Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
07/10/2015 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  Вх. № 553-10-35/06.10.2015г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 01.10.2015г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министрите на здравеопазването, д-р Ваньо Шарков, д-р Бойко Пенков, д-р Адам Персенски, подуправителя на Националната здравноосигурителна каса, г-жа Иванка Кръстева, представители на Министерството на околната среда и водите, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник – министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски. Той запозна народните представители с основните предложения в него.
  Като основна цел на предлаганите промени е посочена необходимостта от въвеждането на мерки за прилагане на: Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди и Регламент (ЕС) № 334/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди по отношение на някои условия за достъп до пазара; Делегиран Регламент (ЕС) № 492/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за подновяване на разрешения за биоциди, които са предмет на взаимно признаване; Регламент (ЕC) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, който се прилага от всички държави - членки на Европейския съюз от 2 септември 2014; Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали и Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини (Регламент (ЕС) № 259/2012).
  Законопроектът цели усъвършенстване на прилагането на регулаторната рамка за издаването на разрешения за биоциди и предоставянето им на пазара, без да намалява високото равнище на защита на околната среда, здравето на хората и животните, опростяване на правилата за защита на данните, установяване на правила за паралелна търговия с биоциди.
  С предложените законодателни изменения се определят контролните правомощия на министъра на здравеопазването във връзка с прилагането на Регламент (ЕC) № 98/2013 по отношение на забраната за предоставяне на прекурсори на взривни вещества на масовия потребител и по изпълнението на задълженията за етикетиране.
  В представените на вниманието на членовете на комисията писмени становища на Българския лекарски съюз и Националната пациентска организация се изрази подкрепа по принцип за законопроекта и препоръка за прецизиране на конкретен текст от него.
  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” - 12, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, № 502-01-71, внесен от Министерски съвет на 19 август 2015г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума