Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
17/12/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от н.п. Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 декември 2014 г. Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от н.п. Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.

  В заседанието взеха участие: проф. Тодор Танев – министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, Константин Пенчев - омбудсман на Република България, Огнян Стоичков - председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта при 41-то Народно събрание, представители на синдикални и работодателски организации от системата на народната просвета, представители на неправителствени организации, директори на училища и детски градини, учители и други педагогически специалисти.
  В Комисията по образованието и науката са получени становища относно законопроекта за народната просвета от Национален алианс „Усмихни се с мен“, който не подкрепя проекта и Национална асоциация на ресурсните учители, които изразяват мнение, че в него има градивни предложения по отношение на обучението на децата и учениците със специални образователни потребности.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от н.п. Валери Жаблянов. Подчертано бе, че основният принцип на законопроекта е предоставяне на равен достъп до качествено образование за всички деца в България. Целта е да се съхрани традицията в системата на народната просвета, не само като название, а и като единна образователна система с общ център, който да планира, реализира и контролира качеството на българското образование. Акцентирано бе, че образованието на децата не може да бъде подлагано на рискове от нови експерименти с неясни последици. Законопроектът запазва системата на защитените училища с цел да гарантира предоставянето на качествено образование в тях.
  Предлага се средното образование до 12 клас да е задължително, като гимназиалният етап е един – VIII – XII клас.
  Според вносителите, един от механизмите за преодоляване на увеличаващата се неграмотност е организиране на обучение чрез работа в професионалните гимназии, чрез него ще се създадат по-добри връзки с бизнеса.
  Проектът предвижда въвеждането на един учебник по учебен предмет, като необходимо условие за ефективно реализиране на националните образователни програми и начин да се избегнат корупционни практики за сметка на качеството на обучението.
  Вносителите предлагат запазване на придобитата от учителите кариерна длъжност за целия стаж, а не загубването й при напускане на всяко работно място.


  Със законопроекта се предлага отмяна на събирането на такси от Министерство на образованието и науката за приравняване на дипломи от европейски учебни заведения. Не се предвижда предоставяне на държавно финансиране на частните училища и частните детски градини.
  В последвалата дискусия народните представители се обединиха около мнението, че не са имали достатъчно време да се запознаят подробно със законопроекта. Общото впечатление е, че в този проект много от текстовете са идентични с текстовете в законопроекта за предучилищното и училищното образование, внесен от н.п. Милена Дамянова и група народни представители, но в същото време представя коренно различна философия. Изразено бе несъгласие от родителските организации със замяната на термина „приобщаващо образование“ с термина „включващо образование“ и бе предложено да бъде организирана дискусия, на която да бъдат обсъдени и изяснени въпросите за ресурсните центрове.
  По отношение на финансирането на децата, които се обучават в частните училища и в частните детски градини от вносителите бе изразено мнение, че принципно не са против държавното финансиране на частните училища и частните детски градини, но само в частта, в която то се прилага и сега. Аргументи в тази посока са, че повече пари за частно образование в Европейския съюз се дават от държави с по-висок процент на брутен вътрешен продукт за образование в сравнение с България.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 3 - гласа, „Против"- 9 и „Въздържал се" - 6, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за народната просвета, № 454-01-64, внесен от н.п. Валери Жаблянов и група народни представители на 15.12.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума