Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
05/06/2015

  Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 година №505-00-3, внесен от председателя на БАН на 06.04.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 29.04.2015 г., Комисията по образованието и науката обсъди Годишен доклад за дейността на БАН за 2014 година №505-00-3, внесен от председателя на БАН на 06.04.2015 г.
  На заседанията присъстваха: от БАН - акад. Стефан Воденичаров и проф. Евдокия Пашева; от Министерството на образованието и науката - проф. Тодор Танев; от КНСБ „Висше образование и наука” - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева; от Съвета на ректорите – проф. Любен Тотев – ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и доц. Григорий Вазов – ректор на Висшето училище по застраховане и финанси; от работодателските организации- Васил Тодоров – главен секретар на БТПП.
  Писмени становища постъпиха от министъра на образованието и науката, от министъра на икономиката, от министъра на отбраната, от министъра на околната среда и водите, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Съюза на учените в България и от Федерацията на научно-техническите съюзи в България. Всички подкрепят доклада.
  Докладът бе представен от акад. Стефан Воденичаров. През 2014 г. в Академията са работили 2943 учени, като не е допуснато скокообразно увеличение на броя на професорите. Публикационната активност включва 9960 заглавия. От тях 3941 са в международни реферирани списания. Най-висок дял са научните публикации в направление нанонауки, нови материали и технологии и в направление информационни и комуникационни науки и технологии. За отчетната година БАН притежава 63,4 % от всички реферирани публикации на български автори с над 38 хиляди цитирания.
  Бюджетната субсидия през 2014 година достига 77 млн. 278 хил. лева. Почти цялата субсидия се изразходва за заплати, за осигурителни вноски, за обезщетения и за стипендии. Собствените приходи и трансфери са 62,2 млн. лв. Те се формират от договори по международни програми и споразумения, от договори с министерства и ведомства, с български и чуждестранни фирми, от продажба на продукция и услуги, дарения и др. Към тях се прибавят и трансфери от Фонд „Научни изследвания”, от други министерства и ведомства, от оперативни програми и други програми на ЕС.
  През 2014 г. БАН отбеляза своята 145-та годишнина и организира поредица от срещи, дискусии и чествания. БАН е инициатор, организатор и съорганизатор на редица събития, свързани с отбелязването на 1000 години от смъртта на цар Самуил. Съвместно с вестник „Стандарт” са проведени тематични дискусии под надслов „Дневният ред на България” - национални цели и приоритети в енергетиката, образованието, туризма, здравеопазването. Създаден е Академичен и индустриален клуб „Добри Желязков-Фабрикаджията”, който да способства за установяване на ефективни връзки между индустрията, науката и образованието. Прави се изводът, че БАН запазва своята позиция на водещ изследователски център и изпълнява призванието си на обединител по особено важни и болезнени за българското общество въпроси. Проблем остава привличането на млади хора. Той е свързан с неефективната политика на държавата за задържането на млади, висококвалифицирани специалисти и с недостатъчния бюджет на БАН, за да се изпълняват успешно и качествено задачите и изискванията на националните и европейски програми за наука и иновации.
  В дискусията по доклада се включиха народните представители Борислав Великов, Станислав Станилов, Мариана Тодорова, Мариана Георгиева, Снежана Дукова, Мариана Бояджиева, Красимир Тодоров и Милен Михов.
  Народните представители изразиха благодарност към всички учени, които и при тези трудни условия работят, за да се изпълнява мисията на БАН като водещ научен и духовен център. Една от най-положителните тенденции е, че академията става все по-видима и по-забележима за държавата, и за българския, и за чуждестранния бизнес, които все повече търсят нейната експертиза. Подчертан бе високият реинвестиционен ефект на средствата, дадени за наука и бе обсъдена възможността академията да получи допълнително финансиране от 5 млн. лева, с оглед и на целевите числа, заложени в национални стратегически документи за все по-голям процент от брутния вътрешен продукт за наука през следващите години. В тази връзка беше поставен въпросът дали всички звена на БАН имат равностоен принос в отчетените резултати и работят толкова функционално, колкото академията като цяло. Отправен бе призив за допълнително популяризиране на дейността на БАН, която да носи възпитателен ефект и дава добър пример за българските гражданин, с особено внимание към подрастващите.
  Представителите на университетите, на синдикалните и на работодателските организации заявиха, че изнесените данни показват едно не добро финансиране, но едно много добро управление. Те изразиха оценката, че през последните години в БАН се чувства една по-голяма отвореност към университетите и към бизнеса, а регионалните академични центрове са ефективни и действащи инструменти за връзка между науката и бизнеса.
  Председателят на БАН отговори, че е започнала процедура за нова атестация на всички нива, която ще определи дали има нужда от оптимизация на отделните звена. Академията е амбицирана да направи по-видима ролята си като експертен център на държавата. БАН има договори с осем министерства за съвместна работа и настоява да й бъдат възложени допълнителни задачи. Вратите на Големия салон на академията са отворени за различни събития, организират се съвместни прояви с популярни медии.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати „за” – 17 гласа, „против” - 0, „въздържали се” – 0, Комисията по образованието и науката единодушно предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение:

  РЕШЕНИЕ
  по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 3, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките,
  Р Е Ш И:
  Приема годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 година.

  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума