Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
17/06/2015

  Рамкова позиция относно Предложение на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г, както и проекта на актове.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ЧРЕЗ
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

  ДО
  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ
  И КОНТРОЛ НА
  ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
  Г-Н СВЕТЛИН ТАНЧЕВ

  ДОКЛАД

  Относно: Рамкова позиция относно Предложение на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г, както и проекта на актове.

  На свое редовно заседание, проведено на 17 юни 2015 г. на основание чл. 116, ал. 1 от ПОДНС и във връзка с т. 24 от Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2015), Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщения разгледа Рамкова позиция относно Предложение на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г, както и проекта на актове.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев, зам. министър, г-жа Людмила Тренкова – началник на отдел „Международна дейност“ в Дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и г-н Иван Илиев – началник отдел „Програмиране и стратегии“ в Държавно Предприятие „Ръководство въздушно движение“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Рамковата позиция беше представена от г-жа Тренкова.
  Регламент (ЕО) № 216/2008 за общите правила в гражданското въздухоплаване и за създаване на Европейската агенция за авиационна безопасност е ключов правен акт, който с измененията и допълненията, направени с Регламент 1108/2009 г.в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, обхваща основните технически и експлоатационните аспекти, отнасящи се до въздухоплавателните средства, летищата и околната среда, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване.
  Настоящото предложение за изменение се прави във връзка с преработката на законодателството за единното европейско небе и засяга основно разпоредбите, отнасящи се до Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ). В тази връзка то има значение за Република България дотолкова, доколкото с него се цели да бъде отстранено припокриването между регламентите за ЕЕН и ЕААБ и бъде опростено и изяснено разграничаването между правните рамки на ЕААБ и ЕЕН.
  Идеята за централизиране на поддържащите дейности, свързани с работата на мрежата, съдържаща се в т. 5 на новия чл. 10 от предложението на Комисията, би могла да се отрази положително върху ефективността на системата за управление на въздушното движение (УВД), но същевременно крие рискове от създаване на монополна среда и концентрация на бизнеса в няколко големи доставчика на услуги, което е в разрез с принципите на свободната и лоялна конкуренция. Подобна стъпка би следвало да е съпроводена от задълбочен анализ на ползите и разходите, ефекта върху националната сигурност и отбрана, както и да бъде подплатена с ясна концепция за реализирането й.

  Въз основа на проведения дебат и изказаните мнения Рамкова позиция относно Предложение на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на Единното европейско небе (преработен текст), № 502-00-28, внесена от Министерски съвет на 30.04.2015 г, както и проекта на актове беше подкрепена единодушно с 16 гласа „ЗА“, без „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“.


  Председател на
  Комисията по транспорт, информационни
  технологии и съобщения:

  Гроздан КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума