Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
30/09/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-10-33/30.09.2015г.

  Относно: Проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-15, внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-10-33/30.09.2015г.

  Относно: Проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-15, внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 17 септември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14, внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.
  На заседанието присъстваха д-р Глинка Комитов, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), членове на Надзорния съвет на НЗОК, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.
  През 2014 г. дейността на НЗОК е съсредоточена в изпълнението на задълженията по прилагане на Националния рамков договор за 2014 г. и опазване рамката на бюджета на НЗОК за финансовата година.
  През отчетния период е повишена ефективността и резултатността на системата за финансово управление и контрол на Централното управление на НЗОК и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и на системата за предварителен контрол относно законосъобразността на всички действия и документи, свързани с финансовата дейност.
  При изготвянето на отчета за дейността на НЗОК за 2014 г. е отчетено и влиянието на здравно - демографската среда, като демографските показатели, при които се наблюдават устойчиви тенденции – застаряващо население и отрицателен естествен прираст, имат непосредствено влияние върху финансовата стабилност на НЗОК и водят до негативни последици. От една страна, неблагоприятното демографско развитие е предпоставка за намаляване на реалните приходи от икономически активното население, като този проблем се задълбочава и поради негативните тенденции за повишение на показателите за нивото на емиграция на икономически активното население. От друга страна, застаряващото население и свързаното с това високо ниво на хронична заболеваемост води до значително увеличаване на здравноосигурителните разходи.
  Годишният отчет за дейността е структуриран по отделните направления здравноосигурителни плащания като детайлно са отчетени проверките, извършени от експерти на Централното управление на НЗОК и контролните органи на РЗОК. Посочени са констатираните нарушения по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, както и установените проблеми и конкретни предложения по отношение оптимизацията на дейността.
  Въз основа на извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14, внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума