Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
01/07/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика, на свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2015 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.

  На заседанието присъстваха: д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Надежда Бранковска, началник на отдел „Нормативни актове” в дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването” на Министерство на здравеопазването и г-жа Елена Кременлиева, директор на дирекция „Социално включване” на Министерство на труда и социалната политика.

  От името на вносителя, законопроектът беше представен от д-р Бойко Пенков, който изложи основните моменти, предвидени в него. На първо място, предлагат се промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

  Променят се и изискванията за съдържанието на областните здравни карти, които следва да отразяват както моментното състояние на видовете медицинска помощ, така и да съдържат данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и възраст и хоспитализираната заболеваемост на населението на територията на областта. На областните комисии се дава възможност да участват в процеса на планиране на броя легла за болнично лечение и да изразяват становище относно конкретните потребности от медицински специалисти, необходимостта от преструктуриране на лечебни заведения, както и от предоставяне на конкретен вид грижи в съответната област.

  Друг основен акцент е въвеждането на изискване центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания да подлежат на задължителна акредитация. За останалите видове лечебни заведения акредитацията ще бъде задължителна само ако лечебното заведение предвижда да провежда обучение на студенти и специализанти.

  Със законопроекта се регламентира и възможността лечебните заведения да създават обединения помежду си с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ с Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/. Предвижда се лечебните заведения, които са включени в тези обединения да не могат да сключват самостоятелно договори с НЗОК. Предлага се за определените в основния пакет медицинска помощ социалнозначими заболявания, касата да сключва договори само с лечебни заведения или с техни обединения, които са осигурили комплексно лечение на тези заболявания. Целта е пациентите със социално значими заболявания да получават комплексна медицинска услуга, а НЗОК да заплаща за лекуване на заболяването, а не на отделни негови фрагменти. С проекта се създава възможност тази цел да бъде постигната не само чрез вливане или сливане на лечебни заведения, но и посредством техни обединения – чрез договори за функционални обединения или участие в консорциуми.

  С проекта се предлага да отпадне забраната за приватизация на лечебните заведения с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или обособени части от тях по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които не са обявени за приватизация.
  Предлага се създаването на нов вид лечебно заведение – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Предвижда се центърът да осъществява дейности, насочени към подкрепа на семействата на деца с увреждания по отношение извършването на ранна и последваща диагностика, изготвяне на план за лечение и проследяване състоянието на детето. В центъра ще се осигурява продължително лечение и подходяща медицинска и психосоциална рехабилитация, без да се допуска институционализиране на грижите за деца. В подкрепа на семействата ще се извършват и посещения на медицински специалисти в домашна среда. При необходимост центърът ще осигурява специализирана медицинска грижа и за децата с увреждания, отглеждани в социални услуги от резидентен тип, ще се предоставя и палиативна грижа. Финансирането на лечебното заведение ще се осъществява от държавния бюджет.

  Със законопроекта се предвижда и регламентиране на интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, в подкрепа на бременни жени, деца, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора. По този начин се създава и необходимата нормативна база за изпълнение на приетата Национална стратегия за дългосрочна грижа, която цели да насърчи взаимодействието между здравните и социални услуги по отношение на определени групи от населението на страната. Интегрираните услуги ще се предоставят от общините, лечебните заведения, както и от физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, които имат издаден лиценз и са вписвани в регистъра на доставчиците на социални услуги.

  В хода на дискусията народните представители, членове на Комисията, изразиха становище, че с предлаганите промени по отношение на Националната здравна карта, ще се подобри визията не само за моментното състояние на здравеопазването в България, но и ще се насочат инвестиции към местата, в които има дефицит на определен вид медицински услуги. Беше подчертано, че здравната карта следва да се реализира при условията на демонополизация. Изразено бе положително становище във връзка със създаването на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, което е в синхрон с провежданата реформа в институционалната грижа за деца. Критични бележки бяха отправени по отношение на предвижданата приватизация на лечебните заведения, както и по отношение на факта, че предложенията на Националното сдружение на общините в Р България за промени в някои текстове не са взети под внимание.

  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 10 гласа, „Против” – 6 гласа и „Въздържал се” – 0 гласа,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерски съвет на 09.06.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума