Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
10/03/2015

  Доклад на Комисията по здравеопазването във връзка с проведеното изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  ДОКЛАД
  вх.№ 553-10-11/10.03.2015 г.

  Относно: Изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса.

  На свое извънредно заседание, проведено на 10 март 2015 г., Комисията по здравеопазването проведе изслушване на предложения кандидат за управител на Националната здравоосигурителна каса по реда на Раздел ІV от приетите процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (ДВ, бр. 15 от 2015 г.)
  На заседанието присъстваха: заместник - министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, членове на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на синдикатите и на пациентските организации.

  Председателят на Комисията по здравеопазването, д-р Даниела Дариткова, информира народните представители и гостите, че на извънредно заседание, проведено на 04 март 2015 г., Комисията е извършила проверка на представените от кандидата документи във връзка с допускането до изслушване съгласно Раздел ІІІ, т. 2 от процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила“. При проверката Комисията установи, че предложения кандидат e представил всички необходими документи, посочени в раздел I, т. 2 от Процедурните правила, въз основа, на което се прие единодушно решение до изслушване в Комисията по здравеопазването да бъде допуснат д-р Глинка Димов Комитов.
  Изслушването на кандидата се проведе по реда на Раздел ІV от Процедурните правила.

  С цел осигуряването на пълна публичност и прозрачност по избора на управител на Националната здравноосигурителна каса, на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание се публикува пълният стенографски протокол от заседанието.

  Кандидатурата на д-р Глинка Димов Комитов за управител на Националната здравноосигурителна каса, предложена от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, беше представена от един от вносителите, д-р Кирил Добрев – заместник – председател на Комисията по здравеопазването.
  Посочено бе, че д-р Комитов е натрупал 32 години професионален опит в системата на здравеопазването, включително в управлението на здравеопазването и здравното осигуряване. Предложеният кандидат е завършил специалност „Медицина” в Медицинския университет – Пловдив, придобил е две специалности: "Акушерство и гинекология" и "Социална медицина и здравен мениджмънт".

  Кандидатът е завършил преквалификационно обучение за получаване на нова професионална подготовка по право във Висшия икономически институт – София, сега - Университет за национално и световно стопанство – София, с квалификация „Юрист в бизнеса и държавната администрация“ и е придобил образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Социология и политически науки” с професионална квалификация „Социолог” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Факултет по икономически и социални науки.

  Доктор Комитов е специализирал здравен мениджмънт в Париж, работил е като нещатен сътрудник към постоянната парламентарна Комисия по здравеопазването и като външен експерт в Комисията по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет.

  През 2007 г. участва в комисията по здравноосигурителни и социални дейности към Съвета на Европейския съюз в Брюксел за разработване и приемане на двата нови регламента за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз.

  Автор и съавтор на повече от 40 научни публикации, участвал е в национални и международни конгреси и конференции, включително и в Световната здравна организация, по теми, свързани с въпросите на здравното осигуряване, здравноосигурителното право, общественото здравеопазване и клиничните специалности.

  В изложението си, д-р Глинка Димов Комитов представи своите виждания за развитието на Националната здравноосигурителна каса.
  Като свои приоритети в управлението на обществения фонд, д-р Комитов посочи ефективното и прозрачно управление на средствата от здравноосигурителни вноски с акцент върху крайния резултат и качеството на медицинската дейност. Като стратегическа цел на управлението на обществения фонд, д-р Комитов набеляза подобряването на здравния статус на населението.

  В хода на изслушването, д-р Комитов отговори на всички зададени въпроси от членовете на Комисията по здравеопазването.

  Предвид изключителната обществена значимост в системата на здравеопазването на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса беше предоставена възможност на представители на съсловните и пациентските организации да изразят своите становища и въпроси към кандидата.

  Във връзка с проведеното заседание за проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване на 04 март 2015 г. и проведеното изслушване на допуснатия кандидат, Комисията по здравеопазването установи, че той отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.

  Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложения кандидат, както и придобитите от него допълнителни квалификации и преквалификации, са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на обществения фонд. Кандидатът притежава лична мотивация да участва активно в процеса на реформиране на здравноосигурителната система за постигане на финансова стабилност и оптимално функциониране на фонда, както и повишаване доверието на гражданите, пациентските и съсловните организации в осигурителния модел.

  Въз основа на проведеното изслушване и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 15 , без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание:

  1. Да разгледа и гласува предложената кандидатура на д-р Глинка Димов Комитов за управител на Националната здравноосигурителна каса по реда на Раздел V от Процедурните правила, за което прилага проект на решение, съгласно приложението към доклада.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА


  Приложение

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Проект!  РЕШЕНИЕ

  за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване


  РЕШИ:

  Избира Глинка Димов Комитов за управител на Националната здравноосигурителна каса.
  Форма за търсене
  Ключова дума