Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
25/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

  ДОКЛАД

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.

  На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 25 ноември 2015 г. бе обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.
  На заседанието присъстваха г-н Антон Гинев – зам. министър и г-жа Красимира Стоянова, директор на дирекция „Правна” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-жа Стоянова.
  Проектът на закон предвижда въвеждане в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство. Целите на директивата са да се улесни навлизането на нови участници на железопътния пазар и да се подобри конкуренцията с оглед развитието на по-ефективни и добре работещи товарни и пътнически железопътни услуги. На 22 юли 2015 г. Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу Република България за неизпълнение на задълженията й да транспонира посочената директива в срок.
  Вносителите подчертаха, че Директивата поставя на първо място нещо, което е ново за нашето законодателство, разграничението между предоставянето на транспортни услуги и експлоатацията на обслужващите съоръжения. За целта в проектът се въвежда понятие за обслужващо съоръжение и оператор на обслужващо съоръжение, както и на начина на формиране на размера на таксите за тях. По правило таксите се определят на равнището на преките разходи за предоставянето на услугата и се използват само за финансирането на дейността им.
  На второ място, с изменението в Закон за железопътния транспорт, се осигурява изискването на Директивата за повишаване независимостта на националния регулаторен орган в Република България. С измененията в чл. 116 се осигурява изискването регулаторният орган да изпълнява функции по разглеждане на жалби, без това да засяга възможността за съдебен контрол. Подобрени са разпоредбите относно разглеждането на жалбите, като на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ е възложено правомощието да упражнява контрол и да извършва проверки по своя инициатива или по жалба на заявители, които смята че са третирани несправедливо, дискриминационно или са увредени по какъвто и да е начин, също и да разглежда жалби срещу решения на управителя на инфраструктурата, на железопътно предприятие или на оператор на обслужващо съоръжение.
  Проектът на следващо място предвижда подобряване на разпоредбите, регламентиращи изготвянето на съдържанието на референтния документ за железопътната мрежа, съдържанието на договора между държавата и управителя на железопътната инфраструктура.
  С измененията и допълненията в чл.48а от законопроектът се уреждат и търговските принципи при управлението на железопътните предприятия. Част от разпоредбите в тази насока са уредени на ниво подзаконов нормативен акт, като към момента те подробно са разписани и в представеният законопроект.
  След представяне на законопроектът, своите становища изказаха народни представители, членове на Комисията и експерти. Господин Свиленски изрази своите съображения относно начина, по който би се отразило либерализирането на пазара върху действащия превозвач. Той изтъкна, че основната цел на законопроекта - транспониране на Директива 2012/34/ЕС за единно европейско железопътно пространство и нейното постигането е неделима от дискусията по Стратегията за развитието на жп транспорта и която все още не е реализирана. Господин Свиленски предложи дебатите да бъдат доразвити с участие на браншови организации с цел решаване на проблемите в жп сектора в контекста на обсъжданата Стратегия и проектът на Закон.
  В дебата се включиха и експерти, които посочиха своите бележки от правно-технически характер.

  Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения със 7 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, № 502-01-93, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ,
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  И СЪОБЩЕНИЯ:


  ГРОЗДАН КАРАДЖОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума