Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/05/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г., приет на първо гласуване на 1 март 2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д
  за второ гласуване

  вх.№ 653-10-15/17.05.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 602-01-2, внесен от Министерски съвет на 15 януари 2016 г., приет на първо гласуване на 1 март 2016 г.

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
  (Обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.; попр., бр. 23 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
  „(1) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения, за издаване на разрешителни, за издаване и промяна на удостоверения за регистрация, за даване на съгласия по чл. 86, ал. 2, включващи разходи за подготовката им.“
  Предложение от н. п. Даниела Дариткова:
  В § 1 думите „регистрация, за даване“ да се заменят с „регистрация и за даване“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
  „(1) По този закон се заплащат такси за издаване, промяна или подновяване на лицензии и разрешения, за издаване на разрешителни, за издаване и промяна на удостоверения за регистрация и за даване на съгласия по чл. 86, ал. 2, включващи разходи за подготовката им.“

  § 2. В чл. 17 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „висше фармацевтично или висше медицинско образование” се заменят с „образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина, или фармация”.
  2. В ал. 3 думите „с висше медицинско образование” се заменят с „образователно-квалификационна степен магистър по медицина”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните. Условията и редът за издаване на разрешение, търговия и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“
  2. В ал. 5 думите „и за осъществяване от вносителите на дейностите по преработка и продажба на семената“ се заличават.

  Предложение от нар. пр. Георги Божинов:
  В § 3, т. 1, в новото съдържание на ал. 1 на чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. изречение първо се изменя така:
  „(1) Отглеждането на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол (ТХК), определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните, когато растението е предназначено за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев и преработка с цел създаване на легални крайни продукти и суровини без наличието на контролираното вещество ТХК.“
  2. В изречение второ след думата „търговия“ се поставя запетая и се добавя „преработка“.
  Предложението е оттеглено.

  Предложение от нар. пр. Живко Мартинов и група народни представители:
  В § 3, в чл. 29, ал. 1 се изменя:
  „(1) Отглеждането на растения от рода на конопа със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, се извършва само след издадено разрешение от министъра на земеделието и храните, когато растението е предназначено за преработка с цел създаване на продукт и суровина без наличие на контролираното вещество тетрахидроканабинол. Условията и редът за издаване на разрешение за търговия преработка и контрол се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 31 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания” се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели”.

  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 4, в чл. 31 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Производството, преработването, съхраняването и търговията на едро в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.“
  2. В ал. 5 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания” се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели”.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Условията и редът за извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, и изискванията към сградите и помещенията, в които се извършват дейностите, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.”

  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 5 чл. 32, точка 2 се изменя така:
  2. „В ал. 5 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точка 3 се отменя;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;”
  г) точки 5 и 6 се отменят;
  д) в т. 10 думите „и копие от това разрешение” се заличават.
  2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като изпраща копие от заявлението“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 4 и съставят протокол в два екземпляра.”
  5. В ал. 7 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 6”.
  6. Създават се нови ал. 8 и 9:
  „(8) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
  (9) Управителният съвет предоставя документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.“
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
  „(10) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверките по ал. 4 и 7 директорът на специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея числото „8” се заменя с „10” .
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „два месеца” се заменят с „50 дни”.

  Предложение от н. п. Даниела Дариткова:
  В § 6, т. 4, в ал. 4 думите „чл.32, ал. 4“ да се заменят с „чл.32, ал. 6“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 32а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точка 3 се отменя;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;”
  г) точки 5 и 6 се отменят;
  д) в т. 10 думите „и копие от това разрешение” се заличават.
  2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
  3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като изпраща копие от заявлението“.
  4. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.”
  5. В ал. 7 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 6”.
  6. Създават се нови ал. 8 и 9:
  „(8) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
  (9) Управителният съвет предоставя документите по ал. 8 в срок 5 работни дни от постъпване на искането.“
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:
  „(10) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверките по ал. 4 и 7 директорът на специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
  8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „ал. 8” се заменят с „ал. 10” .
  9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „два месеца” се заменят с „50 дни”.

  § 7. В чл. 32б, ал. 1 т. 7 се изменя така:
  „7. трите имена на магистър-фармацевта, който отговаря за дейностите с наркотични вещества в съответния склад;“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 32, ал. 4.”

  Предложение от н. п. Даниела Дариткова:
  В § 8, т. 2, в ал. 3 думите „чл.32, ал. 4“ да се заменят с „чл.32, ал. 6“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3, се извършват с лицензия, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър.”
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Условията и редът за извършване на дейностите по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 32, ал. 6.”

  § 9. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;”
  в) точки 4 и 5 се отменят;
  г) в т. 8 думите „ ,и копие от това разрешение” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”, а накрая се поставя запетая и се добавя „като изпраща копие от заявлението“.
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.”
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
  (6) Управителният съвет предоставя документите по ал. 5 в срок 5 работни дни от постъпване на искането."
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверката по ал. 3 специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея числото „5” се заменя със „7”.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”, а думите „два месеца” се заменят с „50 дни”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9:
  § 9. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се отменя;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;”
  в) точки 4 и 5 се отменят;
  г) в т. 8 думите „и копие от това разрешение” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”, а накрая се поставя запетая и се добавя „като изпраща копие от заявлението“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В 10-дневен срок от получаване на искането за проверка от Министерството на здравеопазването инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на закона и наредбата по чл. 32, ал. 6 и съставят протокол в два екземпляра.”
  4. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) В 5-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 Министерството на здравеопазването изпраща по служебен ред искане до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на удостоверение за вписване в националния електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевти по чл. 34, както и за предоставяне на информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и на Закона за здравето.
  (6) Управителният съвет предоставя документите по ал. 5 в срок 5 работни дни от постъпване на искането."
  5. Досегашната ал. 5 става нова ал. 7 и се изменя така:
  „(7) При установяване на недостатъци в представените документи или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени с наредбата по чл. 32, ал. 6, при извършване на проверката по ал. 3 специализираната администрация уведомява писмено заявителя и дава указания за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Уведомлението съдържа и указание, че при неотстраняване на недостатъците в посочения срок производството ще бъде прекратено.“
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея числото „5” се заменя със „7”.
  7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”, а думите „два месеца” се заменят с „50 дни”.


  § 10. В чл. 33б, ал. 1 се правят слените изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”.
  2. Създава се т. 8:
  „8. номерът на разрешението за откриване на аптека, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 33в се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Проверката по чл. 32а, ал. 4 и 7 и чл. 33а, ал. 3 се извършва само в случаите на промяна на адреса на сградите и помещенията, в които се извършват производство и търговия на едро с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, както и търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „два месеца” се заменят с „50 дни”.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 33г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „три месеца” се заменят с „60 дни”.
  2. В ал. 2 думите „т. 8 и 9” се заменят с „т. 8, 9, 12, 14 и 15”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) Отказва се издаването на лицензия по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, когато:
  1. заявителят – едноличен търговец или юридическо лице, е обявен в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;
  2. заявителят – юридическо лице, се намира в ликвидация;
  3. заявителят има публични задължения към държавата;
  4. има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер срещу физическото лице - едноличен търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице или срещу магистър-фармацевта по чл. 34.
  (2) Не се отказва издаването на лицензия по чл. 33, ал. 1 на лечебно заведение за болнична помощ при възникване на основанието по ал. 1, т. 3.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 35, ал. 2 след думите „при условие че“ се добавя „притежават лиценз за производство или лиценз за търговия на едро или дребно с ветеринарномедицински продукти, издаден по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 5 абревиатурата „(ЕИК)“ се заличава.
  2. В ал. 2:
  а) точка 1 се отменя;
  б) точки 4-6 се отменят;
  в) точка 8 се изменя така:
  „8. данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава;”
  г) в т. 11 думите „и копие от това разрешение” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 37, ал. 1 думите „е безсрочна“ се заменят с „и лицензията по чл. 36а, ал. 6 за търговия на дребно с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за ветеринарномедицински цели, са безсрочни“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

  § 17. Създава се чл. 37а:
  „Чл. 37а. (1) Министерството на здравеопазването води публични регистри за издадените лицензии по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1.
  (2) Регистърът за издадените лицензии по чл. 32, ал. 1 съдържа:
  1. номера на лицензията;
  2. наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, получило лицензията;
  3. срока на валидност на лицензията.
  (3) Регистърът по ал. 2 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на лицензия, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лицензия.
  (4) Регистърът за издадените лицензии по чл. 33, ал. 1 съдържа:
  1. номера на лицензията;
  2. наименованието, седалището и адреса на управление на лицето, получило лицензията;
  3. адреса на аптеката, в която се извършва търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
  (5) Регистърът по ал. 4 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на лицензия, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на лицензия.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. В чл. 39 думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

  § 19. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 5 думите „повдигане на обвинение за умишлено престъпление от общ характер или“ се заличават.
  2. В ал. 5 думите „След прекратяване на наказателното производство по ал. 1, т. 5, както и при“ се заменят с „При”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

  § 20. В чл. 45, ал. 3 думите „търговия на дребно и съхраняване” се заменят с „търговия на дребно, съхраняване и отпускане”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

  § 21. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания” се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели”.
  2. В ал. 4 думите „по ред, определен от министъра на здравеопазването” се заличават.
  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 21 чл. 46, точка 1 се изменя така:
  1. „В ал. 3 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

  § 22. Наименованието на раздел III от глава пета се изменя така:
  „Режим на определяне на количествата наркотични вещества за медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

  § 23. В чл. 54 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „научни и лабораторни” се заменят с „медицински, научни и лабораторни”.
  2. В ал. 3 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания” се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели”.

  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 23 в чл. 54, точка 2 се изменя така:
  2. В ал. 3 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

  § 24. В чл. 56 след думата „аптека“ се добавя „висшите училища, осъществяващи лечебна и диагностична дейност съгласно чл. 2а от Закона за лечебните заведения, и здравните кабинети по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за здравето“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Издаденото разрешение по ал. 2 е валидно за периода на пътуване зад граница, който се вписва в разрешението.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „са предписани” се заменят с „е издадено разрешение по ал. 2”.
  3. Създава се ал. 6:
  „(6) Когато пътуващите лица са малолетни и непълнолетни, се изискват данни от документ за самоличност на родител/настойник, които се вписват в разрешението.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. В чл. 71 думите „медицински и образователни цели, научни и лабораторни изследвания” се заменят с „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели”.

  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 26, в чл. 71 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 73 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“


  Предложение от н. п. Велизар Енчев:
  В § 27, в чл. 73, ал. 1 думите „медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели“ се заменят с „медицински и образователни цели, медицински, научни и лабораторни изследвания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Годишният доклад по ал. 1 се приема от Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет и се изпраща на Службата по наркотици и престъпност на ООН в определения от службата срок.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

  § 29. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости и други“ се заменят с „един лекар с призната специалност по клинична токсикология, трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация, и други медицински”.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „за период от четири години при условия и по ред, определени с правилника по ал. 4“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 29:
  § 29. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 5 навсякъде думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
  2. В ал. 2 думите „четирима лекари, работещи в областта на лечение на зависимости и други“ се заменят с „един лекар с призната специалност по клинична токсикология, трима лекари с призната специалност по психиатрия, от които най-малко двама работещи в областта на лечение на зависимости и/или психосоциална рехабилитация, и други медицински”.
  3. В ал. 3 накрая се добавя „за период от четири години при условия и по ред, определени с правилника по ал. 4“.

  § 30. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Центърът събира такси в размери, определени в тарифата по чл. 9, ал. 3, за:
  1. даване на съгласие за осъществяване на програма за превенция на употребата на наркотични вещества;
  2. даване на съгласие за осъществяване на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
  3. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
  4. даване на съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация;
  5. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за психосоциална рехабилитация;
  6. даване на съгласие за осъществяване на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества;
  7. даване на съгласие за продължаване на дейността на програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества.“

  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „като на територията на страната се подпомага“ се заменят с „който се подпомага от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и“.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30.

  § 31. В чл. 87б, т. 2 думите „системни нарушения“ се заменят с „две и повече нарушения за период от една година“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 31:
  § 31. В чл. 87б се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
  2. В т. 2 думите „системни нарушения“ се заменят с „две и повече нарушения за период от една година“ и думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.

  § 32. Създава се чл. 87г:
  „Чл. 87г. (1) Министерството на здравеопазването води публичен регистър за издадените разрешения по чл. 87, ал. 1.
  (2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
  1. номер и срок на валидност на разрешението;
  2. наименованието, седалището и адресът на управление на лицето, получило разрешението;
  3. адрес на програмата за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
  (3) Регистърът по ал. 1 съдържа и раздел, в който се вписват лицата, подали заявление за издаване на разрешение, както и броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявленията и се отбелязва движението на преписката по издаване на разрешение.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32.

  § 33. В чл. 89 се създава ал. 3:
  „(3) С наредбата по ал. 2 се уреждат и условията и редът за осъществяване на програми за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, извън случаите по чл. 87, ал. 1.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.

  § 34. Създава се чл. 107в:
  „Чл. 107в. Който нарушава условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 35. Навсякъде в закона думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 35:
  § 35. В останалите текстове на закона думите „агонист-антагонисти“ се заменят с „агонисти-антагонисти“.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 36. Воденето на регистрите по чл. 37а и чл. 87г от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите започва след осигуряване на техническа възможност за това, но не по-късно от шест месеца от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36.

  § 37. В срок до една година от влизането в сила на този закон комисия от представители на Министерството на здравеопазването чрез специализираната администрация, Министерството на финансите чрез Агенция „Митници”, Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Национална полиция” и Софийската градска прокуратура унищожава съхраняваните от Министерството на здравеопазването наркотични вещества.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО
  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума