Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/03/2016

  Годишен доклад за младежта за 2014 г. (с приложен проект за решение), №502-03-16, внесен от Министерския съвет на 31.07.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по образованието и науката разгледа и обсъди Годишен доклад за младежта за 2014 г. (с приложен проект за решение), №502-03-16, внесен от Министерския съвет на 31.07.2015 г.
  В заседанието взеха участие от Министерството на младежта и спорта: Нина Найденова – заместник-министър, и от Министерството на образованието и науката: проф. Николай Денков – заместник-министър.
  Годишният доклад за младежта за 2014 г. бе представен от г-жа Найденова. Неговата цел е да даде информация за социално-икономическото положение на младите хора в България и да отчете предприетите мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта. През учебната 2013/2014 г. училище са напуснали 17 794 ученици, като делът им е 12.9% от всички учащи. Според национално представително изследване 72% от анкетираните младежи заявяват, че нито една официална институция не ги е потърсила след прекъсване на училище. Образователният статус на младите хора в България е сравнително висок - 20.7% имат висше образование, а 52.3% - средно. Повече от една пета (21.8%) са завършили основно образование. Младежите с начално или без образование са общо 5.2%. В доклада се очертават няколко основни проблема в областта на образованието и реализацията на българските младежи, сред които са: нарастване делът на преждевременно напусналите ученици; намаляване броят на завършилите висше образование; липсата на връзка между профила на завършеното образование и работата; високи нива на младежка безработица; висок дял на младежите, които не учат и не работят; бюрата по труда не са ефективен инструмент за намиране на работа от младежите и др.
  В последвалата дискусия народните представители отбелязаха, че докладът е схематичен. Липсва качествен и количествен анализ на причините, довели до наличието на обсъжданите проблеми, като акцент беше поставен върху проблема с отпадащите ученици. Липсва сравнение с данните от предходната година. Народните представители отправиха препоръка следващият доклад да съдържа по-задълбочен анализ и припомниха, че подобни препоръки са били отправени и при обсъждането на Годишния доклад за младежта за 2013 г. в рамките на 42-то Народно събрание.
  С цел по-голяма коректност на представените данни от името на Министерството на образованието и науката заместник-министър проф. Николай Денков предложи редакции на някои от текстовете в Доклада в частта за образованието, които бяха подкрепени от Комисията.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За” – 9 гласа, „Против” – 4 и „Въздържал се” – 3, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме предложения проект на решение за одобряване Годишен доклад за младежта за 2014 г., №502-03-16, внесен от Министерския съвет на 31.07.2015 г. заедно със следните две редакции в Годишния доклад в частта му за образование:

  1. На страница 22 от доклада в т. „1.1.3.Предприети мерки“ думите: „Министерството на образованието и науката изготвя стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията от училище и на ранното напускане на системата, както и план за действие, в зависимост от конкретните условия и трудности във всяко училище“ да се замени със: „С Решение на Министерския съвет по Протокол №44 от 30 октомври 2013 г. е приета Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). С Решение на Министерския съвет по Протокол №44 от 29 октомври 2014 г. е приет План за изпълнение на Стратегията за 2014-2015 г.“

  2. На страница 51 от доклада числото „511 199“ да се замени с числото „48 874“.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума