Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
10/01/2013 първо гласуване

  Първо гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2012 г. .
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2012 г. .

  На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2013 г., Комисията по околната среда и водите, под ръководството на г-жа Искра Михайлова – Председател на Комисията, разгледа на първо четене Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2012 г. .
  От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха г-жа Евдокия Манева - заместник-министър, г-жа Боряна Каменова – и.д. директор на дирекция „Политика по изменение на климата”, г-жа Венета Борикова - началник отдел в дирекция „Политика по изменение на климата”, г-жа Силвия Бакърджиева - държ. експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз, г-н Димитър Ненков – изп. Директор на Националния доверителен екофонд, г-жа Камелия Георгиева – гл. експерт”Проекти” в НДЕФ, г-н Валери Петков и г-н Момчил Живков – правни консултанти, както и представители на Българската стопанска камара: г-жа Илиана Павлова – гл. експерт, г-жа Политими Паунова – БАМИ (Металургия), г-н Константин Стаменов – БАМИ, г-жа Теодора Борисова – Солвей (Химия), г-н Христо Швабски – ББКЕ (Енергетика), г-жа Диана Проданова, г-н Валентин Колев и г-н Константин Делисивков.
  Заседанието беше открито от председателя на Комисията по околната среда и водите, г-жа Искра Михайлова, която представи присъстващите гости и обяви дневния ред, който се прие от членовете на Комисията. Преди да даде думата за представяне на законопроекта, тя представи също становищата на двете комисии, приели законопроекта на първо гласуване – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и обърна внимание на големия брой бележки за правно-технически прецизирания в положителното становище на отдел „Европейско право”.
  От името на вносителя законопроекта и мотивите за неговото внасяне бяха представени от директора на дирекция „Политики по изменение на климата” при МОСВ – г-жа Боряна Каменова.
  С ратифицирането на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (РКОНИК) през 1995 г. и Протокола от Киото през 2002 г., страната ни пое редица международни задължения, свързани с ограничаването изменението на климата. Голяма част от тях бяха въведени в националното законодателство със Закона за опазване на околната среда и нормативни актове по неговото прилагане.
  Република България, като член на Европейския съюз (ЕС) има задължения по законодателния пакет „Климат&Енергетика” и е участник в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на ЕС (ЕСТЕ), въведена с Директива 2003/87/ЕО. Това е свързано с изпълнението на голям брой ангажименти, които формират цял сектор в политиката по климата и при чието изпълнение страната ни следва да постигне баланс между интересите на индустрията и амбициозните цели на ЕС за прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове.
  Специфичният характер на дейностите в изпълнение на политиката по изменение на климата, както и големият брой докладвания към органите на РКОНИК и Европейската комисия (ЕК) изискват навременен принос от всички органи, които имат компетенции в областта на изменението на климата.
  Изключително важна предпоставка за своевременното изпълнение на задълженията на Република България както като страна по РКОНИК и Протокола от Киото, както и като държава - членка на ЕС, е ефективното ангажиране на компетентните органи и частно-правните субекти в съответните процедури, за което е необходимо ясна и изчерпателна регламентация на техните правомощия, права и задължения.
  Основната цел на предлагания законопроект е да създаде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия, като очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури,както и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в международен план и на ниво ЕС.
  От Закона за опазване на околната среда (ЗООС) са пренесени и прецизирани действащите разпоредби, които регламентират извършването на националната инвентарицазия на емисии на парникови газове, гъвкавите механизми по Протокола от Киото - международната търговия с предписани емисионни единици и механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие, както и уредбата на ЕСТЕ.
  Със законопроекта са транспонирани напълно Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността и Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2007/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността. Чрез транспонирането им в законопроекта се осигурява нормативното регламентиране на: Провеждане на търгове на квоти за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ от 2013 до 2020 г.като се транспонират разпоредбите относно разпределянето на приходите от търговете. Въвеждат се и разпоредби, свързани с прилагането на чл. 10, параграф 4 от Директива 2009/29/ЕО и Регламент 1031/2010 относно избора на общи за ЕС тръжни платформи за търговия с квоти (временна и постоянна), с избора и функциите на тръжния продавач за Република България и с начина за заплащане на общия тръжен инспектор. Определят се основните участници в търговете и изпълнителите на функцията „тръжен продавач“ за Република България.; преходно безплатно разпределение на квоти на операторите на инсталации, участващи в ЕСТЕ - в допълнение към съществуващите разпоредби се въвеждат правилата за подаване на заявление за нови участници през периода 2013-2020 г. и за разпределяне на безплатни квоти на тези нови участници; преходно безплатно разпределение на квоти за модернизиране на електропроизводството при наличие на одобрение от ЕК; използване в рамките на ЕСТЕ на кредити от проекти за намаляване на емисиите на парникови газове; правила за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства в обхвата на ЕСТЕ и въвеждане на административнонаказателни разпоредби, подпомагащи спазването на въведените правила от страна на операторите на стационарни инсталации и операторите на въздухоплавателни средства.
  Въвеждат се и промени в разпоредбите относно администрирането на Националния регистър за търговия с квоти на емисии от парникови газове, свързани с одобряването на Регламент (ЕС) № 1193/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 г. за създаване на регистър на ЕС за периода на търгуване, започващ от 1 януари 2013 г., и за следващи периоди в рамките на ЕСТЕ.
  Транспонира се чл. 1, ал. 2, т. а (ii), подточки 6, 7 и 8, и ал. 5 от Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Така се осигурява нормативно регламентиране на задължението за производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2020 г. намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива с 6 на сто спрямо средното за ЕС равнище за 2010 г.
  Съществен момент е определянето на компетентният орган, който да приеме мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (Решение № 406/2009/ЕО) и е доразвита въведената в ЗООС схема за доброволна редукция на емисии. Схемата за доброволна редукция на емисии обхваща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на емисиите на парникови газове. Чрез привеждане на схемата в действие са осигурява допълнителен механизъм за реализиране намаление на емисии на парникови газове, създава се предпоставка за постигане на съпричастност и информираност на обществеността в дейностите по ограничаване изменението на климата.
  Предвижда се приходите от търгове с квоти за емисии от парникови газове да постъпват по набирателни сметки, което няма пряко въздействие върху държавния бюджет.
  След откриването на дебата от председателя на Комисията, отношение взеха: н.п. Г. Божинов, който посочи, че рамката на проекта се определя от третия национален план с предвиждано складиране на въглероден диоксид и подкрепа на ядрената енергетика, като в енергийния микс се предвижда нарастване на нейния дял до 45% за постигане целите по намаляване на емисиите на парникови газове. Той подчерта, че в условия на криза такъв закон трябва да се разглежда много внимателно, като в Комисията по европейските въпроси е приет набързо. Подчерта необходимостта от намаляване тежестта на ролята на купувача, увеличаване на ролята на страната-продавач, при вземане предвид становищата на браншовите организации. Обърна внимание на неравнопоставеността и конкурентноспособността на родната икономика в сравнение с други големи такива и неангажираността на развиващи се страни – големи емитери на парникови газове в процеса на намаляването на емисиите, като подчерта и необходимостта от осигуряването на обществен достъп до информацията за търговия с емисии; н.п. Д. Лазаров, който предложи да се поканят и евродепутати за дискусията по проектозакона и изрази становище за подкрепа на приемането му на първо гласуване; н.п. К. Язов посочи, че в ЗООС има цял раздел за емисиите, а тук липсва разписан реда за това, като изказа съмнение относно възможността за използване на средствата от търговията с емисии за други цели, освен за проекти, свързани с тях; г-н Г. Стефанов от „Коалиция за климата” обърна внимание, че има свръх предлагане и липса на купувачи на емисии, като до 2015 г. нищо ново не се променя и коалицията ще внесе конкретни предложения относно третия национален план; н.п. Г. Божинов подчерта, че стратегиите трябва да бъдат обвързани; председателят г-жа И. Михайлова подчерта, че не бива да се отклоняват в Закона за изменението на климата с дебати по ядрената енергетика; н.п. Л. Тошев посочи, че не са изчерпани всички други възможности за намаляване на емисиите, като в проектозакона липсват мерки като селско стопанските например; н.п. И. Михайлова, която смята, че между двете гласувания ще се постигне разбиране с вносителите по много от поставените въпроси, подчертавайки липсата на опит – това е пръв такъв закон и постави въпроси относно постъпването на средствата в ПУДООС и контрола от него, като ПУДООС е създаден съгласно закон и няма разписани такива функции по финансово управление и контрол, получила отговор от зам.министър Е. Манева, че това и сега се прави така, т.е. няма проблеми; г-н Константин Каменов, който благодари за възможността за участие в дебатите, обяви, че конкретни предложения по проектозакона ще бъдат представени писмено допълнително, като посочи също, че българската индустрия купува природен газ по-скъпо от редица други, а и трикратното увеличение на таксата „зелена енергия”, факти, допринасящи за слабата конкурентност на националната икономика и създаването на възможност за пренасочване на инвестиции към трети страни; г-жа Е. Манева, която подчерта, че този закон е разработван с широко обществено обсъждане, отчитайки редица виждания и предложения, като голяма част от текстовете са действащи и в момента, като трябва да приемем, че Европейската комисия е водеща по този казус, а ние винаги сме защитавали интересите на България и сме се консултирали с индустрията. На този етап не са необходими разчети – за отделните отрасли ще се изготвят в отделни подзаконови актове и стратегии, като засега се изготвя стратегия за адаптация. Тя подчерта още, че законът е „хоризонтален” и затова се създава консултативен съвет с представители на всички ведомства, като изрази готовността за обсъждане на всички предложения за подпомагане на бизнеса, съобразявайки се и с Министерство на финансите и възможността за прецизиране на проектозакона.
  Председателят на Комисията отправи покана за други становища и предложения по законопроекта, прекрати дискусията и обяви процедура по гласуване.
  След проведеното гласуване, Комисията по околната среда и водите с 9 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържал се” подкрепи законопроекта и изразява следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ограничаване изменението на климата, № 202-01-74, внесен от Министерски съвет на 21 ноември 2012 г. .  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ИСКРА МИХАЙЛОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума