Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/07/2016

  Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д

  Вх.№ 653-10-19/07.07.2016 г.

  Относно: Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 30.06.2016 г., Комисия по здравеопазването разгледа и обсъди Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването, д-р Бойко Пенков, г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването, на пациентски и неправителствени организации.
  Докладът за дейността на омбудсмана на Република България за 2015 г. бе представен от г-жа Мая Манолова.
  Омбудсманът запозна членовете на Комисията по здравеопазване с констатираните от неговата институция проблеми в сферата на здравеопазването, съдържащи се в глава шеста „Защита на правата в здравеопазването”. През 2015 г. в институцията на омбудсмана са постъпили общо 272 жалби, свързани с правата в здравеопазването. Постъпилите жалби са свързани с медицинска експертиза, достъп до медицинска помощ, качество на медицинските услуги, достъп до здравна информация, промоция и профилактика, здравно осигуряване, проблеми на работещите в системата и др. Оплаквания са постъпили също относно спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места и провеждането на имунизации в страната. Отчита се, че делът на жалбите, свързани с права в здравеопазването към общия брой жалби, постъпили в институцията през годините остава постоянен.
  По отношение на правото на достъпна медицинска помощ и здравно осигуряване в доклада се отбелязва, че жалбите от обслужването на тел. 112 са значимо намалели. Оплакванията са относно непрофесионално отношение на служители на тел. 112, необходимостта да се внасят здравни осигуровки за минали периоди като условие за възстановяване на здравноосигурителни права, забавяне при възстановяване на здравноосигурителните права в страната на граждани, осигурявали се в страни от ЕС.
  През 2015 г. към омбудсмана са се обърнали граждани, които поставят проблеми, свързани с правото на персонализирано лечение и достъп до иновации. Има постъпили жалби относно липсата на лекарствени продукти в аптечната мрежа, неизплащането от НЗОК на лекарствени продукти, променена цена или променено доплащане от пациента и др.
  Г-жа Манолова констатира и постоянно високия брой на жалбите, свързан с работата на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). При много от тях недоволството на гражданите е от определения процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, дата на инвалидизиране и срок на инвалидност, потребност от чужда помощ. Многобройни са случаите на забавяне на освидетелстването от ТЕЛК и НЕЛК, вследствие на което гражданите за определен период от време са лишени от възможността да ползват права по социална подкрепа, произтичащи от влязло в сила експертно решение. Бе отбелязана и тенденция на обжалвания от медицинските комисии на ТП на Националния осигурителен институт (НОИ) на експертни решения на ТЕЛК пред НЕЛК. У гражданите се е породило съмнение относно обективността на обжалванията, поради стремеж да се спестят средства от бюджета на институцията.
  Следващ акцент в доклада на омбудсмана са сигнали за нарушено право на спазване на стандартите за качество на медицинското обслужване. Постоянни са жалбите на гражданите, свързани с качеството на оказаната медицинска помощ, като се отчитат оплаквания относно допуснати лекарски грешки; липса на информирано съгласие за извършване на манипулации и операции; лоши битови условия и качество на храната в болниците.
  Докладът очертава проблеми, свързани с правата на работещите в сферата на здравеопазването. През 2015 г. лекари са се обърнали към омбудсмана за съдействие по въпроси, касаещи техни права и права на техни пациенти. От Гражданска инициатива „Млади лекари за ново здравеопазване“ са поставили проблема с въведените лимити в обема на финансиране на извършената болнична дейност. Лекари от ТЕЛК са се обърнали към институцията относно закриването на специализираните ТЕЛК, както и за съставените им от контролните органи на Националния осигурителен институт (НОИ) ревизионни актове за начет по чл. 110 от КСО, което в съчетание със забавеното произнасяне на НЕЛК води до натрупване на големи суми, които лекарите трябва да възстановят. В следствие на тази мярка се описват негативни последици както за лекарите, така и за пациентите.
  Отчитат се оплаквания от граждани, които са изразили несъгласието си със задължителния характер на ваксините, акцентирали са и върху липсата на достатъчно информация за родителите във връзка с прилаганите на децата им ваксини. Жалби има и по повод липсата на някои задължителни ваксини, включени в имунизационния календар.
  Традиционно, всяка година, пред омбудсмана е бил поставен и проблемът с масовото неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.
  В резултат на всичко изложено дотук, омбудсманът отправя препоръки относно защитата на правата в сферата на здравеопазването, които могат да се обобщят така:
  - Правителството да преоцени предлаганите реформи и да постигне широко обществено съгласие по тях преди прилагането им, както и да възстанови договорното начало с БЛС;
  - МЗ и НЗОК да предприемат действия за премахване на лимитите за направления и лимитите на болниците и да гарантират правото на пациента на свободен избор на лекар и лечебно заведение;
  - Да бъде осигурена възможност гражданите да подават жалби до РЗОК/НЗОК в срокове, ненарушаващи правото им на жалби;
  - МЗ и НЗОК да предложат нов механизъм за контрол над медицинската дейност, основан на мнението на пациента за всяка конкретна медицинска услуга, без посредничеството на външни на здравеопазването организации;
  - НС и МЗ да предприемат необходимите законодателни промени и други мерки, за да не се допускат в бъдеще кризи с имунизацията на населението;
  - Да бъдат предприети спешни мерки за ускоряване на медицинската експертиза от НЕЛК и ТЕЛК; Планирането на реформи в системата на медицинската експертиза да бъде извършено по начин, който да не води до нарушаване или ограничаване права на граждани;
  - Да бъдат предприети действия за осигуряване на достъпни за гражданите палиативни грижи;
  - Да бъдат предприети действия за осигуряване на достъпна възможност за провеждане на лечение на неосигурени здравно граждани, които обективно не разполагат с възможност за погасяване на дължими вноски за минали периоди, в това число оперативно лечение на онкологични заболявания;
  - Да бъде извършена преоценка на лекарствената политика и да бъдат предприети мерки за осигуряване на правото на пациентите на персонализирано лечение, в съответствие с лекарските предписания и медицинска преценка;
  - Да бъдат обсъдени и предприети действия по проблема със забавянето на отговорите от държави-членки на ЕС на отправени запитвания във връзка с необходимостта от сумиране на здравноосигурителни периоди, водещо до нарушени права на гражданите вследствие прекъснатите им здравноосигурителни права.
  В хода на дискусията, народни представители изразиха подкрепата си за доклада и направиха някои препоръки, свързани с технологията на изготвяне на доклада и обективизиране на информацията по отношение на жалбите от гражданите. Г-жа Мая Манолова прие бележките за основателни и отговори подробно на всички зададени към нея въпроси.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За” - 11, без „Против” и „Въздържал се”, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2015 г., № 639-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума