Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
07/12/2016
  1. Изслушване на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката и на министъра на туризма относно поети ангажименти, свързани с издаване на Наредба за условията и реда за извършване на детски и ученически пътувания и облекчаване на режима за провеждането на учебни занятия и/или извънкласни форми в музеи, галерии и библиотеки за децата и учениците.
  2. Разглеждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
  3. Разни.
  На 7 декември 2016 г. от 15.05 ч. се проведе редовно заседание на Комисията по образованието и науката. То бе открито и ръководено от председателя госпожа Милена Дамянова.
  Списъкът на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.

  ***

  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, имаме кворум.
  Заседанието ще протече при следния:

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката и на министъра на туризма относно поети ангажименти, свързани с издаване на Наредба за условията и реда за извършване на детски и ученически пътувания и облекчаване на режима за провеждането на учебни занятия и/или извънкласни форми в музеи, галерии и библиотеки за децата и учениците.
  2. Разглеждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
  3. Разни.
  Има ли други предложения по дневния дневен ред? Не виждам.
  Моля да го гласуваме.
  „За“ – 13, „против“ и „въздържали“ се няма.
  Дневният ред е приет единодушно.

  По точки 1 и 2 се води пълен стенографски протокол.

  По т. първа госпожа Меглена Кунева няма възможност да присъства. Присъства господин Диян Стаматов – заместник-министър. Министърът на туризма се представлява от госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър.
  Държа да коментирам точка първа, преди да я подложа на гласуване. Тя е в изпълнение на ангажиментите, поети на Кръглата маса, проведена от Комисията по образованието и науката на 13 май 2016 г. „Училището – в музея, музеят – в училището“. Това беше изключително ползотворен форум, който завърши с конкретни препоръки и ангажименти. Като Комисия поехме ангажимента да проследим процеса на изпълнение на препоръките и дадените обещания. Сега изпълняваме този свой ангажимент. Мисля, че сме длъжни за това и на обществеността, както и на представителите на музеите, на които казвам „Добре дошли“ днес.
  Ще направя още малко увод по точка първа – да припомня обещанието, че Наредбата ще бъде факт от началото на учебната 2016 – 2017 г. Оставям настрана това, че е трябвало да бъде готова преди три години. По едни или други причини обаче след промяната на Закона за туризма това не се е случило. Участниците в дискусията тогава се обединиха около становището, че сегашният режим за посещение на тези културни институции е изключително затруднен, поради факта че за всяко излизане от училище, за провеждане на час или каквато и да било инициатива в галерия или музей родителите трябва да попълват съответна нарочна декларация за това.
  Проектът на Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие бе публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на образованието и науката. Срокът за подаване на предложения и становища бе 29 август 2016 г. включително. Това са подготвили експертите на Комисията като информация, с която започваме.
  Според въпросния проект обаче не са предмет на Наредбата инициираните от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие прояви в областта на изкуствата, науката, технологиите и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво и посещенията на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба, цирк, концерт и други), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена.
  Остава въпросът: къде е уреден въпросът за ученическите посещения на музеите и съответно докъде сме стигнали с тази наредба?
  Има думата заместник-министър Диян Стаматов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ще си позволя да отговоря на втория или третия въпрос, не зная точно подред кой беше: къде е уреден въпросът за ученическите посещения в музеите и как се осъществява организацията на процеса, свързан с излизането на ученици извън училището, когато не е необходимо да се посещават и други обекти и събития. Това е предвидено в стандарта за организация, където се дава възможност на всички училища и детски градини, на всички институции, да запишат в своя правилник реда, по който това ще стане. По този начин се избягва необходимостта всеки път, за всяко излизане да се иска нарочна декларация. Това може да стане с една декларация – в началото на срока или на учебната година, или за времето, за което градините предвидят – нещо, което самите директори биха могли да осмислят и са го направили, за да се избегне излишната бумащина и натрупване на много декларации за едно и също нещо. Обикновено действията са в рамките на града и не е необходим някакъв транспорт за осигуряване на тези придвижвания.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Има думата представителят на Министерството на туризма.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
  Госпожо Дамянова, всъщност еднодневните ученически екскурзии не са в обхвата на тази Наредба, защото тя се издава по Закона за туризма, а в сега действащия Закон за туризма е записано, че еднодневните пътувания не са туристически пътувания с обща цена, поради което Законът урежда еднодневните пътувания – тези, които се осъществяват без преспиване, да не са предмет на Наредбата, която Министерството на туризма и Министерството на образованието и науката издаваме съвместно.
  По повод на този въпрос и аз, както и колегата Стаматов, започнах отговора отзад-напред.
  Що се отнася до закъснението на Наредбата, считам, че сме на финалната права и имам надеждата, че тя ще бъде приета от Министерския съвет на следващото му заседание. Общественото обсъждане приключи в края на месец август, след което бяха организирани две или три срещи на експертно ниво, които трябваше да изчистят възникнали междувременно проблеми – не бих казала, колкото моменти, които би трябвало да бъдат регламентирани по-точно в Наредбата. Вчера нашият министър подписа писмото за съгласувания текст, с който сме изпратили Наредбата в МОН, защото в нейното издаване ние сме водещата институция по Закона за туризма. Надявам се, че нейното приемане ще бъде финализирано на следващото заседание на Министерския съвет.
  Надявам се надеждите ми да са основателни, защото си даваме сметка, че това е важна Наредба, която би трябвало да регулира организацията на ученическите пътувания с детските и ученическите пътувания с обща цена.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Гости на Комисията днес са и представители на Министерството на културата: госпожа Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“, и господин Румен Джуров – държавен експерт в същата дирекция. Добре дошли! Темата касае и Вас, а имаше и въпроси, повдигнати на Кръглата маса. Ако имате нещо да споделите в тази връзка, можете да го направите.
  Колеги, имате думата за изказвания и въпроси.
  Госпожа Дукова, заповядайте.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Уважаема госпожо Председател, колеги от Министерството! Моят въпрос е кратък, но мисля, че е съществен.
  Наредбата, която се готви, ще отнеме ли правата на Наредба № 2, която знаете, че се ползва в училищата и детските градини за пътуванията и за отдиха и туризма на децата? Ако тя е контрапункт на тази наредба, кои са основните опорни точки в новата Наредба?
  Това, което чух тук за декларациите, да няма бумащина, е малко странно в началото на учебната година родителите да подпишат такъв документ, който да важи за цялата година. Това не звучи сериозно. Всеки път нещата са много различни. Едно е да отидеш до Бояна, друго е да отидеш в чужбина, зад граница. В този смисъл, господин Стаматов, не разбрах какво искахте да кажете. Моля да поясните.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Заповядайте, господин Стаматов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: Госпожо Дукова, по реда на въпросите, които поставихте.
  Съвместната Наредба с Министерството на туризма отменя Наредба № 2, която е Наредба на нашето министерство.
  Колкото до втория Ви въпрос, свързан с посещенията на културни обекти или еднодневни напускания на учебните заведения, тук става въпрос за нетуристическа дейност – нещо, което е разписано по Закона за туризма – че няма туристическа услуга, а има културно посещение. Като културно посещение то е предвидено да се извърши според декларация само в рамките на училището или детската градина, на институцията, където директорите според своите правилници в началото на учебната година могат да регламентират как да го направят. Може да стане с една декларация, ако посещението е едно; може да е с повече декларации, но е въпрос на конкретно позициониране на този проблем.
  Тук обаче въпросът не е за двудневни и нагоре -дневни екскурзии, а само за напускане на учебното заведение в рамките на един ден.
  Колкото до основните пунктове по отношение на тази Наредба, мисля, че е по-редно госпожа Георгиева да се спре на тях.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Наистина въпросите са различни. Това, за което стана дума и за което отговори моят колега господин Стаматов, беше относно еднодневните екскурзии, които по Закона за туризма не се третират като туристически пътувания с обща цена, докато нашата съвместна Наредба третира именно тях. В цялата Глава втора „Условия и ред за извършване на детските и ученически туристически пътувания с обща цена и изисквания за провеждането им“, в първия раздел много подробно е описано как може да се организира такова туристическо пътуване с обща цена, респективно какви са отговорностите на директора на училището, на туроператора, който обикновено и по смисъла на Закона за туризма е организатор на това пътуване – това много точно е разписано. В този смисъл Наредбата регулира онези взаимоотношения, които доскоро в малко по-остарял вид, дори може би не в малко, а в много остарял вид регулираше Наредба № 2, която престава да функционира и регулира тези отношения. Всъщност отиването на музей или театър не е в обхвата на тази Наредба.
  Що се отнася до опорните точки, това са всички раздели в главите по Наредбата, които имат за цел цялостно да регулират тези процеси.
  Не толкова като отговор на въпроса, но бих искала да кажа, че действително създаването на Наредбата не е лесен процес. Смея да твърдя, че той се ускори и стигна дотук поради добрата съвместна работа между Министерство на туризма (МТ) и Министерство на образованието и науката, започнала преди малко по-малко от две години. През целия период между 2013 и 2015 г. много трудно е вървяло създаването на тази Наредба. В нейното създаване участваха, имаха амбицията и мисля, че го постигнаха, представители на много широк кръг заинтересувани лица – асоциации на родителите, на работодателите в сферата на образованието, експерти от Министерството на образованието и науката и МТ, туристически организации. Надяваме се да сме чули и отразили най-точно мненията на всички.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Две години е изключително дълъг срок за една наредба – казвам го и като законодателен орган, така че очевидно тук-таме е имало пропукване някъде в работата между двете институции.
  Реплика – госпожа Дукова. Заповядайте.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Да, госпожо Председател. Вие правилно схванахте контекста на моята мисъл. Нормално е, защото съм била директор много години, а госпожа Дамянова е университетски преподавател и много бързо схвана това, което мисля, и така трябва.
  Мисля, че Наредбата, която готвите, освен че върви бавно, МТ има някак си превес във функционалните задължения и това, което то решава в Наредбата. Като че ли МОН не е разписало точно и ясно нещата, въпреки автономията, която е дадена на училищата да разпишат в своите правилници за дейността си.
  Разбирам, че тук става въпрос за еднодневните посещения. Вие повече за това говорите. Те не ходят само на театър, а и на много други неща – на Витоша, на масов спорт и т.н.
  Питам: защо трябва за еднодневните екскурзии да се оскъпяват нещата и да минават задължително през туроператорските фирми…
  РЕПЛИКИ: Не, не минават.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Добре, не минават. Това беше голям проблем. Трябва отговорността да се поема от лицензирани транспортни фирми, които имат право да вършат тази дейност, а не туроператорските фирми да прибират парите за еднодневни посещения. Ако това е уредено, о’кей, то е добре.
  Има обаче още куп неща. Ако Наредба № 2 отпада, защото така разбрах – новата Наредба автоматически отменя старата, трябва внимателно МОН да прецизира много неща, да се изчистят, а някои – много твърдо да останат. Наредба № 2 има много хубави неща, които трябва да се запазят.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Господин Стаматов иска да вземе отношение. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: Искам да взема отношение по нещо, което сбърках преди малко в изказа си. Наредба № 2 е отменена, но аз сбърках това неволно. Вие знаете, че тя е отменена с отмяната на Закона за Народната просвета, когато той престана да съществува на 31 юли тази година.
  В момента ние нямаме Наредба за ученическия отдих и туризъм. Тя е много важна.
  СНЕЖАНА ДУКОВА: Тя обаче все още функционира в голямата си част.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: Въпрос на време е тя да бъде факт. В нея има много положителни неща.
  Независимо от обстоятелството, че според Вас две години са много време, през последните няколко месеца ние имаме повече от шест реални работни срещи, на които много дебатирахме проблемите, които поставихте в момента, плюс многото нормативни документи, които са факт в нашата система – нещо, за което мисля, че е разумно съвместно да се похвалим и да си благодарим.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Искам да добавя, че еднодневните пътувания с каквато и да е цел – научна, развлекателна или спортна, не са в обхвата, не се регламентират с тази Наредба.
  Двегодишният срок не изглежда кратък за създаването на наредба, но се опитахме да видим всички положителни страни от действието на Наредба № 2, да опонираме на много защитници на една или друга теза, свързана с нея, и да примирим доста противоречиви интереси, свързани с организацията на детските пътувания. За нашето Министерство това беше една от най-важните наредби. За тези две години приехме общо десет наредби, така че не ни беше лесно и този срок от две години за нас не беше никак дълъг, бих казала.
  Надявам се, че с появата и с обнародването си в „Държавен вестник“, което се надявам да бъде много скоро, тази Наредба ще регламентира важни отношения, които в момента не се регулират.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря. Колеги, ние отчет на Комисията няма да правим, защото ако трябва да го направим, ще трябва да седим до доста късно вечерта.
  Проф. Желев.
  СТЕФАН ЖЕЛЕВ: Имам въпрос по отношение на Наредбата.
  Третира ли тази Наредба и нетуристически пътувания на децата, които са повече от един ден? Имам предвид примерно участие в културни, в спортни изяви и т.н.
  ВЕНКА СТОЯНОВА: Моят въпрос е провокиран от думите на думите на заместник-министъра. За съжаление, имам горчив опит от Наредба № 2, която казвате, че вече не действа. Това провокира въпроса ми.
  Аз съм лекар, директор на Регионална здравна инспекция. Оттам е горчивият ми опит, защото имахме доста инциденти в Националния детски комплекс в Ястребино, където се оказа, че пребивават доста нерегламентирани групи.
  Въпросът ми е следният: ако Наредба № 2, хубава или лоша, вече не действа, какво правим точно с тези пътувания? Как осигуряваме медицинското обслужване на децата? Съгласувани ли са действията с Агенцията по храните? Има ли някакъв вариант за уведомяване на регионалните здравни инспекции, защото моят опит е на база епидемични хранителни взривове в Националния детски комплекс. Еднодневните пътувания не станаха ясни – посещения на музеи и къде ли не. Като лекар ме притесняват няколкодневните пребивавания на децата. Затова попитах за Агенцията по храните.
  Следващият ми въпрос: ако все още има такива разписани текстове, приемащите, било хотели или други заведения, където се извършва настаняването и храненето на децата, съобразяват ли менютата с отдавна въведените разпоредби за хранене на деца и на ученици?
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Малко се отклонихме от точката, която сме задали. Ако имат възможност, двамата заместник-министри ще отговорят, ще им дам думата. Ако не, може да се направи допълнителна справка по въпроса.
  Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Отговор на първия Ви въпрос. В чл. 2, ал. 2, т. 2 от Проекта за наредба ясно се казва, че: „не са предмет на Наредбата инициираните от институциите в системата на предучилищното и училищното образование: прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво; не са обект и посещенията на културни и групови прояви за деца и ученици, които не са организирани като туристическо пътуване с обща цена“. Тоест краткият отговор на Вашия въпрос е: нетуристическите пътувания на деца и ученици не са в обхвата на тази Наредба.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: По отношение на втория въпрос, факт е, че Наредба № 2 с преустановяването на действието на Закона за народната просвета престана да съществува, но масовата практика е, че в момента тя продължава реално да се прилага навсякъде във вида, в който е позната на всички представители на средното образование. Изцяло фигурират всички неща, които касаят реда на организация, неизползване на тъмната част на деня за придвижване, храната да отговаря на изискванията според двете наредби № 37 и № 9, информираността и съгласието на инспекторатите по образование или регионалните управления по образование – всичко действа по реда на Наредба № 2, независимо от факта, че тя е отменена.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Колеги, други коментари?
  Заповядайте за допълнение.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИРЕНА ГЕОРГИЕВА: Да, специални раздели в Проекта на наредба са посветени на изискванията за опазване сигурността и здравето на децата.
  Що се отнася до настаняването, предвижда се настаняване в категоризирани места за настаняване по Закона за туризма. Съответно има предявени изисквания и са конкретизирани кои, в каква степен места за настаняване могат да бъдат използвани и в какъв срок или какъв отлагателен срок им се дава.
  Всичко, което се предявява като изискване за сигурността и здравето на децата, действащо в Наредба № 2, е по някакъв начин осъвременено и намерило място в Проекта за новата наредба.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  На заседанието присъстват и представители на музеите: госпожа Екатерина Цекова – директор на Националния политехнически музей, госпожа Силвия Тошева – „Връзки с обществеността“ на Националния природонаучен музей, госпожа Катерина Зарева от Общинско предприятие „Зоологическа градина – София“, госпожа Ерина Кръстева – „Връзки с обществеността“ от Регионален исторически музей – София. Ако имате въпроси или коментари, можете да вземете отношение.
  ЕКАТЕРИНА ЦЕКОВА: Госпожо Председател, уважаеми членове на Комисията, заместник-министри! Изключително ми е приятно, че съм тук и че по отношение на Наредбата това, за което говорихме през месец май, вече е на ход да се свърши.
  Радвам се, че предложението относно музеите, което обсъждахме, е взето предвид. За музеите очаквахме да няма ограничения по отношение на достъпа и програмите, които се предвиждат. Чудесно е да има улеснения за децата и родителите да нямат притеснения. Предложението беше това да се регламентира в правилниците на училищата така, както решат директорите и родителите. То напълно ни удовлетворява, за което сме Ви благодарни. Благодаря. Мисля, че работим страхотно, дай, Боже, и занапред!
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Има ли други желаещи за изказвания?
  Заповядайте.
  КАТЕРИНА ЗАРЕВА: Госпожо Председател, госпожи и господа заместник-министри! Имаме специален отдел, който се занимава с образователните дейности в Зоопарка, в който работят двама еколози. Наша основна задача е да приемаме групи от училищата, които идват организирано. Предлагаме им различни образователни занимания. Въпреки достъпната цена, тъй като всъщност организираните групи плащат групов билет от един лев, въпреки че това, което им предлагаме, е безплатно – презентация, разходка, има изключително малка посещаемост.
  Една справка във връзка с работната среща, за която помолих нашето счетоводство да се подготви, показва, че организирано ни посещават предимно частни училища и детски градини.
  От разговорите с учители става ясно, че нашият обект – Зоологическата градина, е доста трудно достъпна за общинските училища. Частните училища си имат свой транспорт и ни посещават без проблем и се възползват от безплатните ни програми и нисък вход. Може би трябва да се помисли за някаква организация на транспорта на общинските училища до такива обекти. Това исках да попитам.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Това всъщност е въпрос на политика на всяко училище. Предполагам, че господин Стаматов това ще отговори. Всяко училище организира, всеки учител организира и има свободата да реши сам къде и как да проведе своя час. Директорът съдейства при организиране на това мероприятие. Това е училищна политика и няма как Министерството по някакъв начин да я централизира.
  Действително има много такива прояви. Това стана ясно от Кръглата маса през месец май: основната пречка, която се посочва и на много форуми преди това, бяха въпросните нарочни декларации, които родителите са задължени да подпишат. В много случаи това пречи на провеждането на часа, защото не всички родители са имали възможност или са съгласни да подпишат такава декларация. Този проблем вече е решен, а останалото е въпрос на училищна политика.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: Това, което днес не сме говорили, е „Твоят час“. Той дава допълнителна възможност за подпомагане на семействата за заплащане на входа, което е много важно. Макар да го казвам с хумор, всяко подпомагане на семействата е от изключително голямо значение.
  Колкото до посещенията на туристически или музейни места, то до голяма степен зависи от разположението на самото училище. В края на краищата не може да има метроспирка до всеки музей. Децата има възможност и да вървят. Метроспирката, ако не се лъжа, е на по-малко от 500 м. от Вашия обект.
  КАТЕРИНА ЗАРЕВА: На три автобусни спирки.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДИЯН СТАМАТОВ: За децата това е изключително приятен екшън!
  КАТЕРИНА ЗАРЕВА: Учителите споделят, че не смеят да водят малки деца от първи до четвърти клас, да пресичат. По програмата, която споменахте, ни посещават предимно от гимназиите и наистина има повишена посещаемост.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря. Аз лично съм виждала доста малки деца, включително от детските градини, които с автобуси са идвали включително при нас, в Народно събрание. Пак казвам: това е въпрос на желание, на организация на самото училище, на самата детска градина и въпрос на директора, на ръководството на училището – да съдейства на учителя, когато той има такова желание. Има много добри примери. Вероятно тук има друг проблем, който трябва да бъде отстранен.
  Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам.
  Да благодарим на двамата заместник-министри за краткото изслушване. Дължахме го, защото бяхме поели ангажимент да проследим оттук нататък какво се случва.
  Много се радвам, че има резултат от Кръглата маса през месец май, което показва, че форумите и кръглите маси, които организираме като Комисия, където вземаме решения, които не са от компетентностите на законодателната власт, но все пак провокираме вземане на дадено решение, което да е в интерес на децата, в полза на образователната система и в случая – в полза и за развитието на музейното дело в България.
  Благодаря още веднъж.
  Благодаря на колегите от медиите за интереса към тази точка.

  Преминаваме към точка втора от днешното заседание.
  Да ни представи Законопроекта има думата господин Вълчев – главен секретар на Министерство на образованието и науката.
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Благодаря.
  Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Кое провокира подписването на представеното Споразумение за ратифициране?
  На 1 септември 2015 г. правителството на Република България подписа Меморандум за разбирателство с Международната банка за възстановяване и развитие. Понякога се казва Световната банка, всъщност това е основната институция в рамките на Световната банка.
  Това Споразумение е общо и има за цел България да ползва подкрепата на банката в определени специфични и съществени области на държавното управление.
  Настоящото споразумение е подписано на 22 август 2016 г.
  Съдържанието на Споразумението е насочено към изпълнение на дейности в областта на предучилищното и училищното образование, и по-специално дейността по развитие на модела на финансиране на образователните институции и разпределението на средствата в системата в съответствие с чл. 284, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, където е предвидено диференциране на финансирането в зависимост от повишаване качеството на образованието. По-нататък – в ал. 2, 3 и 4, се говори за образователни резултати. Със записаното в Споразумението – „оценка на добавената стойност на училищата и показатели за представяне на училищата“, имаме за цел да направим точно това, което предполага изпълнението на чл. 284 от Закона за предучилищното и училищното образование.
  Финансово-разпределителният модел в момента разпределя средствата между образователните институции в зависимост от броя на учениците, като допълнителни диференциращи фактори отчитат различията в разходите на един ученик. Той има по-скоро за цел да осигури базовата разпределителна справедливост. Ако някое училище получава повече средства, то е заради по-висока пълняемост, но не и заради по-високите усилия, които е положило училището, неговият колектив и по-добрите образователни резултати. Когато говорим за образователни резултати в системата на училищното образование, не вземаме толкова изхода, а разликата между входа и изхода, което е така наречената „добавена стойност“. Добавената стойност е инструмент за измерване на представянето на училищата въз основа на тестовете или външното оценяване, но преминало през сложни статистически корекции, имащи за цел да изолират приноса в подобряването на образователните резултати на училището.
  Защо с Международната банка за възстановяване и развитие? Защото това е институцията с най-голяма международна експертиза в областта на публичния сектор, в частност в областта на образованието.
  Защо ползваме чужда помощ? Защото реалистичната самооценка и необходимостта това да бъде направено в разумен срок с оглед изпълнението на Закона, да бъде направена надеждно и качествено, да бъде припозната като надеждна тази оценка, както примерно рейтинговата система във висшето образование, предполага мобилизиране на експертна помощ извън Министерството, включително международна експертна помощ.
  Самите консултантски услуги по Споразумението ще бъдат финансирани със средства от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
  Темите, които сме избрали, можете да видите в текста на Споразумението. Това е точно оценката на добавената стойност и показателите за представяне на училищата. Всъщност двете теми са свързани. Оценката на добавената стойност не е просто разликата между входните и изходните показатели на децата, още повече в началния етап нямаме външно оценяване на входа, но и сложна система от показатели, която трябва да отчете така наречените „контекстуални характеристики“ или характеристиките на социалната, икономическата, семейната, културната среда на децата. Казано с други думи, трябва така да усъвършенстваме финансово-разпределителния модел в системата, че да даваме повече средства на училищата, да възнаграждаваме тези училища, които полагат повече усилия за подобряване на образователните резултати на учениците. Това подобрение не означава непременно високи резултати на изхода, а висока разлика между изхода и входа.
  Вчерашните резултати по PISA показаха, че различията в образователните резултати, детерминирани, предопределени от социалната, културната и семейната среда, са много високи и могат да бъдат компенсирани в най-голяма степен от мотивирана работа на учителите и на образователните институции. Затова е толкова важно да разработим добре тази оценка и система от показатели.
  Един от въпросите, които получихме от Комисията, е защо не е предвидено обнародване на самото Споразумение. Всъщност Законопроектът за приемане на Споразумението ще бъде ратифициран и обнародван. Това е Споразумение, което не засяга права и законови интереси на трети страни, а касае единствено взаимоотношенията между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие. Опирайки се на практиката в други подобни случаи и предвид на чл. 25, ал. 4 от Закона за международните договори, който казва, че след прекратяването му трябва да бъде обнародван, тоест пак трябва да се мине цялата процедура, това всъщност са причините, за да не предложим обнародване на Споразумението, а не че има нещо конфиденциално или скрито в него. Благодаря.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Благодаря.
  Колеги, имате ли въпроси?
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Какъв е общият срок, за който се предвижда да се свърши тази работа?
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Петнадесет месеца.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: И аз имам въпрос, свързан с въпросния член 2, за което Ви изпратихме и писмено запитване към Министерството.
  В отговора обаче сте записали, че: „Решението за необнародване в „Държавен вестник“ е от компетентността на Народното събрание“. Текстът на Законопроекта търпи изменения между първо и второ четене. Член 2 от Законопроекта би могъл да отпадне, ако Народно събрание сметне за целесъобразно Споразумението да бъде обнародвано“.
  По-нагоре в отговора е казано, че: „При изготвянето на Законопроекта екипът на Министерството на образованието и науката е стъпил на практиката, възприета от други министерства при ратифициране на такива споразумения“. Посочен е Законът за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерство на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и мениджър на Фонда на фондовете на изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
  Ние направихме справка и видяхме, че този текст отсъства в други законопроекти за ратифициране на споразумения именно с Международната банка за възстановяване и развитие, тоест такъв чл. 2 не съществува.
  На мен не ми допада много това прехвърляне на отговорност към законодателя. Първо, в крайна сметка това е решение на Министерския съвет. Вие го внасяте в Народно събрание. За това прехвърляне лично аз не чух много сериозни аргументи в посока защо да не се обнародва в „Държавен вестник“. Да, ние, като депутати, можем да направим такова предложение, което означава, че ратификацията няма как да бъде гласувана в един ден на две четения в Народното събрание и т.н.
  Пак казвам: кое налага едни ратификации с Международната банка за възстановяване и развитие да позволяват едно споразумение да бъде обнародвано в „Държавен вестник“, а Споразумението между Министерството на образованието и науката и МБВР да изключва тази възможност, за да можем ние аргументирано да преценим дали да внесем между първо и второ четене искане за отмяна на член 2, или не?
  Пак казвам: за мен не е коректен финалът на отговора, който сте ни дали: „Решението за обнародване в „Държавен вестник“ е на народните представители“. Какво означава това? Министерският съвет го предлага. Да, по същата логика депутатите могат да решат и да отхвърлят Споразумението, но всичко се случва въз основа на добри аргументи.
  Заповядайте.
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Молим да бъдем извинени за този прочит и че отговорът звучи некоректно. Целта ни не е била да прехвърлим топката, а по-скоро да не оставим никакво съмнение у Комисията, че има нещо скрито, ако се реши, че то трябва да придобие публичност.
  Аз Ви казах основния аргумент, който може би не е записан в писмото и представлява още една причина. Той е, че Споразумението не засяга интересите на други страни. Тук с известен риск да проявя юридическа непрецизност ще кажа, че Споразумението има по-скоро характер на търговски договор от частното право, отколкото на международен акт, доколкото не засяга трети страни.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Той не засяга трети страни, но ние, като народни представители, трябва да го гласуваме. В крайна сметка всеки един акт на Народно събрание е публичен. В този смисъл, макар да няма упомената трета страна, той засяга всички. Самият факт, че съществува текст: „Дава съгласие Споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“, сам по себе си оставя някакви съмнения за нещо нередно.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Бих допълнил това, което нашият председател каза, с известно недоумение: защо тези споразумения със Световната банка и Международната банка за възстановяване и развитие ще имат различен статут в различните министерства?! По отношение на Министерството на околната среда и водите има две такива ратификации, които са влезли в програмата за тази седмица. Дали ще ни стигне времето да ги гледаме утре и вдругиден е отделен въпрос, но там нямаше такава клауза. Те са за още повече пари и може би още по-отговорни. В пленарната зала ние, като Комисия, трябва да обосновем защо Комисията по околната среда и водите или други комисии сме предложили за ратифициране в пленарната зала подобни споразумения без такава клауза, а тук трябва да има? Ще възникнат различни прения в самата зала, които може би са излишни.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Представителите на Министерството, желаете ли да вземете отношение?
  КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Приемаме аргументите. С риск да се повторим…
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Вие не виждате проблем с цел прозрачност ние в Комисията да се обединим чл. 2 да отпадне? Можехте да си спестите това и особено с оглед късото оставащо работно време на Народно събрание, защото това изисква време между първо и второ четене, второ разглеждане в Комисията, отиване в пленарната зала – това можеше да бъде избегнато, след като не е от такова значение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Госпожо Председател, тъй като не бива господин Вълчев да отбива всякакви атаки, но тук има един добър юрист – господин Йосифов, нека той да вземе отношение кое е наложило включването на този член от нашето Министерство.
  ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ: Господин Великов, аз Ви благодаря за тази висока оценка. Притеснявам се обаче, че ако изкажа мнение, то ще приповтори Вашето, а няма да е в полза и в защита на мнението и позицията на Министерството.
  ПРЕДС. МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Да разбираме, че мнението на юристите в Министерството е, че на практика чл. 2 е излишен. В такъв случай ще влезем в хипотеза гласуване на първо четене следващата седмица в залата и незнайно кога гласуване на второ четене. Ще направим едно кратко заседание на Комисията в някоя от почивките, за да приемем на второ четене ратификацията. След това ще го внесем възможно най-скоро за разглеждане в пленарната зала. Надяваме се това да се случи най-късно до края на месец януари, докогато се очаква да работим.
  Призоваваме Ви да оглеждате съвсем внимателно всички документи, които се внасят в Народно събрание, особено когато гоним някакъв срок, за да не изпадаме в такива неудобни ситуации.
  Аз лично имам бележки и по оформянето на решението от самия Министерски съвет, там има грешки, но това е друга тема. Това е отношение към Народно събрание.
  Колеги, има ли други коментари?
  Мисля, че Комисията може да предложи и да отразим в доклада, че сме се обединили и с това да дадем знак, че ратификацията няма да мине в един ден на първо и второ гласуване в залата. Моля това да бъде включено в доклада, така че да знаят и останалите колеги в пленарната зала защо не предлагаме второ гласуване. Мисля, че така ще се избегнат и другите коментари.
  Други изказвания, колеги? Не виждам.
  Подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Международната банка за възстановяване и развитие, № 602-02-37, внесен от Министерския съвет на 14 октомври 2016 г.
  „За“ – 14, „против“ и „въздържал се“ – няма.
  Подкрепя се единодушно.

  По точка трета, колеги?
  Аз имам съобщение. Малко по-късно ще получите на имейлите си покани. Съвместно със Съвета на жените в бизнеса в България на 13 декември, вторник, от 11,00 ч. в зала „Запад“ ще дадем началото на инициатива, провокирана след разговори с бизнеса - „Лидерска академия - квалификация на успешни директори на училища“. Като начало сме включили новоназначени директори от София-град, двама са от София-област, поради това че училищата не трябва да бъдат натоварвани с някакви разходи. Това са новоназначени директори, но по този начин даваме знак и към тях, и към бизнеса, който няколкократно прави заявки на различни форуми, включително тук, при различни обсъждания на Комисията, че желае да участва и помага на образованието с каквото е възможно. Ще получите програмата и поканата за мероприятието. Поканили сме и ще участват господин Петър Кънев – председател на Икономическата комисия, и госпожа Даниела Савеклиева, която е заместник-председател. Мисля, че ще положим едно добро начало като Комисия. Надявам се всички тези добри инициативи да бъдат продължени в следващия парламент, защото има смисъл от тях.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 16,00 ч.)


  Председател:
  Милена Дамянова
  Форма за търсене
  Ключова дума