Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия, 21/01/2015
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-49, внесен от народния представител Стефан Кенов и група народни представители на 20.11.2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-49, внесен от народния представител Стефан Кенов и група народни представители на 20.11.2014 г.
  В заседанието взеха участие г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, Янита Манолова–зам.-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, Бистра Зографова – държавен експерт в Агенция за закрила на детето, Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и други експерти.
  Народният представител Стефан Кенов представи законопроектът, като подчерта, че целта на предложените изменения са всяко българско дете да получава детски добавки, независимо от дохода на родителите, да се насърчава на отговорното родителство, както и да стимулира на раждаемостта с възприемането на двудетен и тридетен модел като средство за ограничаване на негативните демографски тенденции в страната. Във връзка с това вносителите предлагат в чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца да се премахне подоходния критерий, определен в разпоредбата на чл. 4 от същия закон. Второто предложение на вносителя е в същата разпоредба да се регламентира по-висок размер на помощта за второ и за трето дете в семейството. С параграф 3 се предлага законът да влезе в сила от 1 януари 2015 г.
  Членовете на Комисията бяха запознати и с писмените становища на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Омбудсманът на Република България. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя законопроекта с аргументите, че от една страна не са предложени съответните промени в други разпоредби на Закона за семейните помощи за деца, свързани с доходния критерий и от друга страна, че семейното подпомагане е система от мерки за осигуряване на доходи от труд, достъп до детски заведения, образование, здравна грижа, а семейните помощи за деца са само елемент от тази система. Още повече, че в приетия Закон за държавния бюджет за 2015 г. не са предвидени средства, с които да се обезпечи премахването на доходния критерий за този вид помощ.
  Становищата на Агенцията за закрила на детето и Омбудсмана на Република България подкрепят принципно философията на предложението като мярка, която по своята същност е в интерес на децата, но и двете институции подчертават, че нейното приложение е свързано, както с оценка на финансовия ефект, така и с възможностите на държавния бюджет за 2015 г. да я обезпечи.
  В последвалата дискусия бе ясно изразено становището, че насърчаването на раждаемостта е един от главните приоритети на демографската политика на държавата, но премахването на подоходния критерии за достъп до месечната помощ за дете и увеличаването на размера на финансовото стимулиране за второ и трето дете, не могат да бъдат водещите мерки за това.
  От страна на участниците в обсъждането бе подчертано, че отговорното родителство и раждаемостта са обективно обусловени от влиянието на множество социални и икономически фактори. В този смисъл за тяхното насърчаване е необходима система от междусекторни политики и комплекс от мерки свързани със съвместяване на родителството с трудово-професионална реализация, образование, здравеопазване и социално развитие на децата, жилищни условия, жизнена среда и инфраструктура.
  След приключване на обсъждането и проведено гласуване с резултати: „За" 6 - гласа, „Против"- 5 и „Въздържал се" -8 , Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 454-01-49, внесен от народния представител Стефан Кенов и група народни представители на 20.11.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ.БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума