Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 06 ноември 2015 г.
  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 11 ноември 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 06 ноември 2015 г.

  На заседанието присъстваха: г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Красимир Калайджиев – заместник – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, г-жа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите и представители на браншовите организации в областта на таксиметровия превоз на пътниците.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Станислав Иванов.
  С внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага въвеждането на нов алтернативен данък, с който да се облага дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. За всички останали дейности осъществявани от данъчно задължените лица облагането ще бъде по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  В законопроекта се предлагат разпоредби, с които се определят граници на годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници, като конкретният размер на данъка ще се определя с наредба от общинският съвет на общината, на територията на която ще се извършва таксиметровия превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил с който ще се извършва таксиметров превоз на пътници.
  Предвидено е данъкът върху таксиметровия превоз на пътници да се декларира и внася от данъчно задължените лица в срок до 30 април на текущата година в общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
  Предвижда се и специфичен ред за деклариране и внасяне на данъка при започване на дейността през течение на годината, както и възможност за възстановяване на надвнесен данък в резултат на прекратяване на дейността през годината за която е внесен пълният размер на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници.
  Данъчното облагане на таксиметровият превоз на пътници е свързано с разрешението за извършване на тази дейност, поради което са предвидени промени и в Закона за автомобилните превози.
  Основната промяна е свързана със срока на действие на разрешението за таксиметров превоз на пътници издавано от съответната община, който става задължително едногодишен.
  Предвиден е преходен период по отношение на издадените до влизането в сила на предложените разпоредби разрешения за таксиметров превоз на пътници. Издадените разрешения ще запазят действието си за срока за който са издадени, но същият не може да бъде по дълъг от 31 декември 2016 година.
  В хода на дебатите по законопроекта към вносителите бяха задавани въпроси относно необходимостта от предлаганите промени. Сериозен дебат предизвика предложеното изменение и допълнение в Закона за автомобилните превози. С него е предвидено таксиметров превоз на пътници да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация или от лица, извършващи този вид дейност от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

  След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с 2 гласа “ЗА”, 6 гласа „ПРОТИВ“ и 8 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 554-01-173, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 06 ноември 2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:

  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума