Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
29/04/2015

  ДОКЛАД
  Относно приемане проект за решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд, № 502-03-07, внесен от Министерски съвет на 16.04.2015г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 29 април 2015г., разгледа и обсъди проект за решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд, № 502-03-07, внесен от Министерски съвет.
  В заседанието участваха г-жа Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика, г-н Димитър Манолов, Президент на КТ „Подкрепа“, г-жа Варшава Максимова, парламентарен секретар на КНСБ и др.
  Проектът за решение бе представен от г-жа Зорница Русинова, зам.министър на труда и социалната политика. Тя подчерта, че по време на заседанията на Международната конференция на труда през 2014 година е обърнато внимание на това, че забраната за принудителен и задължителен труд е част от основните права. Принудителният или задължителният труд нарушава човешките права и достойнство, допринася за запазване на бедността и възпрепятства постигането на достоен труд.
  В текстовете на Протокола към Конвенция № 29 на Международната организация на труда се съдържат определени предложения за преодоляване на пропуските в прилагането на самата конвенция. Тя е от 1930 година, като разпоредбите й са правно обвързани и могат да бъдат ратифицирани само от държавите, които са ратифицирали конвенцията. Целта на този Протокол е частично да бъдат ревизирани или допълнени текстовете на Конвенцията, като се въвеждат нови механизми за обезщетение и задължения за провеждане на политики. Въвеждат се и други мерки, които не се съдържат в Конвенция № 29.
  Съгласно разпоредбите на Протокола държавните членки са длъжни да разработят национални политики и план за действие за ефективно и устойчиво противодействие на принудителния или задължителния труд, както и да предприемат конкретни действия срещу трафика на хора за целите на предотвратяване на принудителния и задължителния труд.
  Разпоредбите на Препоръка № 203 на МОТ обхващат същите мерки и политики, които са регламентирани в Протокола, но имат препоръчителен характер. Необходимо е държавите членки да предприемат превантивни действия, които да включват зачитане, насърчаване и реализиране на основните принципи и права на работа, насърчаване на свободата на сдружаване и колективно договаряне, програми за борба с дискриминация и други.
  В комисията беше получено становището на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В него се посочва, че и двата документа предвиждат превантивни мерки, насочени към насърчаване свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне, за да могат работниците в риск да се присъединяват към организациите на работниците. Представени са мерки, свързани с ограничаване и предотвратяване на дискриминацията, която увеличава уязвимостта от принудителен или задължителен труд. Според КНСБ са важни и инициативите за разрешаване на проблемите, свързани с детския труд, и насърчаване на възможностите за обучение на децата, което е гаранция срещу превръщането им в жертви на принудителния и задължителния труд. Разрешаването на проблемите, касаещи принудителния и детския труд, както и всички други аспекти, визирани в Протокола и Препоръката, са от изключително значение, особено като се има предвид предмета на дейността на МОТ. Заради значимостта на действията, инициативите и мерките, заложени в двата акта, от КНСБ подкрепят решението на Народното събрание за вземане на акт от Протокола към Конвенция № 29 и Препоръка № 203 на МОТ. Наред с подкрепата на решението на Народното събрание от КНСБ предлагат и настояват Правителството да планира и финансира информационна кампания, чиято основна цел да бъде разясняването на българските работници у нас и извън страната на вредите от принудителния труд.
  В дискусията по проекта за решение взе участие и г-н Димитър Манолов, Президент на КТ „Подкрепа“. Той заяви, че България отдавна е предприела законодателни и други мерки по отношение на прилагането на нормите на Конвенция № 29. В тази връзка той припомни, че тя е била част от аргументите, с които бяха закрити строителни войски и други видове структури извън армията. Той също заяви, че едва ли се налага да се предприемат някакви много специални мерки по изпълнение на тази Конвенция.
  Народните представители се обединиха около тезата, че вземането на акт е процедура, чиято функция се състои в широко информиране и мобилизация на общественото мнение за приемане на по-ефективни мерки на национално равнище, отговарящи на съответните международни документи. Такива решения дават възможност на Народното събрание да има предвид нормативните актове на МОТ при бъдеща работа. Вземането на акт, което Парламентът е правил неведнъж, не поражда юридически задължения за националните органи, свързани с прилагането на разглежданите документи.
  Безспорен е обаче фактът, че съгласно разпоредбите на Протокола към Конвенция № 29 и Препоръка № 203 на МОТ държавните членки, каквато е и Република България, са длъжни да прилагат разработените от МОТ международни трудови стандарти. По преценка на националните Парламенти и Правителства трябва да се разработят национални политики, планове и мерки за превенция, закрила и средства за правна защита като обезщетение и рехабилитация, за да се постигне качествено противопоставяне и прекратяване на принудителния или задължителния труд.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  15 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за решение за вземане на акт от Протокол към Конвенция № 29 на Международната организация на труда относно принудителния труд и Препоръка № 203 на Международната организация на труда относно предприемането на допълнителни мерки за ефективно противодействие на принудителния труд, № 502-03-07, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума