Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/06/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите


  № 653-11-6/10.06.2016 г.

  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, № 602-02-16, внесен от Министерски съвет на 04.05.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 9 юни 2016 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, № 602-02-16, внесен от Министерски съвет на 04.05.2016 г.
  На заседанието от страна на Министерството на околната среда и водите присъстваха: Бойко Малинов – зам.-министър, Мирослав Калугеров – директор на „Национална служба за защита на природата”, Ваня Димитрова – н-к отдел в дирекция „Политики по околна среда” и Цветослава Тодорова – гл. юристконсулт, както и Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам.-министър Б. Малинов.
  Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащо от тяхното използване е допълнително споразумение към Конвенцията за биологичното разнообразие, която е ратифицирана от Република България със закон, приет от Народното събрание през 1996 г. Този протокол предоставя правна рамка за ефективно изпълнение на една от целите на Конвенцията – справедливото и равноправно разпределение на ползите при използването на генетичните ресурси. На страни, смятащи да регулират своите генетични ресурси, документът предоставя рамка за правила и процедури за достъп до тях и дава насоки за контрол на ползвателите на тези ресурси. Очаква се протоколът да допринесе за намаляване загубите на биологично разнообразие и преустановяване на незаконното използване на тези ресурси в световен мащаб.
  Документът е приет в Нагоя, Япония на 29 октомври 2010 г по време на Десетата конференция на страните по Конвенцията и влиза в сила на 12 октомври 2014, като страната ни го е подписала през юни, 2011 г. Протоколът е ратифициран от 72 държави и е одобрен от Европейския съюз с Решение на Съвета от 14 април 2014 г.
  С богатото си биоразнообразие България ще бъде източник на разнообразни генетични ресурси, а опазването на уникалното разнообразие на българската природа и устойчивото използване на природните ресурси са водещи приоритети на правителството.
  Прилагането на Протокола от Нагоя няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  Наредбите на Протокола са въведени в законодателството на Европейския съюз чрез Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.
  Република България предприема необходимите законодателни и административни мерки за прилагане разпоредбите на Протокола от Нагоя.
  След откриване на дебата, отношение взеха: н.п. Г. Божинов относно националния компетентен орган, издаването на разрешения и научните изследвания; н.п. Б. Великов – относно гаранциите по прилагането и необходимостта от допълнителни законодателни промени; г-н Б. Малинов – с отговори за компетенциите на МОСВ, МЗХ и МИ, допълнени от експерти на министерството.
  Въз основа на проведената дискусия и изказани мнения, Комисията по околната среда и водите, с 14 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологичното разнообразие, № 602-02-16, внесен от Министерски съвет на 04.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:


  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума