Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
04/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.

  На свое редовно заседание проведено на 04.06.2015г., Комисията по околната среда и водите, разгледа законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-жа Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменението на климата” при МОСВ.
  На 18-ата Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата през 2012г. в Доха, Европейският съюз и неговите страни членки и Исландия, заявиха, че ще изпълняват съвместно ангажимента за постигане на 20 на сто намаление на общите си емисии на парникови газове през втория период на Протокола от Киото в сравнение с равнището им през 1990 г.
  Споразумението с Исландия е част от законодателния пакет на Европейската комисия за ратификация на Изменението от Доха на Протокола, като с това се определят условията по участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на ЕС за втория период на задължения по Протокола от Киото. Това не поражда нови задължения за страните членки, включително и за България към поетите през 2009 г. цели по действащия пакет „Климат-Енергетика”.
  Ратификацията на това Споразумение от всяка държава членка е необходимо условие за последващата ратификация на законодателния акт от страна на ЕС. С тази ратификация ще се осигури предпоставка за предоставяне на предписаното количество емисионни единици, чрез които България ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение през втория период по Протокола от Киото.
  Въз основа на проведената дискусия и изказани мнения, Комисията по околната среда и водите, с 13 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, № 502-02-18, внесен от Министерски съвет на 01.06.2015 г.

  На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по околната среда и водите предлага да бъде приет и на второ гласуване следния


  З А К О Н

  за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата


  Член единствен. Ратифицира Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписано на 26 февруари 2015 г.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:


  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума