Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
17/02/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 20.01.2016г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 17.02.2016г., разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители.
  В заседанието участваха г-н Бисер Петков и г-жа Весела Караиванова, Управител и Подуправител на Националния осигурителен институт, г-н Живко Петров, Директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, г-жа Калина Петкова, Директор на дирекция и г-жа Петя Малакова, Началник на отдел в Министерството на труда и социалната политика, и представители на синдикалните и работодателските организации.
  Законопроектът беше представен от народният представител г-н Димитър Байрактаров. Преди представянето на законопроекта той представи данни, свързани с броя на пенсионираните моряци в периода 2000-2015г, брой на непенсионирали се за периода след 2010г., размери на заплати и др.
  Според мотивите на законопроекта предлаганите промени са свързани с въвеждане на специален режим за пенсиониране на моряците, в съответствие с императивните изисквания на Конвенция № 71 на Международната организация на труда, относно пенсиите на моряците. Вносителите се позовават още и на Решение № 8417 от 08.07.2015г. на Върховния административен съд, в което се приема, че по отношение на пенсионирането на моряците в българското законодателство не е предвиден преференциален режим за лицата, изпълняващи професия „моряк“ на борда на кораби, плаващи по море, които да отговарят на изискванията на Конвенция № 71 на МОТ.
  Според вносителите на законопроекта сега действащата разпоредба на § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО води до практиката моряците да не могат да се пенсионират, поради невъзможност да изпълнят нейните изисквания.
  Вносителите намират, че промяната, която предлагат, а именно с нов член 69г и промяна на чл. 104 от КСО, ще се въведе специален режим за пенсиониране на моряците, плавали под български флаг и така ще се отговори на изискванията на Конвенция № 71 на МОТ и Решение № 8417 на ВАС.
  В Комисията бяха получени и представени на вносителите на законопроекта и членовете на Комисията становища на МТИТС, МТСП, НОИ, АИКБ, БТПП, БСК, КТ „Подкрепа“, КНСБ. Повечето от тях са неподкрепящи законопроекта.
  В проведената дискусия взеха участие народни представители Хасан Адемов и Димитър Байрактаров, представители на институциите и представители на две от работодателските организации . В направените изказвания и в писмените становища преобладаваше разбирането, че § 4, ал.1 от ПЗР на КСО, в който са записани условията за пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд, както и чл.168, ал.1, чл. 69б, ал.1 и ал.2 не влизат в колизия с разпоредбата на чл.3, ал.1, б.“а“ от Конвенция № 71 на МОТ. Беше отбелязано, че в този текст на Конвенцията се изисква пенсиите на моряците да се отпускат, когато са прослужили определен период на работа по море, при навършване на 55- и 60-годишна възраст, съобразно предвиденото в пенсионния режим на националното законодателство. От същия текст е видно, че освен пределната пенсионна възраст не се въвеждат други условия за пенсиониране, като например продължителност на осигурителния стаж за придобиване право на пенсия или определен сбор от стажа и възрастта за пенсиониране. В българското законодателство са уредени по-благоприятни условия по отношение на лицата, изпълнявали професия „моряк“ относно придобиването на право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, значително по-ниска от установената в Конвенцията. Според повечето от становищата не е необходимо условията за пенсиониране на моряците да бъдат регламентирани отделно от тези за всички останали лица, работили при вредни и тежки условия на труд.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 6 гласа „за“, без гласове „против“ и 8 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 654-01-5, внесен от Валери Симеонов и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума