Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
30/09/2015 първо гласуване

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-10-34/30.09.2015г.

  Относно: Проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14 внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  С Т А Н О В И Щ Е
  Вх. № 553-10-34/30.09.2015г.

  Относно: Проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14 внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 17 септември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14 внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.
  На заседанието присъстваха д-р Глинка Комитов, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), членове на Надзорния съвет на НЗОК, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации.
  Отчетът за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. беше представен от д-р Комитов. Той информира народните представители, че Изпълнението на бюджета на НЗОК за 2014 г. по направления е както следва.
  Общият размер на получените в касата приходи – трансфери – към 31.12.2014 г. възлиза на 3 171 500 000 лв. В тази връзка изпълнението на приходи от трансфери всичко представлява 100,8 процента от заложените в годишния план за 2014 г. средства.
  Разходите и трансферите към същата тази дата – 31.12.2014 г. – са били в размер на 3 240 245 000 лв., което представлява 99,8 процента от заложените в годишния план за 2014 г. средства.
  В резултат на отчетените към 31.12.2014 г. разходи и трансфери – всичко в общ размер на 3 240 245 000 лв. спрямо отчетените приходи и трансфери всичко в общ размер на 3 171 486 000 лв. се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 68 759 000 лв. при заложено в Закона за бюджета на касата за 2014 г. отрицателно бюджетно салдо в размер на 100 000 000 лв.
  Споменатият ръст на разходите за здравноосигурителните плащания през 2014 г. спрямо 2013 г. основно се дължи на шест елемента, а това са: изплащане през месец януари 2014 г. на неразплатена дейност за месеците октомври и ноември на 2013 г. в размер на 66 млн. лв.; на второ място, заплащане на 20 млн. лв. по искове от други държави по реда на регламентите за координация на системите за социална сигурност; на трето място, заплащане на дейността за периода декември 2013 г. – ноември 2014 г., чиято стойност надвишава утвърдените стойности по договорите с изпълнителите на медицинска помощ, така познатата и добила гражданственост лимитна дейност; на следващо място, разширяването на позитивния лекарствен списък с нови продукти, влязло в сила в края на 2013 г. и началото на 2014 г.; на предпоследно място, продължаващата тенденция на увеличаване на броя на болните, употребяващи лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение, напълно или частично заплащани от касата, както и нарастване на относителния дял на здравноосигурените лица, регистрирани по няколко хронични заболявания и ползващи предимно напълно или във висок процент заплащани лекарства.
  Наблюдава се продължаваща тенденция на нарастване на отчитаните от изпълнителите обеми и дейности по всички видове дейности от основния пакет, гарантиран с бюджета на Националната здравноосигурителна каса съгласно чл. 45 от Закона за здравното осигуряване.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 15, „Против”- 0, „Въздържал се” – 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проект на решение за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г., № 502-03-14 внесен от Министерски съвет на 10 юли 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:


  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума