Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
31/08/2016 първо гласуване

  ДОКЛАД

  за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.
  Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 31 август 2016 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, с вносител Министерски съвет.
  Законопроектът бе представен от г-жа Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика.
  С този законопроект вносителят си поставя за цел да се изпълнят специфичните препоръки на Европейската комисия към България, а именно, че в областта на пазара на труда България следва „да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.“ Освен тази цел предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта допринасят и за изпълнение на Препоръката на Съвета от 2015 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.
  Основните изменения и допълнения в законопроекта са представени в пет групи. Първата група промени се отнасят до регламентиране на нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните лица, а именно: когато безработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, започнат работа след насочване от дирекция „Бюро по труда“, в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, да получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта, а редът и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
  Втората група промени се отнасят до подобряване на достъпа до услугите на Агенцията по заетостта. С предложените промени търсещите работа лица ще могат да ползват услуги по информиране и/или консултиране, насочване и подпомагане за започване на работа и психологическо подпомагане независимо от адреса на регистрация. Ще отпадне санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.
  Третата група промени се отнасят до включване на нова дейност на регионалните комисии по заетостта. С цел по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие два пъти в годината ще набират, обработват и предоставят на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в съответната област. Редът за набиране, обработване и предоставяне на информацията ще се определя в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
  Четвъртата група промени ще регламентират разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда. С предложените промени предприятията, които са в затруднено положение, също ще могат да получават средства, представляващи минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 г. Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по Закона за насърчаване на заетостта, представляващи минимална помощ. Това ще се отнася и до онези предприятия и работодатели, които осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“.
  Петата група промени се отнася до промените на Заявлението за регистрация на предприятие, което осигурява временна работа. Заявлението ще се промени в съответствие с направените изменения в чл. 74ж, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за насърчаване на заетостта. Към заявлението за регистрация кандидатите няма да прилагат удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението, както и удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението. За целите на административното производство Агенцията по заетостта ще изисква удостоверенията по служебен път съгласно условия и ред, определени от Националната агенция за приходите и общините.
  В комисията бяха получени становищата на Българската търговско промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България, Съюза за стопанска инициатива, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, както и Съвместна позиция на КТ „Подкрепа“ и на АИКБ относно неприлагането на схеми за минимална помощ (De minimis) спрямо компенсациите за предоставяне на услуги от общ икономически интерес.
  В обсъждането взеха участие народните представители Димитър Байрактаров, Светлана Ангелова, Мариана Тодорова и Хасан Адемов.
  Като изразиха общата си подкрепа към законопроекта те зададоха въпроси към вносителя на законопроекта, свързани с начина на изразходване на средствата от Националния план за действия по заетостта, от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ по отношение на мерките за заетост на трайно безработните лица и безработните лица с ниска квалифицираност и грамотност. Освен това изразиха опасения от облекчените условия, при които ще се прилагат новите мерки, с което активните мерки на пазара на труда ще могат да се материализират и като „пасивни“.
  В дискусията народните представители се обединиха около тезата, че промените са необходими и наложителни, но се нуждаят и от по-голяма конкретизация и изчерпателност.
  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати:
  9 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“ ,
  Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:
  Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, 602-01-47 , внесен от Министерски съвет на 01.08.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ на КТСДП:

  Д-Р ХАСАН АДЕМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума