Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
02/03/2016 първо гласуване

  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-67, внесен от Светла Маринова Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-68, внесен от Станислав Тодоров Станилов на 19.12.2014 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-70, внесен от Борислав Любенов Великов и група народни представители на 19.12.2014 г.
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-44, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 06.03.2015 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 502-01-36, внесен от Министерския съвет на 12.05.2015 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-121, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17.02.2016 г., Комисията по образованието и науката разгледа:
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-67, внесен от Светла Маринова Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-68, внесен от Станислав Тодоров Станилов на 19.12.2014 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-70, внесен от Борислав Любенов Великов и група народни представители на 19.12.2014 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-44, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 06.03.2015 г.;
  - Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 502-01-36, внесен от Министерския съвет на 12.05.2015 г.;
  Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-121, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.

  На заседанието присъстваха: Меглена Кунева - министър на образованието и науката, проф. Николай Денков - заместник-министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов - заместник-министър на образованието и науката, ректори на висши училища и ръководители на Българската академия на науките, представители на синдикални, студентски и граждански организации.
  По законопроектите са постъпили 31 становища, подкрепящи необходимостта от промяна на уредбата по кариерното израстване на академичния състав и съдържащи различни препоръки за подобряване на предложените текстове.

  Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи от името на вносителите законопроект № 502-01-36. Той съдържа две ключови положения, които са свързани помежду си. Първото е изискването за създаване на минимални изисквания за придобиване на академични звания и научни степени, като тези изисквания трябва да бъдат съобразени със спецификата на всяко професионално и научно направление. Второто ключово положение е свързано със създаването на национален регистър, който да съдържа пълната информация за постиженията на академичния състав. В регистъра ще бъдат включени само лицата, покриващи минималните изисквания, съответно само те ще могат да участват в научните журита, с което ще се реши основният проблем с качеството на конкурсите, проведени през последните години. Законопроектът решава и други проблеми като защитата на правата на главните асистенти, които не са успели по обективни причини да придобият докторска степен, както и уреждане на процедурите по издаване на дубликати за изгубени дипломи, издадени по отменения закон за научните степени и звания.
  Народният представител Станислав Станилов представи законопроект № 454-01-68. Той въвежда механизми за арбитраж и апелация на академичните процедури, както и единни държавни изисквания и национален контрол за тяхното спазване. Възстановява се така наречената „Национална листа на комисиите по научни области и по професионални направления”. Реализира се препоръката на Конституционния съд за информиране на международната научна общност за процедурите в България на езиците, които традиционно се ползват в съответните направления и се регламентира редът, по който материалите от процедурите трябва да се публикуват на открит достъп в интернет.
  Народният представител Милен Михов представи законопроект № 554-01-121. Той предлага Националната агенция по оценяване и акредитация да поема функцията на национален център за координация и контрол на процедурите, а несполучливата система за подбор и състав на научните журита да бъде коригирана чрез създаване на нов механизъм, при който членовете на научните журита се определят на случаен принцип. На МОН се възлага да разработи класификатор на научните области и на научните специалности в Република България.
  Законопроект № 454-01-67 бе представен от народния представител Валери Жаблянов, а законопроект 454-01-70 - от народния представител Борислав Великов. Двата законопроекта са в защита на тези учени и преподаватели, които приключват работа по своите дисертации, но по обективни причини не са имали възможност да придобият образователна и научна степен „доктор” в рамките на времето, определено по закон.
  Законопроект 554-01-44 бе представен от народния представител Петър Чобанов. Той попълва празнота в действащия закон, който е пропуснал да предвиди институция и ред за издаване на дубликати на загубени, повредени или унищожени документи, което поставя гражданите в невъзможност да докажат придобитите преди 2010 г. научни степени и звания. Предложението е включено, впоследствие в § 28 от законопроекта на Министерския съвет.

  В дискусията се включиха народните представители Марияна Тодорова, Станислав Станилов, Борислав Великов, Милен Михов, Мариана Бояджиева, Валери Жаблянов, Стефан Желев и Милена Дамянова. Те констатираха, че отделените законопроекти се различават по своите детайли, нюанси и акценти, но посоката, духът и философията на всички е една и съща и е добре принципно да бъда подкрепени всички предложения, за да може Комисията при второто четене да се възползва пълноценно от възможността за включване на всички нюанси в дискусията. Така ще бъде постигнат търсеният баланс при усъвършенстването на механизмите за кариерно израстване на академичния състав.
  Присъстващите представители на академичната общност подкрепиха необходимостта от въвеждане на засилен контрол и приемане на задължителни минимални държавни изисквания, като се отчитат специфичните потребности на всяко професионално направление. Според тях въвеждането на минимални критерии ще бъде силен инструмент, за повишаване на производството на качествени научни резултати.
  Представителите на Министерството на образованието и науката подчертаха, че прилагането на наукометрични показатели по никакъв начин не променя изискванията да бъдат оценени истинските научни приноси по правилото, че подобни в научна квалификация трябва да оценяват подобни и активните учени оценяват активни учени.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката:
  - с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 3 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-67, внесен от Светла Маринова Бъчварова - Пиралкова и група народни представители на 18.12.2014.;
  - с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-68, внесен от Станислав Тодоров Станилов на 19.12.2014 г.;
  - с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 2 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 454-01-70, внесен от Борислав Любенов Великов и група народни представители на 19.12.2014 г.;
  - с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-44, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 06.03.2015 г.;
  - с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 502-01-36, внесен от Министерския съвет на 12.05.2015 г.;
  - с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 554-01-121, внесен от Милен Василев Михов и група народни представители на 24.06.2015 г.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума