Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
22/06/2016 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15.06.2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 22 юни 2016 г., Комисията по образованието и науката разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15.06.2016 г.

  В заседанието взеха участие от Министерство на образованието и науката: Диян Стаматов - заместник-министър, г-жа Емилия Вълчовска – началник на отдел "Професионално образование" в дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", г-жа Румяна Костадинова - държавен експерт в отдел "Професионално образование и обучение" в дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", г-жа Диана Трайкова - държавен експерт в отдел "Нормативен" в дирекция "Правна"; г-жа Емилияна Димитрова - председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, г-жа Стефка Лиманска - началник отдел в дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в Министерство на труда и социалната политика, представители на синдикални и работодателски организации от системата на народната просвета.
  В Комисията по образованието и науката е получено становище по законопроекта от Българска стопанска камара, а така също анализ на състоянието на професионалното образование и обучение и предложения за неговото оптимизиране.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от заместник-министър Диян Стаматов. Законопроектът е внесен в изпълнение на §32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
  Основна цел на законопроекта е да се синхронизира училищното професионално образование и обучение с цялостната система на предучилищното и училищното образование.
  Със законопроекта се предлагат следните изменения и допълнения:
  - промени в изискванията при обучение за придобиване на професионална квалификация, за ученици и лица, навършили 16 години – входящо минимално квалификационно равнище, продължителност на обучението и изходящо минимално образователно-квалификационно равнище;
  - заличават се професионалните училища и центровете за квалификация на обучаващите;
  - урежда се статутът, условията и редът за откриване, закриване и преобразуване на професионалните колежи;
  - определени са целите, характеристиките и видовете професионална подготовка;
  - променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, в т.ч. и обучение в реална работна среда;
  - урежда се завършването на професионално образование и обучение и документите, които ще се издават при придобиване на средно образование в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование;
  - регламентира се редът за издаване на документите за придобита професионална квалификация, издавани от професионалните колежи и центровете за професионално обучение;
  - предвижда се издаването от министъра на образованието и науката на наредба за организацията и провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;
  - разширяват се правомощията на министъра на образованието и науката относно поддържането на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им;
  - Националната агенция за професионално образование и обучение се задължава да поддържа електронна система на документите, издавани от центровете за професионално обучение;
  - допълват се функциите на общините при откриването, преобразуването и закриването на общинските професионални гимназии и колежи, както и назначаването на директори на тези училища.

  В хода на дискусията народните представители се обединиха около мнението, че предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение синхронизира професионалното образование и обучение с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование. Отбелязан бе стремеж за повишаване на качеството на професионалното образование и обучение посредством промяната на съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото. Коментирани бяха конкретни текстове от законопроекта с оглед тяхното прецизиране.

  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 13 - гласа, „Против"- 0 и „Въздържал се" - 3, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, № 602-01-32, внесен от Министерски съвет на 15.06.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  МИЛЕНА ДАМЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума