Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/10/2016 първо гласуване


  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по околната среда и водите

  № 653-11-13/10.10.16 г.

  ДОКЛАД


  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 06.10.2016 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
  На заседанието от страна на Министерството на околната среда и водите присъстваха: г-жа Атанаска Николова – заместник-министър, г-жа Боряна Каменова – директор на „Политика по изменението на климата и г-н Ивайло Петков – парламентарен секретар.
  От името на вносителите, законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от зам.-министър Атанаска Николова.
  На 21-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Париж през декември 2015 г. се определя цел за ограничаване повишаването на глобалната средна температура под 2ºС спрямо нивата преди индустриализацията, като продължат усилията това увеличение да не надвишава 1,5ºС.
  Съгласно споразумението, всяка страна по него ще подготвя, представя и поддържа последващи национални приноси, за което страните трябва да реализират национални мерки за смекчаване. Задълженията по новото споразумение държавите – членки на ЕС ще изпълняват съвместно. Предвиденият ангажимент не вменява допълнителни задължения на ЕС, включително и на страната ни, към вече поетата от ЕС през 2014 г. вътрешна обща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 на сто до 2030 г. За страната ни, съгласно летния пакет на ЕК, индивидуалната цел за секторите извън Европейската схема за търговия на емисии в периода 2020-2030 г. е най-ниската в ЕС –запазване на нивата от 2005 г.
  Споразумението установява и нов пазарен механизъм за подпомагане намалението на емисии и подкрепа на устойчивото развитие, при което участието в него е доброволно.
  Развитите страни, съгласно чл. 9, параграф 1 имат задължение да подпомагат финансово развиващите се страни за дейности по смекчаване и адаптация.
  Новото споразумение не променя статута на страната ни по Рамковата конвенция на ООН и България продължава да се счита за „страна с икономика в преход” и не попада в Анекс II, в който са включени страните-донори. Настоящите ни ангажименти не предполагат задължителни финансови вноски.
  Предвижда се глобален преглед на изпълнението на споразумението и оценка на колективния напредък на всеки 5 години, като първия ще бъде през 2023 г.
  Официалното влизане на Споразумението от Париж е важна цел на ЕС и ранната ратификация от държавите членки и от ЕС е приоритет, за да се избегне влизане на Споразумението в сила, без ЕС да е страна по него.
  С ратификацията за страната ни ще бъде официално приложима позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на България за намаляване на емисиите след 2020 г.
  След откриване на дебата, отношение взеха: н.п. Борислав Великов-относно декларацията и коректността на превода на Споразумението; н.п. Чавдар Георгиев-относно приложение 2 и референтната година за страната ни; н.п. Джевдет Чакъров-относно необходимостта от повече информация и връзката с националния план за икономиката и н.п. Георги Божинов-относно подкрепената базова година и евентуални допълнителни ограничения. На поставените въпроси изчерпателни отговори бяха дадени от г-жа Ат. Николова и допълнителни пояснения от г-жа Б. Каменова.
  Председателят прикани към други изказвания и становища, след което закри разискванията и обяви процедура по гласуване.
  Въз основа на проведената дискусия и изказани мнения, Комисията по околната среда и водите, с 15 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението, № 602-02-34, внесен от Министерски съвет на 26.09.2016 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ:

  СТАНИСЛАВ ИВАНОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума