласуване, както и предложение на изпълнителния директор на „Българската агенция по безопасност на храните” – д-р Дамян Илиев, както и предложение на заместник-министър Цветан Димитров от името на Министерство на земеделието и храните, ще ги оформим като нови текстове и веднага след публикуването на законопроекта в „Държавен вестник” ще ги внесем отново, но сега не искаме да имаме колизия с текстовете, които са различни от това, което разглеждаме между първо и второ гласуване, така че уверявам Марта Георгиева и Мими Харбова, че ще бъдем инициатори за внасянето на тези текстове, които в момента няма да бъдат разглеждани, както и и текстовете на д-р Илиев и на заместник-министър Цветан Димитров.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За –17, против – няма, въздържал се – 1.
  Заповядайте, госпожо Караянчева.
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател! Правя предложение по чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с цел конкретизиране на нормативната база на ниво общини, с което се създават ясни регламенти и конкретни мерки по прилагане и изпълнение на Националната програма по ал. 1. Предлагам да се добави следният текст на чл. 40, ал. 2. Текстът е следният: „Общинските съвети приемат програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и план за действие за изпълнение на националната програма по ал. 1 на територията на съответната община, които отговарят на изискванията на наредбата по изречение първо.”
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Имаме предложение направено на основание чл. 80 от народния представител Цвета Караянчева.
  Госпожо Караянчева, припознавате ли го?
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Да, припознавам го. Говорим за ал. 2 на чл. 40: „Министърът на земеделието и храните издава наредба за разработване на Националната програма по ал. 1.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: „прилагане” се заменя с „разработване” – това е предложението на народния представител Цвета Караянчева.
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: И Националната програма по ал. 1 – „за регламентиране” се заличава и „за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност”.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Има ли други предложения по отношение на текста, който гледаме в момента, а именно § 1, чл. 40? Няма.
  Гласуваме отдалечените предложения.
  Първо, предложението на народния представител Цвета Караянчева по отношение на ал. 2, а именно заменяне на думата „прилагане” с „разработване” и отпадане „регламентиране на”.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Отиваме на второто предложение на госпожа Караянчева, което тя прочете. Референтите казаха, че имат дребни технически забележки. Ние ще ги упълномощим да ги оправят. Най-вероятно в края ще гласуваме тази възможност.
  Който е съгласен, с така прочетения текст и мотивите на госпожа Караянчева, за допълнителен текст в § 1, чл. 40, моля да гласува.
  За – 18, против и въздържали се – няма.
  Сега гласуваме целия § 1.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1, като предлага в ал. 3, 4 и 6 след думата „програма“ да се добави „по ал. 1“ плюс приетите редакции. Комплексно гласуваме.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За –18, против и въздържали се – няма.
  Параграф 2.
  Предложение на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители:
  „В § 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В създавания чл. 40а:
  а) в ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
  „1. постигане на здравословна среда за гражданите на Република България;
  2. подобряване на хуманното отношение към животните.“
  б) в ал. 2:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени животни;”
  бб) точки 4 – 10 стават съответно т. 5 – 11.
  2. В създавания чл. 40б:
  а) точка 2 - отпада;
  б) точки 3 и 4 стават съответно т. 2 и 3.“
  Работната група подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.
  Госпожо Бъчварова, искате ли думата.
  Заповядайте.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Благодаря.
  Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което се прави, е изпълнението на Националната програма да се финансира изцяло от държавния бюджет, като общинските бюджети не са включени в тази хипотеза по простата причина, че общините имат много ангажименти и едва ли за всички общини ще е възможно бюджетът да стигне, но бих оттеглила предложението, ако някой може да ми разтълкува становището на Националното сдружение на общините, които казват – аз не го чета никъде в текста обаче, „предвижда се дейността по Националната програма с овладяване популацията на безстопанствени кучета да се финансира от държавния бюджет в случаите, когато общината отговаря на конкретни условия“. Това е записано в становището, а в текста по закона не виждам опция, че ако общината отговаря на определени условия, в закона трябва да съществува като текст, ако наистина е така, тоест, общините при определени условия могат да осигурят от държавния бюджет средства за прилагане на програмата, оттеглям моето предложение. Но аз не намирам подобен текст в това, което ние разглеждаме като промяна на текстовете. И си поддържам становището, ако няма такава правна възможност.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, професор Бъчварова.
  Заместник-министър Цветан Димитров.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо Бъчварова, вмъкването на т. 2, а именно общинския бюджет е само и единствено поради текста, записан в чл. 118, ал. 2 в Закона за местните данъци и такси, където е записано, че приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета, което така или иначе ще бъде част от тези програми. Така че, ние какво ще запишем тук, няма никакво значене, другият закон така и така е действащ.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Извинявам се но, ние говорим за национална програма, която приемаме с този закон. И тази национална програма има финансови ангажименти, а сега прехвърляме в друг закон, че общината, събиране на такси и всичко останало – там не е записано тогава в този другия закон, че трябва националната програма да осъществява финансиране. Двата закона трябваше да вървят, за да е ясно откъде идват източниците, защото така написано общинският бюджет не решава въпроса.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Други становища?
  Народният представител Ферихан Ахмедова.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Във връзка със спора за финансирането, може би трябва да обърнем внимание и на чл. 40б, където се казва, че изпълнението на дейности по Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се финансират със средства от държавния бюджет, от общинския бюджет, дарения и програми. Ако ограничим общинския бюджет само в частта с таксите, може би тук е мястото, където трябва да добавим общинският бюджет от таксите, събрани, или да се цитира следващият закон, защото така написано общините имат ангажимент наравно с държавата. Никъде не е записано, че това е само от такси.
  МАРТА ГЕОРГИЕВА: С госпожа Радева, която е председател на Комисията по околната среда обсъдихме, че има такъв член в закона, който казва, че парите от „такса куче” отиват за мероприятия, свързани с безстопанствените кучета.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Този закон може да регламентира целевото харчене на този тип такси. Обаче в закона, който ние в момента разглеждаме, е записано, че изпълнението на дейностите по Националната програма се финансира от държавния и общинския бюджет. Общинският съвет е в правомощията си да гласува или не пари за тази програма. И за да сме точни и ако искаме с този закон да регламентираме само тези пари от такси за кучета ще финансират тази програма, трябва да го запишем в този закон.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Цветан Димитров – заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Аз бих подкрепил това, което госпожа Ахмедова каза с една-единствена уговорка, да не направим така, гласувайки този текст, че да ограничим тези общини, които искат да дадат средства над това. Иначе това, което Вие казвате, действително е по-акуратно.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте.
  ЛОРИТА РАДЕВА: Лорита Радева – председател на Комисията по околна среда на Столичен общински съвет. Само в едно пояснение. Вие току-що приехте в гласуването си за ал. 2 на чл. 40 съществуването на общински програми. Те са част от изпълнението на националната програма. Постъпленията по чл. 118 на Закона за общинския бюджет дава възможност общините да упражнят изразходването на средства, които ще минат през общинските програми, но на практика изпълняват националната. Затова на мен ми се струва, че няма колизия в казаното дотук и в необходимостта общините да изразходват, като така ние обосноваваме изразходването на тези средства. Ние събираме такса куче 24 лв., които са задължение на собствениците на домашни любимци и насочваме събраните средства и това ни вменява закона единствено за дейности, свързани с изпълнение на общинската програма. Самата общинска програма се явява по приетото от Вас преди малко гласуване, част от изпълнение на националната програма. Затова на мен ми се струва, че нещата са логически обвързани и това е мнението ми като представител на общината.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря Ви.
  Народният представител Добрин Данев.
  ДОБРИН ДАНЕВ: Благодаря.
  Аз разбирам позицията на Столичния общински съвет, тъй като той е финансово осигурен, но ако има малки общини, които нямат средства, нямат възможност да отделят и да гласуват на заседание на общинския съвет – тогава, какво правим. Трябва да отидем и да потърсим възможност за финансиране от държавния бюджет, според мен. Така че, Вашата позиция е правилна за съществуващото положение в София, но нещата не са еднозначни на другите места.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте, госпожо Радева.
  ЛОРИТА РАДЕВА: В текста Ви на ал. 2 е записано, че наредбата ще създаде този механизъм. Тогава, когато ние предвидим финансиране, аз така го разбирам, може би е въпрос на тълкуване на закона, Вие да давате четири механизма за финансиране. В наредбата вероятно ще опишете точно как, през кои пера ще се финансира изпълнението със средствата, привлечени от държавния бюджет, кои могат да бъдат насочени към изпълнение със средства, привлечени от държавния бюджет и там вече Вие ще зададете това или по-скоро министерството, съвместно с Националното сдружение на общините, където ще отчетем спецификата на отделните общини пред текстовете на наредбата.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожо Ахмедова.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Аз бих се противопоставила на това принципно, защото ако не го заложим в закон и оставим министерството, вече имаме разграничение на отговорностите на самите власти. Ние като законодателна власт създаваме закони, изпълнителната власт създава наредбите. Посоката задава законодателната власт, затова по-коректно е ние да зададем в закона правилата, а изпълнителната власт да ги следва.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Ако няма други становища, ще подложа на гласуване предложението на народния представител професор Бъчварова и група народни представители, като още веднъж чета текста.
  Работната група подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Светла Бъчварова и група народни представители само в неподкрепената т. 2.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 7, против – няма, въздържали се – 12.
  Предложението по т. 2 не се подкрепя.

  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. Създават се чл. 40а и 40б:
  „Чл. 40а. (1) Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България се основава на следните принципи:
  1. постигане на здравословна среда за гражданите на Република България;
  2. подобряване хуманното отношение към животните.
  (2) Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България съдържа:
  1. цели и задачи;
  2. оценка на състоянието и динамиката на популацията на безстопанствените кучета;
  3. мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация;
  4. мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета;
  5. мерки за контрол върху развъдчиците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и кучетата, отглеждани като компаньони;
  6. изисквания за ръководство, координация, контрол и изпълнение на програмата;
  7. изисквания за управление и оценка на програмата, докладване и отчетност, уведомяване на обществеността;
  8. очаквани резултати;
  9. мониторинг на средата чрез индикатори за изпълнение;
  10. коригиращи действия при констатиране на несъответствия при изпълнение на програмата;
  11. други мерки и дейности, свързани с т. 1-10.
  Чл. 40б. Изпълнението на дейностите по националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България се финансира със средства от:
  1. държавния бюджет;
  2. общинския бюджет;
  3. дарения от физически и юридически лица;
  4. международни програми и проекти.”
  Имате ли някакви допълнения или не?
  Заповядайте, господин Хаджийски.
  НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ: И аз на основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в чл. 40а, ал. 1, в т. 2 след думата „кастрация” да се добави текстът „и връщане на обработените кучета по местообитанието им”. (Реплики.)
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Ал. 1, т. 2 на чл. 40а. В новата редакция, господин Хаджийски, е чл. 40а, ал. 2, т. 3.
  НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ: Да. Да се добави след „кастрация” „връщане на обработените кучета по местообитанието им”.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: „Връщане на обработените кучета”.
  Референтите – вземете думата. Заповядайте.
  РОСИЦА БАШЛИЕВА: В самия закон има задължение за връщане по местообитанието. Има изключения, при които не се връщат. Националната програма като програма може да обхване и други мерки освен това. За изричното изписване и неспазването на законово изискване има санкция. Изричното изписване по този начин в тази точка, ограничава мерките по изпълнението на заложеното в програмата. Тя няма как да излезе извън закона.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Мими Харбова, заповядайте.
  МАРИЯ ХАРБОВА: Мария Харбова – Фондация за правата на животните в България. Много съм учудена, че се спори дали в програмата да има връщане по места. Ако няма връщане по места изрично упоменато, програмата си губи смисъла. Резултат и ефект от една програма за намаляване на популацията на бездомните кучета има само, когато се спазва стриктно препоръката на Световната здравна организация, имаме я в писмен вид, Програма за намаляване, кастрирай и върни на място.
  Въобще не мога да разбера също, защо да не се напише това, което е задължително за намаляване популацията на бездомните кучета. Това е в основата на всички трудни битки, които се водят толкова години, за да се намали популацията. А това, че го има в закона, да, има го в закона, но след като се прави национална програма, това е основата на програмата.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Референтът ще ни прочете текста от закона. Но тук думата на природозащитниците е, че независимо, че го има в закона, когато говорим за национална програма, можем да го запишем и тук.
  РОСИЦА БАШЛИЕВА: Искам да Ви кажа, че националната програма не може да противоречи на закона. Законът в чл. 47, ал. 1 казва, че кучета, настанени в приютите кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс. В ал. 3 се казва: „За кучета, за които не се явят лица по ал. 2, защото ал. 2 предоставя възможност кучетата да се предоставят безвъзмездно на лица, които са поискали да ги отглеждат като компаньони, се маркират, настаняват във временни приюти, определени от общинските съвети или се връщат по местата им, от които са взети.” Има няколко хипотези – не е само връщане по места. Националната програма, ако искате да обхваща само една хипотеза, просто няма да е национална програма и няма да обхваща всички хипотези на възможностите на закона.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Доктор Илиев иска думата.
  ДАМЯН ИЛИЕВ: Аз исках думата, извинявайте, за да кажа това, което Вие прочетохте. Сега нямам повече какво да кажа.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожо Харбова.
  МАРИЯ ХАРБОВА: Не мога да разбера след като го има в закона, защо да не бъде и в програмата. Обикновено хората винаги гледат това, което има в законите да съществува и в програмите и в другите нормативни актове. Много Ви моля, това е основата на една програма за намаляване популацията. И ние всички организации, които сме над 30 на брой в България, държим да има освен кастрация и връщане по места. Тоест, да се цитира законът, което е много важно.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Аз предлагам предвид на това, че има колизия и неразбиране на този етап, а ние така или иначе ще внасяме нови изменения в този закон, ако искате да оставим текста да го гледат референтите, защото те казват, че ние в момента обсъждаме само една възможност, една хипотеза, която се различава от закона, който дава повече опции. Тоест, вкарвайки само думата „връщане” да не ограничим и другите възможности. Това е доколкото разбирам, от страна на референтите.
  Заповядайте.
  АКСИНИЯ БОСНЕВА: Аксиния Боснева от Съвета на директорите на Национална координационна мрежа. Предлагам Ви следното. Тъй като цитирахте чл. 47, мисля че няма да има никакви проблеми и ще бъде абсолютно разбираемо от всички общини, ако се запише просто „съгласно чл. 47 и чл. 48”, защото там се предвижда другата опция, за която говорите, че не всички кучета се връщат, така че ако това е разписано, мисля че няма да има никакъв проблем, но да бъде ясно. Защо за нас е проблем, когато не е записано? Защото много често се връщат кучетата не оттам, откъдето са взети, и по този начин абсолютно се нарушава тази практика, която ни е препоръчана от СЗО. Трябва да се върнат по места, защото там се провеждат и профилактичните дейности, без профилактични дейности СЗО не може да гарантира здравословната среда, за която говорим. Изобщо права е Мими Харбова като казва, че това е основната база, на която са изградени тези мерки в тази глава. И ние сега, ако ги пренебрегнем, отваряме една вратичка на някакви общинари, които просто ще кажат: „Ами то не го пише това в националната програма“. И трябва да се съдим, да се доказваме, че там има чл. 47. Напишете го, съгласно чл. 47 и чл. 48 от закона. Единият член 47 казва, че можеш да ги даваш за одомашняване, можеш да ги връщаш, другият член ти казва, че кучета от определени места не можеш да ги връщаш.
  РОСИЦА БАШЛИЕВА: Това, което разписваме в момента, не е правна норма, да съдържа препратки към закона. Това е обща норма какво трябва да съдържа националната програма. Няма как да правим препратки към закона.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте.
  ДАМЯН ИЛИЕВ: Това, което предлагате звучи като текст на наредбата, извинявайте.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Марта Георгиева и преминаваме към гласуване.
  МАРТА ГЕОРГИЕВА: Много благодаря, извинявам се. Просто да се спомене само кастрация. Няма смисъл, защото методът, за който говори Световната здравна организация нали е cage castration released, не може да се спре по средата. Това е основанието. След като е казано „кастрация” се казва „връщане по местообитание”. Иначе е безсмислена формулировката.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Професор Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Промяната на закона е да се каже, че ще има Национална програма, която минава през Министерския съвет. И Вие, ако не кажете в тази национална програма какво точно ще има, няма смисъл от нея. Министерският съвет какво ще я приема, след като обяснявате, че не може да разпишем неща, които конкретно трябва да се видят в програмата. Иначе целият закон е окей. Той действа за всички мерки, които се предприемат. Ако те в програмата не са описани по начина, по който е в закона, тя няма да е национална програма и няма да се свърши работата.
  Затова, това предложение, което се прави, според мен е резонно, защото ние искаме да видим една програма с рамка. В нея какво трябва да има и Министерския съвет да я приеме, включително и финансирането, защото се определят с финансиране от държавния бюджет.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Колега Хаджийски, прочетете още веднъж текста и го подлагам на гласуване.
  НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ: По чл. 40а, ал. 2, т. 3 „3. мерки за овладяване контрола популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация и връщане на обработените кучета по местообитанието им“.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Обработените?
  РОСИЦА БАШЛИЕВА: Обработените като термин не е закон текст. (Реплики.)
  НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ: След „кастрация“ тогава „и връщане по местата, откъдето са взети“.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Това обаче означава автоматически отпадане на долните точки. Това означава, че след като го направим това нещо т. 4, 5, 6 и 7 няма смисъл от тях. Това са изграждане на регионални приюти, мерки за контрол и така нататък.
  Да, заповядайте.
  ЛОРЕТА РАДЕВА: Има нещо, върху което искам да обърна внимание, то беше казано и от госпожа Боснева – има случаи на изключения за връщане на място, това са детските градини, болничните заведения. Изброени са в чл. 48. Ако предложението на Вашия колега народен представител бъде прието без каквито и да било уточнения за връщането, ние влизаме в колизия с останалите членове на закона, и според мен това ще създаде сериозни проблеми в общините.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Значи обезсмислят надолу другите мерки, които се залагат в програмата.
  Народният представител Ферихан Ахмедоова.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На основание чл. 80 от нашия правилник правя следното редакционно предложение – в чл. 40а, ал. 2, т. 3 да се добави към т. 3 „мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез кастрация” да се допълни: „в изпълнение на чл. 47 и чл. 48 от закона”.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Най-отдалеченото предложение на народния представител Ферихан Ахмедова, която предложи в чл. 40а, ал. 2, т. 3 да добавим „в изпълнение на чл. 47 и чл. 48 от закона”.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – 10.
  Предложението на господин Хаджийски пак за чл. 40а, ал. 2, т. 3, а именно „връщането на животните след тяхната обработка”.
  Който е съгласен с това предложение по чл. 80, на народния представител господин Хаджийски, моля да гласува.
  За – 9, против – няма, въздържали се – 10.
  Гласуваме целия текст, който работната група за § 2 подкрепя.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 6.
  Параграф 3.
  Работната група предлага да се създаде нов § 3:
  „§ 3. Създава се чл. 40в:
  „Чл. 40в. Мерките за овладяване на популацията и ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствени кучета се осъществяват в регистрирани ветеринарномедицински амбулатории при осигуряване на престой за възстановяване не по-малко от 24 часа.“
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 3а:
  § 3а. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При липса на идентификация за собственост на животното се поставя микрочип и се регистрира по реда на чл. 174 от ЗВМД.“
  1. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 3б:
  § 3б. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Кучетата по ал.1 се предоставят безвъзмездно на лица, които желаят да ги отглеждат като компаньони и промяната в собствеността се вписва по реда на чл. 174 от ЗВМД.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Кучетата, за които не се явят лица по ал. 2 се връщат по местата, от които са взети, с изключение на животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните, на болни животни – за срока на лечението им, както и на неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, които не им позволяват да водят самостоятелен живот. Кучетата са под надзора и грижите на общините, организациите за защита на животните или други лица, които са подписали декларация за спазване изискванията на чл. 49 и 50.“
  3. Алинеи 4 и 5 се заличават.
  4. Алинея 6 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Кучетата по ал. 3 се маркират допълнително с V-образно купиране на ухото или друга видима ушна маркировка.“
  5. Алинея 7 става ал. 5 и се изменя така:
  „(5) Управителят на приюта вписва кучетата в регистър на приюта и издава ветеринарномедицински паспорт.“
  6. Алинея 8 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Управителят на приюта изпраща данните от регистъра по ал. 5 на кмета на съответната община.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 3в:
  § 3в. В чл. 54 се създава нова т. 5:
  „5. Номер на микрочипа.“
  Работната група предлага, на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предложението да не бъде обсъждано и гласувано, тъй като е извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 3г:
  § 3г. Член 55 се изменя така:
  „Чл. 55. Мерките за овладяване на популацията и ветеринарномедицинските манипулации на безстопанствените кучета могат да се осъществяват в регистрирани ветеринарномедицински мобилни или стационарни амбулатории и кастрационни центрове, при осигуряване на необходимия след кастрацията престой за възстановяване под лекарско наблюдение не по-малко от 24 часа.“
  Работната група подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 3.
  Предложение на народните представители Светла Бъчварова, Добрин Данев и Георги Божинов:
  „Параграф 4 се изменя така:
  „§ 4. Член 69 се отменя.”
  Работната група не подкрепя предложението.
  Професор Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Това, което предлагаме, е да отпаднат санкциите за кметовете, свързано с това, че задължително трябва да дадат на агенциите по храните отчет до 1 март. Хем нямат бюджет, хем нямат финансиране, и ако не дадат отчет правим глоби от 2 хиляди лева. В края на краищата Българската агенция по безопасност на храните може да си направи проверка и да види дали си изпълнява програмата. За какво са тия отчети? Този отчет може да се надипли по всяко време и да бъде както се иска. По ал. 3 – да внасят отчет. (Реплики.) Ами, ако е написано и не е вярно с това, което е направено?
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: То не е само отчет, то е организиране на изпълнението.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Ако говорим за отчета – внася отчет. Ако е за организиране на изпълнението е едно. Можем да приемем, че ако не изпълняват задължението си по националната програма, те подлежат на санкция. Обаче затова, че не са вкарали един документ, който няма кой да го провери, за да бъде там. (Реплики.) Аз говоря за отчет.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Де факто кметът организира в чл. 40 и внася отчет. Вие искате да остане „организира”, да отпадне само „отчет”.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Да. Този отчет не може да се глобява с глоби от 2 хиляди и двоен размер. Този отчет нищо не значи. За Агенцията по храните няма да кажа, че е свършена работата, затова че отчетът е сложен някъде.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Моля, представителите на общините, дайте ни малко яснота.
  ЛОРЕТА РАДЕВА: Текстът на ал. 3 на чл. 40 – „организират изпълнението на Националната програма“. Отчетът идва само като една завършителна точка в целия този процес. Ако ти не си го организирал, няма да имаш и отчет, но организацията е вменена с ал. 3. Ако той не извърши тази организация, наказателната мярка, ако такъв е бил замисълът на вносителите, е по отношение на изпълнението на задължението на кмета да организира изпълнението на националната програма. Ако това е логиката и ако правилно е тълкувам, то трябва да бъде и наказано неизпълнението на това задължение да създаде такава организация. Аз даже бих разграничила наистина отчета, съгласна съм с професор Бъчварова, не е най-важното, но ти ако не си си свършил работата и да имаш и да нямаш отчет, все тая.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожа Ферихан Ахмедова.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Питах се сама себе си, ако този кмет не получи пари от националния бюджет, как ще организира, как ще изпълни тази дейност, как ще я отчете и той ще бъде наказан, а този, който трябва да изпрати парите, го няма в наказателните разпоредби. (Реплики.) Говоря в хипотезата, че не получи пари от държавата.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Тодоров от Министерство на земеделието и храните.
  Заповядайте.
  ТОДОР ТОДОРОВ: Искам само да внеса една малка яснота, че този отчет, който е вменен на общините и следва да бъде подаден до 1 март всяка година, е обвързан със следващия отчет, който е от министъра на земеделието и храните и до Министерския съвет – чл. 40, ал. 4. Тъй като няма как министърът на земеделието и храните да отчете изпълнението на цялата програма, без да получи тези мини отчети.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Извинявайте, аз питах за изпълнението на програмата, тъй като решихте, че трябва да ми отговорите. Аз питах: кметът как ще изпълни програма, за която той не е получил пари?
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Тодор Тодоров отговори на проф. Бъчварова.
  СВЕТЛА БЪЧВАРОВА: Все пак санкцията трябва да бъде за неизпълнение на програмата, а не заради липсата на отчет. Затова може би предложението трябва да бъде не чл. 69 се отменя, а „кметът на общината, който не изпълни задълженията си по чл. 40, ал. 3 за изпълнение на програмата, се наказва с еди-какво си“. Пак може да искате отчет, но не санкционирайте. (Реплики.) По чл. 40, ал. 3 – за изпълнение на националната програма се наказва с глоба еди-каква си. Отчетът може да си остане, но да няма санкция затова.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Първо подлагам на гласуване внесения текст на проф. Бъчварова „неорганизира изпълнението на националната програма“ и ал. 3 – „се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лева“.
  Който е съгласен с това предложение на народния представител Светла Бъчварова, внесено с две изменения, първия и вторият – „неорганизира“, моля да гласува.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Оттегляте предложението, проф. Бъчварова. Благодаря Ви.
  Няма да го гласуваме, което не е подкрепено предложение за следващия параграф.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 4а:
  § 4а. В § 1 на допълнителните разпоредби се създава нова т. 10а:
  „10а. „Кастрационен център” е ветеринарномедицинско заведение по смисъла на чл. 26, т.1 и 2 от ЗВМД.”
  Работната група не подкрепя предложението.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 18, против – няма, въздържал се – 1.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 4б:
  § 4б. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на действащия закон да отпадне.“
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага да се създаде нов § 6:
  „§ 6. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя“.
  Имате ли някакви коментари и предложения? Нямате.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.
  Други предложения? Не виждам.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  „§ 8. Програмите за овладяване популацията на безстопанствените кучета, приети от общинските съвети до влизането в сила на този закон, се прилагат до приемането на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.
  Имате ли предложения? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 9:
  „§ 9. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.
  (2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.“
  Заповядайте.
  РОСИЦА БАШЛИЕВА: Само да обърна внимание. Във връзка с предложението на госпожа Караянчева трябва да предвидим в плановете и програмите, които ще бъдат приети от общинските съвети за изпълнение на националната програма, да бъдат изготвени в 6-месечен срок от влизане в сила на националната програма. Още една алинея трябва да предвидим за общинските съвети, които ще приемат плановете и програмите по националната програма.
  Алинея 2 трябва да стане ал. 1, защото наредбата трябва да се приеме преди националната програма, ал. 1 ще стане ал. 2 като вече срокът ще стане „в срок до 31 декември 2016 г. Министерският съвет приеме националната програма“ и ал. 3 ще бъде „в срок от 6 месеца от приемането на националната програма от Министерския съвет, общинският съвет приема плановете и програмите за действие по националната програма“. Ще го изпишем после.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Припознавате ли го, госпожо Караянчева?
  ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Припознавам го.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Можем ли да се доверим на референтите за оформянето на текста? Да го гласуваме така, както беше прочетен, но самото оформление те да го извършат допълнително.
  Имате ли нещо против? Нямате.
  Който е съгласен с така прочетения текст и правото на референтите да оформят този и други текстове, между другото, моля да гласува. (Реплики.)
  Сега гласуваме първо предложения текст за § 8.
  Който е съгласен с допълнителната ал. 3 и разместването на ал. 1 и 2, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Сега гласуваме оторизация на референтите без смислови промени в текста, не само на § 8, но и на други текстове в закона, които са свързани само с редакционна корекция – малки, големи букви.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Предложение на народните представители Радан Кънев и Румен Христов:
  „Създава се § 8а:
  § 8а. Член 21, ал. 2 влиза в сила от 1 януари 2017 г.“
  Работната група не подкрепя предложението.
  Тъй като е извън обхвата, работната група казва, че не можем да го гледаме сега и ще го внесем на по-късен етап. Той е във връзка с друго предложение наистина.
  Гласуваме, че няма да го гледаме днес.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  За – 19, против и въздържали се – няма.
  Точка 1 приключи. Благодаря на всички колеги за активното участие в дебата.

  Точка 2 - Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Колеги, точка 2 – Презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.
  АСПАРУХ КАРАСТОЯНОВ: Добър ден на всички народни представители! Казвам се Аспарух Карастоянов. Представям Академия за безпилотни и пилотни управлявани средства. Ръководител бях на проект за изследване на делфините в Черно море. Изпълнихме проекта в рамките на по-малко от девет месеца. Използвахме последна дума на техниката. Технология, която, благодаря за поканата, ще представим на Вашето внимание и възможностите на този вид технологии и оборудване за уникално наблюдение и заснемане на всички животински видове, които са топлокръвни, както и наблюдение на горски масиви, щети върху тях, наводнения и земеделски земи.

  (Беше направена мултимедийна презентация относно възможността за събиране и анализ на аеро-геофизични данни за популацията на животните и състоянието на горите.)

  Точка 3 - Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт.

  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Преминаваме към точка 3 – Изслушване на Българската асоциация „Годжи бери“ относно хармонизиране на практиката на Министерството на земеделието и храните с Регламент (ЕО) № 396/2005, Регламент (ЕО) № 178/2002 г., Novel Foods Regulation (ЕС) 258/97 и Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г., според които растението годжи бери е плодов зеленчук и хранителен продукт.
  Госпожо Георгиева, заповядайте.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми гости! Като председател на Българска асоциация „Годжи бери“ искам да Ви благодаря за предоставената възможност да бъдем изслушани на този висок форум и да Ви запозная с един от казусите, които затрудняват реално подпомагането и отглеждането на годжи бери в България.
  До този момент опитите ни да решим този проблем не дадоха резултат, но също така съм длъжна да отбележа, че служителите от Министерството на земеделието и храните проявиха заинтересованост в търсенето на решение по този въпрос и проведохме среща на 5 ноември в разширен формат, на която обсъждахме въпросите, които поставяме и сега.
  Основният въпрос, който стои за разрешаване пред нас е, че в момента не е ясен кода на годжи бери по Наредба № 3/2015 г. за „Условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания“.
  От една страна, имаме писмо, в което годжи бери е определено с код 3095 като угари, а на срещата експертите на Министерството на земеделието и храните дадоха информация, че то се разглежда като етерично-маслена и лекарствена култура. Класифицирането му по наше мнение и в двата гореупоменати кода не е правилно и поставя производителите на годжи бери в неравностойно положение спрямо другите производители на земеделски култури.
  На Вашето внимание сме представили две становища от утвърдени български учени в областта на овощарството – проф. Валентин Личев, ръководител Катедра „Овощарство“ в Аграрен университет Пловдив, и доцент д-р Ст. Гандев – директор на Институт по овощарство – гр. Пловдив при Селскостопанска академия към Министерството на земеделието и храните. В двете становища ясно, категорично годжи бери се определя като овощен вид, многогодишен, плододаващ, дървовидно или христовидно отглеждан.
  Има и друга класификация – като ботанически вид той спада към семейство Solanaceae и в редица европейски нормативни актове плодовете му се причисляват към плодовите зеленчуци.
  На второ място, имахме различни мнения по въпроса: годжи бери храна ли е или не? Тук доста изчерпателно бях представила информация в материалите, които сме Ви предоставили. Нашето категорично мнение е, че то е храна – най-малко, което е дефинирано в Закона за храните какво е храна. Това е продукт, който е предназначен и може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен.
  Само в подкрепа на това ще спомена, че пазара е залят от годжи бери. Сушеният плод, който се внася от Китай, се предлага свободно, без ограничения във всички вериги за хранителни продукти и всички магазини за здравословно хранене, супермаркети, включително и интернет.
  Не може да бъде отхвърлен и фактът, че годжи бери се внася в България с митнически код „сушени плодове“ от комбинираната номенклатура на Обща митническа тарифа.
  Годжи бери е разпределен от холандските власти през 2004 г. и от Британската агенция по храните през 2007 г. като храна, базирайки се на традиционната му употреба, при което не е проявена токсичност.
  В резюме може да се каже, че ако той бъде класифициран правилно като овощен вид с плод, той би получил подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, по мярка 4.1., 6.1. и евентуално 4.2.
  Плодовете на годжи бери са сред десетте супер храни в световен мащаб, изключително ценен поради полезния си рядък състав и наблюдавано и доказано оздравително влияние върху човешкия организъм.
  Тук също няма да се спирам повече, предполагам че всички са запознати, с качествата на годжи бери. Бяхме представили в материалите пълно описание на плода.
  Нашата инициатива цели нормативна промяна, с която да се подпомогне отглеждането и преработката на годжи бери в България. Даваме си сметка, че той не е традиционната ни земеделска култура, но нашето мнение е, че той би могъл да се разглежда като нишов продукт с потенциал за генериране на висока добавена стойност, което дава предпоставка за инвестиции в отглеждането му и развитие на икономическа дейност свързана с последващата преработка.
  В подкрепа на това накратко мога да кажа следното:
  Климатът в България е изключително подходящ за отглеждането на годжи бери. Растението е познато и виреещо у нас по данни на Българската академия на науките от 1898 г.
  Годжи бери може да бъде отглеждано върху почви и условия, които не са неблагоприятни за други традиционни земеделски култури. Становище по този въпрос сме представили от доц. д-р Евлоги Марков от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, базирано на реални четиригодишни изследвания в различни региони. На българския пазар се предлага отличен посадъчен материал от сортове годжи бери, селектирани от българска фирма и вписани в сортовата листа на България. Насажденията влизат в плододаване още в годината на засаждане или най-късно на следващата година.
  Според становището на проф. Параскова – директор на Института за изследване и развитие на храните в Пловдив към Селскостопанска академия на Министерството на земеделието и храните, на базата на реални изследвания и пилотни разработки, тя смята, че годжи бери е отлична търсена суровина в хранително-вкусовата и козметична промишленост, хранителни добавки и други субстанции и трябва да се отглежда в индустриални плантации, за да може да се осигури суровина за хранителната промишленост.
  Много важен мотив в подкрепа на нашето предложение е, че няма квотни ограничения за него на европейско равнище. Подходящ е за биопроизводство, което е приоритет на Министерството на земеделието и храните за програмния период до 2020 г.
  В момента на пазара се предлагат основно сушени плодове, внос от Китай, а пресен и замразен плод има своето търсене, но е единствено прерогатив на българските производители.
  С подкрепата на това предложение ще се даде възможност българските производители да усвоят тази пазарна ниша, която за момента не е заета.
  Годжи бери може да се разглежда и като алтернатива на тютюна, поради няколко основни причини:
  - дoбре вирее в климатичните области, в които се отглежда тютюн;
  - изисква полагане на ръчен труд при отглеждането му, който е характерен за тютюнопроизводството и в тези региони естествено има работна ръка подготвена за полска работа;
  - влиза в активно плододаване в годината на засаждане или най-късно на следващата година от засаждането, което дава възможност стопаните веднага да започнат да получават възвращаемост от инвестициите си;
  - годжи бери е култура, която веднъж засадена не изисква презасаждане минимум 25-30 години.
  Ще обърна внимание с няколко думи на положителния и социален ефект, който може да се разглежда – отглеждането на годжи бери може да се разглежда като средство за възраждане на селските райони, като база за устойчиво икономическо развитие, тъй като не се отглежда механизирано, а само ръчно. При засаждането на 100 дка с годжи бери се създава заетост на 10-15 човека целогодишно, а в периодите на беритба достигат до 100 човека.
  Растящото потребление на годжи бери е перспектива за развитието на сектора. Пазара на замразен и пресен плод на годжи бери е бяла книга в момента, който ние поднасяме на тепсия на земеделски производители от Сърбия, Македония, Гърция, Румъния, Полша, които активно разработват в момента сектора.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожо Георгиева, нещо важно, което изпускате, защото тези неща са депозирани при народните представители, те са се запознали с тях. Нещо важно?
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Завършвам с това – всичко, което изложихме в е мотивите си и даваме следните предложения:
  1. Годжи бери да бъде причислено към код 3179 „Други овощни видове“. Това е съществуващ код, с което ще се даде възможност на земеделските стопани да очертават площи за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания правилно и справедливо като насаждения с годжи бери, с което ще причисли годжи бери към категорията на плодовете и ще влезе в приоритетния за подпомагане сектор на плодове и зеленчуци към Наредба № 9 на подмярка 4.1.
  2. Годжи бери да бъде добавено в списъка на типовете култури и продукти от тях в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори –Приложение № 5, към Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Ако се приеме това решение ще даде равен старт на нетрадиционните култури, включени в този списък и на производителите на годжи бери.
  На основата на направеното изложение и представените материали и становища се обръщам към Вас да вземете отношение по въпроса и да подкрепите нашето предложение за определяне статута правилно и справедливо на годжи бери, с което ще подкрепите производителите на годжи бери. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Георги Божинов.
  Заповядайте.
  ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, гости! Аз Ви благодаря за аргументираното, много кратко и стегнато изложение.
  Първо един въпрос: какъв ще бъде характерът на нашето решение? Ако то е положително, препоръчваме на компетентните органи да вземат положително отношение по този въпрос.
  Аз от името на моите колеги, които напуснаха, но ме упълномощиха да изложа и тяхното становище, искам да кажа, че е изцяло положително. Ако ние вземем такова решение, то ще бъде в духа на едно обсъждане, което направихме преди няколко седмици за една култура, за която имаше даже психологическа бариера да се разсъждава за разрешаване на нейното засаждане в България. Освен това вече видяхме много сериозни научни аргументи и аз се надявам, че в близките дни ще имаме рационално и добро решение. В същия този дух аз смятам, че аргументите са налице. Те са социални, икономически и във всякакъв аспект затова предлагам становището да бъде положително и ние ще го подкрепим.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Благодаря, господин Божинов.
  Аз искам да обърна внимание на заместник-министрите на Министерството на земеделието и храните, че това, което прочетох аз, става дума за около 300 дка насаждения към настоящия момент. Ако те получат една подкрепа, кой знае какви средства от Програмата за развитие на селските райони като обем няма да се заделят, но стартира едно ново производство.
  Народният представител Ферихан Ахмедова.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Само в допълнение, господин председател, искам да кажа, че даже според мен не е нужно да го коментираме, защото става въпрос за пропуск в наредба. Този вид едва ли би могъл да се причисли към други угари или етерично-маслени и лекарствени култури. Правилното класифициране е въпрос на наредба, която изпълнителната власт трябва да свърши. Ние да даваме препоръки, не ми се струва твърде удачно – по-скоро да си свършат работата.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заместник-министър Цветан Димитров.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, уважаеми колеги.
  Нека да се свърши работата – прави сте, абсолютно. Всяко ново нещо в началото се посреща на нож, нормално – българите сме консервативни хора. Но кой трябва да си свърши работата? Трябва да си свършат работата тези четири научни институции, които дават, че годжи бери е нещо съвсем различно. За един е храст – като жив плет, инвазивен вид, пречещ на биоразнообразието, завладяващ други видове. За друг е зеленчук, почти домат. За трети е овощна култура, както Вие споменахте – Аграрния университет. Все пак научната общност трябва да се обедини около нещо, как да бъде записано, защото Министерството на земеделието и храните записва това, което е възприето в обществото – в случая Селскостопанска академия, аграрните университети и тогава можем да го сложим във всякакви наредби, така че то не се пише формално и автоматично. Защото спорът доколко една култура е приоритетна за България, а чувствителна още повече е още по-голям и по-чувствителен в обществото.
  Тези въпроси по Програмата за развитие на селските райони не се решават еднолично нито от министър, нито от заместник-министър, нито от който и да е. Знаете, има Комитет за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, където са представени абсолютно всички браншови организации, в това число и научни представители на науката, които могат да вземат това решение и министъра в това число не може да им попречи да го вземат.
  Уважаеми дами и господа народни представители, ако насочите Вашето положително становище, защото и моето е такова, към тези, които трябва в тази последователност да свършат работата, вероятно тези 300 дка, дай Боже, да станат 30 000 биха могли да се развият както трябва. Благодаря.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Желев.
  РУМЕН ЖЕЛЕВ: Благодаря, господин председател.
  Аз бях провокиран от господин Димитров. Това, което чухме и видяхме, наистина звучи много добре – още първа година плодоносене, в най-лошия случай втора, бързо възвръщане на инвестициите, ръчна работа – може да замести тютюна, който знаем, че полека лека трябва да започне да отстъпва.
  Леко ме притеснява едно нещо, но то се оказа, че не е точно така, защото прочетох, че основния добив идва от Китай. Всичко, което идва от Китай като растителен и животински вид мен ме притеснява, защото от опит знам, че почти всички китайски видове на флората или на фауната са силно инвазивни и агресивни. Агресивни и инвазивни видове, които като влязат на нашата географска ширина започват да унищожават. Тук се надявам, че случая няма да е такъв, още повече, че чух, че от 1898 г. е тук.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Господин Желев, от Китай пристига като продукт за консумация, а не като растение.
  РУМЕН ЖЕЛЕВ: Заместник-министърът каза, че има институти, които дават такива становища, че е инвазивен вид.
  Ако няма опасност за местните видове и ако това е от полза, но нека да го кажат хора много по-компетентни от нас, разбира се, че ние сме за това да стане. Много грешки са направени в историята на човечеството, бързайки да вкараме нещо ново. (Реплики.) Тогава го подкрепяме, ако няма опасност, но да го кажат компетентните хора.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Мога ли аз да попитам само: къде можем да намерим официална информация, че годжи бери е инвазивен вид?
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заместник-министър Цветан Димитров.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Извинявайте, че вземам пак думата, но това е становище на Българската академия на науките, което мога да Ви предоставя.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Аз съм се запознала с това становище, но там ги няма думите, че е инвазивен вид, а има предпоставки и някаква потенциална…
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Може би не ме разбрахте правилно – аз не искам да споря с Вас, искам този, който е знаещ, както каза господин Желев, и може да го реши, да реши въпроса, а ние като изпълнителна власт естествено, че ще… (Реплики.)
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Само искам да представя на Вашето внимание Регламент № 1143/2014 г. с изменение от 4.12.2015 г. – лист на инвазивните видове, които са за Европейския съюз. В него неприсъства годжи бери. (Реплики.)
  Другото нещо – годжи бери е познато под два вида, Lycium barbarum и Lycium chinense. Има тук съмнения, че инвазивност проявява Lycium barbarum, но Lycium chinense…
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожо Георгиева, дайте да не водим този спор, защото той е за учените.
  Народният представител Цвета Караянчева предложи да направим една среща в Комисията по земеделието и храните с представителите на научните институции, но предложението на господин Божинов е по-добро, нека да бъде един научен форум.
  Аз смятам, че Министерството на земеделието и храните няма да има нищо против да организира нещо от този род, на който да решите къде точно да бъде отнесено годжи бери. Съгласен съм, че по СПО начина, по който в момента е определено това, което получавате като допълнителни средства, е нищо в сравнение с интензивността на културата и възможностите, от които бихте се възползвали, ако имате право да кандидатствате по 4.1. Пак казвам, става дума за малки площи.
  Заповядайте, господин Андонов.
  ГЕОРГИ АНДОНОВ: Уважаеми колеги, господин председател! Направих си труда да се запозная детайлно с информацията, която ми беше изпратена от Комисията по земеделието и храните. Наистина това, което придобих като информация, е, че става въпрос за една силно интензивна култура. Нашето земеделие има голям дефицит по отношение на интензивното земеделие и то е на базата на предния програмен период и това се наблюдава за всяка една статистика, която имаме по отношение на ефекта от предния програмен период 2007-2013 г.
  Не мисля, че някои от колегите в комисията би бил против това да се даде шанс на една нова култура в интензивното земеделие. Знаем какъв ще е ефекта, особено в тези райони, в които в момента се отглежда тютюн и търсим всякакъв вид алтернатива.
  Това, което каза и колегата Димитров – трябва на 100% да сме сигурни, че някакъв нов сорт и то в приоритетните сфери в новата програмна програма, ще даде някакъв проблем.
  Аз прочетох и Регламента на Европейската комисия от 8 юли 2010 година, където тя го вкарва като сорт Lycium или това е домат. Нали така? Не знам доколко е задължителен този регламент и на каква база е взето това решение на Европейската комисия, на някакъв анализ или проучване.
  Другото, което искам да попитам е: каква е площта на територията на Европейския съюз заета от тази култура? С колко мислите, че ако влезе в този сектор „Зеленчукопроизводство“ ще нарасне броя на заетите площи в България? Имате ли някакъв такъв анализ?
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Заповядайте, госпожо Георгиева.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Към асоциацията се обръщат много хора, особено пролетния сезон и проявяват голям интерес. Разбира се, възпирани са от факта, че все още е неясен въпроса, от една страна, с подпомагането, от друга страна, нямат добър опит с отглеждането на годжи бери. Интересът обаче е нарастващ.
  Притеснителното е това, че съседните държави са доста по-активни от нас. В Румъния се подпомага отглеждането на годжи бери, в Полша също и там осъществяват много активна маркетингова рекламна кампания за отглеждане на годжи бери. В същото време те купуват български сортове, защото се проявяват с много добри показатели.
  Затова казвам, че ние изпускаме момента да се възползваме от това тази култура да стане българска, да бъде нишова, ние да сме първите и най-добре развили сектора. Това е целта.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Стана ми интересно – посадъчния материал, който сте внесли…
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Не сме внесли. Той е селектиран от българска фирма.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: В такъв случай при селекцията и пускането на новия вид не е ли квалифициран – това е зеленчук, плод.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Няма такава практика. Това не е култура, която е в обхвата на директивата, с която се занимава сортоизпитването, това е култура, която е в друг лист на сортовата листа и те не правят квалификация какво е. Отделен е свитъкът, където се помества, заедно с други култури, които не са в обхвата на наредбата.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: За да влезе в обхвата на наредбата нали първо трябва да се знае, че това е еди-си какво. (Реплики.)
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Единственото, което мога да кажа, е, че посадъчния материал е предоставен в Аграрния университет в Пловдив, където правят вече четири години изследвания и на базата на тези изследвания дават становище какво е – по морфологичните особености на вида. Но и АСАС казват, че те не се произнасят.
  ФЕРИХАН АХМЕДОВА: Аз не мога да схвана къде е проблема, защото ако един институт произвежда посадъчния материал, а една наредба не може да му намери мястото.
  ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА: Факт, но е така.
  ПРЕДС. РУМЕН ХРИСТОВ: Госпожо Георгиева, за Вас и за Вашите колеги искам да кажа, че становището на Комисията по земеделието и храните е положително – на всички парламентарни групи.
  Приемаме предложението на народния представител Георги Божинов. Министерството на земеделието и храните казаха, че ще окажат съдействие.
  Въпросът е, аз така си представям нещата, учените от различните институции да дадат едно единно становище по отношение на това къде го класифицираме – домати ли е, дърво ли е, храст ли е, и Комитетът по наблюдение да влезе там с Ваше предложение и с наша помощ, ако трябва, разбира се, защото СПО, както в момента е записано – вземате някакви смешни суми.
  Благодаря на всички за участието днес.
  Закривам заседанието на Комисията по земеделието и храните.

  (Закрито в 18.00 часа.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /Румен Христов/
  Форма за търсене
  Ключова дума