Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
15/07/2015

  Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 520–00–28, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 02.07.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 520–00–28, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 02.07.2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 15 юли 2015 г., бе разгледан годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения, № 520–00–28, внесен от Комисията за регулиране на съобщенията на 02.07.2015 г.
  На заседанието присъстваха: г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, г-н Никола Колев – заместник-председател на Комисията за регулиране съобщенията и членовете на Комисията за регулиране съобщенията - г-жа Андреана Атанасова, г-н Константин Тилев и г-жа Ирина Романска, както и експерти от комисията. В дискусията по време на заседанието взеха участие представители на неправителствените организации в областта на електронните съобщения, както и представители на мобилните и кабелните оператори.
  Годишният доклад бе представен от г-н Веселин Божков.
  Годишният доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвен на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, представлява анализ върху развитието и напредъка в сектора на електронните съобщения през 2014 г.
  При представянето на доклада г-н Божков очерта основните тенденции в развитието на пазара на електронни съобщения в България за 2014 г. Съгласно регистъра на КРС общо 1156 предприятия са имали право да осъществяват дейност по предоставяне на обществени електронни съобщения като за една година броят им е нараснал с 2,4 %. От регистрираните предприятия 1051 (90,92%) са подали информация в КРС в изпълнение на чл. 5 от Общите условия при осъществяване на обществени електронни съобщения. В доклада е отбелязано, че общият обем на пазара на електронни съобщения в България през 2014 г. възлиза на 2,526 млрд. лв., което представлява намаление с 0,7 % в сравнение с 2013 г. Председателят на КРС подчерта, че за първи път през последните 5 години намалението в обема на пазара на електронни съобщения е толкова ниско, че приходите от пазара са почти равни на отчетените през 2013 г. Забавеният темп на изменение се дължи на по-слабото намаление (в сравнение с 2013 г.) на приходите в някои от сегментите на пазара: фиксирани и мобилни гласови услуги и услуги от предоставяне на линии под наем. Влияние оказва и отчетеното увеличение на приходите в останалите сегменти на пазара през 2014 г.
  Г-н Божков отбеляза другата положителна тенденция в развитието на пазара на електронни съобщения в България, а именно ръстът в размер на 13,6% спрямо 2013 г. на общия размер на вложените инвестиции, които достигат 595 млн. лева.
  С оглед ефективното управление на радиочестотния спектър в края на 2014 г. КРС е открила процедура по провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотен обхват 1800 MHz. Председателят на КРС подчерта, че в хода на обществените консултации е установен интерес на предприятията към обхвати 800 MHz и 1800 MHz за развитие на мобилни мрежи от четвърто поколение. В рамките на проведени обществени консултации е установен и принципен интерес за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване на радиопрограми само в обхват 174-230 MHz.
  През 2014 г. Законът за електронните съобщения е изменян няколко пъти, като първата група изменения касае разпоредбите относно разпределянето на събираните от КРС такси, предоставянето на допълнителен радиочестотен спектър и въвеждане на нова еднократна такса за удължаване на срока на действие на разрешението. С оглед защитата на интересите на крайните потребители е създадена разпоредбата на чл. 260а, която въвежда изискванията към предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги да предоставят подробна писмена информация за ползваните услуги.
  С цел повишаване на ефективността на контролната дейност, свързана с осъществяването на електронните съобщения и спазването на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис през 2014 г., са извършени значителен брой инспекторски проверки. Беше изтъкнато, че КРС осъществява и мониторинг и контрол върху качеството на предоставяните услуги за защита на обществения интерес и интересите на крайните потребители.
  След представянето на доклада се проведе дискусия, в която взеха участие народните представители Иван Вълков, Павел Христов и Георги Свиленски. Г-н Валери Борисов обърна внимание на факта, че Република България заема едно от водещите места в света по широколентов достъп до интернет. Представителите на неправителствения сектор подчертаха необходимостта от разработването на нови правила, включително и на законодателни инициативи, във връзка с борбата със сивия сектор.
  В резултат на проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „За” и 1 глас „Въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме следното решение:
  Проект
  РЕШЕНИЕ
  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗА 2014 Г.
  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона за електронните съобщения
  РЕШИ
  Приема Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума