Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
12/01/2012 първо гласуване

  ОТНОСНО: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.;
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-1, внесен от Димитър Йорданов Атанасов на 09.01.2012 г.
  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.;
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-1, внесен от Димитър Йорданов Атанасов на 09.01.2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2012 г., Комисията по околната среда и водите под ръководството на г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията, разгледа и обсъди два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-1, внесен от Димитър Йорданов Атанасов на 09.01.2012 г., разпределени на Комисията по земеделието и горите като водеща.

  От Министерството на земеделието и храните на заседанието присъстваха: г-н Красимир Каменов – зам.изп. директор на Агенцията по горите; г-жа Милена Трифонова – директор на дирекция „Правна” в агенцията и г-жа Даниела Ангелова – юрист в агенцията, от Министерството на околната среда и водите: г-н Михаил Михайлов – директор на дирекция „Национална служба за защита на природата”, както и представители на Коалиция „За да остане природа в България” и Сдружение „Балкани”.
  Заседанието беше открито от председателят г-жа И. Михайлова, която представи присъстващите гости и обяви дневния ред, който се прие от членовете на Комисията. Прие се и обсъждането и дискусията по двата законопроекта да се проведе общо, след представянето им от техните вносители.
  По т. 1 законопроектът беше представен от г-н Каменов.
  На първо място със законопроекта се правят промени, свързани с провеждане на административните процедури по промяна на предназначението, учредяване на ограничени вещни права и управление на горските територии, като се предлага инвентаризацията, изработването на плановете за ловностопански дейности и на дейностите по опазване от пожари да се извършват в границите на държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС), както и учебно-опитните горски стопанства. Със законопроекта се вменява на министъра на земеделието и храните по предложение на директорите на държавните предприятия по
  чл. 163 от ЗГ ежегодно да утвърждава начални цени за провеждане на търгове за отдаване под аренда на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия.
  Законопроектът предвижда освен за стълбове за въздушни електропроводи право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява и за изграждане на стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт без контакт с повърхността на терена. Условията за изграждане за всички стълбове са еднакви, като ползването на съоръженията е свързано с поддържане на просеки и учредяване на сервитутни права.
  По сега действащия ЗГ „сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за изграждане и/или обслужване”. Предлага се думите „изграждане и/или” да отпаднат, тъй като правото на строеж е право на изграждане, а сервитутът е за обслужване. Прецизират се изискваните документи при учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж.
  Законопроектът предвижда правна възможност да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти, като компетентният орган, пред който се подава заявление, е министърът на земеделието и храните. В съответствие с разпоредбата на чл. 50 в от Закона за туризма се предвижда правото на ползване на съществуващи ски писти да се учредява на собствениците на прилежащите лифтове и влекове.
  Предложенията относно разпоредбите, отнасящи се до промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, са: Промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите, да се извършва само след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота; цената за учредяване право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване право на строеж да постъпва в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не както предвижда действащият закон – в съответното държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите, като предложението е мотивирано от обстоятелството, че основната административна тежест по провеждане на тези процедури и изготвяне на административните актове пада върху Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), съответно регионалните дирекции по горите (РДГ), които изразяват становища.
  Създаването на нови гори е стопанска дейност, включена в основния предмет на дейност на държавните предприятия по чл. 163.
  На второ място се предлагат промени, свързани с предвиждане на допълнителни правомощия при осъществяване на функциите по опазване на горските територии
  Освен това се предлагат изменения на разпоредби, свързани с осъществяване на горскостопански дейности, поради празнота в сега действащия закон.
  С предложеното изменение се регулира и нормативно възможността физическите лица да могат да добиват дървесина за лична употреба без право на продажба – дейност, която и към момента се извършва, но в действащата разпоредба е неясно определена.
  Законопроектът съдържа предложение за създаване на регламент за ползване на дървесина от държавните предприятия и техните териториални поделения за осъществяване на дейността им – за изграждане на ловностопански и рибностопански съоръжения, за заслони, водопои, противопожарни депа, пожаронаблюдателни кули и водоеми, за ловностопански и рибностопански сгради и съоръжения, за отопление, за научноизследователски и други подобни цели, т. е. за нетърговски цели.
  Законопроектът включва още отпадане на режима за издаване на удостоверение за износ и внос на необработен дървен материал и усъвършенстване на контролната дейност и административнонаказателните разпоредби, като отпада ограничението при издаване на наказателни постановления министърът на земеделието и храните да оправомощава само длъжностни лица от РДГ.
  В Преходните и заключителни разпоредби законопроектът предвижда приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите, действал до 9 април 2011 г., да постъпват в приход на държавните предприятия по чл. 163 и да се разходват за създаване на нови гори.
  Предлага се да се предвидят разпоредби, които уреждат висящите правоотношения относно лесоустройствени проекти, планове и програми, изработването на които е започнало и/или извършено по времето на действие на отменения ЗГ и при условията и по реда на Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България, приета на основание на отменения ЗГ.
  Предлагат се промени и в Закона за лова и опазване на дивеча, като се дава възможност на министъра на земеделието и храните със заповед да променя сроковете за ловуване, да регулира числеността на дивечовите запаси, както и да ограничава или забранява лова на определени видове дивеч по предложение на изпълнителния директор на ИАГ или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Забранява се използването на сачмите с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие, което се налага с цел ограничаване на инцидентите и смъртните случаи при провеждането на ловните излети.
  Създават се административнонаказателни разпоредби за нарушения на закона, извършени от ловци, които използват боеприпаси, различни от тип „куршум”, при групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие, които не са екипирани със шапка или облекло със сигнален цвят или са употребили алкохол по време на лов.
  Законопроектът предвижда промяна и в § 12а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата с оглед предложението за допълване правомощията на служителите, осъществяващи функциите по опазване на горските територии.
  По т.2 от ДР внесеният законопроект, състоящ се от един параграф, беше представен от н.п. Д. Атанасов.
  Предложеното изменение цели засилване на екологичната насоченост на закона и създаване на правна рамка за нова за страната ни стопанска дейност – създаване на плантации за интензивно отглеждане на ценни дървесни видове за производство на качествена дървесина – суровина за мебелно производство, ценни видове хартия и др.
  Тази стопанска дейност се развива в съответствие с: критерий 10 на изискванията на Forest Stewardship Council (FSC) – дейности, допълващи природните гори и намаляващи натиска върху тях; принципа на т.8 от Становище на Комитета на регионите относно политиката на ЕС в областта на горите свързана с целите по изменение на климата 20/20/20 и изискванията на чл.3 от Регламент (ЕО) № 2494/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2000 г. относно насърчаването на производство и използване на дървесни и недървесни горски продукти от устойчиво управлявани ресурси.
  В някои европейски държави плантациите за интензивно отглеждане на дървесни видове не се разглеждат като гори (напр. в Германия).
  Съществен ефект от интензивното отглеждане на дървесните видове е създаването на източник на ценни суровини за индустрията, вместо да се изсичат естествените гори, с което се запазват естествените екосистеми и местообитания.
  Според вносителя, в България има потенциал до 2020 г. да се създадат над 200 000 декара плантации за интензивно отглеждане на ценни дървесни видове, с което ще се спасят 400 000 – 800 000 декара естествени гори, като предложеният текст няма да окаже влияние върху бюджета, върху традиционното горско стопанство, а ще даде възможност за развитие на нова за България дейност и съответно допълване на бюджетните приходи, разкриване на нови работни места и опазване на естествените гори и местообитания на страната.

  Отношение по законопроектите взеха: н.п. Г. Божинов – относно растителните видове и конкретизирането на приходите, получил отговори от г-н Атанасов, конкретизиращ видовете и г-н Каменов, посочил, че оценките се правят от независими експерти съгласно наредбата от 2010 г., като при учредяване право на строеж на всеки 10 год. държавата ще има приходи; н.п. Е. Димитров, който предложи да се гласува законопроекта на н.п. Атанасов, посочвайки още, че по негова информация в страната ни се изсичат много по-малко гори от възможния потенциал; г-н Каменов, който представи становището на МЗХ по предложения от н.п. д. Атанасов законопроект, с което подкрепят по принцип мотивите на вносителя и предлагат редакционно прецизиране; н.п. Г. Божинов – относно коректността на предлаганата редакция; представител на НПО – относно това, че и в лесоустройствените планове целите са добив на висококачествена дървесина, на което отговори н.п. Д. Атанасов, че категорично става дума за земи извън горския фонд и защитените територии, за пустеещи земеделски земи и приема становището на МЗХ; н.п. О. Пейчев – относно понятията ”ценна дървесина” и „качествена дървесина” и как ще се процедира при транспорт и износ, на което отговор даде г-н Каменов, че не трябва да се отваря широко „вратата”, като посочи необходимостта от текстовете за срокове и маркиране на дървесината; н.п. О. Пейчев с въпрос дали специалната дървесина включва и дървесина за добив на енергия, получил отговор от г-н Атанасов; н.п. Е. Димитров, подчертавайки, че има още за изчистване между специалисти лесоинженери и юристи по терминологията; н.п. И. Михайлова, посочвайки, че подкрепя внесения ЗИД от н.п. Д. Атанасов, като се направят съответните прецизирания и синхронизирания между двете гласувания; представител на Сдружение „Балкани” – относно растителните видове и опасността от инвазия на „външни” видове, получил отговори от г-н Атанасов, че става дума за пустеещи земеделски земи, които и сега се отдават от държава и общини и г-н М. Михайлов, който изрази подкрепата на МОСВ за предложенията на МЗХ, които да се прецизират между двете четения. Той подчерта още, че не става дума за горски местообитания, а за ползване на земеделски земи, като няма опасност от инвазионни видове – посочените вече ги има отдавна.
  Председателят г-жа Искра Михайлова прекрати дебата и обяви гласуване на законопроекта на н.п. Д. Атанасов, който беше подкрепен единодушно от членовете на Комисията, след което продължи дебата по законопроекта, внесен от МС.
  Н.п. П. Курумбашев относно практиката по действието на закона, който не бива да се разглежда едностранно, само от икономическа или екологична позиция, получил отговор от г-н Каменов, който даде и няколко конкретни примера, вкл. за парк „Витоша”; г-н Михайлов, който подчерта, че с предлаганите промени в никакъв случай не се облекчават процедурите по опазване на околната среда, поради което има и подкрепата на МОСВ; н.п. М. Захов относно въпроса за възстановяване на горите, получил отговор от г-н Каменов, че такъв текст има в действащия закон, а в предложените промени това е включено в цената на правото на строеж; н.п. О. Пейчев, поставяйки въпроса за връзката със ЗУТ, на което отговора от страна на г-н Каменов бе, че се уреждат само взаимоотношения, като се продава само правото на строеж, без земята; н.п. П. Курумбашев относно за почистване, изсичане на просеки за писти в частни гори; н.п. Е. Димитров, който посочи, че независимо какви са горите се минава по всички процедури; г-н Каменов – относно задълженията по компенсационно залесяване, посочвайки разликата между сега действащия закон и предложените промени, при които цената е много висока и при оценка на правото на строеж се включва и цената на дървесината; представители на НПО, които изброиха техни конкретни бележки и предложения, вкл. относно съществуващото и новото строителство, преди всичко правно-икономически; н.п. Д. Лазаров, който посочи, че за тези бележки, които не са по опазване на околната среда има съответни други комисии, като Правна и по регионална политика и местно самоуправление и пр.; г-жа И. Михайлова, която посочи, че предложенията трябва да се предоставят на водещата комисия; н.п. Е. Димитров, предлагайки прекратяване на дебата; н.п. Г. Божинов, който подчерта акцента по добронамереност към проекта и възможностите всеки инвеститор да има равни права при кандидатстване; г-жа И. Михайлова, която потвърди намерението за добронамереност, като Законът за горите не бива да бъде пречка за развитието на спортно-туристически и рекреационни дейности, но като Комисия по околната среда и водите трябва да спазваме принципите за опазване на околната среда.
  Председателят отправи последна покана за вземане на отношение, след което прекрати дебата и обяви процедура по гласуване.
  След проведената дискусия и направените предложения, Комисията по околната среда и водите със 7 гласа „за”, 1 ”против” и 4 ”въздържал се”, подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г. и изразява следното

  СТАНОВИЩЕ:

  1. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 102-01-91, внесен от Министерски съвет на 30.12.2011 г.;
  2. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 254-01-1, внесен от Димитър Йорданов Атанасов на 09.01.2012 г. ;
  3. Предлага обоснованите бележки, предложения и прецизирания да бъдат представени на водещата комисия между двете гласувания.
  Форма за търсене
  Ключова дума