Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
15/12/2015

  Национална здравна стратегия 2020, № 502-03-20, внесена от Министерския съвет на 13 ноември 2015 г.
  Д О К Л А Д
  Вх. № 553-10-40/14.12.2015г.

  Относно: Национална здравна стратегия 2020, № 502-03-20, внесена от Министерския съвет на 13 ноември 2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 3 декември 2015 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Национална здравна стратегия 2020, № 502-03-20, внесена от Министерския съвет на 13 ноември 2015 г.
  В заседанието взеха участие: д-р Петър Москов - министър на здравеопазването, д-р Бойко Пенков – заместник-министър на здравеопазването, представители на синдикални, съсловни и неправителствени организации в областта на здравеопазването, както и национални консултанти по различни медицински специалности.
  Одобрената с решение № 901 на Министерския съвет от 12 ноември 2015 г. Национална здравна стратегия 2020 беше представена от министъра на здравеопазването д-р Петър Москов. В изложението си министър Москов поясни, че приемането на Национална здравна стратегия е предварително условие 9.3 на Споразумението за партньорство, което очертава помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Националната здравна стратегия 2020 е стратегически документ, който рамкира политиката на здравеопазването и изразява стремежа на държавата за избор на национален път за развитие на системата за здравеопазване.
  В стратегията е определена Визия за развитие на здравеопазването в България до 2020 г., когато страната трябва да е в състояние да гарантира на своите граждани здравно благополучие, високо качество на живот и намаляване на здравните неравенства чрез всеобхватна, справедлива, устойчива и осигуряваща високо качество здравна система.
  Като обективен израз на фокусирането на здравната политика върху устойчивото подобряване на здравето на българките граждани във всички възрастови групи са определени следните национални здравни цели до 2020 г.:
  1. Снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст до 6.8 на 1000 живородени деца;
  2. Снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст до 0.24 на 1000;
  3. Снижаване на смъртността при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст до 0.28 на 1000;
  4. Снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст до 4.19 на 1000;
  5. Увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години.
  Въз основа на националните здравни цели са разработени три приоритета на стратегията:
  Приоритет 1. „Създаване на условия за здраве за всички през целия живот”.
  Приоритет 2. „Развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати”.
  Приоритет 3. „Укрепване капацитета на общественото здравеопазване”.
  Всеки един от посочените приоритети съдържа задачи за изпълнение. На базата на посочените три приоритета са изготвени деветнадесет ключови политики и план за действие:
  Политика 1.1. Здраве за майките и бебетата ( от 0 до 1 година)
  Политика 1.2. Здраве за децата и юношите (от 1 до 19 години)
  Политика 1.3. Здраве за хората в работоспособна възраст (от 20 до 65 години)
  Политика 1.4. Здраве за възрастните хора (над 65 години)
  Политика 1.5. Опазване и подобряване на психичното здраве
  Политика 1.6. Възможно най-добро здраве за хората с увреждания
  Политика 1.7. Здраве за уязвими групи
  Политика 2.1. Осигуряване на финансова устойчивост на системата на здравеопазване
  Политика 2.2. Осигуряване на качествени, ефективни и достъпни лекарствени продукти
  Политика 2.3. Развитие на интегриран модел на спешна медицинска помощ
  Политика 2.4. Развитие на първичната извънболнична помощ, подкрепена от високотехнологична специализирана помощ
  Политика 2.5. Оптимизирана болнична помощ
  Политика 2.6. Развитие на електронното здравеопазване
  Политика 2.7. Развитие на човешкия капитал в системата на здравеопазване
  Политика 2.8. Осигуряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване
  Политика 2.9. Ефективно стратегическо и оперативно управление на здравната система
  Политика 3.1. Промоция на здраве и профилактика на болестите
  Политика 3.2. Надзор на заразните болести
  Политика 3.3. Ефективен и качествен държавен здравен контрол
  По време на заседанието беше проведено задълбочено обсъждане на предложените националните здравни цели, приоритетите и политиките в Националната здравна стратегия 2020.
  След проведената дискусия и гласуване при следните резултати: “За” – 12, “Против” – 0 и ”Въздържал се” - 4, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме решение за приемане на Национална здравна стратегия 2020, № 502-03-20, внесена от Министерския съвет на 13 ноември 2015 г., като от проекта на стратегия да отпаднат снимковия материал и информационните квадрати.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  ПРОЕКТ

  РЕШЕНИЕ
  за приемане на Национална здравна стратегия 2020

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 3, ал. 2 от Закона за здравето

  Р Е Ш И:

  Приема Национална здравна стратегия 2020 (приложение).
  Форма за търсене
  Ключова дума