Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
03/07/2015

  Проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве и спорт” в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”, № 502-03-9, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г.
  На свое извънредно заседание, проведено на 02.07.2015 г., Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве и спорт” в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”, № 502-03-9, внесен от Министерския съвет на 08.06.2015 г.
  На заседанието присъстваха: Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, която представи проекта, проф. Радослав Гърчев и проф. Цветанка Кътова от Националната агенция за оценяване и акредитация, проф. Иван Мирчев – ректор на Югозападния университет „Неофит Рилски” и Мария Балевска от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
  Проектът за решение се внася на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование. Предложението за преобразуване на факултет „Обществено здраве и спорт” в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” е на основание на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 19 от 30.10.2014 г. от заседание на Акредитационния съвет. Доказателство за обществената значимост на проекта е изразената подкрепа от областният управител на Област Благоевград, кметовете на общини Разлог, Сандански, Гоце Делчев и Кюстендил. Преобразуването на факултета се разглежда като възстановяване на дългогодишната образователна традиция и съответната материална база за подготовка на медицински сестри и акушерки в Благоевград, осъществявано от закрития поради промени в здравното законодателство медицински колеж.
  Беше представено писмено становище от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която подкрепя проекта за решение с мотив необходимостта да се увеличи броят на приеманите студенти с цел преодоляване на недостига от грижи при долекуването, продължителното лечение и рехабилитацията. Две многопрофилни болница за активно лечение в Благоевград декларират, че ще осигурят необходимите условия за практическото обучение на студентите.
  В дискусията се включиха народните представители Марияна Бояджиева, Снежана Дукова, Милен Михов, Борислав Великов и Станислав Станилов. Те подчертаха социалната значимост на проекта и изразиха надежда, че бъдещите специалисти ще потърсят своята професионална реализация в България.
  Проектът предвижда в преобразувания факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и по специалности от професионалните направления „Педагогика на обучението по...”, „Социални дейности”, „Обществено здраве” и „Спорт”. Определеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на специалностите от регулираните професии в Югозападния университет „Неофит Рилски” е 80 студенти за специалността „Медицинска сестра” и 60 студенти за специалността „Акушерка”. За специалността от нерегулираните професии „Спорт” на ОКС „бакалавър” е определен капацитет от 480 студенти, а за ОКС „магистър” след бакалавър – 240 студенти.
  За обезпечаване на обучението е осигурен научно-преподавателски състав от 43 преподаватели (22 хабилитирани и 21 нехабилитирани), от които 42 са на основен трудов договор.

  След проведено гласуване по проекта за решение с резултат 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме решение за преобразуване на факултет „Обществено здраве и спорт” в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”, № 502-03-9, внесено от Министерския съвет на 08.06.2015 г.  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума