Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
16/06/2016


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  № 653-11-8/21.06.2016 г.

  ДОКЛАД

  Относно: Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 653-11-5/09.06.2016 г., изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на основата на приетите на 8 юни 2016 г. на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за водите, № 554-01-119, внесен от Настимир Ананиев и Димитър Делчев на 18 юни 2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 654-01-71, внесен от Станислав Иванов, Иван Вълков, Вили Лилков и Христо Грудев на 27.05.2016 г.


  ОБЩ ПРОЕКТ!
  Второ гласуване
  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за водите

  (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр.15 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  § 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
  „(5) Задължението по ал. 1, т. 6 не се прилага при разрешителни, издадени на малки и средни предприятия за използване на води за отглеждане на аквакултури. Това изключение не се прилага, когато във водите се влагат антропогенни химични вещества.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да бъде отхвърлен.
  § 2. В чл. 60, ал. 4 т. 3 се изменя така:
  „3. за изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата, както и от участъците от леглата на реките, за които по реда на чл.140, ал. 6 е установена необходимост от изземване - технически проект за изземването.“

  Предложение от н.п. Джевдет Чакъров:
  Предлагам § 2 от общия законопроект за ЗИД на ЗВ да се заличи, а останалите параграфи да се преномерират.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. В чл.118з т. 4 се изменя така:
  „4. където тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, с изключение на участъците, за които по реда на чл. 140, ал. 6 е установена необходимост от изземване.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 1.

  § 4. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(3) Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5, чието осъществяване се осигурява от областните управители и кметовете съобразно ал. 4-6, се финансират и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, при условие че са включени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, и включват:“;
  б) създава се т. 6:
  „6. почистване на речните легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им проводимост. “
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато при огледа на междуведомствените комисии по ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения или в плановете по чл. 151, ал. 2, т.2, буква „в“ са включени мерки за осигуряване на проводимост на речните легла поради натрупани наносни отложения, които създават риск от наводнения, областният управител:
  1. организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло;
  2. съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.“
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект на определения изпълнител по ал. 6 за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло. Условията и редът за издаване на разрешителното, както и неговото съдържание, се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.”

  Предложение от н.п. Джевдет Чакъров:
  1. В § 4 т. 2 от общия законопроект за ЗИД на ЗВ , с който се изменя чл. 140, ал. 6 от Закона за водите, предлагам да се създаде нова т. 3 със следното съдържание:
  „3. Продава иззетия материал чрез търг, като средствата от продажбата остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за мероприятия за защита от бедствия.“

  2. В § 4 т. 3 от общия законопроект за ЗИД на ЗВ с който се изменя чл. 140 ал.7 от Закона за водите предлагам да се допълни ново изречение със следното съдържание „Към заявлението се прилага и технически проект за изземането“.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и подкрепя по принцип предложението по т. 2.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 2:

  § 2. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Дейностите по чл. 138, ал. 4, т. 5, чието осъществяване се осигурява от областните управители и кметовете съгласно ал. 4, 5 и 6, се финансират и от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, при условие че са включени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия, и включват:“;
  б) създава се т. 6:
  „6. почистване на речните легла от наносни отложения за осигуряване нормалната им проводимост. “
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато при огледа на междуведомствените комисии по ал. 4, т. 1 и ал. 5, т. 1 се установи, че за поддържането проводимостта на речното легло е необходимо изземване на наносни отложения или в плановете по чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „в“ са включени мерки за осигуряване на проводимост на речните легла поради натрупани наносни отложения, които създават риск от наводнения, областният управител:
  1. организира и възлага изпълнението на дейностите по почистване, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло;
  2. съгласува дейностите с компетентния орган по околна среда.“
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Директорът на съответната басейнова дирекция издава разрешително за ползване на воден обект на определения изпълнител по ал. 6 за изземване на наносни отложения във връзка с предвидените дейности за почистване на речното легло. Условията и редът за издаване на разрешителното, неговото съдържание, както и съдържанието на техническия проект за изземването се определят с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 1а.”

  § 5. В чл.200, ал.1 в текста преди т. 1 думите „физическото или юридическото лице, което“ се заменят с „физическо или юридическо лице, едноличен търговец или орган на власт, който“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.  Заключителна разпоредба

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага да бъде отхвърлен.

  § 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума