Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
29/04/2015 първо гласуване

  ДОКЛАД
  за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-71, внесен от народният представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 08.04.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 29 април 2015г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-71, внесен от народният представител Михаил Райков Миков и група народни представители.
  На заседанието присъстваха г-жа Зорница Русинова, Зам.министър на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков, Управител на Националния осигурителен институт, г-жа Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „ Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика, г-н Димитър Манолов, Президент на КТ „Подкрепа“, г-жа Варшава Максимова, Парламентарен секретар на КНСБ, г-н Иван Сечанов, Председател на Съюза на ветераните от войните в България, представители на неправителствени организации.
  Законопроектът бе представен от народния представител г-н Георги Гьоков, от парламентарната група „БСП-Лява България“.
  С този законопроект вносителите си поставят за цел да бъдат признати за ветерани от войните лица, които са участвали в антифашистката съпротива в периода 1939г. – 1945г. Според тях Втората световна война е война срещу световния фашизъм, представляван от нацистка Германия и нейните съюзници. Антифашистката борба в България е неразделна част от световната антифашистка и антихитлеристка съпротива.
  Народният представител Георги Гьоков изрази разбирането, че със своята борба срещу фашизма българските антифашисти са реабилитирали българската държава, която се е присъединила към Тристранния пакт. Антифашистката борба у нас и последващото участие на България в заключителната фаза на Втората световна война е предотвратила нови териториални загуби на страната и възстановила нейния международен авторитет.
  В Европа участниците в антифашистката борба получават голямо държавно и обществено признание. Участниците във антифашистката съпротива в Гърция, Франция, Белгия и други европейски страни са ветерани от войните.
  Има много европейски страни, в които законодателството в тази посока е уредено по начина, който предлагат народните представители с разглеждания законопроект. В тези страни съществени са не материалните облаги от този акт на признание, а моралното признаване на действията на хора, които са се включили в борбата срещу фашизма. В рамките на съвременната ни история, без съмнение се отива от едната крайност в другата по отношение на признаването на приноса на участниците в антифашистката съпротива.
  Народните представители, вносители на законопроекта, са убедени, че с предложеното допълнение на Закона за ветераните от войните ще се постигне дължимото национално признание към тези хора. Освен това, с този акт на Народното събрание българските политици и граждани ще станат в по-голяма степен европейци.
  Останалите живи антифашисти са по-малко от 2 хиляди човека. Повечето от тях са на възраст 80-85 години. С всеки изминат ден, месец, година, техният брой намалява.
  Към месец януари 2015 г. живите ветерани от войните са 4 750 човека. Те получават към пенсията си добавка в размер на социалната пенсия за старост в размер на 115 лв. Освен това ветераните от войните имат права да получават лекарства по списък, да почиват в санаториумите на министерства, да ползват безплатно пътуване по държавния и общински транспорт и да ползват с предимство услугите на социалния патронаж и столовете за обществено хранене към министерства и ведомства.
  Според изчисленията на вносителите на законопроекта, допълнителните годишни разходи в държавния бюджет за тази категория лица ще възлизат на около 3 млн. лв. Народните представители намират този разход за незначителен.
  В комисията бяха получени становищата на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите и на Управителния съвет на Българския антифашистки съюз.
  Становището на МТСП беше представено от зам.министър на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Тя припомни, че в §1, т.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за ветераните от войните се отменя Закона за признаване на участниците в антифашистката съпротива за участници във Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция, съгласно който са били признати за участници доброволците във Втората световна война на страната на антихитлеристката коалиция българските граждани, участвали в антифашистката съпротива у нас и в други страни през периода 1939-1945 година. Имайки предвид предмета на закона и статута на ветераните от войните, а именно военнослужещи, взели непосредствено участие в бойни действия по време на война Министерството на труда и социалната политика не подкрепя направеното предложение. Освен това считат, че допълнението към закона излиза извън обхвата на Закона за ветераните.
  В становището на Министерство на финансите се отбелязва, че ако правоимащите лица по Закона за ветераните от войните се увеличат с 2000 души, каквито са изчисленията на вносителите, то допълнителният ресурс, необходим само по бюджета на НОИ ще възлиза на 2 763,6 хил.лв. годишно. За останалите привилегии по глава втора от закона също е предвидено финансиране от държавния бюджет. Това ще струва още средства на бюджета. От Министерство на финансите правят извода, че общо за изпълнението на проектозакона, ако той стане факт, няма да бъдат достатъчни 3,0 млн.лв., както са посочили вносителите. Освен това, предложената уредба не дава яснота кой и по какъв начин ще удостоверява обстоятелството, че дадено лице попада в категорията „лице, което е участвало в антифашистката съпротива (1939-1945г.)“. В този смисъл не става ясно как вносителите са определили, че в тази категория ще попаднат по-малко от 2000 души. Тези и други аргументи, свързани със Закона за публичните финанси са послужили за оформяне на отрицателно становище на Министерството на финансите, относно обсъждания законопроект.
  Управителят на НОИ изнесе информация за броя на лицата, които получават добавка към своите пенсии, съгласно чл. 5 на Закона за ветераните от войните. Тази категория лица получават добавка към пенсията си в размер на социалната пенсия за старост. По данни на НОИ на 31 март тази година – 4 451 човека получават такава добавка, която е в размер на актуалния размер на социалната пенсия за старост – 113 лева. От осигурителния институт очакват, от 1 юли 2015г. размерът на социалната пенсия за старост да се увеличи на 115 лева и 15 стотинки. Разходът, който би бил необходим за броя лица, които е посочен в мотивите на вносители – 2 000, годишно ще възлиза на около 2 милиона и 800 хиляди лв.
  В становището на УС на Българския антифашистки съюз внесения законопроект се приветства, а от Съюза на ветераните от войните уточниха, че нямат отношение към внесения законопроект.
  В дискусията взеха участие народни представители от парламентарните групи на ГЕРБ, Патриотичния фронт, ДПС и БСП-Лява България.
  Народните представители зададоха въпроси към вносителите на законопроекта, свързани с начина, по който ще се определя качеството „ветеран“, защо досега тези лица не са признати за ветерани, коя институция или организация ще прави това признаване и въпроси, свързани с възможностите на държавният и общинските бюджети да финансират правата на допълнителната група лица.
  В дискусията бяха изразени мнения, че трябва да се направи уточнение за кои антифашисти се отнася законопроекта. Защото от гледна точка на историята това е доста обширно понятие. Българските офицери и войници, които са участвали във войните са получили своето уважение и признание от съществуващия Закон за ветераните от войните. Ако обаче законопроектът се отнася до признаване на бивши активни борци срещу капитализма и фашизма за ветерани от войните, то този акт няма да съдържа морална, демократична и историческа справедливост. Законът за ветераните от войните е приет и действа от 1998г. През 2007г и 2009г. се правят предложения за промяна в посоката на разглеждания законопроект. От стенограмите става ясно, че законопроектите са предизвикали много сериозни политически и исторически дискусии и ретроспекции.
  Вносителите на законопроекта отговориха на поставените въпроси и уточниха, че не биха желали дискусията по законопроекта да се политизира.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  3 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-71, внесен от народният представител Михаил Райков Миков и група народни представители на 08.04.2015г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума