Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
E-mail: l.abadjieva@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 488
Телефон: 02/939 24 57; Факс: 02/986 15 23
Лилия Абаджиева,старши експертен сътрудник
Комисия по труда, социалната и демографската политика
E-mail: marieta.stoyanova@parliament.bg; ktsdp@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 490
Телефон: 02/939 22 51; Факс: 02/986 15 23
Мариета Стоянова, главен специалист
Комисия по труда, социалната и демографската политика
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02/939 22 51; Факс: 02/986 15 23
Комисия по труда, социалната и демографската политика
E-mail: sdiankova@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 478
Телефон: 02/ 939 30 63; Факс: 02/986 15 23
Светлана Дянкова, главен експертен сътрудник
Комисия по труда, социалната и демографската политика
E-mail: i.nikolova@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 478
Телефон: 02/ 939 24 49; Факс: 02/986 15 23
Ива Николова, главен експертен сътрудник
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


за дейността на Комисията по труда, социалната и демографската политика на
Четиридесет и третото Народно събрание на Република България
Чл. 1. Комисията по труда, социалната и демографската политика е постоянна комисия в Четиридесет и третото Народно събрание. Тя осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС).

Чл. 2. (1) Комисията по труда, социалната и демографската политика упражнява своите правомощия в областта на: трудовата и социалната защита; социалното подпомагане и социалното включване; закрилата при безработица; социалното осигуряване; защитата, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, политиката по жизненото равнище и демографското развитие и др.
(2) Основните цели на Комисията по труда, социалната и демографската политика са:
1. усъвършенстване на социалното и трудовото законодателство на основата на конструктивен, качествен и широк обществен диалог;
2. подобряване на социалния статус и жизненото равнище на българските граждани;
3. постигане на балансирано демографско развитие на населението в страната;
4. синхронизиране на българското социално и трудово законодателство със законодателството на страните от Обединена Европа и другите демократични държави;
5. осъществяване на периодичен контрол за степента на усвояване, целесъобразността и законосъобразността на изразходване на средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативната програма за храни по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 2014-2020.
Чл. 3.(1) Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от 20 народни представители.
(2) Ръководството на Комисията по труда, социалната и демографската политика се състои от председател и четирима заместник-председатели.

Чл. 4. Комисията по труда, социалната и демографската политика се представлява от нейния председател, а при отсъствието му - от определен от него заместник-председател. При липса на упълномощаване Комисията се представлява от заместник-председателя от най-голямата парламентарна група.

Чл. 5.(1) Комисията осигурява информацията, която е необходима за нейната дейност, чрез изслушване на ръководители и представители на министерства, държавни ведомства, представителни организации на работодателите, представителни синдикални организации на работниците и на служителите, на национално представени организации на и за хората с увреждания, на други неправителствени организации, а така също и чрез изискване на писмени доклади, становища, мнения и др. по разглежданите проблеми.
(2) Комисията поддържа непосредствени контакти с ръководството и членовете на Икономическия и социален съвет.
(3) Комисията поддържа постоянни и непосредствени контакти с компетентните институции за съгласуване и разработване на становища по: ефективността на законопроектите при евентуалното им прилагане: възможностите за финансиране на законопроектите: очакваните последици за обществото и държавата при тяхното прилагане и др.

Чл. 6. (1) Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 114 от ПОДНС, проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени й от Председателя на Народното събрание. Изготвят се и се приемат с гласуване доклади, предложения и становища по реда и в сроковете, предвидени в ПОДНС.
(2) На всяко първо заседание от месеца министърът на труда и социалната политика отговаря на актуални устни въпроси на народните представители по смисъла на чл. 27, ал. 1 от ПОДНС.

Чл. 7.(1) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(2) (Изм. – в сила от 15.06.2016 г.) Редовните заседания се провеждат по време на сесиите на Народното събрание в сряда от 14.30 часа.
(3) Комисията се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на най-малко една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
(4) Проектът за дневния ред, часът и мястото на редовните заседания се предлагат от председателя на комисията и се обявяват писмено най-малко три дни преди заседанието по електронната поща на народните представители, на интернет страницата на Народното събрание и на таблото за съобщения в НС. Предложеният проект се одобрява от комисията чрез гласуване. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
(5) Комисията заседава, когато присъстват повече от половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличие на не по-малко от една трета от всичките и членове.
(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(7) (Нова – в сила от 25.11.2015 г.) При напускане на заседанието преди неговото приключване членовете на комисията могат да декларират писмено своя вот по разгледаните законопроекти пред ръководещия заседанието, съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 от този правилник.
(8) (Изм. – в сила от 25.11.2015 г.) За заседанията на комисията се водят съкратени протоколи, в които се отбелязват всички взети решения.
(9) (Изм. – в сила от 25.11.2015 г.) За заседанията, на които Комисията по труда, социалната и демографската политика е водеща комисия по законопроекти, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 8.(1) Заседанията на Комисията са открити, освен ако с гласуване не се реши друго.
(2) Заседанието на комисията се ръководи от нейния председател или от определен от него заместник-председател, а при липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.
(3) Ръководството на комисията определя представителството и реда за участие на външни лица в заседанията.
(4) Материалите по дневния ред се предоставят предварително на всеки член на комисията и на поканените за участие лица.
(5) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии, като всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос.

Чл. 9.(1) Членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика удостоверяват присъствието си на заседание с подписи в създадения за целта присъствен списък, който се съхранява от председателя или определен от него сътрудник на комисията.
(2) За отсъствието от заседание членовете на комисията предварително уведомяват председателя или заместник-председателите.
(3) При неоправдано отсъствие от заседание на комисията се прилага разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към ПОДНС.

Чл. 10.(1) Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Времетраенето на изказванията по законопроекти за първо и второ гласуване са както следва: за представяне 10 минути, за изказване при дебати 5 минути.
(3) Времетраенето на изказванията по законопроекти за второ гласуване се определя от правилата на НС за парламентарна зала.

Чл. 11.(1) Комисията може да образува от своя състав подкомисии и работни групи.
(2) Задачите, съставът и ръководството на подкомисиите и работните групи се определят от комисията.
(3) За дейности в комисията по изготвяне на становища, доклади, законопроекти, анализи и др., могат да бъдат привличани външни експерти.

Чл. 12.(1) Комисията може да създаде обществен съвет от представители на граждански организации и движения, които да я консултират.
(2) Организациите, желаещи да участват в работата на обществения съвет, подават писмено заявление, до председателя на комисията.
(3) Молбата се представя от председателя за гласуване от комисията.Заключителни разпоредби


§1. Настоящите правила са приети на основание чл. 23, ал. 1 от ПОДНС на редовно заседание на Комисията по труда и социалната политика, проведено на 17 декември 2014 г., изменени на заседание, проведено на 25.11.2015 г.

§2. За всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на ПОДНС.