Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
15/07/2015

  Проект за решение за откриване на Филиал – Шумен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-13, внесен от Министерския съвет на 10.07.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 15.07.2015 г. Комисията по образованието и науката разгледа проект за решение за откриване на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-13, внесен от Министерския съвет на 10.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: проф. Николай Денков – заместник-министър на образованието и науката, който представи проекта и проф. Радослав Гърчев от Националната агенция за оценяване и акредитация.
  Проектът за решение се внася на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование. Предложението за откриване на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е на основание на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проект, съгласно протокол № 16 от 11.09.2014 г. от заседание на Акредитационния съвет. Доказателство за обществената значимост на проекта е писмено изразената подкрепа от Областния управител на област Шумен и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). С откриването на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани кадри за удовлетворяване на необходимостта от медицински сестри и акушерки в региона и страната.
  В дискусията се включиха народните представители Снежана Дукова, Милен Михов, Борислав Великов и Марияна Георгиева. Те подчертаха социалната значимост на проекта и необходимостта от специалисти за разкриване на здравни центрове на регионален принцип.


  Проектът предвижда в новооткрития филиал да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“. С цитираното решение на НАОА е определен капацитет за обучение на 80 студенти за всяка от посочените специалности от регулираните професии.
  За обезпечаване на обучението ще бъде изпълнено изискването на чл.26в, ал.2 от Закона за висшето образование като е осигурен 10 – членен академичен състав на основен трудов договор. За обучението в планирания филиал е осигурена съответстваща материално-техническа база, предоставена от община Шумен. Като бази за учебно-практическо обучение ще се ползват акредитирани за обучение на студенти лечебни заведения на територията на община Шумен.
  Членовете на комисията по образованието и науката констатираха, че са спазени изискванията на Закона за висшето образование.

  След проведено гласуване по проекта за решение с резултат 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме решение за откриване на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, № 502-03-13, внесено от Министерския съвет на 10.07.2015 г.

  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума