Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
29/03/2016

  Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицински университет - Плевен, № 602-03-3, внесен от Министерския съвет на 7 март 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 23 март 2016 г. Комисията по образованието и науката обсъди Проект за решение за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицински университет - Плевен, № 602-03-3, внесен от Министерския съвет на 7 март 2016 г.
  На заседанието присъстваха проф. Николай Денков - заместник - министър на образованието и науката, проф. Славчо Томов - ректор на Медицински университет – Плевен и проф. Илко Гетов - председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.
  От името на вносителя проектът за решение бе представен от проф. Николай Денков. Предложението за откриване на Факултет по фармация се внася на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, съгласно протокол № 10 от 2 април 2015 г. на Акредитационния съвет. Заместник-министърът на образованието подчерта, че с откриването на Факултет по фармация в структурата на Медицински университет – Плевен ще се създадат възможности за преодоляване на установения дефицит на кадри по специалността „Фармация“ в областите от Северозападна и Централна Северна България.
  В постъпило писмено становище по проекта за решение за откриване на факултет по фармация, Управителният съвет на Националната аптечна камара е изразил своите притеснения за обезпечаване на образованието по специалност „Фармация“ с нужния брой квалифицирани преподаватели.
  В дискусията по проекта се включиха народните представители Борислав Великов и Снежана Дукова.
  Народните представители поискаха да бъде уточнена обществената потребност от откриване на факултет по фармация в региона, както и дали е осигурен достатъчен брой преподаватели за провеждане на обучението.
  Ректорът на Медицинския университет – Плевен проф. Славчо Томов поясни, че във връзка с определяне на необходимостта от откриване на Факултет по фармация е било проведено социологическо изследване през 2014 г. с магистър-фармацевти, собственици и управители на аптеки в Северна България и повече от 55 на сто от анкетираните са заявили, че откриването на такова звено е важно за развитието на фармацевтичното образование и професия в региона. В мотивите на проекта са формулирани и други обществено значими цели и мотиви за откриване на това основно звено в структурата на Медицински университет – Плевен, като са аргументирани с инвестиционни намерения от фармацевтичната промишленост. За нуждите на факултета е изградена изцяло нова материално-техническа база, която съгласно препоръката на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация се дооборудва със специфична апаратура за няколко лаборатории.
  За провеждане на обучението по специалността “Фармация“ са предвидени пет катедри и е осигурен необходимия брой хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от предклиничните дисциплини с необходимата квалификация и професионална подготовка.
  В подкрепа на проекта на решение за откриване на Факултет по фармация бе и изказването на председателят на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз – проф. Илко Гетов, който подчерта, че въпреки, че едва около един процент от фармацевтите търсят работа в чужбина се установява необходимост от още такива кадри в страната.
  В хода на дебатите бе констатирана необходимост от прецизиране на проекта на решение с оглед привеждането му в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за висшето образование и протокол № 10 от 2 април 2015 г. на Акредитационния съвет на Националната агенция по оценяване и акредитация.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултат единодушно с 16 гласа - „за“ , Комисията по образованието и науката подкрепя по принцип предложения проект за решение и предлага на Народното събрание да го приеме със следната редакция:

  Р Е Ш Е Н И Е
  за откриване на Факултет по фармация в структурата на Медицински университет – Плевен

  Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование

  Р Е Ш И:

  1. Открива Факултет по фармация в структурата на Медицински университет – Плевен.
  2. Във Факултета по фармация се извършва обучение по специалността от регулираните професии "Фармация" от професионално направление „Фармация“ и област на висше образование „Здравеопазване и спорт“ на образователно-квалификационна степен „магистър“.


  Председател на
  Комисията по образованието и науката:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума