Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
10/02/2016 първо гласуване

  Доклад за първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерския съвет на 24.11.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване

  вх.№ 653-10-3/10.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерския съвет на 24.11.2015 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 04 февруари 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерския съвет на 24.11.2015 г.
  На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов, заместник-министрите на здравеопазването – д-р Ваньо Шарков, д-р Адам Персенски, д-р Бойко Пенков, заместник-министърът на образованието и науката, проф. Николай Денков, управителят на Националната здравноосигурителна каса, д-р Глинка Комитов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на образованието и науката, проф. Николай Денков. Той запозна народните представители с част от основните промени, предлагани с него, а именно: правна регламентация на Европейска професионална карта, правен режим на частичен достъп до упражняване на регулирана професия, както и регламентация на случаите, когато е необходима предварителна проверка на професионални квалификации. Законопроектът цели да въведе в националното законодателство разпоредби на Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар. В сферата на здравеопазването законопроектът предвижда с цел гарантиране на високо ниво на обществено здраве и безопасност на пациентите в Европейския съюз да се изменят критериите, използвани за определяне на базовото обучение по медицина, така че условията, свързани с минималния брой години и часове, да станат кумулативни, без това изменение да занижава изискванията за базово образование по медицина; във връзка с развитието на по-сложни терапии и технологии, предполагащи капацитет за поемане на по-големи отговорности от медицинските сестри с общ профил, обучението им да има за цел да предоставя по-надеждна гаранция, че специалистът е в състояние да прилага поне определени компетентности, за да осъществява дейностите, от значение за професията; обучението на акушерките ще следва да предоставя по-добра гаранция, че специалистът е придобил определени знания и умения, необходими за упражняване на дейностите на професията, посочени в Директива 2005/36/ЕО.
  Измененията предвиждат задължителна проверка на нивото на владеене на език за професии, имащи значение за безопасността на пациентите, преди специалистът да започне да упражнява професията в приемащата държава членка. Компетентните органи по признаване ще могат да прилагат проверката на нивото на владеене на език след признаване на професионалните квалификации.
  В хода на дискусията, председателят на Българския зъболекарски съюз, д-р Борислав Миланов, изрази възражения срещу предлаганите промени с § 23 от законопроекта, тъй като определеното обучение за признаване на професионални квалификации на лекари по дентална медицина, отговарящи на условията по този параграф, е с продължителност под пет години. В тази връзка народни представители заявиха намерения за писмени предложения по законопроекта между двете гласувания.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” – 17, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502-01-97, внесен от Министерския съвет на 24.11.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума