Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-30, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 29.10.2014 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-30, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 29.10.2014 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Смела Нинева, началник отдел в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-жа Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд в Министерството на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, управител на Националния осигурителен институт, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, експерти от различните държавни институции, представители на социалните партньори.

  Законопроектът бе представен от н.п. Георги Гьоков от ПГ „БСП лява България”. Предложението е за удължаване на срока на действие на § 4 на КСО до края на 2017 г. с цел намиране на устойчиво решение за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд и получаване на пенсия от държавното обществено осигуряване при облекчени условия. Според данните на вносителите за 2015 г. са необходими средства в размер на 21,3 млн. лв.; за 2016 г. – 61,9 млн. лв. и за 2017 г. – 103,6 млн. лв.

  Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопректа и изтъква, че с Решение № 792 от 1 декември 2014 г. Министерският съвет е одобрил проект на ЗБДОО за 2015 г., който предстои да бъде обсъден в Народното събрание. С проекта се предлага удължаване срока на действие на разпоредбата на § 4 от преходните и заключителните разпоредби на КСО (и съответно се отлага прилагането на разпоредбата на чл. 168 от КСО и на § 4б от ПЗР на КСО) с една година.

  От Националния осигурителен институт считат, че законопроектът следва да бъде обсъждан с други предложения за промени на осигурителната система, с цел намиране на трайно и устойчиво решение за цялостна пенсионна система, част от която е и проблемът с ранното пенсиониране.

  Социалните партньори не подкрепят законопроекта с мотива, че удължаването на срока на действие на § 4 гарантира активна работа по усъвършенстване на пенсионната система.

  В последвалата дискусия представителите на ПГ „БСП лява България” изказаха съмнение, че експертизата по пенсионната реформа е приключена и че остава само политическото решение за промяна. Те считат, че тепърва предстои да се работи по експертиза, относно частните пенсионни фондове и отражението на предлаганите промени за избор на осигурител върху реформата като цяло.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 3 гласа, „Против” – 11 гласа и „Въздържал се” – 3 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, № 454-01-30, внесен от Мая Манолова и група народни представители на 29.10.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума