Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия, 21/01/2015
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-11, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-11, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  В заседанието взеха участие: г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика, Янита Манолова–зам.-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, Бистра Зографова – държавен експерт в Агенция за закрила на детето, Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и други експерти.
  Народният представител Иван Димитров представи законопроекта, като подчерта, че според вносителите действащият Закон за семейните помощи за деца е социално несправедлив, облагодетелстващ една група хора, за сметка на цялото общество и създава предпоставки за злоупотреба с публични средства. В тази връзка с предложените допълнения в § 1 на законопроекта, вносителите въвеждат възрастови ограничения (18 години) за получаване на помощи при бременност и за отглеждане на дете, като се счита, че тази мярка ще намали драстично детската раждаемост до 18-годишна възраст, ще подпомогне интеграцията на малцинствата, чрез прекъсване на линията на раждане на деца в многолюдни семейства без доходи, които не могат да осигурят реализация на подрастващите.
  Членовете на Комисията бяха запознати и с писмените становища на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсмана на Република България и неправителствената организация „Национална мрежа за децата”. Всички представени становища отхвърлят предложените със законопроекта изменения, като подчертават, че с тях се нарушават
  чл. 6 и чл. 47 от Конституцията на Република България, съгласно които всички граждани са равни пред закона, не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите им, и жената майка се ползва с особена закрила от държавата, както и чл. 27 на Конвенцията на ООН за правата на детето по отношение на подкрепящата роля на държавата за подпомагането на родителите и другите лица, отговорни за отглеждането на детето. Обръща се внимание на водещия принцип за спазване на най-добрия интерес на детето, както и на факта, че отнемането на правото на семейни помощи на непълнолетните родители, би довело до още по-голяма социална изолация и би поставило в риск живота и здравето на техните деца.
  В последвалата дискусията взеха участие народните представители Димитър Шишков, Петър Беков, Драгомир Проданов, както и представителите на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за закрила на детето и неправителствената организация.
  По време на обсъждането, всички се обединиха около разбирането, че раждането на деца от непълнолетни е задълбочаващ се проблем в българското общество, който следва да бъде ограничен, но това не може да се постигне с дискриминационни и санкциониращи мерки, които пряко накърняват най-вече правата на децата. По-ефективно би било да се провеждат политики за превенция, както на ранните бракове, така и на ранните раждания. В тази връзка, част от правителствената политика трябва да бъде: предоставянето на услуги за ранно детско развитие, семейно планиране и консултиране, здравно образование, достъп до обучение, социални услуги, включване в заетост и др.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 2 - гласа, „Против"- 12 и „Въздържал се" - 5, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-11, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума