Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
07/12/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните, № 554-01-160, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 7 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 6 април 2016 г.
  Проект!
  Второ гласуване

  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните

  (обн., ДВ, бр. 152 от 1998 г.; изм. бр. 49 от 2000 г., бр. 40 и 57 от 2007г. и бр. 98 от 2011г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В наименованието на закона накрая се добавя: "на Република България".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение от народните представители Михаил Миков, Янаки Стоилов, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов, Корнелия Нинова, Валери Жаблянов, Таско Ерменков и Атанас Зафиров:

  Създава се § 1а:
  „§ 1а. В чл. 3, ал. 1 в края на текста, след думата „България“ се поставя запетая и се добавя „както и лице, което е участвало в антифашистката съпротива (1939 г. – 1945 г.)“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 1, изречение първо думите "по списък, утвърден от Министерството на здравеопазването" се заличават и накрая се добавя „ и документ, че е ветеран".

  2. В т. 2, изречение първо след думата „помощ" се добавя "болнична (стационарна) и извънболнична в пълен обем според нуждите на ветерана" и думите "и списък, утвърдени" се заменят с "утвърден", а в изречение второ след думата "Средствата" се добавя „необходими за консумативи при изследвания и операции (очни лещи, ставни протези и други).

  3. Създава се нова т. 3:
  „3. специален диспансерен учет и отчет от личните лекари и регулярни медицински прегледи, настаняване с предимство и лечение и при нужда, по преценка на лекаря, от придружител, като престоят е безплатен или с намалено заплащане. Средствата са за сметка на държавния бюджет;

  4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след края на досегашния текст се добавя изречение трето: „Ако ветеранът има нужда, по преценка на лекаря, от придружител, престоят на същия в санаториума е безплатен.“

  5. Досегашните т. 4, 5 стават съответно т. 5 и 6.

  6. Създават се нови т. 7 и 8:
  „7. придружител - ако имат нужда от такъв, който ползва безплатен транспорт, само когато придружава ветерана;

  8. една или две безплатни безименни транспортни карти за общинските и областните ръководства на ветераните при обслужване и контакти с ветерани;“

  7. Досегашната т. 6 става т. 9 и в нея след думата „граждани“ се добавя „и държавни хосписи“.

  8. Досегашната т. 7 става т. 10 и в нея се създава изречение второ: „Същото право имат и техните съпруги (съпрузи).“
  Комисията не подкрепя предложенията по т.1, 2, и 7, подкрепя по принцип предложенията по т.3, 4, 5, 6 и 8 и предлага следната редакция за §2:
  „§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

  1.Създава се нова т. 3:
  „3. диспансерен отчет от общопрактикуващи лекари и специалисти, както и регулярни медицински прегледи.“

  2. Досегашната т.3 става т.4 със следното съдържание:
  „4. отдих и лечение един път годишно, но не повече от 14 дни, в лечебните заведения на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, Националния осигурителен институт и на общините. Ако ветеранът има нужда, по преценка на лекар от придружител, средствата за престоя им са за сметка на държавния бюджет.“

  3. Досегашната т.4 става т.5 и в нея изречение второ се изменя така: „Ако ветеранът ползва придружител при пътуване, разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет.“

  4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея изречение трето се изменя така: „Ако ветеранът ползва придружител при пътуване, разходите за стойността на билетите са за сметка на държавния бюджет.“

  5. Досегашната т. 6 става т. 7.

  6. Досегашната т.7 става т.8 и в нея се създава изречение второ: „Същото право имат и техните съпруги (съпрузи).“

  § 3. В чл. 6, ал. 1 след думата „клубове“ се добавя „или други помещения“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 7, ал. 1 след думата „наследниците“ се добавя „или тези, които са погребали починалия ветеран“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 3.  Председател на КТСДП:
  Д-р Хасан Адемов
  Форма за търсене
  Ключова дума