Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
08/09/2015 второ гласуване

  Доклад за второ гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2015 г
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  ДОКЛАД
  за второ гласуване

  вх.№ 553-10-31/07.09.2015 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502-01-47, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2015 г., приет на първо гласуване на 14 юли 2015 г.  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
  (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 47 от 2014 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
  „(4) Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравно-социални услуги по реда на глава четвърта, раздел Iа от Закона за здравето.”

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §1, чл.2, ал.4 се изменя така:
  „(4) Лечебните заведения могат да предоставят интегрирани здравни услуги, чрез които медицинските специалисти предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение, включително в домашна среда в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания ".
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 1а:
  § 1а. В чл. 2а, ал. 1 думите „медицински училища“ се заменят с „училища".
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов §2:
  § 2. В чл. 2а, ал. 1 думите „медицински училища“ се заменят с „училища“.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  Създава се нов §1а със следното съдържание:
  ,,§ 1а. В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 в края на изречение второ се добавят думите „съгласно потребностите на населението, определени в съответната здравна карта".
  2. В ал. 3 накрая се добавят думите „от органите в системата на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса".
  Предложението е оттеглено.

  § 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „деца“ се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ и се поставя запетая.
  2. В ал. 5 след думата „дейности” се поставя запетая и думите
  „и разходваните ресурси и анализ на дейността на лечебните заведения“ се заменят с „ресурсите на лечебните заведения и анализ на дейността им“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Лечебните заведения осъществяват дейността си” се заменят с „Медицинската дейност се осъществява”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация, както и здравноинформационни стандарти. Здравноинформационните стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването.”
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Структурата и съставът на информационните звена се определят със стандартите по ал. 2.”
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Контролът върху лечебните заведения за спазване на стандартите по ал. 2 се осъществява от Националния център по обществено здраве и анализи.”

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 1 – отпада;
  2. т. 2 става т. 1, като в новото съдържание на ал. 2 на чл. 6 след думата „събиране“ се добавя „и обмен“.
  3. т. 3 става т. 2.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 3 да се измени така:
  § 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Лечебните заведения осъществяват дейността си“ се заменят с „Дейността на лечебните заведения и медицинските специалисти, които работят в тях се осъществява“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.“
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:„Структурата и съставът на
  информационните звена се определят с наредбата по ал. 2."
  4. В ал. 6 след думите „по aл.1“ се добавя „и 2“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В § 3, чл.6, ал.2 изречение първо се изменя по следния начин:
  (2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за обхващане, събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти.
  Комисията по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:

  §4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Лечебните заведения осъществяват дейността си“ се заменят с „Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях се осъществява“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.“
  3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Структурата и съставът на
  информационните звена се определят с наредбата по ал. 2."
  4. В ал. 6 след думите „по aл.1“ се добавя „и 2“.


  § 4. В чл. 8, ал. 2 се създава изречение второ:
  „Диагностично-консултативните центрове могат да откриват допълнително до още 5 легла за наблюдение и лечение до 48 часа за целите на провеждани от тях клинични изпитвания на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.”


  Предложение на н. п. Димитър Шишков и група народни представители:
  Параграф 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 4 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В § 4, чл. 8, ал.1, т.2 букви „в“ и „г“ да станат т.3 и т.4 като съществуващи точки 3 и 4 стават съответно т. 5 и т. 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „долекуване и” се заличават;
  б) в т. 4 думата „долекуване” и запетаята след нея се заличават.
  2. В ал. 3:
  а) в текста преди т.1 накрая се добавя „всяко от следните направления“;
  б) в т. 1 думите „дентална медицина и фармация“ се заменят с „и/или дентална медицина и/или фармация“;
  в) в т. 2 думите „по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;
  г) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  § 6. В чл. 10 се създава т. 4а:
  „4а. център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 17, ал. 2 думите „и квалификация по здравен мениджмънт“ и думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заличават.
  Предложение на н. п. Димитър Шишков и група народни представители:
  Параграф 7 отпада.
  Предложението е оттеглено.  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  §7 - да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  §7 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 7 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  Параграф 7 да се измени така:
  § 7. В чл. 17, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Диагностично — консултативният център се управлява от:
  1. лекар с призната специалност и образователно-квалификационна степен „магистър“ по здравен мениджмънт, икономика в здравеопазването, икономика и стопанско управление или по социална медицина
  2. лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с призната специалност по икономика в здравеопазването, икономика и стопанско управление, социална медицина и по здравен мениджмънт."
  Комисията не подкрепя предложението по ал. 2, т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2, т. 2.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 7 да се измени така:
  § 7. В чл. 17, ал. 2 думите „медицинска информатика и“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл.80, ал.4, т.2 от ПОДНС:
  Параграф 7 да се измени така:
  „§7. В чл. 17, ал.2 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „ с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
  „§ 8. В чл. 17, ал.2 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „ с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.


  § 8. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „които“ се добавя „лекарски асистенти, медицински сестри или“, а думата „акушерски“ се заменя със „здравни“.
  2. В ал. 3 думата „специалността“ се заменя със „специалностите „лекарски асистент“, „медицинска сестра“ или“.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §8, чл.17а думите „медицински сестри“ да се заменят със „специалисти по здравни грижи“, както и в останалата част от разпоредбите на закона, където са употребени.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.


  § 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар/лекари с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности. В нея работи най-малко един лекар с призната специалност по всяко едно от направленията на дейност на лабораторията.”
  2. В ал. 2 думите „и помощни средства“ се заменят с „изделия“.
  3. В ал. 3 думите „по профила на лабораторията“ се заменят с
  „по едно от направленията на дейност на лабораторията“.
  4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
  „(5) Изискванията за осъществяването на дейностите на лабораториите по ал. 1 и 2 се определят със съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.
  (6) Устройството, дейността и вътрешният ред на лабораториите по ал. 1 и 2 се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя на лабораторията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.


  § 10. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 5 се отменя;
  б) в т. 6 думите „лекарства и медицинска апаратура“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В консултативно-диагностичния блок на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1.”

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 10 - т.2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 10, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §10, чл.19, ал.4 отпада предвиденият текст и се изменя така:
  „(4) При неспазване на изискванията по ал. 2 и 3 лечебното заведение за болнична помощ няма право да сключва договор с НЗОК и ползване на обществени ресурси. „
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Руслан Тошев:
  B § 10 думите „ по чл. 5, ал. 1“ се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 10, т. 2 се правят следните изменения:
  1. началният, въвеждащ текст на точката се променя на „Създава се ал. 5:“.
  2. новата редакция на ал. 4 става съдържание на създаваната ал. 5.
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематично му място в § 12.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  §11. В чл. 19, ал.1 се правят следните изменения:
  1. Точка 5 се отменя;
  2. В т. 6 думите „лекарства и медицинска апаратура“ се заменят с „лекарствени продукти и медицински изделия“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 10а:
  § 10а. Създава се чл. 19а:
  “Чл. 19а. В консултативните кабинети на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 10а да се измени така:
  Създава се чл. 19а:
  “Чл. 19а. В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1."
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. Създава се чл. 19а:
  “Чл. 19а. В консултативните кабинети, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории и отделенията без легла на лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 могат да се извършват и дейностите по чл. 11, ал. 1."

  § 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „оказват родилна помощ и медико-козметични услуги“ се заменят с „оказва родилна помощ“.
  2. В ал. 2 думите „долекуване и” се заличават.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В болницата за активно лечение могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания.”
  4. Създават се ал. 4-6:
  „(4) Комплексните грижи по ал. 3 се организират на функционален принцип от структурните звена на болницата.
  (5) Комплексните грижи за болни с психични, кожно-венерически и онкологични заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, а за болните с други заболявания – необходимите дейности по тяхното наблюдение и лечение.
  (6) Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея след цифрата „2“ се добавя „и 3“.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 11 - т.4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 11 се правят следните изменения:
  1. т. 3 се изменя така:
  „т. 3. Ал. 3 се отменя.“.
  2. т. 4 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §11 чл.20 ал.3, 4, 5, 6 думите „комплексни“ и „комплексните“ да се заличат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 11 се изменя така:
  1.1. т. 3 придобива следната редакция:
  Създава се нова ал. 3:
  „(3) В болницата за активно лечение могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни и за деца с увреждания и хронични заболявания.“
  1.2. т. 4 се изменя и новата ал. 5 придобива следната редакция:
  „(5) Комплексните грижи за болни включват необходимите дейности по тяхното наблюдение и лечение, определени с наредба на Министерски съвет."
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 11, т. 4 да се направят следните изменения:
  1. Алинея 4 да се измени така:
  „(4) Комплексните грижи по ал. 3 могат да се организират на функционален принцип от структурните звена на болницата.“
  2. В ал. 5 думата „Комплексните“ да се заменят с „В случаите по ал.4 комплексните“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:

  § 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „оказват родилна помощ и медико-козметични услуги“ се заменят с „оказва родилна помощ“.
  2. В ал. 2 думите „долекуване и” се заличават.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) В болницата за активно лечение могат да се предоставят комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания.”
  4. Създават се ал. 4-6:
  „(4) Комплексните грижи по ал. 3 могат да се организират на функционален принцип от структурните звена на болницата.“
  (5) В случаите по ал. 4 комплексните грижи за болни с психични, кожно-венерически и онкологични заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания включват дейностите по чл. 26, ал. 1, съответно по чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1 и чл. 27, ал. 1, а за болните с други заболявания – необходимите дейности по тяхното наблюдение и лечение.
  (6) Организирането на комплексните грижи в болницата се урежда с правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.


  § 12. В чл. 21 думите „долекуване и” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.

  § 13. В чл. 22а думата „долекуване” и запетаята след нея се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  Създават се нови §§ 13а и 13б със следното съдържание:
  „§ 13а. В чл. 23 думите „най-малко по две медицински специалности" се заменят с „по основните медицински специалности, които осигуряват комплексност на лечението“.
  § 13б. Създава се нов член 23а със следния текст:
  Чл. 23а. В болниците за активно лечение управителят, съответно управителният съвет или съветът на директорите, определят с акт за всяко отделение максимален брой легла, които могат да се заемат от пациенти, които са направили избор на лекуващ лекар или екип, като този брой не може да превишава 10 на сто от общия брой на леглата в отделението. Ръководителят на отделението е свободен да настанява пациенти в рамките на определения лимит.''
  Предложението е оттеглено.

  § 14. В чл. 24 след думата „лица“ се поставя запетая и се добавя „включително“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.

  § 15. В чл. 26, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  „7. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с психични разстройства за нуждите на националните медицински регистри;“

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 15 - да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. В чл. 26а, ал. 3 след думата „кабинети“ се поставя запетая и се добавя „отделения“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В чл. 26б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на националните медицински регистри;”.
  2. В ал. 4 думата „долекуване” и запетаята след нея се заличават.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  В § 17 да отпадне изречението:
  "В ал. 4 думата „долекуване“ и запетаята след нея се заличават.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  § 17, т. 1, в т. 4 след думите „за нуждите на“ да се добави „Националния раков регистър и“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:

  § 18. В чл. 26б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. създаване и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с онкологични заболявания за нуждите на Националния раков регистър и националните медицински регистри;”.
  2. В ал. 4 думата „долекуване” и запетаята след нея се заличават.

  § 18. Създава се чл. 26в:
  „Чл. 26в. Отделенията на центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове имат ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.”

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 18 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 18 се изменя и придобива следната редакция:
  „Чл. 26в. Медицинските дейности в центровете за психично здраве,центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове се осъществяват в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 18 се изменя така:
  §18. Създава се чл. 26в:
  „Чл.26в. Медицинските дейности в центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове се извършват в структурните им звена, които имат нива на компетентност, определени в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:

  § 19. Създава се чл. 26в:
  „Чл. 26в. Медицинските дейности в центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове се извършват в структурните им звена, които имат нива на компетентност, определени в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1.“


  § 19. В чл. 27, ал. 1 думите „на лица“ се заменят с „на възрастни“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 19 да се измени така:
  § 19. В чл. 27, ал. 1 след думите ,,на лица“ се добавя „с изключение на лицата по чл. 27а“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:

  § 20. В чл. 27, ал. 1 след думите ,,на лица“ се добавя „с изключение на лицата по чл. 27а“.

  § 20. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват най-малко една от следните дейности:
  1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
  3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
  (2) За осигуряване на потребностите на децата от консултативна помощ и активно лечение, при необходимост центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания сключва договори с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и многопрофилни болници за активно лечение.
  (3) Насочването на дете към център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се осъществява от лекар след оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи или от ръководителя на социалната услуга от резидентен тип, където е настанено детето, по ред, определен с правилника по ал. 4.
  (4) Устройството, дейността и вътрешният ред на центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
  (5) Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.”


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 20, в чл. 27а, ал. 1, т. 3 думите „по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §20, чл. 27а, ал. 3 се изменя, като след израза „диагностика,
  лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи“ отпадат думите
  „или от ръководителя на социалната услуга от резидентен тип,
  където е настанено детето“ и придобива следния вид:
  „(3) Насочването на дете към център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се осъществява от лекар след оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи, по ред, определен с правилника по ал. 4.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:

  § 21. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват най-малко една от следните дейности:
  1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
  2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
  3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
  4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
  (2) За осигуряване на потребностите на децата от консултативна помощ и активно лечение, при необходимост центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания сключва договори с лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ и многопрофилни болници за активно лечение.
  (3) Насочването на дете към център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се осъществява от лекар след оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи, по ред, определен с правилника по ал. 4.
  (4) Устройството, дейността и вътрешният ред на центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
  (5) Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания могат да предоставят социални услуги по реда на Закона за социално подпомагане.”

  § 21. В чл. 28а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „един или няколко“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „център по хемодиализа или отделение по хемодиализа“ се заменят със „структура за диализно лечение“.
  3. В ал. 3 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „ръководителя на лечебното заведение“.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 21 да отпадне.
  Предложението е оттеглено в частта му по § 21, т. 1 .
  Комисията не подкрепя предложението в частта му по § 21, т. 2 и 3 .

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 21 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н.п. Георги Кючуков, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В §21, в чл.28а, ал. 2 думите «център по хемодиализа или отделение по хемодиализа» се заменят с « център, отделение или клиника по хемодиализа.»
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:

  § 22. В чл. 28а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „един или няколко“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите думите „център по хемодиализа или отделение по хемодиализа“ се заменят с „ център, отделение или клиника по хемодиализа“.
  3. В ал. 3 думите „министъра на здравеопазването“ се заменят с „ръководителя на лечебното заведение“.


  § 22. Член 29 се изменя така:
  „Чл. 29. (1) Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика.
  (2) Националната здравна карта се изготвя въз основа на областни здравни карти.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 22 да се измени така:
  § 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика.“
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея след думата „грижи“ се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания", а накрая се добавя „определени по реда на aл. 1“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
  „(3) Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.“
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
  а) думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
  б) изречение второ се изменя така: „Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от представителните организации.“
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  7. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Областната здравна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.“
  8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
  9. Досегашната ал. 7, става ал. 9 и в нея думите „както и предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ'' се заличават.
  Предложението е оттеглено по т. 2 и 6.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 9.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 22, ново съдържание на чл. 29, в ал. 1 след думата „медицинска“ се поставя запетайка и се добавя „дентална и фармацевтична“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Кирил Добрев, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Предлаганата ал. 4 да стане ал. 3 и в нея след думите «назначава комисия» да се добавят «за всяка област».
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 23:

  § 23. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се осъществява националната здравна политика.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.“
  4. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от представителните организации.“
  5. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Областната здравна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.“
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „както и предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ“ се заличават.

  § 23. Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. (1) За изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на всички представителни организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният управител е председател на комисията.
  (2) Представителите на общините по ал. 1 се определят по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация.
  (3) Представителят на представителните организации за защита на правата на пациентите във всяка от областните комисии се избира и се освобождава общо от всички представителни организации.
  (4) Заедно със заповедта за назначаване на комисията по ал. 1 министърът на здравеопазването изпраща на областния управител и предварително изчислен общ брой легла за болнично лечение, в това число по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област.
  (5) Общият брой легла за болнично лечение по ал. 4 се изчислява от Националния център за обществено здраве и анализи по методика, изготвена от него и утвърдена от министъра на здравеопазването.”

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 23, в чл. 30 - ал. 4 и ал. 5 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 23 да се измени така:
  § 23. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При изработването на областните здравни карти, областната комисия по чл. 29 извършва анализ на съотношението между предварително изчисления по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 7, общ брой легла за болнично лечение, в това число по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта, както и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури.
  (3) След извършване на анализа по ал. 2 областната комисия прилага към изготвената областна здравна карта и становища относно:
  1. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ;
  2. необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта, заедно със съответните предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в резултат на извършения анализ;
  3. необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта - палиативни или други, предвидени в нормативен акт.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §23, чл.30, ал.1 изречение последно се изменя така:
  „Председател на комисията е директорът на РЗИ“.
  В §23, чл.30, ал.4 след предвиденият текст се добавя ново
  изречение:
  „Предварително изчисленият брой легла може да бъде оспорен от комисията за изработване на областна здравна карта пред комисията по чл. 33 от Закона за лечебните заведения.“
  В §23, чл.30, ал.5 текстът след думите „по методика,“ се изменя така:
  „определяна от Националната комисия по чл. 33. Приемането на методиката става с консенсус и се утвърждава от Министъра на здравеопазването “.
  Комисията не подкрепя предложението по ал.1.
  Предложенията по ал. 4 и 5 са оттеглени.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 23, ново съдържание на чл. 30, в ал. 1 изразът „двама представители“, в трите му употреби, се заменя с „един представител“, а след израза „Българския зъболекарски съюз“ се поставя запетайка и се добавя „един представител на регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:

  § 24. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) При изработването на областните здравни карти, областната комисия по чл. 29 извършва анализ на съотношението между предварително изчисления по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 6, общ брой легла за болнично лечение, в т.ч. по видове, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта, както и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури.
  (3) След извършване на анализа по ал. 2 областната комисия прилага към изготвената областна здравна карта и становища относно:
  1. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ;
  2. необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта, заедно със съответните предложения за преструктуриране на лечебните заведения за болнична помощ в резултат на извършения анализ;
  3. необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта - палиативни или други, предвидени в нормативен акт.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.


  § 24. Член 31 се изменя така:
  „Чл. 31. (1) Областната здравна карта предоставя информация за осигуреността с достъпна медицинска помощ на населението на територията на съответната област.
  (2) Областната здравна карта съдържа:
  1. данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и по възраст и хоспитализираната заболеваемост на населението на територията на областта;
  2. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни заведения;
  3. броя на практикуващите лекари, лекари по дентална медицина по специалности и броя на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ в областта;
  4. броя на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури;
  5. данни за вида, броя и разпределението на извършваните в областта високотехнологични методи за диагностика и лечение и наличната за тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.
  (3) Областната здравна карта се изработва по образец и при спазване на правила, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 24 да се измени така:
  § 24. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Областната здравна карта съдържа:
  1. данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и по възраст и хоспитализираната заболеваемост на населението на територията на областта;
  2. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни заведения;
  3. необходимия минимален брой на лекарите, лекарите по дентална медицина и на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната помощ по специалности;
  4. броя на практикуващите лекари, лекари по дентална медицина по специалности и броя на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ в областта;
  5. броя на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури;
  6. данни за вида, броя и разпределението на извършваните в областта високотехнологични методи за диагностика и лечение и наличната за тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  ,,(2) Разпределението на броя на леглата и медицинските дейности по видове по ал. 1, т. 5, както и броят на лекарите и специалистите по aл. 1, т. 3 се определя съобразно потребностите на населението в съответната област, по ред определен с методиката по чл. 29, ал. 7.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 24, в новото съдържание на чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1 след израза „информация за“ се добавя „потребностите и“, а след думата „медицинска“ се поставя запетайка и се добавя „дентална и фармацевтична“.
  2. в ал. 2, т. 3 след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §24, чл.31, ал.2 се добавя т.6 със следния текст:
  „6. анализ на необходимостта от лечебни заведения, броя на практикуващите лекари и лекари по дентална медицина в извьнболничната помощ и легла за болнично лечение, в това число и по видове. „
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т.2 от ПОДНС:
  В §24, чл. 31, новата ал. 2 да се измени така:
  „(2) Към областната здравна карта по ал. 1 се прилага предложение за разпределението на броя на леглата и медицинските дейности по видове по ал. 1, т. 5, както и на броя на лекарите и специалистите по aл. 1, т. 3, определени съобразно потребностите на населението в съответната област по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 6.“
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:

  § 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Областната здравна карта съдържа:
  1. данни за демографската структура, заболеваемостта по групи заболявания и по възраст и хоспитализираната заболеваемост на населението на територията на областта;
  2. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни заведения;
  3. необходимия минимален брой на лекарите, лекарите по дентална медицина и на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната помощ по специалности;
  4. броя на практикуващите лекари, лекари по дентална медицина по специалности и броя на специалистите от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ в областта;
  5. броя на съществуващите легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури;
  6. данни за вида, броя и разпределението на извършваните в областта високотехнологични методи за диагностика и лечение и наличната за тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  ,,(2) Към областната здравна карта по ал. 1 се прилага предложение за разпределението на броя на леглата и медицинските дейности по видове по ал. 1, т. 5, както и на броя на лекарите и специалистите по aл. 1, т. 3, определени съобразно потребностите на населението в съответната област по ред, определен с методиката по чл. 29, ал. 6.“


  § 25. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Областната комисия извършва анализ на съотношението между общия брой легла за болнично лечение по чл. 30, ал. 4 и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури.
  (2) Въз основа на анализа по ал. 1 областната комисия изразява мотивирано становище относно конкретните потребности от легла за болнично лечение в областта, като тези потребности не могат да надхвърлят с повече от 10 на сто полученото съотношение между общия брой легла за болнично лечение по чл. 30, ал. 4 и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта.
  (3) Към изготвената областна здравна карта областната комисия прилага становището по ал. 2, както и становища относно:
  1. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението от областта до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ;
  2. необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта;
  3. необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта – палиативни или други, предвидени в нормативен акт.
  (4) Областната комисия представя на министъра на здравеопазването и цялата първична информация, използвана за създаването на областната здравна карта.“

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 25 да се измени така:
  § 25. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “В състава на комисията се включват управителят на Националната здравноосигурителна каса, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, председателят на Националното сдружение на общините в
  Република България, двама представители на Българския лекарски съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител па Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и трима представители на Министерството на здравеопазването.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националната здравна карта съдържа:
  1. областните здравни карти;
  2. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
  3. конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;
  4. съществуващите лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната;
  5. анализ на състоянието в областите, включително и относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите;
  6. видовете медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
  7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;
  8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ;“
  2. Създава се ал.3:
  „(3) С Националната здравна карта се идентифицират по области потребностите от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В § 25 чл. 32, ал.2 след думите „легла за болнично лечение в
  областта“, предвидения текст отпада и алинеята се изменя така:
  „(2) Въз основа на анализа по ал. 1 областната комисия изразява мотивирано становище относно конкретните потребности от легла за болнично лечение в областта.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 25, в новото съдържание на чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 2 запетайката след израза „лечение в областта“ се заменя с точка и текстът до края отпада.
  2. в ал. 3 след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“.
  Предложението е оттеглено по т.1.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 25 в текста на чл. 32 се правят следните изменения:
  а) създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
  „(4) Данните по ал. 3, т. 1 се подават чрез Министерство на здравеопазването към центровете за следдипломна специализация, за да се актуализира информацията за необходимостта от даден вид специалисти.“
  б) алинея 4 става ал. 5.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 25 се допълва като в чл. 32 се създава нова ал. 5 със следното
  съдържание:
  „(5) При отклонение на конкретните потребности в мотивираното становище по ал. 2 с повече от 10 сто, областната комисия може да направи мотивирано предложение до Министъра на здравеопазването за промяна на предварително изчисления брой легла и заповедта по чл. 30, ал. 4 и ал. 5, по ред и условия, определени в Наредбата по чл. 31, ал. 3."
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 25, който става § 26:

  § 26. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: “В състава на комисията се включват управителят на Националната здравноосигурителна каса, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Българския лекарски съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и трима представители на Министерството на здравеопазването.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Националната здравна карта съдържа:
  1. областните здравни карти;
  2. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
  3. конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;
  4. съществуващите лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи високо - технологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната;
  5. анализ на състоянието в областите, включително и относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите;
  6. видовете медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
  7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;
  8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ.“
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) С Националната здравна карта се идентифицират по области потребностите от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ, както и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури, като се извършва тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.“


  § 26. Създава се нов чл. 33:
  „Чл. 33. (1) Националната здравна карта се изработва от национална комисия, назначена от министъра на здравеопазването, който е председател на комисията. В състава на комисията се включват управителят на Националната здравноосигурителна каса, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, председателят на Националното сдружение на общините в Република България, двама представители на Българския лекарски съюз, един представител на Българския зъболекарски съюз, един представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на всички представителни организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и трима представители на Министерството на здравеопазването.
  (2) Със заповедта за назначаване на комисията по ал. 1 министърът на здравеопазването определя и правила за работата й.
  (3) С Националната здравна карта се идентифицират областите с излишък и с недостиг от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури и се извършва тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.
  (4) Националната здравна карта съдържа:
  1. всички областни здравни карти;
  2. конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области;
  3. конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области;
  4. графично посочване на съществуващите лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната;
  5. анализ на състоянието в областите, изразен и чрез отделни графични изображения за:
  а) необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите;
  б) необходимите легла за болнично лечение и медицински дейности по видове, заедно с излишъка и недостига им в областите;
  6. видовете медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
  7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура;
  8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща:
  а) брой и местоположение на екипите на центровете за спешна медицинска помощ;
  б) районите на обслужване на екипите на центровете за спешна медицинска помощ и структурите за спешна медицинска помощ на лечебните заведения за болнична помощ.
  (5) Конкретните потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“, както и конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове се определят по реда на методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.”


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 26 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §26, чл.33, ал.1 изречение второ след израза „от Закона за здравето,“ думите „трима представители“ се заменят с думите „един представител“.
  В §26, чл.33, ал.4, т.5, а) след края на изречението да се добави:
  „ заедно с излишъка и недостига им в областта. „
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 26, в чл. 33, ал. 3 след думата „структури“ текстът да отпадне и да се постави точка.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 26 в текста на чл. 33, ал. 4 се добавя нова точка 9 със следното
  съдържание:
  „9. анализ на нуждата от специализанти по медицински специалности и тяхното разпределение по области с оглед бъдещите възможности за здравно обслужване на населението.“
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 26, в създавания нов чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в ал. 1:
  а) изразът „двама представители“ и изразът „трима представители“ се заменят с „един представител“.
  б) след израза „Българския зъболекарски съюз“ се поставя запетайка и се добавя „един представител на Българския фармацевтичен съюз“.
  2. в ал. 3 след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“.
  3. в ал. 4:
  а) в т. 2 след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“.
  б) в т. 5, б. „а“ след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“, а след думата „помощ“ се поставя запетайка и се добавя „заедно с излишъка и недостига им“.
  4. в ал. 5 след думата „специалности“ се поставя запетайка и се добавя „фармацевти“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 26 в редакция на комисията.
  Комисията предлага § 26 да бъде отхвърлен.


  § 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение трето:
  „Случаите, в които е налице необходимост от частична актуализация на Националната здравна карта, се определят с методиката по чл. 33, ал. 5.”
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Националната здравна карта по ал. 1 е задължителна за планирането на лечебните заведения с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.”

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 27 — т. 3 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 27, т. 3 в новото съдържание на ал. 4 след думата „заведения“ се поставя точка и текстът до края отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 27 да се измени така:
  § 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 1 да се измени така:
  „1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „в случаите, определени с методиката по чл. 29, ал. 7.“
  2. В ал. 4 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят с „чл. 29, ал. 2“ и думите „и за финансирането на заплащаните от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 27 текстът на чл. 34, ал. 2 се изменя по следния начин:
  „Чл. 34 (2) Националната здравна карта подлежи на цялостна актуализация ежегодно."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §27, чл.34, ал.2 ново изречение последно се изменя така:
  „Случаите, в които е налице необходимост от частична актуализация на Националната здравна карта се определят по методика, утвърдена от Министъра на здравеопазването“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:

  § 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя „в случаите, определени с методиката по чл. 29, ал. 6.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Националната здравна карта по ал. 1 е задължителна за планирането на медицинските дейности по видове, осъществявани в лечебните заведения, с изключение на лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.”


  § 28. В глава шеста се създава чл. 34а:
  „Чл. 34а. В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.”


  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 28 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 28 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §28, чл.34а към текста на чл. 34а, след думите „наредба на
  Министъра на здравеопазването“ се добавят думите: „в
  съответствие с чл. 19, ал. 2 от настоящия закон.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 28 текстът на предлагания чл. 34а става алинея 1 и се създава
  нова алинея 2 със следното съдържание:
  ,,(2) В областите, в които броят на лекарите надвишава конкретните потребности по видове медицинска дейност, определени от Националната здравна карта, Националната здравноосигурителна каса не сключва договори за финансиране на съответните видове дейности с лечебните заведения, които осъществяват дейността чрез лекари, които са с трудово правоотношение с друго лечебно заведение, което се финансира от Националната здравноосигурителна каса.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28:

  § 28. В глава шеста се създава чл. 34а:
  „Чл. 34а. В областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.”

  § 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение трето се отменя.
  2. В ал. 3, т. 1 след думите „ психиатрична помощ” се поставя запетая и думите „и домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ се заменят с „домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 29, т. 1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

  § 30. Създават се чл. 37а и 37б:
  „Чл. 37а. (1) Преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 за новите лечебни заведения за болнична помощ комисията по чл. 33, ал. 1 извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта.
  (2) За извършване на оценката по ал. 1 се подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което се прилагат:
  1. информация за инвестиционните намерения;
  2. информация за вида, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури;
  3. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз на територията на областта, в която се създава лечебното заведение.
  (3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията по чл. 33, ал. 1, която изразява мотивирано становище в едномесечен срок от получаване на заявлението.
  (4) При необходимост от допълнителна информация и/или документи комисията уведомява писмено заявителя да представи в определен от нея срок съответните документи.
  (5) Комисията изразява положително становище относно потребностите на населението от медицинска помощ, когато за съответните легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентост на съответните структури са налице потребности на територията на съответната област, определени в Националната здравна карта.
  (6) Комисията изразява отрицателно становище относно потребностите на населението от медицинска помощ, когато съществуващият брой легла за болнично лечение и медицински дейности на територията на областта превишава конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, определени в Националната здравна карта.
  (7) Становищата по ал. 5 и 6 се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
  (8) При отрицателно становище по ал. 6 новото лечебно заведение за болнична помощ не се включва в Националната здравна карта и не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса до актуализацията на картата по чл. 34, ал. 2.
  Чл. 37б. (1) По реда на чл. 37а се извършва и оценка на потребностите на населението от нови медицински дейности, които ще се осъществяват от лечебните заведения за болнична помощ.
  (2) За извършване на оценката по ал. 1 ръководителят на лечебното заведение за болнична помощ подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което прилага:
  1. информация за вида на новите медицински дейности;
  2. структурите, в които дейностите по т. 1 ще се осъществяват;
  3. предвиждания брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури;
  4. становище на съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз.
  (3) При отрицателно становище на комисията по чл. 33, ал. 1 за осъществяване на нови медицински дейности последните не се включват в Националната здравна карта и лечебното заведение не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса за заплащане на тези медицински дейности до актуализацията на картата по чл. 34, ал. 2.”

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 30 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 37а:
  а) В ал.1 думите „по чл.33, ал.1“ да се заменят с „назначена от министъра на здравеопазването“, а накрая да се добави „изготвя становище, което представя на министъра на здравеопазването.“
  б) В ал. 3 думите „чл.33, ал.1“ да се заменят с „ал. 1“;
  в) В ал. 4 накрая да се добави ,,и информация“.
  г) Алинея 5 да се измени така:
  „(5) Комисията по ал. 1 изразява положително становище, когато са налице потребности за съответните легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, на територията на съответната област, определени в Националната здравна карта“.
  д) Алинея 6 да се измени така:
  „(6)Комисията по ал.1 изразява отрицателно становище, когато съществуващият брой легла за болнично лечение и медицински дейности на територията па областта превишава конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, определени в Националната здравна карта.“
  2. В чл. 37б, ал.3 думите „чл.33, ал. 1“ да се заменят с „37а, ал.1“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  §30, чл.37а, ал.1 се изменя така:
  Чл.37а „Нови лечебни заведения за болнична помощ се включват в Националната здравна карта след оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30:

  § 30. Създават се чл. 37а и 37б:
  „Чл. 37а. (1) Преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 за новите лечебни заведения за болнична помощ комисията по чл. 32, ал. 1 извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта.
  (2) За извършване на оценката по ал. 1 се подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което се прилагат:
  1. информация за инвестиционните намерения;
  2. информация за вида, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури;
  3. становище от съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз на територията на областта, в която се създава лечебното заведение.
  (3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията по ал. 1, която изразява мотивирано становище в едномесечен срок от получаване на заявлението.
  (4) При необходимост от допълнителна информация и/или документи комисията уведомява писмено заявителя да представи в определен от нея срок съответните документи и информация.
  (5) Комисията по ал. 1 изразява положително становище, когато са налице потребности за съответните легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, на територията на съответната област, определени в Националната здравна карта.
  (6) Комисията по ал. 1 изразява отрицателно становище, когато съществуващият брой легла за болнично лечение и медицински дейности на територията па областта превишава конкретните потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, определени в Националната здравна карта.
  (7) Становищата по ал. 5 и 6 се публикуват на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
  (8) При отрицателно становище по ал. 6 новото лечебно заведение за болнична помощ не се включва в Националната здравна карта и не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса до актуализацията на картата по реда на чл. 34, ал. 2.

  Чл. 37б. (1) По реда на чл. 37а се извършва и оценка на потребностите на населението от нови медицински дейности, които ще се осъществяват от лечебните заведения за болнична помощ.
  (2) За извършване на оценката по ал. 1 ръководителят на лечебното заведение за болнична помощ подава заявление до Министерството на здравеопазването, към което прилага:
  1. информация за вида на новите медицински дейности;
  2. структурите, в които дейностите по т. 1 ще се осъществяват;
  3. предвиждания брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури;
  4. становище на съответната районна колегия на Българския лекарски съюз или на Българския зъболекарски съюз.
  (3) При отрицателно становище на комисията по чл. 32, ал. 1 за осъществяване на нови медицински дейности последните не се включват в Националната здравна карта и лечебното заведение не може да сключва договор с Националната здравноосигурителна каса за заплащане на тези медицински дейности до актуализацията на картата по реда на чл. 34, ал. 2.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 30а:
  „§ 30а. В чл. 39, ал. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 31:

  § 31. В чл. 39, ал. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

  § 31. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията и” се заличават;
  б) точки 6 и 6а се отменят.
  2. В ал. 4 числото „14” се заменя с „10”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекари по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „14” се заменя с „10”, а цифрата „5“ се заменя с „6“.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата „7” се заменя с „8”, а числото „14” се заменя с „10”.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така:
  „(10) В 10-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 и 7 или от отстраняване на непълнотите по ал. 9 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.”

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 31, т.1, букви а) и б) да отпаднат.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 31, т. 6 да се измени така:
  „6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея, в текста преди т. 1 и в т. 1 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:

  § 32. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и” се заличават;
  б) точки 6 и 6а се отменят.
  2. В ал. 4 числото „14” се заменя с „10”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекари по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще ръководят и/или ще работят в лечебното заведение, съответно в звеното по чл. 17а. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „14” се заменя с „10”, а думите „ал. 5“ се заменя с „ ал. 6“.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея, навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.“
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея цифрата „7” се заменя с „8”, а числото „14” се заменя с „10”.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и се изменя така:
  „(10) В 10-дневен срок от извършване на проверката по ал. 4 и получаване на удостоверенията по ал. 5 и 7 или от отстраняване на непълнотите по ал. 9 директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение или удостоверение за извършване на лечебната дейност по чл. 2а.”

  § 32. В чл. 41 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, изречение първо след думата „описват” се добавя „броя и вида на”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) С наредбата по ал. 4 се определя и редът, по който регистрирано по реда на чл. 40 лечебно заведение може да регистрира втори или следващ адрес на дейност на територията на регионална здравна инспекция, различна от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация.”

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 32, т.2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов, Красимира Ковачка и Димитър Шишков:
  В § 32, т. 2 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  §32, чл.41, ал.5 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 32 т. 2 – отпада, т. 1 – при съответната редакционна промяна, става съдържание на § 32.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 32, в чл. 41 да се създаде нова т.1:
  1. В ал.2, т. 4 думите „чл.40, ал.7, т.2“ се заменят с „чл.40, ал.8, т.2“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 32, в чл. 41 създадената нова т.1 да се измени така:
  1. В ал.2 се правят следните изменения:
  а) в т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“;
  б) в т. 4 думите „чл.40, ал.7, т.2“ се заменят с „чл.40, ал.8, т.2“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:

  § 33. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“;
  б) в т. 4 думите „чл. 40, ал. 7, т. 2“ се заменят с „чл. 40, ал. 8, т. 2“.
  2. В ал. 3, изречение първо след думата „описват” се добавя „броя и вида на”.
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) С наредбата по ал. 4 се определя и редът, по който регистрирано по реда на чл. 40 лечебно заведение може да регистрира втори или следващ адрес на дейност на територията на регионална здравна инспекция, различна от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация.”


  § 33. В чл. 44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 цифрата „8” се заменя с „9”.
  2. В т. 5 след думите „дентална медицина“ се поставя запетая и се добавя „лекарските асистенти, медицинските сестри“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. В чл. 45, ал. 1 се създава т. 10:
  „10. при определени две последователни отрицателни акредитационни оценки на лечебното заведение.“

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 34 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 34 да се измени така:
  § 34. В чл. 45, ал. 2 навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на
  § 34, който става § 35:

  § 35. В чл. 45, ал. 2 навсякъде думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.


  § 35. В чл. 46, ал. 3 думите „по чл. 20, ал. 2“ се заменят с
  „и предоставяне на дейности по чл. 20, ал. 2 и 3“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

  § 36. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „а за лицата по чл. 63, ал. 1 съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването” се заличават;
  б) точка 7 се отменя;
  в) в т. 8 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
  2. В ал. 4 числото „30” се заменя с „20”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „30” се заменя с „20” и цифрата „5” се заменя с „6”.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4 и 6“ се заменят с „ал. 4 и 7“ и думите „ал. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „ал. 1, 2, 4, 5 и 7”.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея числото „30” се заменя с „20”.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:
  „(11) При необходимост министърът на здравеопазването може да поиска извършане на проверка относно спазването на изискванията по ал. 4 от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.”
  10. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) В 20-дневен срок от постъпване на искането по ал. 11 Изпълнителна агенция „Медицински одит“ изпраща в Министерството на здравеопазването и до съответната регионална здравна инспекция констативен протокол от извършената проверка.
  (13) Регионалната здравна инспекция в съответствие с констатациите от проверката по ал. 12 издава ново удостоверение за спазване на изискванията по ал. 4, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.“


  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 36, т.1, буква а) да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 36, в т. 1, в ал. 1 - подточка „а“- да отпадне, а подточки „б“ и „в“ да станат съответно - „а“ и ,,б“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 36, т. 1:
  1. б. „а“ отпада.
  2. б. „б“ и б. „в“ стават съответно б. „а“ и б. „б“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  В § 36, т. 1, буква „а“ да се измени така:
  а) в т. 3 думите „свидетелство или удостоверение за квалификация“ се заличават, след думите „или диплома“ се добавя „за образователно-квалификационна степен „магистър" по специалностите по чл. 63, ал.1“, думите „или по икономика в здравеопазването" се заменят с „по икономика в здравеопазването, по икономика и стопанско управление или по социална медицина и здравен мениджмънт“, а думите „медицинска информатика“ се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 36 т. 1, буква „а“ да се измени така:
  ,,а) в т. 3 думите „медицинска информатика и“ се заличават;“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В §36, т.1 буква „а“ да се измени така:
  а) В т.3 думите „за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:

  § 37. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 думите „за призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“;
  б) точка 7 се отменя;
  в) в т. 8 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“ и думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
  2. В ал. 4 числото „30” се заменя с „20”.
  3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В деня на постъпване на заявлението по ал. 2 регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпване на искането.”
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея числото „30” се заменя с „20” и думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.
  6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 4 и 6“ се заменят с „ал. 4 и 7“ и думите „ал. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „ал. 1, 2, 4, 5 и 7”.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея числото „30” се заменя с „20”.
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се изменя така:
  „(11) При необходимост министърът на здравеопазването може да поиска извършване на проверка относно спазването на изискванията по ал. 4 от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.”
  10. Създават се ал. 12 и 13:
  „(12) В 20-дневен срок от постъпване на искането по ал. 11 Изпълнителна агенция „Медицински одит“ изпраща в Министерството на здравеопазването и до съответната регионална здравна инспекция констативен протокол от извършената проверка.
  (13) Регионалната здравна инспекция в съответствие с констатациите от проверката по ал. 12 издава ново удостоверение за спазване на изискванията по ал. 4, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за отстраняването им.“


  § 37. В чл. 48 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „тримесечен” се заменя със „75-дневен”;
  б) в т. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 цифрата „8” се заменя с „9”;
  б) в т. 5 думите „и/или ще работят в“ се заличават.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 37, т. 2, буква „б" да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.

  § 38. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и лечебните заведения, получили разрешение от министъра на здравеопазването или от определен от него заместник-министър за извършване на асистирана репродукция, както и за осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи по Закона за здравето. Спирането и прекратяването на дейности по асистирана репродукция, осигуряване, използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, както и преустановяването на предприето спиране подлежат на вписване в регистъра.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „описват” се добавя „броя и вида на”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея цифрата „4” се заменя с „5”.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 38, т. 1 в създаваната нова ал. 2 на чл. 49 изразът „или от определен от него заместник-министър“ - отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.


  § 39. В чл. 50 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава изречение второ:
  „Представят се само документи относно промяната и такива, чийто срок на валидност е изтекъл, придружени с декларация за липсата на промяна във всички останали документи и обстоятелства.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Вписването на промени в обстоятелствата по извършена регистрация на лечебните заведения по чл. 49, ал. 2 се извършва при спазване на реда за издаване на разрешението по Закона за здравето, както и на ал. 2, изречение второ.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.

  § 40. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4а:
  „4а. на лечебното заведение са определени две последователни отрицателни акредитационни оценки;”.
  2. В ал. 3 цифрата „4“ се заменя с „3 и 4“, а след думите „нарушение на“ се добавя „глава трета, раздели I-III и глава четвърта, раздели III и IV от Закона за здравето или на“.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 40, т.1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители
  В § 40, т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 41:

  § 41. В чл. 51, ал. 3 думите „т. 4“ се заменят с „т. 3 и 4“, а след думите „нарушение на“ се добавя „глава трета, раздели I-III и глава четвърта, раздели III и IV от Закона за здравето или на“.

  § 41. В чл. 52 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се отменя.
  2. В ал. 2 изречение второ се отменя.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 41 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.

  § 42. В чл. 55 ал. 1 се отменя.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 42 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 42а:
  „§ 42а. В чл. 62, ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 44:

  § 44. В чл. 62, ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.

  § 43. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и с квалификация по здравен мениджмънт“ и „и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заличават.
  2. В ал. 3 след думата „помощ” се поставя запетая и думите „и диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества“ се заменят с „диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества и лечебни заведения по чл. 10 - еднолични търговски дружества“.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 43 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 43 текстът на вносителя за чл. 63, ал. 1 отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 43 - т. 1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В § 43, чл.63, ал.1 предвидените промени отпадат.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 43 т. 1 – отпада, т. 2 – при съответната редакционна промяна, става съдържание на § 43.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  В § 43, т. 1 да се измени така:
  1. в ал. 1 думите „квалификация по здравен мениджмънт“ се заменят със „ с образователно-квалификационна стенен „магистър" по здравен мениджмънт, икономика в здравеопазването, икономика и стопанско управление или социална медицина", а накрая се добавя „по икономика и стопанско управление или по социална медицина", а думите „медицинска информатика" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Руслан Тошев:
  В § 43 се правят следните изменения:
  Чл. 6, ал.1 следва да се промени по следния начин:
  „(1) Управител, съответно изпълнителен директор, на лечебното заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна стенен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, с квалификации по здравен мениджмънт и да има най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с квалификация по здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването и с най-малко пет години трудов стаж в системата на здравеопазването."
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 43, в чл. 63 т. 1 да се измени така:
  „1. В ал.1 думите „медицинска информатика и“ се заличават.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 43, т.1 да се измени така:
  1.“В ал. 1 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „ с придобита образователна, и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 45:

  § 45. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването“ се заменят със „ с придобита образователна, и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт“.
  2. В ал. 3 след думата „помощ” се поставя запетая и думите „и диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества“ се заменят с „диагностично-консултативни центрове - еднолични търговски дружества и лечебни заведения по чл. 10 - еднолични търговски дружества“.


  § 44. В чл. 64, ал. 2 се създава т. 4:
  „4. при влошаване на финансовото състояние на лечебното заведение.”

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 44 - да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 44 да се измени така:
  § 44. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. в т. 2 думите „вреди на“ се заменят с „влошаване на финансовите резултати или от които са произтекли вреди за“.
  2. създава се т. 4:
  „4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договорите за възлагане на управление или контрол.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 46:

  § 46. В чл. 64, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „вреди на“ се заменят с „влошаване на финансовите резултати или от които са произтекли вреди за“
  2. Създава се т. 4:
  „4. при неизпълнение на икономическите показатели, определени в договорите за възлагане на управление или контрол.“

  § 45. В чл. 65 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и квалификация по здравен мениджмънт“ се заличават.
  2. В ал. 3 след думата „помощ” се поставя запетая и думите „и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ се заменят с „на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“, а думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 45, т.1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  В § 45 текстът на вносителя за чл. 65, ал. 1 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 45 - т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 45 т. 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 45 т. 1 – отпада, т. 2 – при съответната редакционна промяна, става съдържание на § 45.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  В § 45, т. 1 да се измени така:
  1. В чл. 65, ал. 1, изречение първо думите „квалификация по здравен мениджмънт“ се заменят с „образователно-квалификационна степен
  „магистър“ по здравен мениджмънт, икономика в здравеопазването, икономика и стопанско управление или социална медицина.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 47:

  § 47. В чл. 65, ал. 3 след думите „психиатрична помощ” се поставя запетая и думите „и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца“ се заменят с „на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“, а думите „на всеки три години“ се заменят с „ежегодно“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде § 45а:
  „§ 45а. В чл. 68, ал. 5, в изречения първо и второ думите „във висшите медицински училища“ се заменят с „в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 48:
  § 48. В чл. 68, ал. 5, в изречения първо и второ думите „във висшите медицински училища“ се заменят с „в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

  § 46. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище“ се заличават.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. контролират финансовото състояние на лечебното заведение и отговарят за финансовата му стабилност;“.
  3. В т. 6 думите „изпълнението на финансовия и медицинския план“ се заменят с „контролирането на финансовото състояние“.
  4. В т. 8 думите „разходваните ресурси“ се заменят с „ресурсите“.
  5. Създава се т. 11:
  „11. изпълняват и други дейности, възложени им с договорите за управление.“

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В §46 - т. 1 да отпадне, а другите съответно да се преномерират.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 46 т. 1 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 46 т. 1 – отпада, т. 2 – т. 5 стават съответно т. 1 – т. 4.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 46, т.5 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 46, т. 1 да се измени така:
  „1. В т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 49:

  § 49. В чл. 69, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.“
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. контролират финансовото състояние на лечебното заведение и отговарят за финансовата му стабилност;“.
  3. В т. 6 думите „изпълнението на финансовия и медицинския план“ се заменят с „контролирането на финансовото състояние“.
  4. В т. 8 думите „разходваните ресурси“ се заменят с „ресурсите“.
  5. Създава се т. 11:
  „11. изпълняват и други дейности, възложени им с договорите за управление.“

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създадат § 46а и 46б:
  „§ 46а. В чл. 71, т. 5 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.“
  „§ 46б. В чл. 73 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат нови § 50 и § 51:
  § 50. В чл. 71, т. 5 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

  § 51. В чл. 73 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.


  § 47. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. специализанти по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и длъжности за специализанти“.

  Предложение на н. п. Руслан Тошев:
  § 47 се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 47 се създава нова т. 2:
  „2. В ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“, а досегашната т.2 става т.3.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 47, който става § 52:

  § 52. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. специализанти по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 2 думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“.
  3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и длъжности за специализанти“.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Да се създаде §47а:
  „§ 47а. В чл. 80а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на висшето медицинско училище“ се заменят с „на висшето училище“.“
  2. В ал. 2 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 53:
  § 53. В чл. 80а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „на висшето медицинско училище“ се заменят с „на висшето училище“.
  2. В ал. 2 думите „на висшите медицински училища“ се заменят с „на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища“.

  § 48. В чл. 81 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Преценката за недостатъчност по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта.
  (4) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 директорът на регионалната здравна инспекция определя и минимален брой часове, но не по-малко от 10 часа седмично, в които лекарите и лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения по ал. 1, т. 1 и 3.”

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В § 48 в създаваната ал. 4 в чл. 81 числото „10“ се заменя с „20“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 54.


  § 49. В раздел ІІІ на глава осма се създава чл. 81а:
  „Чл. 81а. Работещите в лечебните заведения, за които е установено намалено работно време съгласно чл. 137 от Кодека на труда, могат да полагат труд на смени, като максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа независимо от продължителността на намаленото работно време.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 55.

  § 50. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и лечебните заведения по ал. 1, които искат да провеждат обучение на студенти и специализанти, се акредитират задължително за дейностите по ал. 1.“
  3. В ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.


  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §50, чл.86, ал.1 след думите „тъканните банки подлежат на“
  думата „ доброволна“ се заменя със „задължителна“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 50 да се измени така:
  „ § 50. В чл. 86, ал. 1 след думите „медико-социални грижи" се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на
  § 50, който става § 56:

  § 56. В чл. 86, ал. 1 след думите „медико-социални грижи" се добавя „центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“.

  § 51. В глава девета се създава чл. 89б:
  „Чл. 89б. (1) В Министерството на здравеопазването се води публичен регистър на лечебните заведения, получили акредитационна оценка. В регистъра се вписват:
  1. номерът и датата на заповедта за акредитация;
  2. наименованието на акредитираното лечебно заведение;
  3. информацията по чл. 89а, ал. 2 и 3.
  (2) В регистъра по ал. 1 се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за акредитация, и се описват броят и видът на приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.
  (3) Условията и редът за водене на регистъра се определят с наредбата по чл. 87, ал. 1.”

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 51 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 57.

  § 52. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;
  б) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра” или „отлична“ акредитационна оценка за дейностите по ал. 1, придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето медицинско училище на територията на общината, на която се намира лечебното заведение, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) По реда на ал. 2 Министерският съвет може да отнеме правата на университетска болница/клиника или отделение преди изтичането на срока на акредитационната оценка на лечебното заведение/клиниката или отделението.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „болници“ се поставя наклонена черта и се добавя „клиники или отделения“.
  5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 52, т.2 и т.3 да отпаднат.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 52, т. 2, в ал. 2, изречение второ думите „медицинско училище" да се заменят с „училище“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. т. 5 се изменя така:
  „5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“;
  2. Създава се т. 6:
  „6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 58:

  § 58. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „по здравни грижи, както и на студенти от всички видове медицински колежи“ се заменят с „на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“;
  б) в т. 3 думите „и лица, завършили медицински колеж“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра” или „отлична“ акредитационна оценка за дейностите по ал. 1, придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.”
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) По реда на ал. 2 Министерският съвет може да отнеме правата на университетска болница/клиника или отделение преди изтичането на срока на акредитационната оценка на лечебното заведение/клиниката или отделението.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „болници“ се добавя „ / “ и се добавя „клиники или отделения“.
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „медицинско училище“ се заменят с „училище“;
  6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.


  § 53. Членове 91-93 се отменят.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 53 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 53 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 53 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §53:
  1.Чл. 91 се отменя
  2.Чл.92 се изменя така:
  Чл.92 „В центровете за спешна медицинска помощ може да се провежда обучение на специализанти по спешна медицина, както и продължителна квалификация при положителна акредитация съгласно чл. 86, ал.2"
  3.Чл. 93 се изменя така:
  „Чл.93 Условията, редът и начините на финансиране на обучението и продължителната квалификация, както и критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения по 92 се определят с наредба на министъра на здравеопазването."
  Предложението е оттеглено по т. 1 и 2.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3.
  Предложение на н.п. Георги Кючуков, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 53 да се измени така:
  § 53. Член 93 се изменя така:
  „Чл. 93. Условията, редът и начинът на финансиране на обучението, както и критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения по чл. 91 и 92 се определят с наредби съответно по чл. 181 от Закона за здравето и по чл. 87, ал. 1.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на
  § 53, който става § 59:

  § 59. Член 93 се изменя така:
  „Чл. 93. Условията, редът и начинът на финансиране на обучението, както и критериите, на които трябва да отговарят лечебните заведения по чл. 91 и 92 се определят с наредби съответно по чл. 181 от Закона за здравето и по чл. 87, ал. 1.“

  § 54. В чл. 95 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. да създават обединения по глава осемнадесета, раздел I от Търговския закон с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от Закона за здравното осигуряване.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Обединенията на лечебни заведения по ал. 1, т. 3 не могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от участниците в тях медицински дейности и за обслужване на пациентите от тези участници.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 54 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  §54 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 54 да бъде отхвърлен.

  § 55. В чл. 100, ал. 2, т. 2 думите „свързан с преустройството на лечебното заведение“ се заличават.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 55 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §55, чл.100:
  ал.4 думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общински бюджет“ и в края на изречение второ след думите „ , като държавата“ се добавят думите „ и общините „;
  ал.7 думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общински бюджет“ и в края на изречение второ след думите „ , като държавата" се добавят думите „и общините“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимир Петров, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В §55, в чл. 100, ал.2, т. 2 да се измени така:
  „2. основен ремонт или ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение;“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на
  § 55, който става § 60:

  § 60. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
  „2. основен ремонт или ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение;“.
  2. В ал. 4, изречение първо думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общински бюджет“, а в изречение второ след думите „като държавата“ се добавя „и общините“ и думата „записва“ се заменя със „записват“.
  3. В ал. 7 думите „Предоставяните от бюджета“ се заменят с „Предоставяните от държавния или общински бюджет“, а в изречение второ след думите „като държавата" се добавя „и общините“ и думата „записва“ се заменя със „записват“.


  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Да се създаде § 55а:
  „§55а. В чл. 101, ал. 3 думите „чл. 49, ал.4“ се заменят с „чл. 49, ал.5“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 61:

  § 61. В чл. 101 се правят следните изменения:

  1. В ал. 1 думите „висшите медицински училища“ се заменят с „медицински училища“.
  2. В ал. 3 думите „чл. 49, ал.4“ се заменят с „чл. 49, ал.5“.
  3. В ал. 4 думите „висшите медицински училища“ се заменят с „медицински училища“.


  Предложение на н. п. Руслан Тошев:
  Да се създаде нов § 55а със следния текст: в чл. 106 думите „извън обхвата на задължителното здравно осигуряване" се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 56. В глава тринадесета се създава нов раздел II с нови членове 108-111:
  „Раздел II
  Приватизация
  Чл. 108. (1) Приватизация по смисъла на този закон е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:
  1. акции или дялове – собственост на държавата или на общините, от лечебни заведения, търговски дружества;
  2. обособени части от лечебни заведения по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
  (2) Приватизацията по ал. 1 се извършва по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, доколкото в този закон не е предвидено друго.
  (3) В приватизирани обособени части не може да се извършва дейност от лечебни или здравни заведения.
  Чл. 109. При продажбата на акции не се прилагат методите по чл. 32, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Чл. 110. (1) Решенията за приватизация се вземат от:
  1. Министерския съвет, по предложение на министъра на здравеопазването след решение на общото събрание - за лечебните заведения, в които държавата притежава 100 на сто от акциите или дяловете, и за лечебните заведения със смесено държавно и общинско участие в капитала;
  2. съответните общински съвети - за лечебните заведения, в които общините притежават 100 на сто от акциите или дяловете.
  (2) Решенията по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник”.
  Чл. 111. (1) Лечебните заведения със 100 на сто държавно или общинско участие в капитала и лечебните заведения със смесено държавно и общинско участие в капитала могат да се продават по пазарна оценка, без да се прилагат методите по чл. 32 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, на:
  1. персонала на приватизиращото се лечебно заведение, при условие че като купувач участват поне 51 на сто от лекарите/лекарите по дентална медицина, които притежават не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството - купувач. За лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 3 не се изисква ограничителен дял за лекарите/лекарите по дентална медицина;
  2. наемателите на отделни части от лечебни заведения, регистрирани като лечебно заведение и осъществяващи първична или специализирана извънболнична помощ, когато имат договор с Националната здравноосигурителна каса.
  (2) Оценката на лечебните заведения – предмет на приватизационна сделка, се извършва по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и се обнародва в „Държавен вестник” от приватизиращия орган.
  (3) Кандидатите по ал. 1 подават заявления до органа по приватизация в 30-дневен срок след обнародването на оценката. В случай че в този срок не са постъпили заявления от кандидати по ал. 1, приватизацията се извършва по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  (4) Ако лицата по ал. 1, които са подали заявления по ал. 3, изречение първо, не заплатят цената в срок до 30 дни след сключването на приватизационния договор, приватизационният договор се разваля.”


  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 56 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Димитър Шишков и група народни представители:
  Текстът на § 56 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  § 56 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Красимира Ковачка и група народни представители:
  В § 56 в глава тринадесета, нов раздел II с нови членове 108-111 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  § 56 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

  § 57. В чл. 116а думите „500 до 2000“ се заменят с „2000 до 5000 ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 62.
  § 58. Създават се чл. 116б и 116в:
  „Чл. 116б. (1) Който наруши разпоредбите на този закон или нормативните актове по прилагането му при извършване на дейност в лечебно заведение по чл. 10, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.
  (2) Лечебно заведение по чл. 10, което извършва дейност в нарушение на този закон или нормативните актове по прилагането му, се наказва с имуществена санкция в размер от 2500 до 5000 лв.
  Чл. 116в. (1) Лечебно заведение, което извършва дейност в нарушение на разпоредбите на утвърдените здравноинформационни стандарти, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
  (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение - едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В §58, чл. 116в да се измени така:
  „Чл. 116в. На лечебно заведение, което извършва дейност в нарушение на здравноинформационните стандарти по чл. 6, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв."
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 63.

  § 59. В чл. 117 числото „116а” се заменя със „116б”.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 59 да се измени така:
  §59. В чл. 117 думите „чл.115-116а“ се заменят с „чл.115-116в“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 64:

  §64. В чл. 117 думите „чл.115-116а“ се заменят с „чл.115-116в“.

  § 60. Създава се чл. 117а:
  „Чл. 117а. Нарушенията по чл. 116в се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от директора на Националния център по обществено здраве и анализи, а наказателните постановления се издават от директора на Националния център по обществено здраве и анализи.”

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.

  § 61. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 след думата „помощ” се поставя запетая и думите
  „и неговият капацитет“ се заменят с „центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център и техният капацитет“.
  2. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Високотехнологични методи на диагностика и лечение” са методите, определени като високотехнологични в методиката по чл. 31, ал. 3.”
  3. Създава се т. 11:
  „11. „Нови медицински дейности“ са медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение не е извършвало дейност, както и медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение извършва дейност, но се променя нейният обем (създава се нова структура по същата специалност или се повишава нивото на компетентност на съществуваща структура на лечебното заведение), включително високотехнологичните методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.”


  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 61, т.1, т.2, т.3 да отпаднат.
  Предложението е оттеглено по т. 1 и 3.
  Комисията не подкрепя предложението по т.2

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 61, в т. 3 да се създаде т. 12:
  „12. „Социална услуга - резидентен тип“ е форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица - не повече oт 15 лица, която предоставя възможност за живеене в среда, близка до семейната“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 61, в т.2 думите „чл.31, ал.3“ се заменят с „чл.29, ал.6“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 65:

  § 65. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 след думата „помощ” се поставя запетая и думите
  „и неговият капацитет“ се заменят с „центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център и техният капацитет“.
  2. Точка 10 се изменя така:
  „10. „Високотехнологични методи на диагностика и лечение” са методите, определени като високотехнологични в методиката по чл. 29, ал. 6.”
  3. Създава се т. 11:
  „11. „Нови медицински дейности“ са медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение не е извършвало дейност, както и медицински дейности по специалности, по които лечебното заведение извършва дейност, но се променя нейният обем (създава се нова структура по същата специалност или се повишава нивото на компетентност на съществуваща структура на лечебното заведение), включително високотехнологичните методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 62. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.), в глава четвърта се създава раздел Iа с чл. 125б-125г:
  „Раздел Iа
  Интегрирани здравно-социални услуги
  Чл. 125б. (1) Интегрираните здравно-социални услуги са дейности, чрез които медицински специалисти и специалистите в областта на социалните услуги предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности.
  (2) Услугите по ал. 1 могат да се предоставят от общините, от лечебните заведения и от лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
  (3) Общините и лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане могат да предоставят услугите по ал. 1 след уведомяване по реда чл. 36 на регионалната здравна инспекция, на територията на която се осъществяват услугите.
  (4) Лечебните заведения могат да предоставят услугите по ал. 1 при спазване на условията на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане.
  (5) Услугите по ал. 1 за деца се предоставят при спазване на изискванията на Закона за закрила на детето.
  Чл. 125в. (1) Интегрираните здравно-социални услуги по чл. 125б, ал. 1 могат да се финансират от:
  1. държавния бюджет;
  2. общинските бюджети;
  3. национални и международни програми;
  4. лица по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане;
  5. други източници.
  (2) Интегрираните здравно-социални услуги се предоставят срещу заплащане от лицата по чл. 125б, ал. 1.
  (3) Интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират от държавния бюджет и се предоставят без заплащане на лицата по чл. 125б, ал. 1, се определят с акт на Министерския съвет.
  Чл. 125г. (1) Видът на услугите по чл. 125б, ал. 1, условията и редът за предоставянето им, критериите и стандартите за тяхното качество и редът за осъществяване на контрола по спазването им се уреждат с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
  (2) Контролът относно спазването на критериите и стандартите за качество на услугите по чл. 125б, ал. 1 се осъществява съвместно от органите по чл. 31, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и регионалните здравни инспекции.”

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  В § 62, в чл. 125б, ал. 3 отпада, а в чл. 125в, ал. 2 и ал. 3, придобиват следната редакция:
  „(2) Интегрираните здравно-социални услуги, които се финансират от държавния бюджет и се предоставят без заплащане на такси от лицата по чл. 125б, ал.1, се определят с акт на Министерския съвет. „
  „(3) Интегрираните здравно-социални услуги, извън случаите по ал. 2 се извършват срещу заплащане на такси или по договаряне с лицата, които ги ползват.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 66.

  § 63. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 48 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 45:
  а) алинея 10 се изменя така:
  „(10) За лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители провеждат задължително ежегодно индивидуално договаряне на отстъпки при условия, по ред и по критерии, определени с наредбата по ал. 9. За лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, се провежда задължително централизирано договаряне на финансовите условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, при условия, по ред и по критерии, определени съгласно чл. 45а.“;
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) За лекарствени продукти за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето НЗОК и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители провеждат задължително ежегодно индивидуално договаряне на отстъпки при условия, по ред и по критерии, определени с наредбата по ал. 9.“;
  в) алинея 19 се изменя така:
  „(19) За лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, приложими при лечението на злокачествените заболявания, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националната здравноосигурителна каса и притежателите на разрешение за употреба или техни упълномощени представители провеждат задължително ежегодно индивидуално договаряне на отстъпки при условия, по ред и по критерии за заплащане и за договаряне на отстъпки съгласно наредбата по ал. 9. За лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, се провежда задължително централизирано договаряне на финансовите условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК при условия, по ред и по критерии, определени съгласно чл. 45а.“;
  г) създават се ал. 20-23:
  „(20) След приключване на договарянето по ал. 10, изречение първо, ал. 13 и ал. 19, изречение първо се сключват договори с притежателите на разрешенията за употреба на съответните лекарствени продукти или с техни упълномощени представители. Договорените отстъпки са задължителни за срока на действие на договорите и не могат да се изменят по начин, който води до увеличаване на разходите на НЗОК.
  (21) Лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование по ал. 10, изречение първо, ал. 13 и ал. 19, изречение първо, за които не са договорени отстъпки, не се заплащат от НЗОК.
  (22) Договаряните индивидуални отстъпки по ал. 10, изречение първо, ал. 13 и ал. 19, изречение първо не могат да бъдат по-ниски от договаряните през предходната година.
  (23) Изпълнителите на медицинска помощ не могат да закупуват лекарствени продукти по ал. 19, изречение първо на цени, по-високи от цените, на които ги заплаща НЗОК.“
  2. Създава се чл. 45а:
  „Чл. 45а (1) Националната здравноосигурителна каса и представителните организации на притежателите на разрешения за употреба, които отговарят на условията за представителност съгласно този закон, провеждат задължително централизирано договаряне на финансовите условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК.
  (2) Централизираното договаряне се извършва с изготвяне на национално споразумение за реимбурсиране на лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10 и ал. 19 между НЗОК и представителните организации по ал. 1.
  (3) Националното споразумение се изготвя от управителя на НЗОК и представителните организации на притежателите на разрешения за употреба и се одобрява от надзорния съвет на НЗОК след становище на министъра на здравеопазването и министъра на финансите.
  (4) Споразумението се сключва за срок до три години и съдържа:
  1. условията и реда за споделяне на финансовите рискове от ръста на разходите на НЗОК за лекарствени продукти между всички притежатели на разрешения за употреба или техни упълномощени представители;
  2. ръстът на разходите на НЗОК за лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10 и 19, при надвишаването на който притежателите на разрешения за употреба или техните упълномощени представители ще възстановяват увеличените разходи на НЗОК за лекарствени продукти;
  3. документацията и документооборота;
  4. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;
  5. последиците от неизпълнение на споразумението;
  6. условията и реда за присъединяване към споразумението;
  7. условията и реда за прекратяване действието на споразумението;
  8. други въпроси, свързани с изпълнение на споразумението.
  (5) Националното споразумение се счита за сключено, ако е подписано от управителя на НЗОК и от представителите по закон на всички представителни организации по ал. 1 и е съгласувано с министъра на здравеопазването и министъра на финансите.
  (6) Управителят на Националната здравноосигурителна каса обнародва националното споразумение в „Държавен вестник” в срок до
  3 дни от приключване на процедурата по подписването му по ал. 5.
  (7) Националното споразумение, подписано съгласно ал. 5, е нормативен административен акт, който има действие на територията на Република България и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ и за притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 независимо от членството им в представителните организации.
  (8) В случай че няма действащо национално споразумение, НЗОК въвежда задължителна отстъпка от 2,5 до 15 на сто за заплащаните от НЗОК лекарствени продукти с изключение на тези по чл. 45, ал. 10, изречение първо и по чл. 45, ал. 19, изречение първо при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 45, ал. 9. За конкретните отстъпки се сключват индивидуални договори между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти или техни упълномощени представители.“
  3. В чл. 58:
  а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „лечебни заведения по” се заменят с „лечебни заведения или техни обединения по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3 от”;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Лечебните заведения, които са включени в обединения по ал. 1, не могат да сключват самостоятелно договори по чл. 20, ал. 1, т. 4.”
  4. В чл. 59:
  а) създава се ал. 1а:
  „(1а) Договори по ал. 1 не могат да се сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани от лечебни заведения за болнична помощ по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, за които комисията по чл. 33, ал. 1 от Закона за лечебните заведения е изразила отрицателно становище.”;
  б) създават се ал. 13 и 14:
  „(13) В областите, в които броят на болничните легла надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорът на РЗОК сключва договори по ал. 1 с лечебни заведения за болнична помощ, избрани по критерии и по ред, определени с наредбата по чл. 34а от Закона за лечебните заведения.
  (14) За определени в основния пакет по чл. 45, ал. 2 социално значими заболявания директорът на РЗОК сключва договори само с лечебни заведения или техни обединения по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, които са осигурили комплексно лечение на тези заболявания.”
  5. В чл. 59в се създава т. 5:
  „5. наличие на положителна акредитационна оценка по чл. 89а от Закона за лечебните заведения.”
  6. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 25:
  „25. „Представителни организации на притежателите на разрешения за употреба” са сдружения, вписани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в които членуват:
  а) притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, за заплащането на които са разходвани не по-малко от 50 на сто от разходите на НЗОК за лекарствени продукти през предходната календарна година/предходните 12 месеца, или
  б) притежатели на разрешения за употреба на лекарствени продукти, от които НЗОК е заплатила през предходната календарна година/предходните 12 месеца напълно или частично брой опаковки, не по-малък от 50 на сто от общия брой опаковки на лекарствени продукти, заплатени изцяло или частично от НЗОК през съответния период.“
  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 63 от Преходни и заключителни разпоредби - да отпаднат
  т. 1, т. 2, т. 3 - подточка „б" и т. 4.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1, т. 2 и т.3, буква „б“.
  Комисията не подкрепя предложението по т.4.

  Предложение на н.п. Красимира Ковачка и група народни представители:
  Преходни и заключителни разпоредби,§ 63, касаещ промени в ЗЗО, да се направят следните изменения:
  Чл. 45 да отпадне.
  Чл. 45 а точки от 1 до 8 (включително) да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  В § 63 т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов, Красимира Ковачка и Димитър Шишков:
  В § 63, т. 4, буква „б" новата ал. 13 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., в § 63, т. 4 б. „б“ отпада, б. „а“ – при съответната редакционна промяна, става съдържание на т. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В §63 да се направят следните изменения и допълнения:
  1.В т. 1:
  а) Буква „г“ да се измени така:
  ,,г) в ал. 20 думите „ал. 10, 13 и 19“ се заменят с „ал. 10, изречение първо, ал. 13 и ал. 19, изречение първо“;
  б) Да се създадат букви „д“ , „е“, „ж“:
  ,,д) в ал. 21 думите „по ал. 10, 13 и 19“ се заменят с „с ново международно непатентно наименование по ал. 10, изречение първо, ал. 13 и ал. 19“;
  е) в ал. 22 думите „ал. 10, 13 и 19“ се заменят с „ал. 10, изречение първо, ал.13 и ал. 19, изречение първо“;
  ж) алинея 23 се изменя така:
  „(23) Изпълнителите на медицинска помощ не могат да закупуват лекарствени продукти по ал. 19, изречение първо на цени, по-високи от цените, на които ги заплаща НЗОК.“
  2. В т. 4:
  а) Текстът преди ал. 1а да се измени така:
  „а) създава се нова ал. 2, като ал. 1а става ал. 2“:
  б) досегашните ал. 2 - 13 стават съответно ал. 3 - 14.
  в) в буква „б“, в текста преди ал. 13 думите „ ал.13 и 14“ да се заменят с „ал.15 и 16“, като ал. 13 и 14 да станат съответно ал.15 и 16.
  г) да се създаде т.4а:
  „4а. В чл.59а, ал. 3 думите „чл. 59, ал.3“ се заменят с „59, ал.4“.
  д) точка 5 да отпадне.
  Предложението е оттеглено по т. 1 и т. 2, буква „в“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „а“, „б“, „г“ и „д“.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В §63:
  1. в т.3 буква „а“ думите „чл.95, ал. 1, т. 1 и 3 от“ да отпаднат;
  2. точка 6 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 67:

  § 67. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 48 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 58, ал. 1 думите „лечебни заведения по” се заменят с „лечебни заведения или техни обединения по“;
  2. В чл. 59 се създава ал. 1а:
  „(1а) Договори по ал. 1 не могат да се сключват с нови лечебни заведения за болнична помощ или за нови медицински дейности, осъществявани от лечебни заведения за болнична помощ по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, за които комисията по чл. 32, ал. 1 от Закона за лечебните заведения е изразила отрицателно становище.”.

  § 64. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14, 34 и 41 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3, ал. 3:
  а) в т. 1 думите „с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10“ се заличават;
  б) в т. 3 буква „б“ се отменя.
  2. В чл. 8 се създава ал. 11:
  „(11) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения постъпват в централния бюджет и се разпределят изцяло за политики в областта на здравеопазването в съответствие със закона за държавния бюджет за съответната година.“
  3. В чл. 10 се създава ал. 6:
  „(6) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на лечебни заведения постъпват в общинските бюджети и се разпределят изцяло за дейности в областта на здравеопазването в съответствие със закона за държавния бюджет за съответната година.“
  4. В чл. 28 ал. 10 се отменя.
  5. В чл. 34б:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При приватизация на лечебни заведения приватизираното търговско дружество е длъжно да запази всички извършвани до момента на приватизацията лечебни дейности.”;
  б) в ал. 4:
  аа) в изречение първо думата „дължи“ се заменя с „или лицето по ал. 2 дължат“;
  бб) в изречение второ след думата „Неустойката“ се добавя
  „се дължи от лицето, което не е изпълнило задължение по ал. 1, и“.
  6. В § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби думите „и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност“ се заличават.
  7. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 в раздел VII се правят следните изменения:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точки 5-13 се отменят;
  в) точки 15-69 се отменят;
  г) точки 71 и 72 се отменят.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 64 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 64 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 64 от Преходни и заключителни разпоредби - да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 64 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 64 да бъде отхвърлен.

  § 65. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон комисията по чл. 33, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) извършва преценка и изразява становище относно възможността за осигуряване на комплексно лечение (едновременно осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) на пациента във всеки един от съществуващите центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове.
  (2) Преценката по ал. 1 се извършва въз основа на следните критерии:
  1. вида, броя, дейността и разпределението на съществуващите в областта лечебни заведения;
  2. установените с Националната здравна карта конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове, техният излишък или недостиг в областта.
  (3) При извършване на преценката по ал. 1 комисията изисква необходимата информация и документи от съответните лечебни заведения и становище от областната комисия по чл. 30, ал. 1 от ЗЛЗ.
  (4) Комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ може да предложи предприемането на една от следните мерки:
  1. участие във функционално обединение на лечебни заведения чрез сключване на договор за взаимодействие за извършване на медицински дейности по чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ с цел осигуряване на комплексно лечение на определени в основния пакет по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) заболявания;
  2. участие в обединение на лечебни заведения по чл. 95, ал. 1, т. 3 от ЗЛЗ;
  3. вливане на центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания или на комплексния онкологичен център в лечебно заведение за болнична помощ на територията на съответната област.
  (5) В становището на комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ се посочва конкретната мярка по ал. 4, мотивите за определянето й и срокът за изпълнението й, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
  (6) Комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ уведомява за становището си министъра на здравеопазването и съответния управител на центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания или на комплексния онкологичен център, когато е определена мярка по ал. 4, т. 1
  или 2, или съответния собственик на центъра, когато е определена мярка по ал. 4, т. 3.
  (7) Управителите и съответните собственици на лечебните заведения по ал. 6 са длъжни да предприемат действия за изпълнение на определената мярка в съответствие със становището на комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ и в определения от нея срок, като уведомяват за изпълнението й министъра на здравеопазването.
  (8) Центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове, на които са определени мерки по ал. 4, т. 2 и 3, до изпълнението на тези мерки могат да сключват договори със съответната районна здравноосигурителна каса само ако имат сключен договор за взаимодействие за извършване на медицински дейности по чл. 95, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ и са осигурили по този начин комплексно лечение на определените в основния пакет по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО заболявания.
  (9) След изтичане на срока по ал. 5 и в случай на неизпълнение на определената мярка министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност на съответния център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания или комплексен онкологичен център.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 65 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 65 – отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 65 да се измени така:
  „§ 65. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон комисията по чл. 32, aл. 1 от Закона за лечебните заведения, въз основа на извършения анализ по чл. 30, ал. 2, извършва преценка и изразява становище относно възможностите за осигуряване на комплексно лечение (едновременно осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) на пациента в съществуващите центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове.
  (2) Комисията по ал. 1 уведомява за становището си министъра на здравеопазването и съответния управител на центъра за психично здраве, центъра за кожно-венерически заболявания или на комплексния онкологичен център, или съответния собственик на центъра, които могат да предприемат съответните действия по реда на този закон за извършване на комплексно лечение на пациентите."
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Георги Кючуков и група народни представители:
  В §65:
  1. ал.1 думите „в шестмесечен срок“ да се заменят с: „ В едногодишен срок „;
  2. ал.5 да отпадне;
  3. ал.7 се изменя така:
  (7) „ Решенията на комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ могат да бъдат оспорвани по съдебен ред "
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  В § 65 от Преходни и заключителни разпоредби:
  • ал. 5 да придобие следната редакция:
  „В становището на комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ се посочва конкретната мярка по ал. 4 и мотивите за определянето й.“
  • ал. 7 да придобие следната редакция:
  „Управителите и съответните собственици на лечебните заведения по ал. 6 могат да предприемат действия за изпълнение на определената мярка в съответствие със становището на комисията по чл. 33, ал. 1 от ЗЛЗ, като уведомяват за това министъра на здравеопазването.“
  • ал. 8 - да отпадне;
  • ал. 9 - да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 68:

  § 68. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон комисията по чл. 32, aл. 1 въз основа на извършения анализ по чл. 30, ал. 2, извършва преценка и изразява становище относно възможностите за осигуряване на комплексно лечение (едновременно осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) на пациента в съществуващите центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания и комплексни онкологични центрове.
  (2) Комисията по ал. 1 уведомява за становището си министъра на здравеопазването, както и съответния управител на центъра за психично здраве, на центъра за кожно-венерически заболявания или на комплексния онкологичен център, или съответния собственик на центъра, които могат да предприемат съответните действия по реда на този закон за извършване на комплексно лечение на пациентите.


  § 66. (1) В едномесечен срок от изтичането на срока по § 65, ал. 5 лечебните заведения за болнична помощ, към които преминава съответният център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания или комплексен онкологичен център, подават документи по реда на чл. 50 от ЗЛЗ за промяна на разрешението за лечебна дейност по чл. 47 от ЗЛЗ.
  (2) Лечебните заведения, които са правоприемници на центровете по ал. 1, продължават да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни, както и поддържане на информационна база данни за преминалите лица с психични разстройства, съответно онкологични заболявания, за нуждите на националните медицински регистри.
  (3) Държавни такси за вписване на промените по ал. 1, както и за вписване на промените в търговския регистър не се дължат.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 66 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 66 от Преходни и заключителни разпоредби — да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 66 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 66 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 66 да бъде отхвърлен.


  § 67. (1) Лечебните заведения, които не отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и 2, чл. 21 и чл. 22а, се привеждат в съответствие с изискванията им, като вписват промяната в търговския регистър и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Държавни такси за вписване на промените по ал. 1 не се дължат.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 67 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 67 – отпада.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 69.


  § 68. (1) Министърът на здравеопазването привежда съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ в съответствие с изискванията на чл. 26в от ЗЛЗ в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26в от ЗЛЗ и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на съответния медицински стандарт по ал. 1.
  (3) Държавни такси за вписване на промените по ал. 2 не се дължат.

  Предложение на н. п. Димитър Байрактаров и Христиан Митев:
  § 68 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 68 от Преходни и заключителни разпоредби — да отпадне.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 68 – отпада.
  Предложението е оттеглено.
  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 68, ал. 1 и 2 навсякъде абревиатурата „ЗЛЗ“ да отпадне и в ал. 1 след думата „изискванията“ да се добави „за нива на компетентност“.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 70:

  § 70. (1) Министърът на здравеопазването привежда съответните медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 в съответствие с изискванията за нива на компетентност по чл. 26в в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и комплексните онкологични центрове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26в и подават документи за промяна на издадените разрешения за лечебна дейност до министъра на здравеопазването в едномесечен срок от влизането в сила на съответния медицински стандарт по ал. 1.
  (3) Държавни такси за вписване на промените по ал. 2 не се дължат.


  § 69. (1) Методиките по чл. 30, ал. 5, чл. 31, ал. 3 и чл. 33, ал. 5 от ЗЛЗ се утвърждават в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  (2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до пет месеца от утвърждаване на методиките по ал. 1.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 69 да се измени така:
  ,,§ 69. (1) Методиката по чл. 29, ал. 7 се утвърждава в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  (2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до един месец от утвърждаване на методиката по ал. 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 80, ал.4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 69:
  1. В ал. 2 думата „пет“ се заменя с „два“;
  2. Създава се ал. 3 :
  „(3) В случай че при назначаването на комисиите за изработване на областните здравни карти не бъдат определени представители на общините по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация в 15 – дневен срок от получаване на искане за определянето им, за представители на общините се считат съответните кметове или оправомощени от тях лица.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 71:

  § 71. (1) Методиката по чл. 29, ал. 6 се утвърждава в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  (2) Областните здравни карти се изработват и Националната здравна карта се приема по реда на този закон в срок до два месеца от утвърждаване на методиката по ал. 1.
  (3) В случай че при назначаването на комисиите за изработване на областните здравни карти не бъдат определени представители на общините по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация в 15 – дневен срок от получаване на искане за определянето им, за представители на общините се смятат съответните кметове или оправомощени от тях лица.


  § 70. Органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения по чл. 10 – еднолични търговски дружества, провежда конкурс за възлагане на управлението на лечебните заведения в съответствие с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ в шестмесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 70 да се измени така:
  „ §70. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон органът, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения по чл. 10, които са еднолични търговски дружества, провежда конкурс за възлагане на управлението им по реда на чл. 63, ал. 3."
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 70 да бъде отхвърлен.


  § 71. (1) Лечебните заведения по чл. 86, ал. 2 от ЗЛЗ, които не са подавали заявления за откриване на процедура по акредитация или на които срокът на определената акредитационна оценка е изтекъл, подават заявления за акредитация в тримесечен срок от влизането в сила на закона.
  (2) Министърът на здравеопазването издава заповед за определяне на акредитационна оценка на лечебните заведения по ал. 1 в шестмесечен срок от подаване на съответното заявление.

  Предложение на н. п. Десислава Атанасова:
  § 71 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  Параграф 71 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 71 да бъде отхвърлен.
  Предложение на н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители:
  Да се създаде § 71а:
  § 71а. (1) Управителите на диагностично - консултативните центрове, както и управителите, съответно изпълнителните директори на лечебните заведения по чл. 63 и чл. 65, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжността по смисъла на то¬зи закон имат право да продължат да работят за срок от 2 години от влизането в сила на този закон.
  (2) В срока по ал.1 лицата по ал.1 могат да придобият образователно-квалификационна степен „магистър“ по здравен мениджмънт, икономика в здравеопаз¬ването, икономика и стопанско управление или социална медицина.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 72. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон НЗОК обнародва в „Държавен вестник“ националното споразумение по
  чл. 45а, ал. 2 от ЗЗО.
  (2) Отстъпките, договорени до влизането в сила на този закон, се прекратяват с влизането в сила на националното споразумение по чл. 45а, ал. 2 от ЗЗО.

  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 72 от Преходни и заключителни разпоредби — да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н. п. Емил Райнов и група народни представители:
  В Пр.закл.разп., § 72 – отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 72 да бъде отхвърлен.

  § 73. Министърът на здравеопазването привежда наредбата по
  чл. 45, ал. 9 от ЗЗО в съответствие с този закон в срок до два месеца от влизането му в сила.

  Предложение на н.п. Даниела Дариткова и група народни представители:
  В § 73 думата „ наредбата“ да се замени с „наредбите по чл. 63, ал. 3 и по“.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 73 да бъде отхвърлен.

  § 74. Параграф 63, т. 4 влиза в сила от 1 януари 2016 г., а т. 5 влиза в сила от 1 януари 2017 г.


  Предложение на н. п. Тунчер Кърджалиев и Хасан Адемов:
  § 74 от Преходни и заключителни разпоредби да придобие следната редакция:
  „ Параграф 63, т. 4 влиза в сила от 01 януари 2016 г."
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 72:

  § 72. Параграф 67, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума