Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/02/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г.
  Вх. № 653-10-4/12.02.2016 г.


  Д О К Л А Д
  за първо гласуване


  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 11 февруари 2016 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г.
  В заседанието взеха участие: д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, експерти, както и представители на синдикални, съсловни и неправителствени организации в областта на здравеопазването.
  Министър Москов запозна участниците в заседанието с основните акценти на предложението. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се предлагат промени в следните основни насоки:
  - изпълнение на Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса с цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества;
  - оптимизиране на контрола върху дейностите с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и прецизиране на текстове, свързани с лицензионните и разрешителните режими;
  - регламентиране на условията и реда за провеждане на лечение и психосоциална рехабилитация на малолетни и непълнолетни лица.
  Предложените промени се налагат поради необходимостта от подобряване на административното обслужване на потребителите на административни услуги, регламентирани в закона, и от оптимизиране на контролните дейности за спазване на законовите изисквания.
  Предвижда се при издаване, промяна и подновяване на лицензии за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да отпадне изискването за предоставяне на документи, свързани с обстоятелства, вписани в Търговския регистър.
  Отпада и изискването за представяне на документ за липса на повдигнати обвинения за умишлено престъпление от общ характер при издаване на лицензии. От значение е обстоятелството, дали е налице влязла в сила присъда за такова престъпление, което се доказва със свидетелство за съдимост на съответното лице. Предложението е в съответствие с презумпцията за невинност по чл. 31, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 6, т. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 16 от Наказателнопроцесуалния кодекс, според които обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
  Предлага се да отпадне изискването за предоставяне на следните документи при издаване, промяна и подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос и износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества за медицински цели: копие от разрешението за производство на лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и копие от разрешенията за употреба на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, които съответният производител произвежда.
  Отпадането на изискването за представяне на документи, издадени от други държавни органи, и осигуряването им по служебен път е етап от процеса по въвеждане на комплексно административно обслужване. По този начин се поставят нормативните основи за изпълнение на принципа за еднократно събиране и създаване на данни и служебно уведомяване, регламентиран в Административнопроцесуалния кодекс и в Закона за електронното управление.
  Проектът предвижда намаляване на сроковете за издаване, подновяване и промяна на лицензии за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от 60 дни на 50 дни като част от мерките за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
  Въвежда се изискване за водене на публични регистри за издадените лицензии и разрешения по реда на ЗКНВП в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 от Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
  Предвидените промени са свързани с опростяване и рационализиране на административните процедури и съкращаване на срокове.
  Намаляването на регулаторната тежест за бизнеса чрез оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества е в съответствие с Национална програма за развитие 2020, Приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“, Подприоритет 6.4 „Администрация, ориентирана към потребителите“ и Националната програма за реформи на Република България, Специфична за страната препоръка 5, т. 3.5.1. „Намаляване на бюрокрацията“.
  Въвежда се изискване за мандатност и се допълва състава на Експертния съвет по лечение на зависимости с цел оптимизиране на дейността му. Условията и редът за определянето на поименния състав на съвета ще се уреждат с правилник за функциите и организацията на дейността на експертния съвет, утвърден от министъра на здравеопазването. По този начин ще се гарантира спазването на основни принципи в организацията на дейността на администрацията – прозрачност, откритост, достъпност, обективност и безпристрастност. В правилника ще бъдат регламентирани условия и ред за предлагане на кандидати, както и подбор, основан на квалификация и опит.
  Въвежда се административно-наказателна отговорност за нарушаване на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
  Прецизира се текстът за случаите, в които се отнема разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, при констатирани нарушения на стандартите за добра практика за лечение на синдром на зависимост към опиоиди.
  Прецизира се текстът на чл. 73, ал. 1 относно разрешаване на дейности с наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗКНВП, като се привежда в съответствие със заглавието на раздела. Дейностите с наркотични вещества за медицински цели се извършват с лицензия, издадена по реда на чл. 32, ал. 1 от ЗКНВП.
  Целта на законопроекта е да се намали административната тежест при предоставяне на услуги, свързани с наркотични вещества, и да се оптимизират контролните дейности за спазване на законовите изисквания за работа с наркотични вещества.
  В резултат от прилагането на законопроекта се очаква облекчаване на потребителите на административните услуги, уредени в закона, съкращаване на времето и разходите за работа на администрацията и създаване на предпоставки за поетапно въвеждане на комплексно административно обслужване. Ще се постигне и оптимизиране на контрола при използването на наркотични вещества, в резултат на което се очаква да се предотвратят и да намалеят случаите на нарушения.

  Становища по законопроекта изразиха представители на Българска академия на науките, Движение Промена, Фондация „Българско либертарианско общество“, Български фармацевтичен съюз, пациентски организации и др.
  След проведената дискусия и след гласуване при следните резултати: “За” – 8, “Против” – 0 и ”Въздържал се” - 7, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума