Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
E-mail: kosv@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 456; кабинети:422,458
Телефон: 02 9393247, 02 9393008,; Факс: 02 9875011
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
Ч Е Т И Р И Д Е С Е Т И Т Р Е Т О Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Вътрешни правила за работата и дейността на Комисията по околната среда и водите

Чл. 1. С тези правила се урежда редът за работата на Комисията по околната среда и водите, наричана по-нататък „Комисията”.

Чл. 2. (1) Комисията се състои от 20 народни представители, в това число председател и трима заместник-председатели, избрани от Народното събрание.
(2) Административното, деловодното, организационно – техническото и експертното подпомагане на дейността на Комисията се осъществява от служителите в Комисията.

Чл. 3. (1) Комисията:
1. разглежда законопроекти, Годишната програма по чл. 114 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, проекти за решения, декларации, обръщения и други, разпределени й от председателя на Народното събрание и изготвя доклади, предложения и становища по тях;
2. провежда изслушвания по въпроси от нейната компетентност, осъществява контрол по чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прави оценка на прилагането и ефективността на законите, по които е била водеща комисия, провежда периодични срещи с ръководствата на министерства, други държавни органи, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към тяхното прилагане, изготвя анализи и предложения, участва чрез свои представители в различни дискусионни форуми, свързани с прилагането на съответното законодателство;
3. осъществява периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз;
4. ежемесечно получава информация от ресорните министри за промени в проектите и актовете на институциите на Европейския съюз в областта на околната среда и водите.

(2) Комисията може да образува от своя състав подкомисии, работни групи, както и обществени съвети от представители на неправителствени организации, които проучват и подготвят становища, доклади и предложения по конкретни проблеми.

Чл. 4. (1) Ръководството на Комисията организира работата й въз основа на информацията и материалите, постъпващи или разпределени в Комисията.
(2) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание, заедно с проект на дневен ред.
(3) Председателят на Комисията:
1. свиква и ръководи заседанията й;
2. поддържа връзки и осъществява координация и взаимодействие с председателя и заместник-председателите на Народното събрание, както и с ръководствата на другите комисии ;
3. осъществява взаимодействие с ръководствата на министерствата, с другите ведомства, с общините и техните сдружения, с професионални, браншови и други организации, имащи отношение към дейността на Комисията;
4. осъществява и други функции, определени с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) При отсъствие на председателя й, заседанието на Комисията се ръководи от упълномощен от него заместник-председател. При липса на упълномощаване председателят на Народното събрание упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.

Чл. 5. (1) Редовните заседания на Комисията се провеждат веднъж седмично, като при необходимост могат да се провеждат и извънредни заседания.
(2) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се определят от председателя на Комисията.
(3) Дневният ред, часът и мястото на редовните заседания на Комисията се обявяват с писмено съобщение на определените за това места в Народното събрание, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, най-малко три дни преди тяхното провеждане.
(4) Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Комисията като се изпращат на електронна им поща (е-mail).
(5) При необходимост денят или часът на заседанията могат да се променят от председателя на Комисията. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно по подходящ начин за промяната в деня и часа на заседанията.
(6) В случаите, когато се налага провеждането на извънредни заседания на Комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. Членовете на Комисията се уведомяват своевременно за извънредните заседания по подходящ начин, като включените в дневния ред материали им се предоставят в разумен срок. По изключение материалите могат да се предоставят и в деня на провеждане на съответното заседание.

Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията са с продължителност до два часа. Комисията може да приеме решение за удължаване на съответното заседание.
(2) Заседанията на Комисията са открити. Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити.
(3) Заседанията на Комисията се провеждат в сградите на Народното събрание. По изключение Комисията може да реши да проведе заседания и извън столицата.
(4) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисията се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет, на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.
(5) За участие в заседанията на Комисията се канят представители на министерства, други ведомства, общини и техни сдружения, професионални и други организации, имащи отношение към разглежданите законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(6) Всеки член на Комисията може да покани за участие в нейно открито заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание.
(7) Представители на синдикални, съсловни, браншови и други организации могат да заявят желанието си да бъдат поканени да присъстват на откритите заседания, като направят това писмено до председателя на Комисията най-късно предишния ден преди провеждането на съответното заседание. Те могат да представят свои писмени становища, както и да вземат участие в разискванията по разглежданите от комисията законопроекти или други въпроси, включени в дневния ред на съответното заседание, на което са поканени да присъстват. Списъкът на присъствалите лица, представители на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието.

Чл. 7. (1) Председателят на Комисията открива заседанието, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) За отсъствието си от заседания членовете на Комисията предварително уведомяват председателя или упълномощения заместник-председател.
(3) При обосновано напускане на текущото заседание членовете на Комисията могат да декларират своя вот по разглежданите законопроекти пред председателя или упълномощения заместник-председател.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 8. (1) За заседанията на Комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения.
(2) За заседанията на Комисията по законопроектите, по които е водеща, се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание, но преди разглеждане на доклада в пленарната зала.

Чл. 9. (1) Докладите и становищата на Комисията се представят в пленарно заседание от председателя на комисията или от определен от него заместник-председател. По изключение докладите и становищата на Комисията могат да бъдат представени и от член на комисията, когато председателят и заместник - председателите отсъстват от пленарното заседание.
(2) Докладите и становищата на Комисията от откритите заседания се публикуват на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 10. (1) В последния до един час и половина от заседанията, всяка първа сряда или четвъртък на месеца, министърът на околната среда и водите се явява пред Комисията и отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членове на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса.
(3) Ресорният министър отговаря веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министърът - на дуплика, също до 2 минути.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
§ 2. Настоящите вътрешни правила са приети на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на редовно заседание на Комисията, проведено на 4 декември 2014г.