Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/05/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД
  относно: приемане на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., № 502-03-18, внесен от Министерски съвет на 25.09.2015 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 25.05.2016 г., разгледа и обсъди: Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., внесени от Министерски съвет .
  В заседанието участваха г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, от Министерство на финансите г-жа Надежда Тодорова, началник отдел в дирекция „Държавно съкровище“, и г-жа Петя Кузева, съвместяващ длъжността директор на дирекция „Държавен дълг“, и подуправителят на Националния осигурителен институт, г-жа Весела Караиванова.
  Отчетите и докладите към тях бяха представени от заместник-министърът на финансите, г-н Кирил Ананиев.
  І. По отношение на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Доклада по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. вносителите акцентираха върху:
  1.Макроикономическото развитие на България през 2014 г. :
  - Брутен вътрешен продукт - През 2014 г. растежът на брутния вътрешен продукт на България е достигнал до 1,7% при 1,1% през 2013 г. Компонентите, които имат водеща роля за растежа на икономиката, са се променили. Докато през 2013 г. с положителен принос е бил нетният износ, то през 2014 г. двигател на реалното нарастване на БВП е вътрешното търсене.
  Крайното потребление е увеличено с 2,4 %, при спад от 1,3 % за 2013 г. Растежът е формиран от реалното увеличение на разходите на домакинствата с 2% и на потреблението на правителството с 3,8 %. Основен фактор, определящ потреблението на домакинствата, е разполагаемият доход, който се е увеличил с 1,1% в реално изражение. С основен принос за отчетения ръст са увеличението на изплатените пенсии и компенсацията на наетите. Други фактори, допринесли за динамиката на потребителските разходи, са повишаването на броя на заетите и по-високото доверие на потребителите. Растежът при инвестициите в основен капитал от 2,8 % е формиран от публичните капиталови разходи. Както и през 2013 г., през 2014 г. правителствените инвестиции в основен капитал са се повишавали стабилно с реално увеличение от 25,5 %. С основен принос за това са изплатените средства по оперативни програми на ЕС, включително националното съфинансиране. Частните инвестиции са забавили спада си спрямо 2013 г.
  Подобреното вътрешно търсене е водещо за растежа на вноса през годината, който е достигнал 3,8 %. Растежът на износа се е забавил до 2,2 %. В резултат на тези развития, нетният износ е с отрицателен принос за растежа на икономиката.
  - Инфлация - Отрицателната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени ( ХИПЦ), в края на годината излиза на 2%. Средногодишното изменение на индекса също е отрицателно в размер на 1,6%. Спадът при международните цени на храните и енергийните суровини има основно влияние по линия на външните фактори за дефлацията в страната.
  - Пазар на труда и доходи - През 2014 г. пазарът на труда в България проявява първи признаци на съживяване след началото на икономическата криза през 2009 г. Средният брой на заетите е повишен с 0,4% За нарастването на заетостта в услугите през 2014 г. са допринесли почти всички икономически дейности, основно в секторите на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството, където броят на заетите се е увеличил с 0,8% за първи път от 2010 г. насам.
  Положителните развития на заетостта са в основата на отбелязаното намаление в нивото на безработица с 1,5 п.п до 11,4% (по данни от Наблюдението на работната сила - НРС) средно за годината. Въпреки намалението на обезкуражените лица, които са се върнали в икономически активното население, през 2014 г. работната сила намалява спрямо 2013 г., за разлика от тенденцията на стабилизиране и повишение през предходните две години. Все пак, коефициентът на икономическа активност (15+) се е повишил на годишна база до 54,1 %, поради по-големия спад на населението спрямо този на работната сила.
  Наблюдаваното през 2014 г. възстановяване на заетостта в страната е съпроводено от значително забавяне в темпа на номинален растеж на компенсациите на един нает до 1,5% спрямо отчетената средна стойност на показателя от 8,3% в периода 2009-2013 г. Основен принос за това развитие има сектор услуги, където доходите от труд са се понижили с 0,8% през 2014 г. За първи път след настъпването на кризата в голяма част от дейностите на сектор услуги оптимизирането на разходите за труд е осъществено като намаление на компенсациите на един нает, докато заетостта в тях се характеризира с възходящ темп. През разглеждания период доходите в индустрията са се повишили с 5,7%, като влияние имат дейностите, които са свързани с нарастване на оборотите за външния пазар. В условията на повишено търсене на труд в страната, производителността на труда продължава да се повишава, което успоредно с ограниченото нарастване на доходите оказва благоприятно влияние върху разходната и ценовата конкурентоспособност на икономиката. През 2014 г. реалният растеж на производителността на труда в икономиката възлиза на от 1,3%. Разходите за труд на единица продукция отчитат спад от 0,5% в реално изражение, като номиналният им темп на растеж се забавя съществено до 0,2%.
  - Платежен баланс – През 2014 г. платежният баланс на страната е положителен. И по трите основни сметки (текуща, капиталова и финансова) са отчетени нетни входящи финансови потоци.
  2. Изпълнение на приходите по консолидираната фискална програма:
  Предвид представянето пред социалната комисия вносителите очертаха рамката на приходите от осигурителни вноски. Постъпленията от социални и здравно осигурителни вноски за 2014 г. са в размер на 6 448,8 млн. лв., което представлява 102,7 % изпълнение на разчетите и 7,8 % от БВП. Данните показват увеличение на приходите от осигурителни вноски с 388,6 млн. лв. спрямо предходната година. Факторите, които оказват влияние на приходите от задължителни осигурителни вноски през годината, са следните: увеличение на максималният осигурителен праг от 2 200 лв. на 2400 лв.; нови минимални осигурителни прагове за 2014 г. - договорени за общо 43 икономически дейности, регламентирани в Приложение 1 в ЗБДОО, като средното увеличение спрямо 2013 г. е 3 %; увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2014 г. от 310 лв. на 340 лева.
  Приходите от осигурителни вноски по бюджетите на социално осигурителните фондове (вкл. ДОО, ФГВРС и УПФ) са в размер на 4520,9 млн. лв., което представлява 101,3 % изпълнение на годишните разчети и с 264,3 млн. лв. повече спрямо предходната година. Здравноосигурителните вноски по бюджета на НЗОК възлизат на 1 927,9 млн. лв., което е 105,9 % спрямо заложените в разчета за годината и със 124,3 млн. лв. повече спрямо 2013 г.
  По отношение на изпълнението на приходите от данъци бяха представени приходите от данъка върху доходите на физическите лица, във връзка с провежданата социална политика.
  По трудови правоотношения приходите от данъка са 2089,2 млн. лв., 97,2 % от планираните за годината, при 1 865,9 млн. лв. за 2013 г., или с 223,3 млн. лв. повече. Размерът на постъпленията от данъка са в пряка зависимост от пазара на труда и зависят основно от равнището на работната заплата и заетостта, като за 2014 г. спрямо 2013 г. са отчетени:
  - ръст на средната работна заплата за страната (вкл. годишните премии) през 2014 г. с 2,3 % спрямо 2013 г.;
  - коефициентът на безработица намалява с 1,5 процентни пункта в сравнение с 2013 г. и достига 11,4 %;
  - увеличението на минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии от 1 януари 2014 г. средно с 2,6 % спрямо 2013 г. За 2014 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 43 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2013 г. от 3,0 %. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения са запазени минималните осигурителни прагове за 2013 г. Най-ниският минимален осигурителен доход е 340 лева;
  - повишаване на максималния размер на осигурителния доход от 2200 лв. на 2400 лева.
  По извънтрудови правоотношения (ЕТ, свободни професии, граждански договори, годишен и авансов данък и др.) приходите от данъка са в размер на 270,9 млн. лв., което е 89,7 % от актуализирания годишен разчет и заемат 10,4 % относителен дял в общия размер на приходите по ЗДДФЛ. Съпоставени с 2013 г. постъпленията от данъка са със 7,9 млн. лв. (3,0 %) повече.
  3. Изпълнение на разходите по икономически елементи по консолидираната фискална програма за 2014г. Социално и здравноосигурителни разходи.
  Социално-осигурителните разходи на консолидирана база за 2014 г. възлизат на 13 583,6 млн.лв., което представлява 16,5% от БВП. Важно е да се отбележи, че в частта на разходите социалните разходи и здравноосигурителните плащания са били основен приоритет сред политиките в програмата за годината. Това се потвърждава от отчетения значителен ръст на ресурсите, обезпечаващи тези политики. Социалните и здравноосигурителните разходи нарастват с 0,8 п.п. от БВП спрямо предходната година. За това увеличение основно са повлияли осъвременяването на пенсиите с 2,7 % по силата на „швейцарското правило“ и увеличаването на размера на максималната пенсия от месец юли 2014 г. В резултат на което размерът на новоотпуснатите пенсии спрямо прекратените пенсии е по-висок, изплатени са еднократни добавки към пенсиите през месец април и месец декември, увеличава се ресурса за сектор здравеопазване и др. Посочено бе, че за изплащане на еднократните добавки към пенсиите и за финансиране на недостига в сектора на здравеопазването е осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 432,0 млн.лв.
  В структурно отношение социалните разходи са с най-висок относителен дял (41,8%) в общите разходи (вкл. вноската в бюджета на ЕС) по консолидираната фискална програма, което се основава на провежданата социална политика в условията на неблагоприятна демографска среда.
  Разходите за пенсии за 2014г. възлизат на 8 136,0 млн.лв. или 9,9% от БВП и 100,1% спрямо предвидените разчети за 2014г. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и УПФ, включително добавките към пенсиите на участниците във войните, както и разходите за пенсиите по международни спогодби. Въпреки отчетеното намаление на средномесечния брой пенсионери и брой пенсии в сравнение с 2013 г., разходите за пенсии нарастват с 373,8 млн.лв. или 4,8%. Този ръст се дължи в най-голяма степен на извършената индексация от 1 юли, както следва:
  - увеличение на всички пенсии по швейцарското правило (50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната година) с 2,7 на сто;
  - минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е увеличена от 150,0 лв. на 154,50 лв.;
  - максималният размер на получаваните една или повече пенсии е увеличен от 770,0 лв. на 840,0 лв.
  Освен изброените фактори, влияние за по-високия размер на разходите за пенсии оказват и приведените през месеците април и декември а 2014 г. великденски и коледни добавки в размер на 106,8 млн.лв. Средствата са приведени от НОИ и са за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за 2014 г.
  Средният месечен размер на пенсията за един пенсионер за 2014 г. 310,00 лв. (вкл. великденската и коледната добавка), като номиналното нарастване спрямо 2013 г. е 5,5 на сто, а реалното нарастване е 7,2 на сто, при средногодишна хармонизирана инфлация (-1,6) на сто за 2014 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2014 г. без изплатените две еднократни добавки е 305,98 лв.
  На консолидирана основа през 2014 г. са извършени разходи за социални помощи и обезщетения в размер на 2 352,8 млн. лв. което представлява 2,9% от БВП. В структурно отношение това са разходи, които са извършени по държавния бюджет (главно по бюджета на МТСП), бюджетите на ДОО и общините. Размерът на усвоените разходи за социални помощи и обезщетения по държавния бюджет е 972,9 млн. лв. , по бюджета на ДОО за социални помощи и обезщетения по КСО – 1 158,2 млн. лв. и 159,9 млн. лв. по общинските бюджети, от които 22,0 млн. лв. са средствата, отпуснати с решения на общинските съвети, 37,7 млн. лв. (100% от годишния план) за безплатни пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди и пътувания с намаления на деца, учащи се и възрастни граждани по вътрешноградски и междуселищен транспорт в страната и 15, 7 млн. лв. (100% от годишния план) за безплатни пътувания на държавни служители от МВР, ДАНС и специализираните звена на МП.
  В разходите по КСО основно са включени разходите за обезщетения при временна неработоспособност; разходите за бременност, раждане и отглеждане на малко дете; разходите за обезщетение за безработица и др.
  Общият размер на здравноосигурителните плащания за 2014 г. е 3 094,8 млн.лв., което представлява 97,9% от общите разходи на НЗОК за 2014 г. В сравнение с 2013 г. плащанията нарастват с 416 млн. лв., или с 15,5%. С осигурения допълнителен финансов ресурс в резултат на двукратната актуализация на ЗБНЗОК е изплатена дейността на лечебните заведения за болнична помощ за последните два месеца на 2013 г., вкл. отчетената и проверена надлимитна дейност на лечебните заведения за болнична помощ за ноември 2013 г. Разпределените за здравноосигурителни плащания от здравноосигурителни вноски допълни приходи е причина НЗОК да заплати изцяло отчетената дейност на договорните партньори за периода декември 2013 г. – ноември 2014 г.
  4. Изпълнение на разходите по функции на консолидираната фискална програма за 2014 г. Социално осигуряване, подпомагане и грижи.
  Разходите в тази функция за 2014 г. са в размер на 11 393,5 млн. лв. или 13,9 % от БВП. Тук са включени разходите за пенсии, социални помощи и обезщетения и разходите за издръжка на службите за социалното осигуряване. Изпълнението на разходите във функцията спрямо годишните разчети възлиза на 100,6 %.
  За Група А: "Пенсии: В тази група се включват пенсиите, изплащани от бюджета на ДОО и пенсиите, изплащани от УПФ, както и дължимите за изплащането на пенсиите пощенски такси и ДДС. Изпълнението на разходите в групата е 100,1 % от годишните разчети за 2014 г.
  - Пенсии по бюджета на държавното обществено осигуряване: За изплащане на пенсиите по бюджета на ДОО през 2014 г. са разходвани 8 154,0 млн. лв., в т.ч. 37,5 млн. лв. за пощенска такса и ДДС за изплащането на пенсиите, което е с 369,6 млн. лв. повече от предходната година. Увеличението на разходите се дължи на целогодишното отражение върху разходите на осъвременяването през 2013 г., на увеличението в резултат на по-високите размери на новоотпуснатите спрямо прекратените пенсии, както и на изплатените през м. април и м. декември еднократни добавки към пенсиите в общ размер на 106,8 млн. лева.
  Средномесечният брой на пенсионерите за 2014 г. е 2 181 896, с 14008 пенсионери по-малко (0,6%) в сравнение с 2013 г. Средномесечният брой на пенсиите за 2014 г. е 2 669 060, с 8 538 пенсии по-малко (0,3%) спрямо 2013 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2014 г. е 310,00 лв. (вкл. великденска и коледна добавка за 2014 г.), като номиналното нарастване спрямо 2013 г. е 5,5 на сто а реалното нарастване е 72 на сто, при средногодишна хармонизирана инфлация (-1,6) на сто за 2014 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2014 г. без изплатените през годината великденска и коледна добавка е 305,98 лв. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за осигурителен стаж и възраст за 2014 г. е 338,12 лв. (вкл. великденска и коледна добавка за 2014 г.), като номиналното нарастване спрямо 2013 г. е 5 7 на сто, а реалното нарастване е 7,4 на сто.
  - Пенсии по бюджета на Учителския пенсионен фонд (УПФ): Разходите за изплатени пенсии през 2014 г. от УПФ са в размер на 19,6 млн. лв., като от тях 0,051 млн. лв. са изразходвани за пощенски такси и ДДС за изплащане на пенсиите. Броят на лицата, получаващи срочна пенсия в намален размер по § 5, ал. 2 от КСО от УПФ за м. декември е 1 446, което е с 635 пенсионери по-малко в сравнение със същия период на 2013 г. (30,5 % намаление). Средният размер на срочна пенсията в намален размер по § 5, ал. 2 от КСО, получавана от УПФ за м. декември е 285,74 лв., който е с 3,6 на сто по-висок от средния размер на срочната пенсия през м. декември 2013 г.; Броят на лицата, получаващи добавка от УПФ за м. декември е 18 388, има увеличение от 621 добавки ( 3 5 % ръст); Средният размер на добавката, получавана от УПФ за м. декември е 59,02 лв., който е със 73,3 на сто по-висок от средния размер на добавката през м. декември 2013 г. От 2014 г. размерът на добавката за учителите, които са се пенсионирали по условията на чл. 68, ал.1 от КСО е 0,33 на сто (вместо 0,2 на сто) от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на необходимата възраст за получаване на намалена пенсия.
  За Група Б: "Социални помощи и обезщетения": Разходите в тази група включват помощите и плащанията към гражданите на основание Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейни помощи за деца, Закона за закрила на детето, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите Закона за ветераните от войните, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Общата сума на разходите по тази група на консолидирано ниво възлиза на 2 121,9 млн. лв., което представлява изпълнение 101,1 % спрямо годишните разчети.
  Разходите по държавния бюджет са в размер на 939,2 млн. лв., отчетени както следва:
  По бюджета на МТСП за 2014 г. са изразходвани 921,3 млн. лв., които представляват:
  - изплатени помощи по Закона за семейни помощи за деца - 570,8 млн. лв.;
  - изплатени помощи по Закона за социално подпомагане - 58,5 млн. лв.;
  - целеви помощи за отопление по Наредба № РД 07-5 от 2008 г. - 94,4 млн. лв.;
  - изплатени помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания - 179,9 млн. лв.;
  - реализиране на програми и мерки по Закона за закрила на детето в размер на 16.,8 млн. лв., от които за помощи и обезщетения 11,3 млн. лв., а за възнаграждения на приемните семейства 5,5 млн. лв.
  - помощи за диагностика и лечение на социално слаби лица - 2,6 млн. лв.;
  - за лекарства по Закона за ветераните от войните и по Закона за военноинвалидите и военно пострадалите, за дентална помощ по Закона за ветераните от войните, както и за еднократна помощ при смърт на ветеран от войните по Закона за ветераните от войните - 3,9 млн. лева.
  Отчетените разходи за социални помощи и обезщетения по бюджета на ДОО са в размер на 1 158,0 млн. лв. От структурна гледна точка с най-голям относителен дял са обезщетенията за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст (38,2 %); обезщетенията и помощите за безработица (29,4 %) и обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване (25,3 %).
  Спрямо 2013 г. изплатените обезщетения по КСО са нараснали с 39,0 млн. лв., 3,5 %.
  Изплатените за годината обезщетения при безработица са в размер на 340,2 млн. лв., с 3,3 % (11,6 млн. лв.) по-малко спрямо 2013 г.
  Изплатените обезщетения за бременност и раждане към 31.12.2014 г. са в размер на 297,5 млн. лв., с 11,5 млн. ЛВ. (4,0 %) повече спрямо 2013 г. Изплатените обезщетения за отглеждане на малко дете са в размер на 144,6 млн. лв., с 16,3 млн. лв. (12,7 %) повече спрямо 2013 г.
  Изплатените обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, и нетрудови злополуки са в размер на 293,1 млн. лв., с 21,2млн. лв. (7,8 %) повече спрямо 2013 г..
  За Група В: "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" : Общият размер на усвоените средства на консолидирана база по тази група за 2014 г. е 1 098,0 млн. лв., като основните системи, по които са извършени разходите са държавния бюджет, бюджетите на общините и сметките за средства от ЕС.
  Размерът на разходите по държавния бюджет е 219,9 млн. лв. От тях по бюджетите на министерствата и ведомствата са отчетени 196,9 млн. лв. и по централния бюджет 22,9 млн. лв. Планираните разходи със ЗДБРБ за 2014 г. за министерства и ведомства в групата възлизат на 164,4 млн. лв. .в тази група разходи са планирани по бюджета на МТСП средствата за активните мерки на пазара на труда, с които се осигурява запазването и развитието на политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила. От тази група разходи се финансира и дейността на агенциите второстепенни разпоредители към министъра на труда и социалната политика, които са ангажирани с изпълнението на социалната политика като: Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и др., както и разходи за издръжка на дейността на Дома на ветераните на културата и изкуствата към Министерство на културата. Изразходваните средства за реализиране на активната политика по заетостта са в размер на 87,9 млн. лв., в т.ч. трансфери към министерства, ведомства и общини в размер на 47,0 млн. лева.
  В тази функционална група са извършените разходите за усвояване на заема от МБВР за реализирането на проект "Социално включване". В нея са и европейските средства, като за 2014 г. изразходваните средства са 344,6 млн. лв. От тях по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - 298,8 млн. лв. Програмата цели да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот .и засилване. на социалното включване. Програмата финансира дейности за развитие на пазара на труда, увеличаване на адаптивността на заетите, развитие на социалната икономика, транснационално и междурегионално сътрудничество. Специално внимание се отделя на засилването на активните и превантивните мерки на пазара на труда с цел преодоляване на препятствията при навлизане на пазара на труда и оставане там и с цел насърчаване на мобилността на търсещите работа лица, безработните и неактивните, по-възрастните работници, както и тези, изправени пред риск от безработица, и най-вече на младите хора. Основна част от дейностите по програмата са насочени към достъпа до заетост на младите хора чрез облекчаване прехода от образование към работа, включително чрез професионално ориентиране, подпомагане за завършване на образование, достъп до подходящо обучение и стажуване, както и на удължаване на трудовия живот на по-възрастните с акцент върху обучение и заетост, подобряване на условията на труд и опазване здравето на работниците и служителите. Важен приоритет е и осигуряването на пазар на труда, насърчаващ включването на хора в неравностойно положение или изправени пред риск от социално изключване.
  ІІ. По отношение на Годишния доклад и Отчета за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г., вносителите припомниха, че от създаването си той е разглеждан като част от концепцията за развитие на пенсионната система. Предвид че източниците и характера на ресурса във фонда са публични средства, управлението им се осъществява при нисък риск и при висока степен на прозрачност.
  През 2014 г. са трансферирани средства в размер на 113,4 млн. лв., в това число: 1,3 млн. лв. - парични постъпления от приватизация, отчетени. по републиканския бюджет за 2013 г.; 99,1 млн. лв. - приходи от концесии, отчетени по републиканския бюджет за 2013 г. в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за ДФГУДПС; 13,0 млн. лв. - приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет - средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  През 2014 г. не са отчислени средства за сметка на излишък по републиканския бюджет за 2013 г., предвид отчетен дефицит.
  За отчитането на средствата на ДФГУДПС се прилагат правилата и изискванията на отчетността на централния бюджет. Отчетът на ДФГУДПС е част от отчета за касовото изпълнение на централния бюджет към 31.12.2014 г.,
  Общият паричен ресурс към 31.12.2014 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 2445,4 млн. лв. В тази сума са включени: наличност на 01.01.2014 г. - 2 332,0 млн. лв.; трансфер от централния бюджет - 113,4 млн. лв.
  За сумата от 2 444,0 млн. лв. е открита депозитна сметка в БНБ по решение на УС на фонда.
  III. По отношение на Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г. вносителите акцентираха на следното:
  Политиката по управление на държавния дълг през 2014 г. изцяло е съобразена с необходимостта от осигуряване на финансов ресурс от дългови източници за рефинансиране на дълга, за покриване на бюджетния дефицит и гарантиране стабилността на фискалния резерв и финансовата стабилност в страната.
  В края на декември 2014 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза на 22 102.3 млн.лв., от който вътрешен - 8 251.7 млн. лв. и външен - 13 850.6 млн. лв. В сравнение с нивото, регистрирано в края на 2013 г. дългът бележи увеличение от 7 983.8 млн. лв. Съотношението на държавния дълг към БВП е 26.9% при 17.6% за предходната година или увеличение от 9.3 процентни пункта. Съотношението вътрешен държавен дълг към БВП нараства от 7.8% в края 2013 г. на 10.0% в края на 2014 г., като съотношението външен държавен дълг към БВП също бележи увеличение от 9.8% в края на 2013 г. на 16.9% в края на 2014 г. В структурата на дълга относителният дял на вътрешния държавен дълг е 37.3%, а на външния държавен дълг - 62.7% (съответно 44.5 % към 55.5 % през 2013 г.).

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 10 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“,

  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Доклад по отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., Годишен доклад и Отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2014 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2014 г., № 502-03-18, внесен от Министерски съвет на 25.09.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума