Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/10/2016 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  Вх. № 653-08-37 от 11 октомври 2016 г.

  към доклад вх. № 653-08-36 от 29 септември 2016 г. за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 602-01-47, внесен от Министерския съвет на 1 август 2016 г., приет на първо гласуване на 8 септември 2016 г.
  § 3. В чл.16а, ал. 2 думата „схема“ се заменя със „схеми“.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 запетаята след думите "по чл. 51" се заличава и се добавят "и по чл. 60а, ал.9 и чл. 60б".
  2. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Отпускането на средствата по чл. 60а, ал.9 и чл. 60б е съгласно чл. 30а и 30б и се осъществява като компенсация за предоставяне на услуга от общ икономически интерес при спазване на изискванията на Решение 2012/21/EС на Комисията от 21 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес."
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  Създава се нов § (..):
  §(..) В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  “4. представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите;"
  2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от н.п. Светлана Ангелова, Галя Захариева, Димитър Гечев, Венка Стоянова и Клавдия Ганчева:
  Създава се нов (..):
  § (..) Създава се чл. 60б:
  „Чл. 60б (1) Министърът на труда и социалната политика ежегодно възлага на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, организиране и провеждане на обучения по чл. 58а т.2 и 3 на продължително безработни лица, на безработни без квалификация и с основно и по-ниско образование, безработни над 50- годишна възраст, на безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната.
  (2) На безработните лица се осигурява съдействие и индивидуална подкрепа за избор на обучение и включване в обученията.
  (3) Обученията се предоставят от центрове за професионално обучение, изцяло притежавани от организациите по чл. 60, т. 4, за удовлетворяване на потребностите на работодателите от работна сила с определена квалификация, заявени пред представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите.
  (4) Делът на безработните лица, успешно завършили обученията, които следва да бъдат наети на работа при работодателите по ал. 2, се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта.
  Предложението е оттеглено.


  Заместник-председател на КТСДП:

  Светлана Ангелова
  Форма за търсене
  Ключова дума