Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
03/07/2015

  Проект за решение за откриване на Филиал-Велико Търново в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесен от Министерския съвет на 25.06.2015 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 02.07.2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за откриване на Филиал- Велико Търново в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесен от Министерския съвет на 25.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, която представи проекта, проф. Радослав Гърчев и проф. Цветанка Кътова от Националната агенция за оценяване и акредитация, проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Мария Балевска от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
  Проектът за решение се внася на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование. Предложението за откриване на Филиал- Велико Търново в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е на основание на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 20 от 06.11.2014 г. от заседание на Акредитационния съвет. Доказателство за обществената значимост на проекта е писмено изразената подкрепа от кмета на община Велико Търново и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). С откриването на Филиал-Велико Търново в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани кадри за удовлетворяване на необходимостта от медицински сестри и акушерки в региона и страната.
  В дискусията се включиха народните представители Марияна Бояджиева, Снежана Дукова, Милен Михов, Борислав Великов и Станислав Станилов. Те подчертаха социалната значимост на проекта и изразиха надежда, че бъдещите специалисти ще потърсят своята професионална реализация в България.
  Проектът предвижда в новооткрития филиал да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“. С цитираното решение на НАОА е определен капацитет за обучение на 80 студенти за всяка от посочените специалности от регулираните професии.
  За обезпечаване на обучението ще бъде изпълнено изискването на чл. 26в, ал.2 от Закона за висшето образование, като е предвидено да бъдат преназначени 10 преподаватели на основен трудов договор и да бъдат обявени 4 конкурса за асистенти след разкриването на филиала. За обучението в планирания филиал е осигурена съответстваща материално-техническа база, предоставена от община Велико Търново. Като бази за учебно-практическо обучение ще се ползват акредитирани за обучение на студенти лечебни заведения на територията на община Велико Търново.

  След проведено гласуване по проекта за решение с резултат 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на Филиал-Велико Търново в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-10, внесено от Министерския съвет на 25.06.2015 г.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума